4
Satan itoba Iesus
(Markus 1.12-13, Lukas 4.1-13)
*Idio ta Itautau Tutui ibada Iesus ga ila ngan tibur modamodanga ta eaba paeamao itoba ei. *Iesus iplese annga ga irangrang ngan aea ado ga bong sangaul pange. Ila ga pitoreanei kapei tau. Be eaba paeamao tobanga aea ila pan ta ikeo, “Oangga eao Deo Inat, posa ngan gid patpat toa ne ta tiuot am bret.”
*Be Iesus ikoli ele posanga ta ikeo, “Deo ele laulau aea posanga bedane, ‘Gid panua tirangrang ngan badanga madonga kemi ngan eannga bret kekelen mao. Be tibada madonga kemi ngan longonga Deo ele posanga toa ngada ne.’ ”
Idio ta eaba paeamao ibada ei ga tila Deo ele tuangai Ierusalem ta ipamadid ei gadae Deo ele luma kapei ipaoeai. *Ta ikeo pan, “Oangga eao Deo Inat, dug ga sulug. Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane,
 
“ ‘Ei ga ikeo pagid ele anggelo ta matad ikikisi go,
ta tisoa go ngan baged,
ngan kado ta pat eta igal aem.’ ”
 
*Be Iesus ikeo pan bedane, “Deo ele laulau aea posanga ede pade ikeo ga, ‘Eao toba am Maron Deo padam.’ ”
Ga kus ta eaba paeamao ibada ei ga ila ta tidae ngan lusi ede gadae tau. Ta ipasolan ei ngan tibur kapei togid mamaron kapeipei toa ngada ne tanoeai ga led danga sisid kemikemi. Ta ikeo pan, “Oangga eao kor aem ta soa gau edag, gau ga napan danga sisid toa ngada ne ga iman lem.”
10  *Ta Iesus ikeo pan bedane, “Satan, eao la aluai! Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane, ‘Eao manta soa am Maron Deo ieda, ta eao kikisi ei kekelen ele naurata.’ ”
11 Tota eaba paeamao itnan ei, be mole mao gid anggelo tinam tilua ei.
Iesus ele naurata iuot matamata Galili
(Markus 1.14-15, Lukas 4.14-15)
12  *Idio ta Iesus ilongo mambe tidol Ioanes Paliliunga aea ga idudunga ngan luma panasnga aea, ta ei iluai mulian ga ila Galili 13 ngan tuanga Nasaret. Be itnan tuanga Nasaret ta ila imado ngan tuanga Kapernaum toa liu kapei Galili isaleai, ngan tano togid Sebulun ga Naptali. 14 Kadonga toa ne iuot ta iparangrang Deo ele posanga ede. Aisaia ibada Deo iaoa mugaeai ta ibode posanga bedane,
 
15  *“Ngan tano togid Sebulun ga Naptali,
ngan edap ila ngan liu kapei,
iadag ngan eau Iordan,
ngan tibur kapei Galili,
gid panua Israel ad mao timamado.
16 Gid mambe panua timamado ngan tibur dodom,
be tigera taranga kapei.
Ngan tibur dodom toa mugaeai timamado ngan oa
timataud matenga,
be Deo ele taranga kapei itara gid.”
Iesus ibaba panua pange ta tinasi ei
(Markus 1.16-20, Lukas 5.1-11)
17  *Tota ngan ado toaiua ga ila, Iesus ipaola posanga bedane, “Gimi apul lolomi ga apatutui lemi kadonga! Ngansa madonga Deo ibageai tota iuot ne.”
18 Idio ta ipapaele labiai ngan liu kapei Galili ta igera panua rua, Saimon toa tiuato ei Petrus, ga itar kakau Andreas, titatado puo liuiai ngansa gisirua tibabada ia iman led pat aea. 19 Ta ikeo pagisirua, “Gimirua anama anasi gau, ta gau ga napaoatai gimi ngan badanga panua ga tinam pagau, mambe labone ababada ia.” 20 Mole mao gisirua titnan led puo ga idio, ta tila tinasi ei.
21 Idio ta ilalala pade, ta igera panua rua pade, Jems toa Sebedi inat, ga itar kakau Ioanes. Gisirua timamado oagaeai toman ngan tamad Sebedi, be tiaman led puo. Ta Iesus ibaba gisirua. 22 Mole mao, titnan tamad ga idio oagaeai ta tila tinasi Iesus.
Iesus ipapaoatai gid ipom ga ikemikemi gid dibala
(Lukas 6.17-19)
23  *Tota Iesus ilalala ga ila ngan tuanga toa ngada oa Galili, ta ipapaoatai gid panua led luma raring aea iloleai. Ta ipaola ato kemi ngan madonga Deo ibageai, ga ikemikemi gid panua ad dibala imata ede ga ede. 24  *Tota iualu ilado ga ipakaranga tuanga toa ngada oa Siria. Ta gid titaltal panua ad dibala imata ede ga ede ta tila pan. Edengada ieieinga kapei ikado gid, ga padengada iriau papaeamao ienono ngan gid, ga padengada dibala kakapanga ikado gid, ga padengada aed ga baged imate. Ta Iesus ikado kemi gid. 25  *Be ipom busa Galili, ga Dekapolis, ga tuanga Ierusalem, ga gid tuanga padengada Iudea, ga gid tuanga iadag ngan eau Iordan, gid busa tinasi Iesus somisomi.
* 4:1 Ibr 2.18, 4.15 * 4:2 IM 34.28 * 4:4 Lo 8.3 * 4:6 Sng 91.11-12 * 4:7 Lo 6.16 * 4:10 Lo 6.13 * 4:12 Mt 14.3, Mk 6.17, Lu 3.19-20 * 4:15 Ais 9.1-2 * 4:17 Mt 3.2, 10.7 * 4:23 Mt 9.35, Mk 1.39, PA 10.38 * 4:24 Mk 6.55 * 4:25 Mk 3.7-8