19
Iesus iposa ngan ketnga oainga
(Markus 10.1-12, Lukas 16.18)
Idio ta Iesus ipasala gid posanga toa ne. Ga kus ta itnan Galili ta ila ngan gid tuanga Iudea iadag ngan eau Iordan. Ipom kapei tinasi ei, ta ikado kemi ad dibala ngan tibur toa oa.
Be gid Parisi tila pan ta tiuangga titoba ei ta tibeta ei bedane, “Eao keo mado ngan ketnga oainga? Oangga eaba isuk iadaoa, be inasi ipu eta mao, eine tutui pade, mao madongan?”
*Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Kado gimi aoato laulau ngan danga toa Deo ikado mugaeai oa mao? Ele laulau ikeo ga mugaeai tau ikado danga toa ngada ne ga iuot, be ‘ikado gid panua ga tiuot arangaranga ga taine.’ *Ta Deo ikeo bedane, ‘Ngan ipu toaine eaba ga itnan itama ga itna ta ila ilup toman ngan iadaoa, ta eine mambe gisirua tinid iuot kelede.’ Toa bedaoa ta tirangrang ngan timan rua pade mao. Gisirua tiuot kelede Deo imatai. Tota danga toa Deo ikaukau, irangrang ngan eaba eta iket mao.”
*Ta gid Parisi tikeo, “Tota ikamado ga Moses ibode apu ngan eaba iuangga isuk iadaoa, manta ibada laulau ngan ketnga led oainga ga ila pan, ga kus ta isuk ei ga ila?”
Ta Iesus ikeo, “Gimi apaki tangami ngan Deo ele posanga somisomi tau, tota Moses ilongean gimi ta asuksuk adadaoami. Be mugaeai tau ga inam, Deo ilongo ngan kadonga eta bedane mao. *Be gau nakeo pagimi, oangga sai iadaoa ikado arala mao, be isuk ei sapaean ta iuai taine pau pade, eaba toa oa ikado kadonga arala.”
10 Ta ele aluagau tikeo pan, “Oangga eaba imado paeamao toman ngan iadaoa bedaoa, kemi ngan gisirua tiuai mugaeai mao.”
11 Ta Iesus ikeo pagid, “Irangrang ngan panua toa ngada ne tinasi posanga ga oaine mao, be Deo ibada pagid panua keledengada. 12 Alongo, arangaranga edengada tiuai taine mao ngan ipu imata ede ga ede. Edengada tinid paeamao ngan tnad ipopo gid, ta tirangrang ngan tiuai mao. Padengada, panua tipaeabu ngan tinid ta tirangrang ngan tiuai mao. Be padengada tiuai mao ngansa tiuangga tikado naurata ngan luanga gid panua ta tibada madonga Deo ibageai. Eaba sai irangrang ngan inasi posanga toa ne, kemi ngan inasi.”
Iesus ikeo ga tilongean gid gergeu ga tila pan
(Markus 10.13-16, Lukas 18.15-17)
13 Idio ta gid panua tital led gergeu ga tila pan Iesus, ta tiuangga idol ibage ga idae ngan gid ta iraring ngan luanga gid. Be ele aluagau tidaba gid.
14  *Be Iesus ikeo, “Alongean gid gergeu ga tinam pagau. Apaidi gid mao. Ngansa madonga Deo ibageai eine togid panua toa bedane.” 15 Idio ta idol ibage ga idae ngan gid gergeu kelede kelede, ga kus ta itnan tibur toa oa ga ila.
Eaba toa ele danga sisid busa ila pan Iesus
(Markus 10.17-31, Lukas 18.18-30)
16 Be mole mao eaba ede ila pan Iesus ta ibeta ei bedane, “Eaba paoatainga am, gau ga nakado saoa kadonga kemi ta nabada madonga kemi somisomi?”
17  *Ta Iesus ikeo, “Ikamado ga eao beta gau ngan kadonga kemikemi? Deo kekelen ei kemi. Be oangga eao keo ga bada madonga kemi somisomi, eao manta nasi gid apu ton Deo.”
18  *Ta ibeta ei, “Eao keo ngan gid apu isaoa?”
Ta Iesus ikeo, “ ‘Eao pamate eaba ede pade mao, eao kado arala ta paeabu ngan oainga mao, eao lublub mao, oangga eao madid ngan posanga, irangrang ngan eao pakaka mao, 19  *be eao manta lolon ngan tamam ga tnam ta nasi linged. Be eao kim lem eaba ede pade mambe kim go mulian.’ ”
20 Ta eaba iriau toa oa ikeo, “Gau nanasnasi gid posanga toa ngada ne. Be leg idil isaoa imata karanga maitne?”
21 Ta Iesus ikeo pan, “Oangga eao keo ga ot tutui tau, eao la longean lem danga sisid toa ngada oa pagid panua ta tiuolol. Ta bada lem pat, ta oade ga ila pagid panua lululunga ad. Toa bedaoa ta lem danga sisid kemikemi ienono buburiai. Ga kus ta nam nasi gau.”
22 Be eaba iriau ilongo posanga toa ne ta ilolo itangtang be itnan ei ga ila. Ngansa ele danga sisid busa.
23 Ta Iesus ikeo pagid ele aluagau, “Nakeo tautaunga pagimi, eine kulupu tau ngan gid panua toa led danga sisid busa ngan tibada madonga Deo ibageai. 24 Nakeo pade pagimi, oangga kamel itoba ngan ipurususu ngan salumu aea baba, eine ga kulupu ngan ei, mao madongan? Be kulupu ga kulupu tau ngan eaba sai toa ele danga sisid busa, ngan ibada madonga Deo ibageai.”
25 Be gid aluagau tilongo posanga toa ne ta tikakrik kapei ta tikeo, “Toa bedaoa ta sai irangrang ngan Deo ibada ei mulian?”
26  *Be Iesus imata ila pagid ta ikeo, “Gid eababa tirangrang mao. Be Deo kekelen irangrang ngan ikado danga toa ngada ne.”
27 Tota Petrus ikeo, “Ega, gai atnan lemai danga sisid toa ngada oa ta anama anasi go. Eine gai ga abada saoa?”
28  *Ta Iesus ikeo pagid, “Nakeo tautaunga pagimi, muriai oangga Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot pau, Eaba Inat ga idio imado ngan ele mul Maron aea ngan taranga kapei. Ta gimi panua toa anasnasi gau, gimi pade ga amamado ngan lemi mul maron aea kelede kelede ta amugamuga ngan gid lum sangaul igegea rua togid Israel. 29 Be oangga sai inasi gau ta itnan ele luma, ga itar kapeipei, ga aea kakakau, ga iliuliu, ga itama, ga itna, ga ele gergeu, ga aea dadanga, eine Deo ga ikoli buno pade pan eaba toa oa ngan danga sisid toa ne, ta ei ga ibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 30  *Be panua busa toa edad kapei labone, muriai edad ga isulug. Be panua busa toa edad mao labone, muriai edad ga iuot kapei.”
* 19:4 OM 1.27, 5.2 * 19:5 OM 2.24, Ep 5.31 * 19:7 Lo 24.1-4, Mt 5.31 * 19:9 Mt 5.32, 1Ko 7.10-11 * 19:14 Mt 18.2-3 * 19:17 Wkp 18.5, Lu 10.28 * 19:18 IM 20.13-16, Lo 5.17-20 * 19:19 IM 20.12, Wkp 19.18, Lo 5.16 * 19:26 Jop 42.2 * 19:28 Mt 25.31, Lu 22.30, PM 3.21 * 19:30 Mt 20.16, Lu 13.30