21
Iesus idudunga Ierusalem mambe maron kapei
(Markus 11.1-11, Lukas 19.28-40, Ioanes 12.12-19)
Idio ta Iesus asingada ele aluagau tipaboloma Ierusalem ta tiuot ngan tuanga Betpage ngan bereo Oliv. Ta isula ele aluagau rua ta irenren pagisirua bedane, “Gimirua ala ngan tuanga ga matadai ne, be mole mao, gimirua ga agera donki ede tikaukau ngan oaro toman ngan ele gergeu daenga pau. Apola ad oaro ta abada gisirua ga tinam pagau. Be oangga eaba eta ibeta gimirua ngan, gimi ga akeo, ‘Maron ele bokonga ngan gisirua. Be mole mao ei ga isula gisirua ta tiluagid mulian.’ ”
Kadonga toa ne iuot ta iparangrang Deo ele posanga mambe eaba ibada Deo iaoa mugaeai ikeo ngan bedane,
 
*“Apalongo gid panua ngan bereo Saion* bedane,
‘Ega, ami Maron kapei tota ila pagimi ne.
Ei iparim ngan ei mulian mao,
be imamado donki ipaoeai,
be imamado donki daenga pau ede ipaoeai.’ ”
 
Io, aluagau toa rua oa tila tikado mambe Iesus ikeo pagisirua ngan. Tibada donki itna toman ngan ele gergeu, ta tidol led pononga mamarae ga idae paodeai ta Iesus idae imado ngan. Be panua busa tau tibada led pononga mamarae ta tilalo edapeai. Be padengada tiket abei ilaun kapeipei ta tilalo edapeai pade. *Panua busa tilalala ga timuga ngan ei, be padengada tilalala muriai, ta tibaba bedane,
 
“Eao Devit itub,
gai asoa edam ga idae!”
 
“Maron ipamatua eaba toa inama ngan ei ieda ne!”
 
“Tasoa Maron gadae tau ieda!”
 
10 Io, Iesus idudunga Ierusalem toa bedaoa, ta gid ipom tuangai ad titogragid ta tibeta pol gid alele bedane, “Eaba toa ne sai?”
11 Be panua toa oa, tikoli led posanga bedane, “Eine Iesus, eaba toa ibada Deo iaoa. Aea tuanga ipu Nasaret ngan tibur Galili.”
Iesus isere gid panua tiboko ngan pat aea badanga Deo ele lumaeai
(Markus 11.15-19, Lukas 19.45-48, Ioanes 2.13-22)
12 Idio ta Iesus idudunga ngan Deo ele luma aea ala ta isere gid panua tibokoboko ngan pat aea badanga ga gid panua tiuolol danga sisid Deo ele lumaeai. Ta ipatabul gid popou togid panua tilaumalile ngan pat ga ipatabul gid mul madonga aea togid panua toa tilongean man barur ga panua tiuolol. 13  *Ta ikeo pagid, “Deo ele laulau aea posanga bedane, ‘Gau leg luma, gid panua ga tiuato luma raring aea.’ Be gimi apul ga iman ‘baba mumulnga aea togid panua lublubnga ad.’ ”
14 Idio ta gid panua matad ikilakila ga panua aed imatemate tila pan toa gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, ta ikado kemi gid. 15 Be gid madidnga tenainga ad ga apu ad tigera kadonga kemikemi toa Iesus ikakado, ga tigera gid gergeu gereirei Deo ele lumaeai tibaba ga ila pan bedane, “Eao Devit itub, gai asoa edam ga idae!” Ta gid madidnga toa oa lolod bake.
16  *Ta tibeta ei bedane, “Eao longo posanga toa tikakado ngan eao na?”
Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Nalongo led posanga na. Be posanga ga oaine ienono ngan Deo ele laulau, be kado gimi aoato mao? Ikeo ga bedane,
 
“ ‘Deo, eao kado ga gid gergeu gereirei ga gergeu puruanga pade tisoasoa eao edam.’ ”
 
17 Idio ta Iesus itnan gid ga tidio ta iuot ga ila gaot ngan tuanga Ierusalem, ta ila ngan tuanga Betani ta ieno ngan bong toaiua.
Iesus iposa ta abei fik imalai ga imate
(Markus 11.12-14, 11.20-24)
18 Be gaisala rumaruma Iesus ilalala ga ila Ierusalem pade, be pitoreanei. 19 Ta igera abei fik ede imadmadid edap isaleai, ta ila boloma ngan. Be igera itautau eta mao. Ilaun kekelen ienono. Tota ikeo ga abei fik toa oa irangrang ngan itautau pade mao ga ilalala ga ila. Be mole mao, abei toa oa imalai ga imate.
20 Be ele aluagau tigera ta tikakrik ta tikeo, “Ikamado ga abei toa ne imalai ga imate manmanae tau?”
21  *Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, oangga lolomi matua ngan Deo, be lolomi ruangada mao, eine gimi ga akado mambe gau nakado ngan abei fik toa ne. Ga pade, gimi ga akado posanga ngan lusi ga oaine bedane, ‘Eao dae ta dug ga la tadiai!’ Ta eine ga ila ikado toa bedaoa. 22  *Ta oangga lolomi matua ngan Deo, gimi ga abada saoa danga araring ga ila pan ngan.”
Kapeipei tibeta Iesus ngan sai isula ei ngan kadonga naurata
(Markus 11.27-33, Lukas 20.1-8)
23 Idio ta Iesus idudunga ngan Deo ele luma aea ala ta ipaoatai gid ipom. Be gid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda tila pan ta tibeta ei bedane, “Sai idol naurata toa ne ga idae bagemeai ta isula go ngan aea kadonga?”
24 Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Gau pade ga nabeta gimi ngan posanga ede. Ta oangga akoli leg posanga, eine ga nakeo pagimi ngan sai isula gau ngan kadonga naurata toa ne. 25 Naurata toa Ioanes ikakado mugaeai, ngan paliliunga gid panua, eine inam buburiai ga inam, mao inam pagid eababa?”
Be tiraurau posanga pol ngan gid ta tikeo, “Oangga takeo ga inam buburiai ga inam, eine ga ikeo, ‘Ikamado ga lolomi matua ngan ele posanga mao?’ 26  *Be oangga takeo ga inam pagid eababa, eine tamataud gid ipom. Ngansa gid busa tiadi mambe Ioanes ei eaba ede ibada Deo iaoa.”
27 Tota tikoli Iesus ele posanga bedane, “Gai aoatai mao.”
Ta ikeo pagid, “Goibe, gau pade ga nakeo pagimi mao ngan sai isula gau ngan kadonga naurata toa ne.”
Oanenga itna ngan eaba ele gergeu rua
28 Iesus ikeo pade bedane, “Gimi akeo mado ngan posanga ga oaine? Eaba ede ele gergeu rua. Ei ila pan lautabe ta ikeo, ‘Natug, eao la boko ngan dadanga oain labone.’
29 “Be ikoli ele posanga bedane, ‘Gau tinig ngan mao.’ Be muriai, ipul ilolo ta ila iboko toa eoa.
30 “Idio ta ila pan ele gergeu toa ede pade oa ta ikado posanga toa bedaoa pade ngan langa dadangai. Ta ikeo, ‘Apa, gau ga nala.’ Be ila eta mao.
31 “Tota sai ngan gisirua ilongo tamad ilinge?”
Ta tikeo, “Gergeu lautabe.”
Ta Iesus ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, gid panua takis ad ga gid taine edap ad timugamuga ngan gimi ta tibada madonga Deo ibageai. 32  *Ngansa mugaeai Ioanes inam ta ipasolan gimi ngan edap tutui aea nasinga, be lolomi matua ngan ei mao. Be gid panua takis ad ga taine edap ad lolod matua ngan ei. Be gimi agera tikakado bedaoa, be apul lolomi mao, ga lolomi matua ngan ei mao pade.”
Oanenga itna ngan panua papaeamao tiboko ngan dadanga oain
(Markus 12.1-12, Lukas 20.9-19)
33  *Iesus ikeo pade bedane, “Alongo oanenga itna ede pade. Dadanga itama ede iarum gid abei oain aea dadangai. Ei itado ala ngan ta ikado tibur ede kemi ngan bibnga oain itautau ta tibada isul ngan. Ga ikado luma mamarae ede ngan gid panua timadid ngan ta matad ikilele. Ga kus ta ilongean dadanga toa oa ga idae gid panua naurata ad bagedeai, be ei ila ngan tibur ede pade aluai.
34 “Idio ta oain aea laoe iuot, ta isula ele paeaeanga ga tila pagid panua naurata ad ngan badanga oain itautau idanga ede ga ila pan. 35 Be gid panua naurata ad tiluku gid paeaeanga toa oa, ta tirau ede paeamao tau, be tipamate ede pade, be ede pade tiraurau ei ngan pat. 36 Ga kus ta dadanga itama isula ele paeaeanga padengada ga tila pagid, be isula gid busa tede iasal gid toa mugaeai isula gid oa. Be gid panua naurata ad tikado toa bedaoa pade. 37 Ele paeaeanga toa ngada oa, isula gid ga kus. Be muriai, isula inat ga ila pagid ta ikeo, ‘Eine ga tilolon ngan natug.’
38  *“Be gid panua naurata ad tigera inat ta tiposa pol ngan gid bedane, ‘Ega, muriai eaba toa ne ga ibada danga sisid toa ngada ne ton itama. Io, tarau ei ga imate, ta ele danga sisid toa ngada ne ga iman leda!’ 39  *Tota tiluku ei ta titado ei ga ila gaot ngan dadanga aea ala, ta tirau ei ga imate.”
40 “Io, oangga dadanga itama iluai mulian, gimi aoangga ei ga ikado mado ngan gid panua naurata ad?”
41 Ta gid tikeo, “Ei ga ipaeabu ngan gid panua papaeamao toa oa. Ta ilongean aea dadanga ga ila pagid panua padengada. Ta oangga oain aea laoe iuot, gid ga tibada aea oain itautau tutui ga ila pan.”
42  *Ta Iesus ikeo pagid, “Eine tautaunga. Be posanga ga oaine ienono ngan Deo ele laulau, be kado gimi aoato mao? Ikeo ga bedane,
 
“ ‘Pat toa ne, gid panua tikakado luma tiuangga eine paeamao ta titado ga iduaea.
Be labone iman luma aea kisinga.
Maron ikado ga iuot bedane,
ta gai agera eine kemi tau ta amatala ngan.’
 
43 “Tota nakeo pagimi, Deo ga isuk gimi ga ala, ta abada madonga ei ibageai mao. Be gid panua iaoa ede pade toa tinasnasi tutui ele kimnga, gid ga tibada madonga ibageai. 44 Oangga sai itap ga idae ngan pat toa ne, eine ga krau ga krau ga irumrum. Be oangga pat toa ne itap ga idae ngan eaba sai, eine ga ibib ei ga imaraka.”
45 Io, gid madidnga tenainga ad ga gid Parisi tilongo Iesus ele oanenga itna, ta tiuatai mambe ei iposaposa ngan gid. 46 Ta gid tiuangga tilo edap eta ngan lukunga ei, be timataud gid ipom, ngansa gid busa tiadi mambe ei ibada Deo iaoa tautaunga.
* 21:5 Sek 9.9 * 21:5 Ngan posanga Grik, panua ngan bereo Saion eine ga bedane: gergeu taine Saion aea, be iposaposa ngan gid panua Ierusalem ad. Bereo Saion eine bereo toa tuanga Ierusalem ienono ngan. * 21:9 Sng 118.25-26 21:9 Posanga idil toa ne gai asoa edam ga idae ngan posanga Grik eine ga bedane: Osana be posanga idil toa ne iuot pade ngan lain 15. * 21:13 Ais 56.7, Jer 7.11 * 21:16 Sng 8.2 * 21:21 Mt 17.20, Lu 17.6, Ins 14.12, 1Ko 13.2 * 21:22 Mt 7.7-11, 18.19 * 21:26 Mt 14.5 * 21:32 Lu 3.12, 7.29-30 * 21:33 Ais 5.1-2 * 21:38 Mt 27.1 * 21:39 Ibr 13.12 * 21:42 Sng 118.22-23, Ro 9.33, 1Pe 2.6-8