7
Gimi aselele panua padengada padam
(Lukas 6.37-38, 6.41-42)
*Iesus ikeo pade bedane, “Gimi aselele panua padengada padam. Ngan kado ta Deo iselele gimi pade. *Ngansa Deo ga iselele gimi lalaede mambe gimi aselele panua padengada. Be saoa kadonga gimi akakado pagid panua padengada, ngan kadonga toa ne, Deo ga ikoli pagimi pade.
“Be eao kamado gera sakirkir kakauede ienono ngan oaem ede pade imata, be matam nanan abei kapitnami ienono eao matameai mao? Eao keo pan oaem ede pade bedane, ‘Nam boloma ta nasile sakirkir kakauede ienono matameai,’ be ega, abei kapitnami ta ienono ngan eao matam! Eao eaba pakakanga am! Pul abei kapitnami ienono eao matameai bua, ga kus ta matam igera kemi, ta eao rangrang ngan sile sakirkir kakauede ienono ngan oaem ede pade imata.
“Gid danga kemikemi ton Deo, gimi abada ga ila pagid kaua mao. Ngan kado ta tipul gid ta tingot gimi. Be lemi nagemgem kemikemi, atado ga ila pagid gaea mao. Ngan kado ta tiuadoad ngan aed.”*
Deo ga ibada danga kemikemi pagid panua tibeta ei
(Lukas 11.9-13)
*Iesus ikeo pade bedane, “Gimi abetabeta Deo, ta ei ga ibada pagimi. Gimi ailoilo saoa danga pan Deo, ta gimi ga aot ngan. Gimi atintin atama, ta Deo ga irepe ngan gimi. *Ngansa eaba sai ibetabeta Deo, ei ga ibada saoa danga ibeta ei ngan. Ga eaba sai iloilo danga inam pan Deo, ei ga iuot ngan. Ga eaba sai itintin atama, Deo ga irepe ngan ei.
“Sai ngan gimi, oangga inat ibeta ei ngan badanga annga pan, eine ga ibada patpat pan? Na? Oo, eaba eta ikado bedaoa mao! 10 Be oangga ibeta ei ngan ia, eine ga ibada mota pan? Na? Mao tau! 11  *Tautaunga gimi panua papaeamao, be somisomi aoatai ngan badanga danga kemikemi ga ila pagid lemi gergeu. Be Tamami buburiai iasal gimi ngan kadonga kemikemi, ta ei ga ibada danga kemikemi tau pagid panua tibeta ei ngan. 12  *Tota saoa kadonga gimi akim gid panua tikado ngan gimi, gimi akado toa bedaoa pade ngan gid. Ngansa kadonga toa ne, eine posanga ipu ngan Deo ele apu ga posanga togid panua tibada Deo iaoa mugaeai.”
Manta adudunga ngan atama kakauede
(Lukas 13.24)
13 Iesus ikeo pade bedane, “Gimi manta adudunga ngan atama kakauede. Ngansa atama ila ngan dinga imperno eine kapei, ga aea edap maknga ga ienono. Ta panua busa tidudunga ngan atama toa oa. 14 Be atama ila ngan madonga kemi, eine kakauede tau, ga aea edap iuanaoana tau ngan nasinga. Ta panua keledengada tigera ga tinasi.”
Gimi agabit kemi ngan panua pakakanga ad
(Lukas 6.43-44, 13.25-27)
15  *Iesus ikeo pade bedane, “Gimi agabit kemi ngan panua pakakanga ad tikeo ga tibada Deo iaoa. Gid mambe kaua saksak tipit sipsip itin kukul ta tila rabu ngan gid sipsip ta tipaeabu ngan gid. 16  *Oangga matami inasi annga saoa iuotot ngan led kadonga, gimi ga aoatai ngan gid. Ngansa oain itautau irangrang ngan iuot ngan oaroaro aea gigi mao. Be abei fik itautau irangrang ngan iuot ngan purup aea asile mao pade. 17 Toa bedaoa ta gid abei kemikemi tautaudid iuot kemikemi, be gid abei papaeamao tautaudid iuot papaeamao. 18 Abei kemi irangrang ngan itautau iuot papaeamao mao. Be abei paeamao irangrang ngan itautau iuot kemikemi mao pade. 19  *Be abei isaoa itautau iuot kemikemi mao, eina ga tiged ta titado ga idae dingaeai. 20  *Tota matami inasi saoa annga iuotot ngan led kadonga, ta aoatai ngan gid.
21  *“Kado gimi aoangga panua toa busa ne tiuatoato gau ‘Maron, Maron,’ ga tibada madonga Deo ibageai. Eine mao. Be gid panua tinasi Tamag buburiai ele kimnga, gid kekelegid ga tibada madonga Deo ibageai. 22 Muriai oangga Deo ipamadid gid panua ngan posanga, panua busa ga tikeo pagau bedane, ‘Maron, Maron, ngan eao edam gai abada Deo iaoa. Ga gai asere iriau papaeamao ngan eao edam. Ga gai akado gid uisinga ngan eao edam. Be matam nanan mao?’ 23  *Be ngan ado toaiua, gau ga nakeo tutui pagid bedane, ‘Mugaeai ga inama, gau naoatai ngan gimi mao. Gimi panua toa apul murimi ngan Deo ele posanga, ala aluai ngan gau!’ ”
Edap rua ngan luma aea kadonga
(Lukas 6.47-49)
24 Iesus ikeo pade bedane, “Oangga sai ilongo leg posanga ga inasi, ei mambe eaba oatainga aea toa ipagun ele luma gadae ngan pat matua. 25 Ga muriai, aoara itap ga oanga imasesel, ta sariaba kapei inam ta inuga luma toa oa paeamao tau. Be luma toa oa grum ga isulug mao. Ngansa aea kadanga imadid ga idudunga ngan pat matua. 26 Be oangga sai ilongo leg posanga be inasi mao, ei mambe eaba ilolo buobuo ta ipagun ele luma gadae ngan tano marum. 27 Ga muriai, aoara itap ga oanga imasesel, ta sariaba kapei inam ta inuga luma toa oa. Ta luma toa oa grum ga isulug be grok ga grok paeamao tau.”
28 Idio ta Iesus ipasala ele posanga ga kus, be gid ipom timatala kapei ngan ele paoatainga. 29  *Ngansa ei ipaoatai gid mambe gid madidnga apu ad mao. Be ikado posanga mambe eaba ieda kapei.
* 7:1 Ro 2.1, 1Ko 4.5, Jms 4.11-12 * 7:2 Mk 4.24 * 7:6 Iesus ele oanenga itna ngan kaua ga gaea ipu bedane: Oangga panua papaeamao titolatola tau ngan Deo ele posanga, irangrang ngan tapatutui gid ngan mao. * 7:7 Mk 11.24, Ins 14.13, 15.7, 16.23-24 * 7:8 1Io 3.22, 5.14-15 * 7:11 Jms 1.17 * 7:12 Mt 22.39-40, Lu 6.31, Ro 13.8-10 * 7:15 Mt 24.24, PA 20.29, 2Pe 2.1 * 7:16 Gal 5.19-22, Jms 3.12 * 7:19 Mt 3.10, Lu 3.9, Ins 15.6 * 7:20 Mt 12.33 * 7:21 Lu 6.46, Jms 1.25 * 7:23 Sng 6.8, 2Ti 2.19 * 7:29 Mk 1.22, Lu 4.32