28
Iesus idae mulian ngan matenga
(Markus 16.1-10, Lukas 24.1-10, Ioanes 20.1-18)
Gaisala rumaruma ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, Maria Makdala aea ga Maria ede pade tisogou ga tila ngan geranga Iesus aea denga.
Be mole mao, nauruge kapei inuga tano. Ngansa anggelo ton Maron isulug buburiai ga inam ta ila ipul pat kapei denga iaoai ta idae imado ngan. Anggelo toa oa imata mil ga mil mambe gla isamil, be ele pononga bodbode tau mambe laulau bodbode mariambai. Gid panua paraunga ad toa timariala ngan denga oa timataud kapei ga tisamimi, be titap ga tisulug mambe panua timate.
Be anggelo ikeo pagid taine bedane, “Amataud mao. Gau naoatai, gimi anam ngan ilonga Iesus, eaba toa tipatoto ei ngan abei tabala. *Be ei nene mao. Idae mulian o! Eine mambe ikeo pagimi ngan mugaeai. Anama agera imul. Be ala manmanae ta apalongo ele aluagau bedane, ‘Ei idae mulian ngan matenga! Be ega, ei ga imuga ngan gimi ta ila Galili. Ta gimi ga agera ei toa eoa.’ Ega, napalongo gimi na.”
Io, gid taine titnan denga manmanae be timataud kapei ga tinid igelgel. Gid tilado ga tila ngan palongonga ele aluagau. Be mole mao Iesus iuot pagid edapeai ta ikeo, “Gaisala kemi.” Be gid tila boloma pan ta tikisi iaepu ga tisoa ieda. 10  *Ta Iesus ikeo pagid, “Amataud mao. Be ala apalongo oaeoaeg ta tila Galili. Ta gid ga tigera gau toa eoa.”
Posanga togid panua paraunga ad
11 Gid taine tilado ga tila, be mole mao gid panua paraunga ad idanga ede tila tuangai ta tipalongo gid madidnga tenainga ad ngan danga toa ngada oa iuot. 12 Gid tiluplup toman ngan gid kapeipei togid Iuda ta tirau posanga ede. Ta tibada pat silva kapei tede ga ila pagid panua paraunga ad 13 ta tikeo, “Oangga sapadua tibeta gimi, manta akeo bedane, ‘Ele aluagau tinam bong ta tipaeaoa ipat, be gai aenono.’ 14 Be oangga gavana ilongo posanga toa ne, eine gai ga apatarui posanga ga ila pan, ta kadonga kulupu eta ga iuot ngan gimi mao.” 15 Idio ta gid panua paraunga ad tibada pat toa oa ta tila tikado mambe gid madidnga tikeo pagid ngan. Tota posanga toa ne iuasasa alele pagid Iuda ga irangrang ngan labone.
Iesus ibada naurata pagid ele aluagau
(Markus 16.14-18, Lukas 24.36-49, Ioanes 20.19-23)
16  *Idio ta gid aluagau sangaul ga igegea ede tila Galili ngan lusi toa Iesus ikeo pagid ngan. 17 Gid tigera ei ta tisoa ieda, be edengada lolod ruangada. 18  *Be Iesus ila boloma ta ikeo pagid bedane, “Deo idol danga toa ngada ne buburiai ga tanoeai ga idae gau bagegeai. 19  *Tota gimi ala ta akado ga gid alu toa ngada ne lolod matua ga tinasnasi gau. Be apaliliu gid ngan Tamada ieda ga Inat ga Itautau Tutui. 20 Be leg posanga toa ngada ne nababada pagimi, apaoatai gid ngan ta tinasnasi pade. Be ega, gau namamado toman ngan gimi toa somisomi ne ga irangrang ngan madonga tanoeai kus.”
* 28:6 Mt 12.40, 16.21 * 28:10 Mt 26.32 * 28:16 Mt 26.32 * 28:18 Ins 13.3, Ep 1.20-22 * 28:19 Mk 16.15-16, PA 1.8