27
Tibada Iesus ga ila pan Pailat
(Markus 15.1, Lukas 23.1-2, Ioanes 18.28-32)
Gaisala rumaruma ngan ado sae, gid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda tirau posanga ngan pamatenga Iesus. Tota tikaukau ei ta tibada ei ga ila pan Pailat, gavana ngan tibur toa oa.
Iudas ele matenga
(Panua Ato ad 1.18-19)
Be Iudas, eaba toa idol Iesus ga idae pagid aea isat bagedeai, igera mambe tirau posanga ngan pamatenga ei, ta ipul ilolo. Ei ibada pat silva sangaul tol toa oa ga iluai mulian pagid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda. Ta ikeo, “Gau nakado kadonga sat ngan dolnga ei ga idae bagemiai. Ngansa ele idil eta paeamao mao, be gimi ga arau ei ga imate.”
Be gid tikeo, “Eine gai lemai danga eta mao. Eine eao lem danga.”
*Tota itado pat toa oa ga idio Deo ele lumaeai, ta itnan gid ta ila ikon igagal ga imate.
Be gid madidnga tenainga ad tibada pat toa oa ta tikeo, “Oangga tadol pat toa ne toman ngan gid tenainga toa Deo ele lumaeai, eine tutui mao. Ngansa eine olnga ngan raunga eaba ga imate.” Tota tirau posanga ngan pat toa oa ta tiuol ngan tano ede ton eaba ikakado ulo. Ta tano toa oa iman denga togid panua ngan gid tuanga aluai. Tota tiuato tano toa oa, “Tano Sing aea.” Be panua tiuatoato ieda toa bedaoa ga irangrang ngan labone pade. *Kadonga toa oa iparangrang Deo ele posanga ede. Ieremaia ibada Deo iaoa mugaeai ta ikeo ga bedane, “Eaba toa oa, gid panua tiuol ei ngan pat silva sangaul tol ga iman led. Eine gid Israel tirau posanga ngan aea olnga iuot toa bedaoa.* Be gid panua tibada pat toa oa 10 ga ila pan eaba ikakado ulo ngan olnga aea tano idanga tede. Kadonga toa oa iuot mambe Maron irenren pagau ngan.”
Pailat ibeta Iesus, “Eao maron kapei togid Iuda na?”
(Markus 15.2-5, Lukas 23.3-5, Ioanes 18.33-38)
11 Idio ta Iesus imadid gavana imatai, ta gavana ibeta ei bedane, “Eao maron kapei togid Iuda na?”
Ta Iesus ikeo, “Eine mambe eao keo.”
12  *Ta gid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda tisol ei ngan posanga busa. Be ei iposa eta mao. 13 Ga kus ta Pailat ibeta ei bedane, “Gid tisol go ngan posanga busa, be eao longo mao?” 14 Be Iesus ikoli posanga eta mao. Ta gavana imatala kapei.
Pailat ikeo ga tipatoto Iesus ngan abei tabala
(Markus 15.6-15, Lukas 23.13-25, Ioanes 18.39–19.16)
15 Be rai ga rai ngan ado Pasova aea, gavana inasnasi ipom linged ta ilongean eaba kelede ta itnan luma panasnga aea. 16 Be ngan ado toaiua, eaba ede ieda Barabas imamado ngan luma panasnga aea. Ei eaba paeamao ede ta iualu kapei. 17 Io, gid ipom tiluplup, ta Pailat ibeta gid bedane, “Gimi akim nalongean sai ga ila pagimi? Akim Barabas, mao akim Iesus toa tiuato ei Kristus?” 18  *Pailat ibeta gid ipom bedaoa ngansa iuatai mambe gid lolod paeamao sapaean ngan Iesus ta tiluku ei ga ila pan.
19 Ta Pailat imamado ngan mul patutuinga posanga aea, be iadaoa ipaoen posanga ga ila pan bedane, “Eao kado kadonga eta ngan eaba tutui toa na mao. Ngansa made bong nagera ei ngan anunug, be nanaman paeamao lologeai.”
20 Be gid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda tidada gid ipom ngan posanga ta tibeta ei ngan ilongean Barabas ga ila pagid be irau Iesus ga imate.
21 Ta gavana ibeta gid pade bedane, “Gimi akim nalongean sai ngan gisirua ta ila pagimi?”
Ta tikeo, “Barabas!”
22 Ta Pailat ibeta gid, “Tota akim nakado mado ngan Iesus toa tiuato ei Kristus?”
Ta gid toa busa oa tingangar bedane, “Patoto ei ngan abei tabala!”
23 Ta Pailat ibeta gid, “Ngan saoa? Ele kadonga isaoa paeamao?”
Be tingangar kapei pade bedane, “Patoto ei ngan abei tabala!”
24  *Io, Pailat igera mambe tilongo ele posanga eta mao, be tiuangga tikado paraunga. Tota ibada eau ta isigiri ibage ipom matadeai ta ikeo, “Eine gau leg idil eta paeamao ngan eaba toa ne aea pamatenga mao. Eine gimi lemi idil paeamao.”
25  *Ta gid panua toa ngada oa tikoli ele posanga bedane, “Goibe, aea pamatenga eine idil paeamao togai ga lemai gergeu.”
26 Tota ilongean Barabas ga ila pagid, be idol Iesus ga idae pagid panua paraunga ad bagedeai. Ta ikeo ga timuimui ei ga kus ta tipatoto ei ngan abei tabala.
Gid panua paraunga ad tigalinge sat ngan Iesus
(Markus 15.16-20, Ioanes 19.2-3)
27 Idio ta gavana ele panua paraunga ad tibada Iesus ga ila ngan luma gavman aea. Ta gid panua paraunga ad toa busa oa tiluplup Iesus imatai. 28  *Gid titil pononga ngan ei ta tidol pononga singsingia ngan itin mambe pononga togid mamaron kapeipei. 29 Ga kus ta tibada oaroaro aea gigi ta tikado mambe nakala togid mamaron kapeipei ta tidol ga idae ilaborai. Be tidol piso matua ede ngan ibage oatai, ta tigalinge ngan ei. Be tikor aed boloma pan ta tikeo, “Ado kemi, maron kapei togid Iuda!” 30  *Gid tiplapla ei ga tibada piso toa oa ta tiraurau ngan ilabora. 31 Tigalinge ngan ei toa bedaoa ga kus ta titil pononga singsingia ngan ei, ta tidol ele pononga mulian. Ta tibada ei ga ila ngan patotonga ei ngan abei tabala.
Tipatoto Iesus ngan abei tabala
(Markus 15.21-32, Lukas 23.26-43, Ioanes 19.17-27)
32 Idio ta tilalala ga tila, be gid panua paraunga ad tigera eaba ede Sairini aea ieda Saimon. Gid tiparpar ngan ei ta ibisi Iesus aea abei tabala. 33 Tota tiuot ngan tibur toa tiuato Golgota. Edaeda toa ne ipu eine Tibur Laborada Ituatua aea. 34  *Toa eoa tibada oain pan Iesus, be tibul toman ngan sul ede ipaipai. Ei itoba, be itin ngan aea unnga mao. 35  *Tipatoto ei ngan abei tabala ga kus ta tipota ele danga sisid pol ngan gid, be titado danga ede iman salisalinga ngan sionga sai ga sai ga tibada. 36 Ta tidio timamado be timariala ngan ei. 37 Be gadae ngan ilabora, tibode posanga toa tisol ei ngan bedane, “Eine Iesus, maron kapei togid Iuda.” 38  *Be boloma ngan Iesus, tipatoto panua rua lublubnga ad ngan abei tabala pade, ede ngan ibage oatai, be ede pade ngan ibage angas. 39  *Be gid panua toa tila ga tinam, tiposa paeamao ngan ei ga laborad itambolembole 40  *ta tikeo, “Eao oangga repe Deo ele luma ta pagun mulian ngan ado tol? Oangga eao Deo Inat, lua eao mulian ta tnan abei tabala ga sulug!”
41 Be gid madidnga tenainga ad ga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda, aoad ibiu ei toa bedaoa pade ta tikeo, 42 “Ei ilualua panua padengada, be irangrang ngan ilua ei mulian mao. Be ei maron kapei Israel aea! Kemi ngan itnan abei tabala ga isulug. Toa bedaoa ga loloda matua ngan ei. 43  *Ei ikeo ga ilolo matua ngan Deo. Ta oangga Deo ikim ei, kemi ngan ibada ei mulian. Ngansa ikeo ngan ei mulian bedane, ‘Gau Deo Inat.’ ” 44 Be panua rua lublubnga ad toa tipatoto gid ngan abei tabala boloma ngan Iesus, gid pade tiposa paeamao ngan ei toa bedaoa.
Iesus ele matenga
(Markus 15.33-41, Lukas 23.44-49, Ioanes 19.28-30)
45 Be tutui ngan arobad, tibur toa ngada oa iuot dodom ga irangrang ngan lailai toaiua ngan ado imata tol. 46  *Be boloma ngan ado imata tol, Iesus ingangar kapei bedane, “Eli, Eli, lama sabaktani.” Posanga toa ne ipu bedane, “Ag Deo, ag Deo, eao pul murim ngan gau ngan saoa?”
47 Be panua edengada toa timadid boloma oa tilongo posanga toa oa ta tikeo, “Ei ta ibaba Elaija!”
48  *Ta manmanae eaba ede ngan gid ilado ga ila ibada asile tad aea ta ilolo ngan oain isul meleoleonga. Ga kus ta iaud ngan piso imata ta iuangga ipaun ei ngan. 49 Be gid padengada tikeo, “Kado ei mao. Tadio ge ta tagera. Elaija ga inama tautaunga ngan badanga ei mulian, mao mao?”
50 Idio ta Iesus ingangar kapei pade ta itautau itnan ei ga ila be imate.
51  *Be tutui ngan ado imata toaiua, malo kapitnami toa itututu Deo ele luma iloleai oa, itakai pan gadae ga isulug ta iuot rua. Be nauruge kapei inuga tano ta gid pat kapeipei timapoga. 52 Be gid denga aoad ipokakai, ta panua tututui busa toa timate mugaeai tota tidae mulian. 53 Gid titnan denga, be muriai ngan Iesus ele daenga mulian, tidudunga tuanga iloleai ta panua busa tigera gid.
54 Be madidnga paraunga aea ga ele panua paraunga ad toa timariala ngan Iesus, tigera tano inogoi ga gid danga padengada iuot toa bedaoa, ta timataud kapei ta tikeo, “Tautaunga, eaba toa ne, ei Deo Inat!”
55  *Be taine busa timadmadid aluai tede ga timamaran ele matenga. Gid tinasnasi Iesus Galili ga tinam, be tilualua ei. 56 Ede ngan gid, eine Maria Makdala aea, be ede pade eine Maria toa Jems ga Iosep tnad, be ede pade eine Sebedi iadaoa.
Tidol Iesus ipat dengaeai
(Markus 15.42-47, Lukas 23.50-55, Ioanes 19.38-42)
57 Ado iuangga idil ngan lailai toaiua, be eaba ede tuanga Arimatea aea inam, ieda Iosep. Ele danga sisid busa, be ei pade iman aluagau ede ton Iesus. 58  *Ei ila pan Pailat ta ibeta ei ngan ilongean Iesus ipat ta ibada. Io, Pailat ilongo ta ikeo pagid panua paraunga ad ta tibada Iesus ipat ga ila pan. 59 Iosep ibada Iesus ipat ta imol ei ngan malo bodbode toa aea muk eta mao. 60  *Ga kus ta idol ngan denga pau ede ei ton. Denga toa oa eine Iosep ipir pat kapei ede ta ikado aea baba. Tota ipul pat kapei ede ta ipakala denga iaoa ngan, ga kus ta ila. 61 Be Maria Makdala aea ga Maria toa ede pade oa timamado boloma, iadag ngan denga iaoa.
Panua paraunga ad timariala ngan Iesus aea denga
62 Ado toaiua eine Ado Koromotnga aea toa imuga ngan Ado Earainga aea. Be ngan ado sae gid madidnga tenainga ad ga gid Parisi tiluplup ga tila pan Pailat 63  *ta tikeo bedane, “Eaba kapei, gai matamai nanan posanga ede toa eaba pakakanga aea oa ikado ngan ei imata eababa maitne. Ikeo, ‘Muriai ngan ado tol, eine ga nadae mulian.’ 64 Tota eao manta keo pagid panua paraunga ad ta timariala kemi ngan denga ga irangrang ngan ado tol aea. Ngan kado ta ele aluagau tila tipaeaoa ipat ta tikeo pagid ipom bedane, ‘Ei idae mulian ngan matenga.’ Toa bedaoa ga posanga pakakanga pau toa ne iasal posanga pakakanga toa ei ikakado mugaeai.”
65 Ta Pailat ikeo pagid, “Gid panua paraunga ad tidio bagemiai. Ala adol gid ta timariala kemi ngan denga, mambe gimi akeo ngan.” 66 Tota tila tipakala denga iaoa ta tidol kararanga ede ngan pat kapei toa oa. Ta tidol gid panua paraunga ad ta tidio timariala ngan.
* 27:5 Mt 26.14-15, PA 1.18-19 * 27:9 Jer 19.1-13, 32.6-9, Sek 11.12-13 * 27:9 Ngan ado toaiua, oangga sai ikim iuol paeaeanga sapaean ga iman ei ele, ei ga ibada pat silva sangaul tol ga ila pagid panua ngan olnga ei. * 27:12 Ais 53.7 * 27:18 Ins 11.47-48, 12.19 * 27:24 Lo 21.6-9 * 27:25 PA 5.28 27:26 Oaro toa timuimui Iesus ngan, tikado ngan bulmakao itin kukul. Ngan oaro imata, tikaukau aen gereirei ta itakataka itin. * 27:28 Lu 23.11 * 27:30 Ais 50.6 * 27:34 Sng 69.21 27:34 Panua oatainga ad edengada tiadi mambe sul toa ipaipai oa, iman marasin ieieinga aea. Be Iesus iun mao, ngansa iuangga inaman ieieinga ta ibada gita ada panasnga ngan leda kadonga sasat. * 27:35 Sng 22.18 * 27:38 Ais 53.12 * 27:39 Sng 22.7, 109.25 * 27:40 Mt 26.61, Ins 2.19 * 27:43 Sng 22.8 * 27:46 Sng 22.1 * 27:48 Sng 69.21 * 27:51 IM 26.31-33, Ibr 10.19-20 * 27:55 Lu 8.2-3 * 27:58 Lo 21.22-23 * 27:60 Ais 53.9 * 27:63 Mt 12.40, 16.21, Mk 9.31, 10.33-34, Lu 9.22, 18.31-33, Ins 2.19-21