22
Oanenga itna ngan eaneannga kapei oainga aea
(Lukas 14.16-24)
Idio ta Iesus itado oanenga itna ede pade pagid ta ikeo, “Madonga Deo ibageai eine mambe maron kapei ede toa ikado eaneannga kapei ngan inat ele oainga. Mugaeai, isio gid panua ngan tinam ngan ele eaneannga ta ipalongo gid ngan. Idio ta ado eaneannga aea iuot ta isula ele paeaeanga ga tila pagid panua toa oa, ta tikeo pagid ngan tinam, be gid tinid ngan namanga mao.
“Be isula ele paeaeanga padengada ga tila pagid ta irenren matua bedane, ‘Gimi ala pagid panua toa nababa gid mugaeai, ta akeo pagid bedane, “Ega, gau natotoi gid bulmakao ga masilau titubtub kapeipei, ta danga sisid toa ngada ne imata karanga ga kus. Nanono annga toa ngada ne ga imisi o. Tota anama ngan leg eaneannga oainga aea.” ’
“Io, gid paeaeanga tila tikado toa bedaoa, be gid panua tilongo maron kapei ele posanga mao. Eaba ede ila aea dadangai, be ede pade ila ikado ele naurata ngan badanga pat. *Be padengada tiluku maron kapei ele paeaeanga ta tikado paeamao ngan gid ta tirau gid ga timate. Tota maron kapei ilolo bake ta isula ele panua paraunga ad ga tila tipaeabu ngan gid panua papaeamao toa oa ta titun led tuanga.
“Idio ta maron kapei ikeo pagid ele paeaeanga pade bedane, ‘Agera, annga oainga aea imisi ga ienono, be gid panua toa mugaeai nababa gid, led idil kemikemi imata karanga mao. Tota gimi ala ngan gid edap kapeipei iaoa, ta sapadua gimi agera, ababa gid ga tinam ngan eaneannga toa ne.’ 10 Idio ta ele paeaeanga tila ngan gid edap kapeipei iaoa, ta tipaluplup gid panua sapadua toa tigera. Eiua gid panua kemikemi ga panua papaeamao, ta tibada gid ga tila timado ngan luma eaneannga aea ga irangrang ngan iuon.
11 “Gid busa timamado ngan eaneannga, ta maron kapei idudunga ga ila igera gid. Be toa eoa igera eaba ede idol pononga eta kemi ngan eaneannga oainga aea mao. 12 Ta ikeo pan, ‘Leg eaba, ikamado ga eao dol pononga eta kemi mao, be nam dudunga ngan eaneannga toa ne?’ Be eaba toa oa ele posanga eta mao.
13  *“Ta maron kapei ikeo pagid ele paeaeanga bedane, ‘Gimi akaukau iae ga ibage ta atado ei ga ila gaot, ta idio ngan tibur dodom. Toa eoa ga titangtang paeamao ga luod kek ga kek.’
14 “Alongo. Deo ibaba panua busa, be isio gid keledengada ga timan ele panua.”
Itutui ngan taol takis ga ila pan Kaisa?
(Markus 12.13-17, Lukas 20.20-26)
15  *Idio ta gid Parisi tila tirau posanga ngan tobanga edap ede ngan pabuobuonga Iesus. Ngansa tikim tigera ei ikado posanga idil paeamao eta ta irangrang ngan tipamadid ei ngan posanga. 16 Tota tisula led aluagau gisingada Erot ele panua ga tila pan. Ta tikeo, “Eaba paoatainga am, gai aoatai mambe eao eaba posanga tautaunga am, ta eao papaoatai gid panua ngan Deo ele edap tautaunga. Eao kado kadonga bagbage kelede mao, ngansa eao mataud eaba eta mao. 17 Be keo pagai, eine tutui ngan taol takis ga ila pan Kaisa, mao madongan?”
18 Be Iesus iuatai ngan lolod paeamao ta ikeo, “Gimi panua pakakanga ami! Akamado ga atoba pabuobuonga gau? 19 Apasolan pat eta takis aea pagau.” Io, tibada ga ila pan, 20 ta ikeo pagid, “Sai ianun ga ieda ienono ngan pat toa ne?”
21  *Ta tikeo, “Kaisa ianun ga ieda.”
Ta ikeo pagid, “Tota danga ton Kaisa, abada ga ila pan Kaisa. Be danga ton Deo, abada ga ila pan Deo.”
22 Gid tilongo toa bedaoa ta titogragid, be titnan ei ga tila.
Gid Sadiusi tibeta Iesus ngan daenga mulian ngan matenga
(Markus 12.18-27, Lukas 20.27-40)
23  *Ngan ado toaiua, gid Sadiusi tila pan Iesus. Gid somisomi tikeo ga panua matemate tirangrang ngan tidae mulian mao. Tota tibeta ei bedane, 24  *“Eaba paoatainga am, Moses ibode posanga bedane, ‘Oangga eaba eta ele gergeu mao be imate, eine itar kakau ga iuai asape toa oa ta tipopo gergeu iman eaba toa imate oa aea kolinga.’ 25 Be ado ede, kadonga toa ne iuot pagai ga bedane: Arangaranga lima ga rua ngan iaoa ede timamado. Ad lautabe iuai taine, ga kus ta imate, be gisirua led gergeu eta mao. Tota itar kakau atange iuai asape toa oa, 26 be ei pade imate toa bedaoa. Ga kus ta itar kakau tol aea iuai ei ga imate ga ila irangrang ngan gid arangaranga toa lima ga rua oa. Tipopo gergeu eta mao, be timate. 27 Ga kus ta taine toa oa imate pade. 28 Tota ngan ado toaiua, oangga gid matemate tidae mulian, taine toa oa ga iman sai iadaoa? Ngansa gid toa lima ga rua oa tiuai ei.”
29 Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Gimi abuobuo ngansa aoatai ngan Deo ele laulau aea posanga mao, ga aoatai ngan iura mao pade. 30 Ngansa muriai, oangga panua matemate tidae mulian, gid ga tiuaioai mao, ga tipapaoai led gergeu mao pade. Be gid ga tiuot mambe gid anggelo buburiai. 31 Be posanga ngan gid matemate tidae mulian, Deo iposa pagimi ngan ele laulau na. Be kado gimi aoato mao? Ikeo ga bedane, 32  *‘Gau Deo ton Abraam ga Aisak ga Iakop.’* Agera, ei Deo togid panua matemate mao, be ei Deo togid panua matad bibita.”
33 Gid ipom tilongo bedaoa ta timatala kapei ngan ele paoatainga.
Deo ele apu isaoa kapei?
(Markus 12.28-31, Lukas 10.25-28)
34 Idio ta gid Parisi tilongo mambe Iesus ikado ga gid Sadiusi tirangrang ngan tikoli ele posanga mao, ta gid pade tiluplup. 35 Ta eaba apu aea ede ngan gid iuangga itoba Iesus ta ibeta ei bedane, 36 “Eaba paoatainga am, apu isaoa kapei ga iasal gid apu toa ngada ne?”
37  *Ta Iesus ikeo, “ ‘Eao manta kim am Maron Deo kapei tau ngan lolom, ga tautaudim, ga lem oatainga.’ 38 Apu toaine kapei ga iasal gid apu padengada. 39  *Be apu kapei ede pade eine lalaede mambe apu toa ne. Aea posanga bedane, ‘Eao manta kim lem eaba ede pade mambe kim go mulian.’ 40  *Apu toa rua ne iman posanga ipu ngan apu toa ngada ne ga ngan posanga togid panua tibada Deo iaoa mugaeai.”
Iesus ibeta gid Parisi ngan Kristus, ei iaoa kelede pan sai
(Markus 12.35-37, Lukas 20.41-44)
41 Gid Parisi tiluplup ga timamado, be Iesus ibeta gid bedane, 42  *“Gimi akeo mado ngan eaba toa tiuato ei Kristus? Ei ga iuot ngan iaoa kelede pan sai?”
Ta tikeo, “Ei iaoa kelede pan Devit.”
43 Ta Iesus ikeo, “Be ikamado ga Devit iuato eaba toa oa aea Maron? Ngansa Itautau Tutui ibada oatainga pan Devit ta ikeo bedane,
 
44  *“ ‘Maron Deo ikeo pan ag Maron bedane,
“Eao dio mamado ngan bageg oatai,
ga irangrang ngan nadol am miri itamatama
ga tidio aem ibuloloeai.” ’
 
45 Ega, oangga Devit iuato eaba toa oa aea Maron, ei ga iuot ngan iaoa kelede pan Devit madongan?” 46 Iesus iposa bedaoa, be eaba eta irangrang ngan ikoli ele posanga mao. Tota ngan ado toaiua ga ila, gid panua timataud ngan betanga ei ngan posanga eta pade.
* 22:6 Mt 21.35 * 22:13 Mt 8.12, 25.30, Lu 13.28 * 22:15 Mk 3.6 * 22:21 Ro 13.7 * 22:23 PA 23.8 * 22:24 Lo 25.5 * 22:32 IM 3.6, 15, Mt 8.11 * 22:32 Iesus ele posanga ipasolan mambe gid matemate tidae mulian ne madongan? Oangga Abraam ga Aisak ga Iakop timate ga kus, eine irangrang ngan Deo ikeo ga ei Deo togid mao, be ngan posanga Ibru ei ga ikeo ga mugaeai ei Deo togid. Be ei iposa bedaoa mao. * 22:37 Lo 6.5 * 22:39 Wkp 19.18, Mt 7.12 * 22:40 Ro 13.10, Gal 5.14 * 22:42 Ins 7.42 22:42 Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ga Devit itub ngan Mt 1.16. * 22:44 Sng 110.1, Mt 26.64