25
Oanenga itna ngan taine blalala sangaul
*Iesus ikeo pade bedane, “Ngan ado toaiua, madonga Deo ibageai ga iuot mambe ninipunga ga oaine ngan taine blalala sangaul. Bong ede eaba iuangga iuai pau ikeo ga inama ngan badanga iadaoa. Gid taine blalala sangaul tibada led lam ta tila tisanga ei edapeai, ngan badanga ei ga inam. Taine blalala lima lolod buobuo, be gid lima pade lolod iuatai. Gid toa lolod buobuo oa, tibada led lam ga tila sapaean, be aea bude mao. Be gid toa lolod iuatai, tiparere bude ngan eaupat, ta tibada ga inam toman ngan led lam. Be eaba toa iuangga iuai, inama manmanae mao, tota gid taine toa ngada oa matad iboboeo ta tidio tieno.
“Be bong irabu tilongo eaba ede ibaba bedane, ‘Ega, eaba iuangga iuai tota inama! Adae ta tala tagera ei ta tabada ei ga inam.’
“Tota taine toa sangaul oa tidae ta tikado kemi led lam. Be gid lolod buobuo oa tikeo pagid lolod iuatai bedane, ‘Apan lemai bude kauteta. Lemai lam iuangga imate.’
“Be gid lolod iuatai tikoli led posanga bedane, ‘Mao. Bude toa ne irangrang ngan gita busa mao. Gimi ala pagid panua oalo ad ta aol lemi.’
10 “Io, gid toa lima oa tila ngan olnga led bude, be eaba toa iuangga iuai, ta inama. Tota gid toa led danga imata karanga motean, gid tila tidudunga lumaeai toman ngan ei ngan eaneannga oainga aea. Ta tisaisai atama.
11  *“Be muriai, taine blalala padengada tinam ta tibaba bedane, ‘Maron, maron, repe atama ngan gai.’
12  *“Be ikoli led posanga bedane, ‘Nakeo tautaunga pagimi, gau naoatai ngan gimi mao.’ ”
13  *Ta Iesus ikeo, “Tota agabit kemi. Ngansa gimi aoatai mao, ami Maron ga inama ngan ado isaoa ga ado imata pida.”
Oanenga itna ngan paeaeanga tol tibada pat
(Lukas 19.11-27)
14 Iesus ikeo pade bedane, “Be muriai, kadonga ga iuot mambe ninipunga ga oaine ngan maron ede toa iuangga ila ngan tibur ede aluai. Mugaeai ngan ila, ibaba ele paeaeanga ga tinam, ta idol ele danga sisid ga idae bagedeai ta timariala ngan. 15  *Ei imata nanan kadonga togid paeaeanga kelede kelede ga urad, ta ipota pat ga ila pagid. Paeaeanga ede ibada bunoringring lima, be ede pade ibada bunoringring rua, be ede pade ibada bunoringring kelede. Maron ipota bedaoa ga kus ta ila. 16 Ila ga kus ta paeaeanga toa ibada bunoringring lima, ei iboko ngan ta ibada pat bunoringring lima pade. 17 Be paeaeanga toa ibada pat bunoringring rua, ei ikado toa bedaoa pade ta ibada pat bunoringring rua pade. 18 Be paeaeanga toa ibada bunoringring kelede, ei ila ta ilei baba tanoeai ta imudan aea maron ele pat.
19 “Be mole tede ga kus ta ad maron iluai mulian ta ikeo ga ele paeaeanga tipalongo ei ngan pat toa mugaeai tibada. 20 Tota paeaeanga toa ibada bunoringring lima, ei ibada bunoringring lima pade ga inam ta ikeo, ‘Maron, mugaeai eao bada pat bunoringring lima pagau. Be ega, nakado naurata ngan, ta nabada pat bunoringring lima pade.’
21  *“Ta aea maron ikeo pan bedane, ‘Kemi tau! Eao paeaeanga kemi ga matam tutui somisomi. Ngan ado toaiua eao mariala ngan danga sisid pidaede, eao pasolan mambe matam tutui. Tota labone nadol eao ta mariala ngan danga sisid busa. Nam dudunga ta tinim igelgel toman ngan gau.’
22 “Idio ta paeaeanga toa ibada bunoringring rua, ei pade inam ta ikeo, ‘Maron, mugaeai eao bada pat bunoringring rua pagau. Be ega, nakado naurata ngan, ta nabada pat bunoringring rua pade.’
23 “Ta aea maron ikeo pan bedane, ‘Kemi tau! Eao paeaeanga kemi ga matam tutui somisomi. Ngan ado toaiua eao mariala ngan danga sisid pidaede, eao pasolan mambe matam tutui. Tota labone nadol eao ta mariala ngan danga sisid busa. Nam dudunga ta tinim igelgel toman ngan gau.’
24 “Be paeaeanga toa ibada bunoringring kelede, ei pade inam ta ikeo, ‘Maron, gau naoatai mambe lem kadonga kulupulupu. Ngan tibur toa eao earum annga ngan mao, eao kulekule gid annga. Be ngan tano toa eao siran annga ipuapua ngan mao, eao suksuk gid annga. 25 Tota namataud ta nala namudan lem pat tanoeai. Ega, lem pat tota eko.’
26 “Ta aea maron ikoli ele posanga bedane, ‘Eao paeaeanga paeamao ga malainga am! Eao keo ga oatai mambe nakulekule annga ngan tibur toa naearum mao, ga nababada annga ngan tano toa nasiran ipuapua ngan mao. Eine tautaunga? 27 Tota eao kamado dol leg pat ga idio ngan luma pat aea mao? Toa bedaoa ta oangga naluagau, eine ga nabada aea tlannga pade, be eine mao.’
28 “ ‘Tota gimi abada pat bunoringring kelede ne ga ila pan eaba toa ele pat bunoringring sangaul. 29  *Ngansa oangga sai ele danga sisid ienono, gau ga napan etangada pade ga ila pan ta ele danga sisid busa. Be oangga sai ele danga eta mao, saoa danga ei ikikisi, eine ga nabada mulian pan. 30  *Be paeaeanga paeamao toa ne, atado ei ga ila gaot, ngan tibur dodom. Toa eoa ga titangtang paeamao ga luod kek ga kek.’ ”
Muriai Eaba Inat ga ipamadid panua ngan posanga
31  *Iesus ikeo pade bedane, “Muriai oangga Eaba Inat iluai mulian, ei ga inam toman ngan ele taranga kapei ga ele anggelo busa. Ta ei ga idio imado ngan ele mul Maron aea kemi tau. 32  *Eine ga ipaluplup gid alu toa ngada ne ga tinam pan. Ta ei ga ipota gid ga tiuot iaoa rua, mambe eaba imariala ngan sipsip ipota ele sipsip ga tila iadag, ga meme tila iadag. 33 Ta ei ga idol gid sipsip ngan ibage oatai, be gid meme ngan ibage angas.
34 “Ga kus ta Maron kapei ga ikeo pagid panua ngan ibage oatai bedane, ‘Gimi anam. Tamag ikado kemi tau ngan gimi! Mugaeai ngan danga toa ngada ne led otnga, ei isio gimi ngan badanga madonga kemi ei ibageai. Tota anam abada madonga kemi toa ne! 35  *Ngansa mugaeai pitoreagau, be gimi apan ag annga. Marumian gau, be gimi abada eau pagau. Gau eaba ngan tuanga ede pade, be gimi abada gau ga nala lemi lumaeai. 36 Gau leg pononga eta mao, be gimi apan leg pononga. Gau ag dibala, be gimi anam akiakia gau. Gau namado ngan luma panasnga aea, be gimi anam agera gau.’
37 “Ta gid panua tututui ga tibeta ei bedane, ‘Maron, gai agera eao pitoreago ngeda, ta apan am annga? Be marumian go ngeda, ta abada eau pago? 38 Be agera eao mambe eaba ngan tuanga ede pade ngeda, ta abada go ga la lemai lumaeai? Be gai agera mambe lem pononga mao, ta apan lem pononga ngeda? 39 Be agera eao dibal ngeda, ga mado ngan luma panasnga aea ngeda, ta anama akia go?’
40  *“Ta Maron kapei ga ikoli led posanga bedane, ‘Nakeo tautaunga pagimi, saoa danga akakado ngan gid panua toa edad mao ngan iaoa kelede togau, eine akado ngan gau.’
41  *“Ga kus ta ei ga ikeo pagid panua ngan ibage angas bedane, ‘Gimi panua toa Deo ga ipanas gimi ne, ala aluai ngan gau! Ala ngan dinga imperno toa ianean somisomi ga ilalala ga ila. Dinga toa ne, Deo ikado ga iman tibur panasnga aea ngan eaba paeamao toman ngan ele anggelo. 42 Ngansa mugaeai pitoreagau, be gimi apan ag annga mao. Marumian gau, be gimi abada eau pagau mao. 43 Gau eaba ngan tuanga ede pade, be gimi abada gau ga nala lemi lumaeai mao. Gau leg pononga eta mao, be apan leg pononga mao. Gau ag dibala, ga namado ngan luma panasnga aea, be gimi anam akia gau mao.’
44 “Ta gid pade ga tikoli ele posanga bedane, ‘Maron, ngeda gai agera eao pitoreago, ga marumian go, ga eao eaba ngan tuanga ede pade, ga lem pononga mao, ga am dibala, ga mado ngan luma panasnga aea, be alua go mao?’
45 “Ta ei ga ikoli led posanga bedane, ‘Nakeo tautaunga pagimi, saoa danga akakado ngan gid panua toa edad mao ngan iaoa kelede togau mao, eina akado ngan gau mao pade.’
46  *“Tota gid ga tila ngan ad panasnga somisomi ga ilalala ga ila. Be gid panua tututui ga tila ngan madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila.”
* 25:1 Lu 12.35, PM 19.7 * 25:11 Lu 13.25-27 * 25:12 Mt 7.23 * 25:13 Mt 24.42 * 25:15 Ro 12.6 * 25:21 Mt 24.45-47, Lu 16.10 * 25:29 Mt 13.12, Mk 4.25, Lu 8.18 * 25:30 Mt 8.12, Lu 13.28 * 25:31 Mt 16.27, 19.28 * 25:32 Ese 34.17, PM 20.11-13 * 25:35 Ais 58.7 * 25:40 Snd 19.17, Mt 10.42, Mk 9.41 * 25:41 Mt 7.23 * 25:46 Dan 12.2, Ins 5.29