20
Oanenga itna ngan gid panua tiboko ngan dadanga oain
Iesus ikeo pade bedane, “Nakeo bedaoa ngansa madonga Deo ibageai eine mambe ninipunga ga oaine ngan dadanga itama ede. Gaisala rumaruma ei isogou ga ila ngan ilonga gid panua ta tiboko ngan aea dadanga oain. Gid panua naurata ad tilongo ngan badanga pat kelede iman ad olnga ngan ado toaiua. Tota isula gid ga tila tiboko aea dadangai.
“Be gaisala ngan ado imata lima ga pange, eaba toa oa ila ngan tibur oalo aea ta igera gid panua timadmadid sapaean. Ta ikeo pagid, ‘Gimi pade ala aboko ngan ag dadanga oain, ta gau ga naol gimi ngan saoa olnga itutui ngan lemi naurata.’ Tota gid pade tila tiboko toa eoa.
“Be ngan arobad ei ila ipalum gid panua toa bedaoa pade, ga lailai ngan ado imata tol, ikado toa bedaoa pade. Be lailai ngan ado imata lima, ila ngan tibur oalo aea pade ta igera panua padengada timadmadid sapaean ta ikeo pagid, ‘Ikamado ga gimi amadmadid sapaean ado dodol toa ne ga lailai?’
“Ta tikeo pan bedane, ‘Eine ngansa eaba eta ibada naurata pagai mao.’
“Ta ikeo pagid, ‘Gimi pade ala aboko ngan ag dadanga oain.’
*“Io, ado idil ga kus ta dadanga itama ikeo pan ele madidnga ngan gid panua naurata ad bedane, ‘Baba gid panua naurata ad ga tinam, ta bada ad olnga ga ila pagid. Be eao pamuga olnga ila pagid panua toa tinam lailai tau, ta ol gid ga ila irangrang ngan gid panua tinama gaisala.’
“Io, gid panua tinam lailai ngan ado imata lima, gid kelede kelede tibada pat kelede iman ad olnga. 10 Ila ga kus ta gid panua toa tinama gaisala ngan naurata, gid tiuangga ad olnga ga iasal olnga togid panua tiboko lailai kekelen. Be mao. Gid pade tibada pat kelede. 11 Tibada ad olnga toa bedaoa ta tiselele dadanga itama 12 ta tikeo, ‘Gid panua tinam muriai tau, gid tikado naurata kautede mon, be eao kamado ol gid lalaede mambe gai pade? Be gai aboko matua ado dodol ga lailai, be ado ilang karkar gai tau!’
13 “Be dadanga itama ikoli posanga pan eaba ede ngan gid ta ikeo, ‘Leg eaba, gau leg idil eta paeamao ngan go mao. Gaisala gitarua loloda kelede ngan eao bada pat kelede ngan lem naurata labone na? 14 Eao bada am olnga ta la. Be gid panua tinam muriai, gau nakim naol gid ngan olnga lalaede mambe eao bada. 15 Eine danga togau. Be oangga nanasi leg kimnga ngan saoa danga togau, eao gera mambe itutui mao na? Be kado lolom paeamao ngan leg mamaron?’ ”
16  *“Be lalaede toa bedaoa, panua busa toa edad kapei labone, muriai edad ga isulug. Be panua busa toa edad mao labone, muriai edad ga iuot kapei.”
Iesus iposa patol aea ngan ele matenga ga daenga mulian
(Markus 10.32-34, Lukas 18.31-33)
17 Idio ta Iesus ilalala ga ila Ierusalem, be edap irabuiai, ibada ele aluagau sangaul igegea rua, ta gid kekelegid tila digedige ta ikeo pagid, 18  *“Ega, gita tala Ierusalem. Be toa eoa ga tidol Eaba Inat ga idae pagid madidnga tenainga ad ga apu ad bagedeai. Ta gid ga tipamadid ei ngan posanga ta tirau posanga ngan pamatenga ei. 19 Eine ga tidol ei ga idae pagid alu padengada bagedeai, ta gid ga tigalinge paeamao ngan ei, ga timuimui ei, ga tipatoto ei ngan abei tabala. Be ngan ado tol aea ta idae mulian.”
Jems ga Ioanes tnad iuangga gisirua tibada edaeda kapei
(Markus 10.35-45)
20 Idio ta Sebedi iadaoa ibada ele gergeu rua ta tila pan Iesus. Ta ikor iae ta iuangga ibeta ei ngan danga ede.
21  *Ta Iesus ibeta ei, “Eao kim saoa?”
Ta ikeo, “Muriai oangga eao ot Maron kapei ta danga toa ngada ne idae bagemeai, gau nakim leg gergeu toa rua ne tibada edaeda kapei toman ngan eao, ta ede imado ngan bagem oatai, be ede pade ngan bagem angas.”
22  *Be Iesus ikoli ele posanga bedane, “Gimi aoatai ngan saoa danga abeta ngan ne mao. Loba ieieinga aea toa teta pade ga naun, gimi arangrang ngan aun pade?”
Ta gisirua tikeo pan, “Be. Gairua arangrang.”
23 Ta ikeo pagid, “Tautaunga, gimirua ga aun loba ieieinga aea mambe gau naun. Be sapadua ga timado ngan bageg oatai ga bageg angas, eine danga togau mao. Tamag kekelen ibada gid mul toa ne pagid panua toa ei isio.”
24 Idio ta gid aluagau padengada tilongo posanga toa oa ta lolod bake pagisirua. 25  *Be Iesus ibaba gid ga tinam pan ta ikeo, “Gimi aoatai ngan kadonga togid alu padengada. Ad mamaron kapeipei timadid matua ta tipaeaea led panua, ga ad madidnga tikado kulupu tau ngan gid. 26  *Be irangrang ngan gimi anasi kadonga toa ne mao. Be sai ngan gimi iuangga ieda iuot kapei, manta ikado naurata ngan luanga gimi. 27 Ga sai iuangga imadid ga imuga ngan gimi, ei ga iman lemi paeaeanga. 28  *Eine mambe Eaba Inat pade. Ei inama ngan gid panua tilua ei mao, be ei inama ngan luanga gid panua. Ta ilongean ei mulian ga imate ngan patutuinga panua busa ad gigi kapei Deo imatai.”
Iesus ikado kemi panua rua matad sususu
(Markus 10.46-52, Lukas 18.35-43)
29 Idio ta Iesus asingada ele aluagau titnan tuanga Ieriko ga tila, be ipom kapei tinasi ei. 30 Be panua rua timamado edap isaleai, matad sususu. Gisirua tilongo ngan Iesus ilalala ga inam, ta mole mao tibaba matua bedane, “Maron, eao Devit itub,* uduan gairua!”
31 Be gid ipom tidaba gisirua ta tikeo, “Amumun!”
Be mao. Gisirua tibaba matua pade, “Maron, eao Devit itub, uduan gairua!”
32 Ta Iesus iae tor ta ibaba gisirua ga tinam ta ikeo, “Gimirua akim nakado mado ngan gimi?”
33 Ta tikeo, “Maron, gai akim eao kado kemi matamai.”
34 Io, Iesus ilolo isat ngan gisirua ta idol ibage ga idae ngan matad. Be mole mao, matad iuot kemi pade ta tilalala ga tinasi ei.
* 20:8 Wkp 19.13, Lo 24.15 * 20:16 Mt 19.30, Mk 10.31 * 20:18 Mt 16.21, 17.22-23 * 20:21 Mt 19.28, Lu 22.30 * 20:22 Mt 26.39, Ins 18.11 * 20:25 Lu 22.25-26 * 20:26 Mt 23.11, Mk 9.35 * 20:28 Lu 22.27, Plp 2.7 * 20:30 Gera palongonga ngan posanga idil Devit itub ngan Mt 1.16. Posanga idil toa ne iuot ngan 21.9 pade.