26
Gid madidnga tirau posanga ngan pamatenga Iesus
(Markus 14.1-2, Lukas 22.1-2, Ioanes 11.45-53)
Iesus ipasala ele posanga toa ngada oa ga kus ta ikeo pagid ele aluagau bedane, *“Gimi aoatai, ado rua ga kus ta eaneannga Pasova* aea ga iuot. Be gid panua ga tidol Eaba Inat ga idae pagid aea isat bagedeai, ta tipatoto ei ngan abei tabala.”
Idio ta gid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda tila tirou ngan luma kemi ton madidnga kapei tenainga aea ieda Kaiapas. Gid tiraurau posanga ngan edap eta ngan pakakanga Iesus ta irangrang ngan tiluku ei ta tirau ei ga imate. Be gid tikeo, “Irangrang ngan takado bedane rabu ngan eaneannga toa ne mao. Ngan kado gid ipom tigera ta tiparau.”
Taine ede itok bude kemi ga idae Iesus ilaborai
(Markus 14.3-9, Ioanes 12.1-8)
Idio ta Iesus imamado ngan tuanga Betani ngan luma ton eaba ede ieda Saimon. Mugaeai eaba toa oa aea dibala kankan. *Iesus imamado ga ianean, be taine ede inam ibada ele botol pat, aea bude iuad kemi ienono ngan. Bude toa oa aea olnga kapei tau, be itok ga idae Iesus ilaborai.
Be ele aluagau tigera ta lolod bake ta tikeo, “Ikamado ga itok bude toa ne ga kus sapaean? Kemi ngan ilongean pagid panua ta tiuol, ta ibada pat kapei. Toa bedaoa ta ilualua gid panua lululunga ad. Be tota mao ne.”
10 Be Iesus iuatai ngan led posanga ta ikeo, “Ikamado ga akado kulupu ngan taine toa ne? Ei ikado kadonga kemi tau ngan gau. 11  *Ngansa gid panua lululunga ad timamado pagimi somisomi, be gau namamado pagimi somisomi mao. 12 Ei itok bude toa ne ga idae ngan gau, be ngan kadonga toa ne ipasogo gau motean, ngan muriai nala dengaeai. 13 Nakeo tautaunga pagimi, muriai gid panua ga tila tipaola leg ato kemi ngan tibur toa ngada ne tanoeai, be eine ga tininipu pade ngan taine toa ne ele kadonga, ta panua ga matad nanan ei.”
Iudas iposa tautaunga ngan dolnga Iesus ga idae pagid madidnga bagedeai
(Markus 14.10-11, Lukas 22.3-6)
14 Idio ta eaba tiuato ei Iudas Iskariot, toa ede ngan gid aluagau sangaul igegea rua, ei ila pagid madidnga tenainga ad 15  *ta ibeta gid bedane, “Oangga nadol ei ga idae bagemiai, eine ga abada saoa pagau?” Ta tibada pat silva sangaul tol ga ila pan. 16 Tota ngan ado toaiua ga ila, ei isangasanga ado eta kemi ngan dolnga Iesus ga idae bagedeai.
Iesus ian toman ngan ele aluagau
(Markus 14.12-21, Lukas 22.7-14, 22.21-23, Ioanes 13.21-30)
17  *Ngan ado toa imuga ngan eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao, Iesus ele aluagau tila pan ta tibeta ei bedane, “Eao kim gai ala sida ta akado annga Pasova aea ta taean?”
18 Ta ikeo, “Gimi ala tuangai pan eaba ede, ta akeo pan bedane, ‘Eaba Paoatainga aea ikeo ga ele ado imata ta boloma ne. Tota iuangga inam lem lumaeai ta ikado eaneannga Pasova aea toman ngan ele aluagau.’ ” 19 Io, ele aluagau tila tikado mambe Iesus irenren pagid ngan, ta tikado annga Pasova aea.
20 Ado idil ngan lailai toaiua, ta Iesus imamado popouiai toman ngan ele aluagau sangaul igegea rua. 21 Gid tianean, be ikeo pagid bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, eaba ede ngan gimi ga idol gau pagid ag isat bagedeai.”
22 Tilongo bedaoa ta lolod isat kapei, ta gid kelede kelede tibeta ei bedane, “Maron, eine gau mao, na?”
23  *Be ikoli led posanga bedane, “Eine eaba toa ga idol ibage ga idudunga ngan lalate toman ngan gau. Eaba tota nena ga idol gau pagid ag isat bagedeai. 24 Tautaunga, Eaba Inat ga inasi edap mambe Deo ele laulau ikeo ngan ei, be paeamao tau ngan eaba toa idol Eaba Inat ga idae pagid aea isat bagedeai! Kemi ngan eaba toa oa oangga itna ipopo ei mao.”
25 Be Iudas, eaba toa ga idol ei pagid aea isat bagedeai, ikeo bedane, “Eaba paoatainga am, eine gau mao, na?”
Be Iesus ikeo, “Eine eao keo toa bedaoa.”
Iesus ipan ele aluagau ngan bret ga oain
(Markus 14.22-26, Lukas 22.15-20, 1 Korin 11.23-25)
26 Idio ta Iesus asingada ele aluagau tianean, be ei ibada bret ta iposa kemi pan Deo. Ga kus ta itei ta ibada ga ila pagid aluagau ta ikeo, “Gimi abada ta aean. Eine gau medamedag.”
27 Ga kus ta ibada loba ta iposa kemi pan Deo ta ibada pagid. Ta ikeo, “Gimi toa ngada ne aun. 28  *Eine gau singig. Singig toa ne iparangrang posanga toa Deo irau ngan ele panua. Eine itoki ngan samumnga kadonga sasat. 29 Nakeo pagimi, gau ga naun oain isul pade mao ga ila irangrang ngan ado toaiua tamado kemi Tamag ibageai. Toa eoa ga naun oain pau toman ngan gimi.”
30  *Idio ta tibau baunga ede ngan Deo, ga kus ta tiuot ga tila ngan bereo Oliv.
Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao
(Markus 14.27-31, Lukas 22.31-34, Ioanes 13.36-38)
31  *Idio ta Iesus ikeo pagid, “Labone bong, gimi ga agera kadonga iuot ngan gau, ta gimi toa ngada ne lemi kadonga lolo matua aea ga itap. Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane,
 
“ ‘Gau ga narau eaba imariala ngan sipsip,
ta gid sipsip ga tibilin alele.’
 
32  *Be muriai gau ga nadae mulian ngan matenga ta namuga ngan gimi ga nala Galili.”
33 Be Petrus ikeo pan bedane, “Goibe, gid toa ngada ne ga tigera kadonga iuot ngan eao ta led kadonga lolo matua aea ga itap, be irangrang ngan gau leg kadonga lolo matua aea itap mao.”
34  *Iesus ikeo pan bedane, “Nakeo tautaunga pago, labone bong kokako ga itang maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.”
35 Be Petrus ikeo, “Goibe, gau ga namate toman ngan eao, be irangrang ngan napaisiamo bedaoa ngan eao mao ga mao tau.” Ta gid aluagau padengada tiposa lalaede toa bedaoa pade.
Iesus iraring dadangai Getsemani
(Markus 14.32-42, Lukas 22.39-46)
36 Idio ta Iesus toman ngan ele aluagau tila ngan tibur ede tiuato Getsemani. Ta ikeo pagid aluagau, “Gimi adio amado nene, be gau nala eoa ta nararing.” 37 Io, ibada Petrus ga Sebedi inat rua ga tila toman ngan ei, be ilolo isat kapei ta inaman kemi mao. 38  *Ta ikeo pagid, “Gau lolog isat kapei tau, ta naoangga namate. Gimi adio nene, be matami arar toman ngan gau.”
39 Idio ta ila kautede pade ta idol ilabora ga isulug tanoeai ta iraring bedane, “Apa, oangga eao longo, bada loba ieieinga aea toa ne ga ila aluai ngan gau. Be nasi gau lingeg mao, nasi eao lingem.”
40 Ga kus ta iluai mulian pagid ele aluagau, ta igera tienono. Ta ikeo pan Petrus bedane, “Madongan? Gimi arangrang ngan matami arar toman ngan gau irangrang ngan ado imata keleta mao? 41 Matami arar ga araring ta irangrang ngan atap ngan tobanga mao. Ngansa lolomi ikim inasi Deo, be tinimi iura mao.”
42 Idio ta ila iraring toa bedaoa pade ta ikeo, “Apa, nakim loba ieieinga aea toa ne ila aluai ngan gau. Be oangga edap eta pade mao, ta eao keo ga manta naun, goibe kado mambe eao kim.”
43 Ga kus ta iluai mulian pade, ta igera tienono maitne, ngansa matad iboboeo. 44 Ta itnan gid pade ta ila iraring lalaede toa bedaoa patol aea.
45 Ga kus ta iluai mulian pagid aluagau ta ikeo, “Gimi aearagimi ga aenono maitne? Ega, ado imata tota iuot ne. Eine ga tidol Eaba Inat ga idae pagid panua papaeamao bagedeai. 46  *Adae ta tala. Ega, eaba toa iuangga idol gau pagid panua papaeamao bagedeai, tota inam boloma ne.”
Iudas ipasolan Iesus pagid aea miri itamatama
(Markus 14.43-50, Lukas 22.47-53, Ioanes 18.3-12)
47 Iesus iposaposa maitne, be mole mao Iudas, aluagau ede ngan gid sangaul igegea rua, inama iuot toman ngan ipom kapei. Gid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda tisula gid ga tila be tikikisi didi ga kaip. 48 Be eaba toa iuangga idol Iesus ga idae bagedeai, ikeo pagid motean ngan kilala ede iuangga ikado. Ta ikeo, “Oangga nabusum eaba ede ipapa, eaba toa oa eine Iesus. Gimi aluku ei.” 49 Be mole mao ila pan Iesus ta ikeo, “Bong kemi, eaba paoatainga am.” Ta ibusum ipapa.
50 Ta Iesus ikeo, “Leg eaba, danga eao nama ngan, kado manmanae.”
Tota tila pan Iesus ta tidol baged ga idae ngan ei ta tiluku ei. 51  *Be mole mao, Iesus ele aluagau ede inusi ele didi ga iuot ta irau ngan paeaeanga ton madidnga kapei tenainga aea ta iket itanga ga put.
52  *Be Iesus ikeo, “Dol lem didi ga iluai mulian aea lumaeai! Ngansa oangga sai iparau ngan didi, eine ga tipaeabu ngan ei pade ngan didi. 53 Be gau narangrang ngan nababa ga ila pan Tamag ta isula ele anggelo bunoringring sangaul bunoringring rua (12,000) ta tinam tilua gau. Be eao oatai mao? 54 Be oangga nakado bedaoa, irangrang ngan Deo ele laulau aea posanga iuot tautaunga mao. Ngansa ele laulau ikeo ga gid danga manta iuot toa bedane.”
55  *Ngan ado imata toaiua, Iesus ikeo pagid ipom bedane, “Gimi abada didi ga kaip ta anama ngan lukunga gau mambe aluku eaba ede lublubnga aea? Ado ga ado namamado gadudunga ngan Deo ele luma aea ala ga napapaoatai gid ipom, be gimi aluku gau mao. 56 Be danga toa ngada ne iuot ta iparangrang Deo ele posanga mambe gid panua tibada iaoa tibode mugaeai.” Tota ele aluagau toa ngada oa titnan ei ta tiaoa alele.
Gid madidnga tipamadid Iesus ngan posanga
(Markus 14.53-65, Lukas 22.54-55, 22.63-71, Ioanes 18.13-14, 18.19-24)
57 Gid panua toa tiluku Iesus tibada ei ga ila pan madidnga kapei tenainga aea ieda Kaiapas. Gid madidnga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda tiluplup toa eoa. 58 Petrus inasi ei ga ila, be idio aluai tede ga ila irangrang ngan madidnga kapei tenainga aea ele luma aea ala. Ei idudunga ngan ala toa oa ta ila imado toman ngan gid nakala ton madidnga kapei, be iuangga igera saoa kadonga ga iuot ngan Iesus.
59 Be gid madidnga tenainga ad ga gid madidnga patutuinga posanga ad padengada tiloilo panua edengada ngan tiuaoa ngan posanga pakakanga ngan Iesus, ta irangrang ngan tiuot ngan ipu eta ngan raunga ei ga imate. 60 Ta panua busa tinam ta tisol ei ngan posanga pakakanga, be tiuot ngan ele idil eta ngan pamatenga ei mao.
Be panua rua tinam muriai 61  *ta tikeo bedane, “Eaba toa ne ikeo ga irangrang ngan irepe Deo ele luma, ta ipagun mulian ngan ado tol.”
62 Tota madidnga kapei tenainga aea imadid ta ibeta Iesus bedane, “Eao kado posanga eta mao? Posanga toa tisol go ngan ne madongan?” 63  *Be Iesus mumun ga imadmadid.
Ta madidnga kapei tenainga aea ikeo pan bedane, “Ngan Deo toa imamado somisomi ne ieda, eao posa tautaunga pagai, eao Kristus§, Deo Inat?”
64  *Ta Iesus ikeo, “Eine mambe eao keo. Be gau nakeo pagimi, muriai gimi ga agera Eaba Inat imado ngan Deo toa iura kapei tau ibage oatai, ta ei ga isulug ga inam ngan gid laulau mariambai.”
65  *Io, madidnga kapei tenainga aea ilongo bedaoa ta itaka ele pononga mulian ta ikeo, “Eaba ne iuangga ibada Deo imul! Gita leda ipu eta ngan ilonga panua padengada ngan solnga eaba toa ne mao. Patautene talongo ipaeabu ngan Deo ieda. 66  *Gimi aoangga takado mado ngan ei?”
Ta tikeo, “Ei ele idil paeamao. Manta imate.”
67  *Tota tiplapla imata ga tiraurau ei. Be padengada tipodapoda ei 68 ta tikeo, “Eao Kristus na? Oangga eao bada Deo iaoa tautaunga, keo pagai toa patautene, sai ga sai tirau go?”
Petrus ikeo ga iuatai ngan Iesus mao
(Markus 14.66-72, Lukas 22.56-62, Ioanes 18.15-18, 18.25-27)
69 Be Petrus imamado gadudunga ngan ala ton madidnga kapei tenainga aea, be taine paeaeanga ede ila boloma pan ta ikeo, “Eao pade mamado toman ngan Iesus Galili aea.”
70 Be ei ipaisiamo panua busa matadeai ta ikeo, “Mao. Gau naoatai ngan danga toa eao posaposa ngan ne mao.”
71 Ta ila boloma ngan ala iaoa, ta taine ede pade igera ei ta ikeo pagid panua toa timadid boloma bedane, “Eaba toa ne imamado toman ngan Iesus Nasaret aea.”
72 Be ei ipaisiamo pade ta ikeo, “Tautaunga gadae, gau naoatai ngan eaba toa ne mao.”
73 Idio ta gid panua toa timadid boloma oa tila pan Petrus ta tikeo, “Tautaunga, eao eaba ede ngan gid. Lingem ipasolan go mulian. Ngansa am gagal mambe gid Galili.”
74 Be iposa tautaunga gadae ta ikeo, “Gau naoatai ngan eaba toa oa mao. Oangga napakaka, goibe Deo ga ipaeabu ngan gau.”
Be mole mao kokako itang. 75  *Tota Petrus imata nanan Iesus ele posanga pan bedane, “Kokako ga itang maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.” Tota iuot ga ila gaot ta itang paeamao tau.
* 26:2 IM 12.1-27, Mt 20.18 * 26:2 Ngan eaneannga toa oa gid Iuda matad nanan Deo iuduan tibutibud ta ibada gid mulian ta titnan Isip. * 26:7 Lu 7.37-38 26:7 Botol pat toa oa eine lalaede tede mambe ulo kakauede iaoa igigirai, be tikado ngan pat bodbode ede tiuato alabastro. Eine inam Isip ga inam, be aea olnga kapei. * 26:11 Lo 15.11 * 26:15 Sek 11.12, Ins 11.57 * 26:17 IM 12.14-20 * 26:23 Sng 41.9 * 26:28 IM 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, 1Ko 10.16 * 26:30 Lu 22.39, Ins 18.1 * 26:31 Sek 13.7, Ins 16.32 * 26:32 Mt 28.7,16 * 26:34 Mt 26.69-75 * 26:38 Ins 12.27 * 26:46 Ins 14.31 26:50 Ngan posanga Grik, posanga idil toa ne ipu ede pade bedane: Leg eaba, eao nama ngan saoa? * 26:51 Ins 18.26 * 26:52 OM 9.6, PM 13.10 * 26:55 Lu 19.47, 21.37 * 26:61 Ins 2.19-21 * 26:63 Ais 53.7, Mt 27.12 § 26:63 Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. * 26:64 Sng 110.1, Dan 7.13, Mt 24.30 * 26:65 Mt 9.3, Ins 10.33 * 26:66 Wkp 24.16, Ins 19.7 * 26:67 Ais 50.6, 53.5 * 26:75 Mt 26.34