2
Kapeipei ado ele parangai ad tila tigera Iesus
Ngan ado toaiua, Erot iman maron kapei, be Iesus itna ipopo ei ngan tuanga Betleem ngan tibur Iudea. Itna ipopo ei ga kus ta gid kapeipei edengada ado ele parangai ad tinam tiuot Ierusalem. Gid led oatainga kapei ngan gigima iman kilala. Tiuot Ierusalem ga kus ta tibetabeta alele bedane, *“Gergeu pau toa muriai ga iuot maron kapei togimi Iuda, ei imamado sida? Ngansa gai amado ado ele parangai, be agera gigima iman kilala ngan aea poponga. Ta gai anam aoangga asoa ieda.”
Maron kapei Erot ilongo bedaoa ta ilolo ede ga ede, ga panua busa Ierusalem, gid pade lolod ede ga ede. Tota ibaba gid madidnga tenainga ad ga apu ad togid Iuda ta tinam tiluplup pan. Ta ibeta gid bedane, “Eaba toa tiuato ei Kristus* ga iuot ngan tuanga isaoa?”
Ta gid tikoli ele posanga bedane, “Ei ga iuot ngan tuanga Betleem ngan tibur Iudea, ngansa eaba ibada Deo iaoa mugaeai ibode posanga bedane,
 
*“ ‘Eao Betleem ngan tibur Iudea,
eao edam iuot kapei mambe gid tuanga kapeipei Iudea.
Ngansa eaba ede pagimi aea ga iuot Maron kapei,
ta ei ga imariala ngan leg panua Israel
mambe eaba imariala ngan sipsip.’ ”
 
Erot ilongo bedaoa ga kus ta ipaoen posanga mumulnga ga ila pagid kapeipei oatainga ad, ngan tila pan. Ta ibeta gid bedane, “Gigima toa gimi agera na iuot ngeda?” Ilongo kemi led posanga ngan ga kus ta isula gid ga tila Betleem ta ikeo pagid, “Gimi ala Betleem ta amarum ngan ilonga gergeu toa oa. Be oangga gimi aot ngan ei, anam apalongo gau. Ta gau pade nala nasoa ieda.”
Io, tilongo Erot ga kus ta tila. Be mole mao gigima toa mugaeai tigera ado ele parangai, iuot pade be imuga ngan gid ga ila imadid tutui ngan tibur toa gergeu ienono ngan. 10 Tigera gigima toa oa iuot pade ta tinid igelgel kapei tau. 11  *Ta gid tila lumaeai ta tigera gergeu toa oa toman ngan itna Maria. Ta tikor aed ga tidol laborad ga isulug tanoeai pan gergeu ta tisoa ieda. Ta tipokaka led apou ta tibada led tenainga ga iuot. Gid tipan ele gol, ga nabene, ga abei mer itekea kemikemi. 12 Be ngan anunud Deo ipabib led ngan tiluagid mulian pan Erot mao. Tota tinasi edap ede pade ta tiluagid ga tila led tuangai.
Iosep ga Maria tibada gergeu ta tiaoa ga tila Isip
13 Gid kapeipei oatainga ad tiluagid mulian ga kus, be mole mao anggelo ton Maron iuot pan Iosep ngan ianun ta ikeo, “Eao dae ta bada gergeu toman ngan itna, ta gimi tol aeaoa ga ala Isip. Ta amamado toa eoa ga irangrang ngan naposa pago pade. Ngansa Erot iuangga ilo gergeu toa ne ta ipaeabu ngan ei.”
14 Tota bong maitne, Iosep idae ta ibada gergeu toman ngan itna ta tiaoa ga tila Isip. 15  *Ta tidio toa eoa ga irangrang ngan Erot imate. Danga toa ne iuot ta iparangrang Maron ele posanga mambe eaba ibada Deo iaoa mugaeai ikeo ngan bedane, “Gau nababa natug ta itnan tibur Isip ga inam.”
Erot ipamate gid gergeu arangaranga Betleem
16 Erot isanga gid kapeipei oatainga ad ga mao, ta iuatai mambe tipakaka ei, ta ilolo bake paeamao tau. Tota isula ele panua paraunga ad ga tila Betleem ga gid tuanga boloma ngan, ta tipamate gid gergeu arangaranga toa ngada oa ad rai rua ga isulug. Ei imata nanan gid kapeipei oatainga ad led posanga ngan gigima ele otnga, ta iuade gid gergeu ad rai toa bedaoa. 17 Be kadonga toa ne iuot ta iparangrang Deo ele posanga ede. Ieremaia ibada Deo iaoa mugaeai ta ibode posanga bedane,
 
18  *“Tilongo tandanga kapei ga keoainga iuot ngan tuanga Rama.
Eine Resel itangtang ngan gid ele gergeu.
Ei ilolo isat kapei,
be itin ngan panua tipamus ei mao,
ngansa ele gergeu timate gid ga kus.”
Iosep ga Maria tibada gergeu ta tiluagid mulian Nasaret
19 Idio ta Erot imate, be mole mao anggelo ton Maron ila Isip ta iuot pan Iosep ngan ianun 20 ta ikeo, “Eao dae ta bada gergeu toman ngan itna ta aluagimi ga ala ngan tibur Israel. Ngansa gid panua toa tiuangga tipamate gergeu ne, timate na.”
21 Tota Iosep idae ta ibada gergeu toman ngan itna ta tiluagid mulian Israel. 22 Be Iosep ilongo mambe Arkelaus ibada itama Erot imul ta iman maron kapei togid Iuda, tota imataud ngan langa toa eoa. Be ngan Iosep ianun, Deo ipabib ele, ta ila imado ngan tibur Galili 23  *ngan tuanga Nasaret. Kadonga toa ne iuot ta iparangrang posanga ede gid panua tibada Deo iaoa mugaeai tikeo ngan ga bedane, “Gid ga tiuato ei eaba Nasaret aea.”
* 2:2 Nam 24.17 * 2:4 Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. * 2:6 Mai 5.2, Ins 7.42 * 2:11 Sng 72.10-15, Ais 60.6 2:11 Abei mer itekea eine danga ede tisama ngan gid matemate patid ngan ikado ga iuad kemi. * 2:15 Hos 11.1 * 2:18 OM 35.19, Jer 31.15 * 2:23 Ais 11.1, 53.2, Lu 2.39, Ins 1.45 2:23 Tautaunga ngan laulau togid panua tibada Deo iaoa, tuanga Nasaret ieda iuot eta mao. Be ngan ado toaiua, gid panua matad ibiu tuanga Nasaret. (Gera posanga ngan Ins 1.46.) Tota panua edengada oatainga ad tikeo ga Mateus ele posanga ipu eine ngan gid panua busa tibada Deo iaoa tikeo ga panua ga matad ibiu Kristus.