8
Be Saulus ilolo kelede ngan tipamate ei.
Saulus ipapaeabu ngan gid iaoa kelede ton Kristus
Ngan ado toaiua, gid panua tipaieiei gid iaoa kelede ton Kristus paeamao tau ngan tuanga Ierusalem. Ta gid toa ngada oa tibilin alele ngan tibur Iudea ga Samaria. Be gid panua ato ad kekelegid tidio Ierusalem. Be panua tututui edengada titaian Stepan ga tikado tandanga kapei ngan ei. *Be Saulus ipapaeabu ngan gid iaoa kelede ton Kristus, ta ila ngan gid luma ga luma ta iluku gid arangaranga ga taine, ta idol gid ga tidudunga ngan luma panasnga aea.
Ato kemi ila pagid Samaria
Be gid panua toa tibilin alele oa, tipaola ato kemi ngan tibur isaoa tila ngan. Pilip ila ngan tuanga ede togid Samaria, ta ipaola posanga ngan Kristus. Ta gid ipom tilongo ele posanga ga tigera gid uisinga ikakado, tota lolod kelede ta tidol tangad kemi ngan ele posanga. Ngansa tigera ei iseresere iriau papaeamao ngan panua busa, ta gid iriau titnan gid be tingangar kapei. Ga tigera gid panua toa aed ga baged imate ga gid panua toa aed papaeamao tinid iuot kemi. Tota panua ngan tuanga toa oa tinid igelgel kapei.
Eaba borou aea iuangga iuol Itautau Tutui pan Petrus
Be eaba ede ieda Saimon imamado ngan tuanga toa oa. Mugaeai ei eaba borou aea, ta iuangga ieda kapei, be ipamatala panua busa Samaria ad. 10 Ta gid panua toa edad mao ga edad kapeipei toa ngada oa tilongolongo ei ta tikeo ga, “Eaba toa ne, ei mambe Deo iura toa gid panua tiuatoato iura matua soke tau.” 11 Ta lolod ikim tau ngan longonga ei, ngansa mole ga inam, ei ipamatala gid ngan ele borou. 12 Be ngan ado toaiua, gid ipom lolod matua ngan Pilip ele ato kemi ngan madonga Deo ibageai ga ngan Iesus ei Kristus*, ta gid arangaranga ga taine busa tibada paliliunga. 13 Ta Saimon pade ilolo matua ta ibada paliliunga. Ta inasnasi Pilip alele, ngansa igera gid uisinga kapeipei iman kilala toa ei ikakado, ta imatala kapei ngan.
14 Be gid panua ato ad ngan tuanga Ierusalem tilongo mambe gid Samaria tibada Deo ele posanga, ta tisula Petrus ga Ioanes ga tila pagid. 15 Ta gisirua tinam tiuot ta tiraring ngan gid ngan badanga Itautau Tutui, 16 ngansa ngan ado toaiua, Itautau Tutui isulug ga inam pan eaba eta ngan gid maitne, be tibada paliliunga kekelen ngan Maron Iesus ieda. 17  *Tota gisirua tidol baged ga idae ngan gid, ta tibabada Itautau Tutui.
18 Be Saimon igera mambe gid panua ato ad tidol baged ga idae ngan gid panua ta tibada Itautau Tutui, ta iuangga ibada pat ga ila pagisirua 19 ta ikeo, “Abada pamatuanga toa na pagau pade, ta oangga nadol bageg ga idae ngan sapadua, eine gid pade ga tibada Itautau Tutui.”
20 Be Petrus ikeo pan, “Lem pat ga iduaea toman ngan eao, ngansa eao oangga ol tenainga ton Deo ngan pat! 21 Naurata toa ne eao togo mao, ngansa eao lolom itutui Deo imatai mao. 22 Tota pul lolom ngan lem kadonga paeamao toa ne, ta raring ga ila pan Maron, ta beta ei ngan isamum muk toa ienono lolomeai na. 23 Ngansa gau nagera mambe eao lolom paeamao tau, be kadonga sat iaud go.”
24 Ta Saimon ikoli ele posanga bedane, “Raring ga ila pan Maron ta irangrang ngan danga toa eao keokeo ngan ne iuot ngan gau mao.”
25 Idio ta gid panua ato ad tipamatua Maron ele posanga ga tipalongo ngan pade, ga kus ta tiluagid ga tila Ierusalem, be tipaola ato kemi ngan tuanga busa Samaria aea.
Pilip ipaola ato kemi pan madidnga Itiopia aea
26 Idio ta anggelo ton Maron ikeo pan Pilip bedane, “Dae ta la nasi edap ila saut ngan tuanga Ierusalem ngan tibur modamodanga ga ila ngan tuanga Gasa.” 27 Io, tota idae ga ila, be toa edapeai oa igera madidnga ede Itiopia aea. Ei eaba naurata aea ede toa iboko pan nagerara togid Itiopia ieda Kandasi, ta imariala ngan ele pat toa ngada oa. Be ngan ado toaiua, ila Ierusalem ngan soanga Deo ieda. 28 Ta iluai mulian ga inasi edap ila ele tuangai, be imamado ngan ele karis ta iuatoato laulau ton Aisaia, eaba ibada Deo iaoa. 29 Ta Itautau Tutui ikeo pan Pilip bedane, “Ngata karis toa oa, ta dio boloma ngan.”
30 Tota Pilip ilado ga ila ta ilongo eaba toa oa iuatoato laulau ton Aisaia, eaba ibada Deo iaoa, ta ibeta ei bedane, “Eao oatai ngan posanga ipu toa oatoato na?”
31 Ta ei ikoli ele posanga bedane, “Gau ga naoatai madongan, oangga eaba eta ipanasi gau ngan mao?” Tota ibeta Pilip ngan idio imado toman ngan ei toa karis ipaoeai.
32  *Be Deo ele laulau aea posanga toa iuatoato eine ga bedane,
 
“Eaba toa oa, gid panua tibada ei ga ila ngan pamatenga ei mambe titotoi sipsip,
be ei mumun ga imamado mambe sipsip toa tiket ilaun.
Ei ikado posanga eta ga ila pagid mao.
33 Gid tipamaeamaea ei, be tipatutui posanga toa imadid ngan oa kemi mao.
Irangrang ngan eaba eta ininipu ngan ele gergeu mao, ngansa ei imate be ipopo eta mao.
Ngansa ele madonga tanoeai kus.”
 
34 Io, madidnga toa ibeta Pilip bedane, “Keo pagau, eaba toa ibada Deo iaoa ne ikeokeo ngan sai, ei mulian, mao eaba eta pade?” 35 Tota Pilip ipaola ato kemi ngan Iesus ga ila pan, matamata ngan laulau aea posanga toa oa, ga ila irangrang ngan Deo ele posanga padengada.
36-37  *Gid tilalala edapeai ga tila, ta tiuot ngan eau ede, ta madidnga ikeo bedane, “Ega, eau tota nene. Saoa danga ipakala gau ngan badanga paliliunga?” 38 Tota ikeo ngan karis toa oa manta idio imadid, ta ei gisirua Pilip tisulug ga tila eauiai, ta Pilip ipaliliu ei. 39 Ga kus ta titnan eau ga tidae, be Maron Itautau Tutui ibada Pilip ga oas sapaean ga ila, ta madidnga igera ei pade mao. Be ei itin igelgel ga ilalala edapeai ga ila. 40  *Be Pilip igera mambe ei imamado ngan tuanga Asdot. Ta ei ila ngan gid tuanga toa ngada oa be ipapaola ato kemi ga ila irangrang ngan iuot ngan tuanga Sisaria.
* 8:3 PA 9.1, 13, 22.4, 26.9-11 * 8:12 Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. * 8:17 PA 19.6 8:27 Posanga idil toaine eaba naurata aea ede idodo posanga idil ede ngan posanga Grik ipu mambe eaba naurata aea ede toa tiket ilabe. Ngan ado toaiua, tikado toa bedaoa ngan mamaron kapeipei led panua naurata ad, ngan kado ta tikado arala. * 8:32 Ais 53.7-8 * 8:36-37 PA 10.47 8:36-37 Ngan laulau edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne bedane: 37 Pilip ikeo, “Oangga lolom matua tau, ta io.” Ta madidnga ikoli ele posanga bedane, “Gau lolog matua ngan Iesus Kristus ei Deo Inat.” * 8:40 PA 21.8