3
Ioanes Paliliunga aea ipaola posanga
(Markus 1.2-8, Lukas 3.1-18, Ioanes 1.19-28)
Ngan taun toaiua, Ioanes Paliliunga aea ila ngan tibur modamodanga ede ngan tibur Iudea ta ipaola posanga ga ila pagid ipom *bedane, “Gimi apul lolomi ga apatutui lemi kadonga! Ngansa teta pade madonga Deo ibageai ga iuot.” *Be Ioanes ei eaba toa mugaeai Aisaia ibada Deo iaoa ta ikeo ngan ei bedane,
 
“Ngan tibur modamodanga, eaba ede ipotalae ta ikeo,
‘Gimi manta asaoa Maron ele edap
ga apatutui kemi ngan ele namanga pagimi.’ ”
 
*Be Ioanes ipit aea malo tikado ngan kamel ilaun, ga ikaukau irabu ngan aea pus tikado ngan bulmakao itin kukul. Be ianean gurisi ga iunun bon isul tibur aea. Idio ta panua busa Ierusalem, ga gid tuanga padengada Iudea, ga gid tuanga boloma ngan eau Iordan tila pan Ioanes. Ta tiuaoa ngan led kadonga sasat, ta Ioanes ipaliliu gid ngan eau Iordan.
*Be ei igera gid Parisi ga Sadiusi busa tinama ngan badanga paliliunga pade, ta ikeo pagid bedane, “Gimi mota ele gergeu! Sai ipabuobuo gimi ta aoangga abada paliliunga sapaean ta asapir ngan Deo ele kadonga lolo bake aea? Gimi arangrang mao. Be oangga apul lolomi, manta apatutui lemi kadonga pade, ta ipasolan mambe gimi apul lolomi tautaunga. *Be kado gimi apakaka gimi mulian ta aoangga gimi iaoa kelede pan Abraam, ta ngan ipu toaine Deo ga ipanas gimi mao. Eine mao. Ngansa gau nakeo pagimi, Deo ipapauis ngan gid iaoa kelede pan Abraam mao. Oangga ikim, ei irangrang ngan ikado ga gid patpat toa ne tiuot iaoa kelede pan Abraam. 10  *Be kabasi ienono motean abei ipuiai. Ta abei isaoa itautau iuot kemikemi mao, eine ga iged ga isulug ta itado ga idae dingaeai.
11  *“Gau napaliliu gimi ngan eau iman kilala ngan gimi apul lolomi. Be eaba ede ga inam muriai ngan gau, ei iura kapei ngan gau. Ei iasal gau tau, ta irangrang ngan nalua ei ngan ele su aea kisinga mao. Ei ga ipaliliu gimi ngan Itautau Tutui ga dinga. 12 Ei mambe eaba ikisi duduinga kapei ta ilelean sakirkir toa ngada oa ienono ngan wit. Ta ei ga isuk gid wit itautau kemikemi ta idol ngan luma wit aea. Be itado wit aea sakirkir ga idae dingaeai. Dinga toa oa irangrang ngan imate mao.”
Ioanes ipaliliu Iesus
(Markus 1.9-11, Lukas 3.21-22)
13 Idio ta Iesus itnan tibur Galili ta ila pan Ioanes ngan eau Iordan ngan Ioanes ipaliliu ei. 14 Be Ioanes iuangga ipaidi ei ta ikeo, “Gau napapauis ngan eao paliliu gau, be keo ga gau napaliliu go ngan saoa?”
15 Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Longo. Patautene eao nasi mambe nakeo ngan. Ngansa gita manta taparangrang kadonga tutui toa ngada ne.” Tota Ioanes ilongo ta ipaliliu ei.
16  *Iesus ibada paliliunga ga kus ta itnan eau ga idae. Be mole mao bubur ipokakai, ta igera Deo Itautau Tutui isulug ga inam pan mambe man barur, ta itamaroro ga isulug pan. 17  *Be babanga ede isulug buburiai ga inam ta ikeo, “Eine gau Natug toa nakim ei tau. Tinig igelgel ngan ei.”
* 3:2 Mt 4.17, Mk 1.15 * 3:3 Ais 40.3 * 3:4 2Kin 1.8 * 3:7 Mt 12.34, 23.33 * 3:9 Ins 8.33, Ro 4.12 * 3:10 Mt 7.19, Lu 13.6-9 * 3:11 Ins 1.26-27, PA 1.5 * 3:16 Ins 1.32 * 3:17 Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 12.18, 17.5, Lu 9.35