6
Iesus iposa ngan kadonga lolo isat aea
*Iesus ikeo pade bedane, “Gimi agabit kemi. Ngan kado ta akim gid panua tigera lemi kadonga tututui ta apasolan pagid panua busa matadeai. Toa bedaoa ta gimi ga abada lasunga eta inam pan Tamami buburiai mao.
“Ta oangga eao lua gid panua lululunga ad, irangrang ngan eao kado mambe gid panua pakakanga ad mao. Gid tisula eaba imuga ngan gid ta iuso taule panua busa matadeai ta iman kilala ngan led kadonga kemi. Tikakado bedaoa luma raring aea iloleai ga melemeleai ngansa tikim panua busa tigera gid ta tisoa edad. Nakeo tautaunga pagimi, gid tibada ad lasunga o. Be oangga eao lua gid panua lululunga ad, kado mumulnga, ta irangrang ngan oaem toa kemi na pade iuatai ngan mao.* Toa bedaoa ta lem kadonga lolo isat aea ga ienono mumulnga. Ta Tamam toa igera danga mumulnga toa ngada oa ga ikoli kemi pago.”
Iesus iposa ngan raring
(Lukas 11.2-4)
*Iesus ikeo pade bedane, “Be oangga gimi araring, akado mambe gid panua pakakanga ad mao. Ngansa gid tikim tau ngan kadonga raring panua busa matadeai toa luma raring aea iloleai ga melemeleai, ta panua busa tigera gid. Nakeo tautaunga pagimi, gid tibada ad lasunga o. Be oangga eao raring, eao dudunga lem luma iloleai ta saisai atama ta raring ga ila pan Tamam toa imamado mumulnga. Ta Tamam toa igera danga mumulnga toa ngada oa ga ikoli kemi pago.
*“Be oangga gimi araring, akado mambe gid panua toa timangamanga ngan Deo oa tikakado mao. Gid tikado posanga busa sapaean, ta tiuangga ad deo ga ilongo gid ngan led posanga mamarae. *Irangrang ngan anasi led kadonga mao. Ngansa gimi abeta Tamami maitne, be ei iuatai ngan saoa danga apapauis ngan.
“Tota gimi araring ga bedane,
 
“ ‘Tamamai buburiai,
manta panua tilolon ngan eao edam.
10  *Kemi ngan danga toa ngada ne idae eao bagemeai,
ga eao lem kimnga iuotot tanoeai
mambe iuotot buburiai pade.
11 Amai annga ado ga ado,
eao pan gai ngan labone pade.
12  *Be samum lemai kadonga sasat,
mambe gai pade asamum togid panua tikado sat pagai.
13  *Pakala gai ta irangrang ngan atap ngan tobanga mao,
be bada gai mulian ngan danga paeamao.’
 
14  *Ngansa oangga asamum gid panua led kadonga sasat, eine Tamami buburiai ga isamum gimi lemi kadonga sasat pade. 15 Be oangga asamum gid panua led kadonga sasat mao, eine Tamami ga isamum gimi lemi kadonga sasat mao pade.”
Iesus iposa ngan plesenga annga
16  *Iesus ikeo pade bedane, “Be oangga gimi aplese annga, irangrang ngan matami imalai alele mambe gid panua pakakanga ad tikakado mao. Gid tikado ga matad iuot paeamao ngansa tikim panua busa tiuatai mambe lolod isat ga tiplese annga. Nakeo tautaunga pagimi, gid tibada ad lasunga o. 17 Be oangga eao plese annga, kado ga bedane: liliu kemi, ga men matam, ga sama laboram ngan bude mambe somisomi. 18 Toa bedaoa ta irangrang ngan eaba eta iuatai ngan eao plese annga mao. Be Tamami imamado mumulnga, ei kekelen iuatai. Ta Tamami toa igera danga mumulnga toa ngada oa ga ikoli kemi pago.”
Iesus iposa ngan gornga danga kemikemi buburiai
(Lukas 12.33-34)
19  *Iesus ikeo pade bedane, “Irangrang ngan agor lemi danga sisid kemikemi tanoeai mao. Ngansa nene tanoeai lemi danga sisid imotmot, ga ngorongoro tipaeabu ngan, ga panua lublubnga ad tigoro lemi luma ga tilub lemi danga sisid. 20  *Be kemi ngan gimi agor lemi danga sisid kemikemi buburiai. Toa eoa lemi danga sisid imotmot mao, ga ngorongoro tirangrang ngan tipaeabu ngan mao, ga panua lublubnga ad tirangrang ngan tilub mao pade. 21 Ngansa oangga lem danga sisid kemikemi ienono tanoeai, lolom pade ga inasi gid danga tanoeai aea. Be oangga lem danga sisid kemikemi ienono buburiai, lolom pade ga inasi gid danga buburiai aea.”
Matada mambe lam ngan tinida
(Lukas 11.34-36)
22 Iesus ikeo pade bedane, “Matada kadlo eine mambe lam ngan tinida. Tota oangga matam igeragera kemi, eine tinim toa ngada na ga iuon ngan taranga. 23 Be oangga matam paeamao, tinim toa ngada na pade ga iuot dodom. Tota oangga taranga toa lolomeai na imate, eine dodom toa na kapei tau!”
Irangrang ngan taboko gadio ngan madidnga rua mao
(Lukas 16.13)
24 Iesus ikeo pade bedane, “Eaba eta irangrang ngan iboko gadio ngan madidnga rua mao. Ngansa ei ga ilolo paeamao ngan ede, be ilolo ikim ede pade. Be ei ga ilongo ede ilinge, be ipul imur ngan ede pade. Irangrang ngan pat iman ami maron toman ngan Deo mao.”
Lolomi ede ga ede padam
(Lukas 12.22-31)
25  *Iesus ikeo pade bedane, “Tota nakeo pagimi, gimi lolomi ede ga ede ngan lemi madonga mao, ga ngan ami annga ga eau mao, ga ngan tinimi aea pononga mao pade. Ngansa tinimi eine danga kapei, be aea pononga eine danga kapei mao. Lemi madonga eine danga kapei, be annga eine danga kapei mao. 26  *Matami nanan gid man. Gid tiarum annga mao, ga tibada annga dadangai ga inam tigor led lumaeai mao pade. Be Tamami buburiai ipanpan gid. Ega, ngan Deo imata, gimi kapei tau ngan gid man. 27 Be sai ngan gimi ngan ele kadonga lolo ede ga ede irangrang ngan igalbatan ado imata kelede ngan ele madonga tanoeai?
28 “Be ikamado ga lolomi ede ga ede ngan lemi pononga? Matami nanan gid koko tiburiai. Gid tipara madongan? Gid tiboko mao, ga tikado ad malo mao pade. 29  *Be gau nakeo pagimi, sogonga togid koko toa ne iasal tau maron kapei Solomon aea sogonga pade. 30 Gid koko tiparapara tiburiai labone, be sabale iman abei ibedbed. Be oangga Deo ipasogo gid koko kemi toa bedaoa, eine ga idol tinimi aea pononga pade. Ikamado ga lemi kadonga lolo matua aea kapei mao? 31 Tota lolomi ede ga ede ngan ilonga saoa danga aoangga aeanean ga aunun oa mao. 32  *Ngansa gid panua toa timangamanga ngan Deo oa lolod ede ga ede ta tiloilo gid danga sisid toa bedaoa. Be Tamami buburiai iuatai ngan danga toa ngada ne gimi apapauis ngan. 33  *Be danga kapei gimi manta amarum ngan ilonga, eine lemi madonga Deo ibageai ga ele kadonga tutui iparangrang gimi. Oangga akado toa bedaoa, ei ga ibada danga toa ngada ne pagimi pade. 34 Tota lolomi ede ga ede ngan sabale padam. Ngansa sabale ga inam toman ngan aea kadonga kulupulupu pade. Be gid danga kulupulupu labone aea, ikaranga ngan labone.”
* 6:1 Mt 23.5 * 6:3 Ngan posanga Grik, Iesus ikeo, Irangrang ngan alongean bagemi angas iuatai ngan saoa danga bagemi oatai ikakado na mao. * 6:5 Mt 23.5, Lu 18.10-14 * 6:7 1Kin 18.25-29 * 6:8 Mt 6.32 * 6:10 Lu 22.42 * 6:12 Mt 18.21-35 * 6:13 Lu 22.40, Jms 1.13, Ins 17.15, 2Te 3.3, 2Ti 4.18 6:13 Posanga idil toaine bada gai mulian ngan danga paeamao ipu ede pade ngan posanga Grik eine bada gai mulian ngan eaba paeamao. * 6:14 Mk 11.25-26 * 6:16 Ais 58.5-9 * 6:19 Jms 5.1-3 * 6:20 Mt 19.21, Lu 18.22 6:23 Ngan posanga Grik, posanga idil matam igeragera kemi ipu ede pade eine mambe lem lualuanga ga kadonga mamaron kemi. Ga matam paeamao eine mambe lem kadonga mogal buda ga matam nanan eao kekelego. * 6:25 Plp 4.6, 1Ti 6.6-8, 1Pe 5.7 * 6:26 Mt 10.29-31, Lu 12.6-7 * 6:29 1Kin 10.4-7, 2Sto 9.3-6 * 6:32 Mt 6.8 * 6:33 1Kin 3.11-14, Sng 37.4, 25, Ro 14.17