8
Iesus ikado kemi eaba aea dibala kankan
(Markus 1.40-44, Lukas 5.12-14)
Idio ta Iesus isorir lusiai ga isulug, ta ipom kapei tinasi ei. Be mole mao eaba ede aea dibala kankan inam ta ikor iae boloma pan ta ikeo, “Maron, oangga eao kim, eao rangrang ngan kado tinig ga iuot kemi Deo imatai.”*
Io, Iesus igaga ibage ta idol ngan ei ta ikeo, “Gau nakim. Ot kemi toa patautene.” Mole mao, tota itin iuot kemi. *Ta Iesus ikeo pan, “Eao gabit kemi. Keo pan eaba eta pade ngan mao. Be la pasolan tinim pan eaba tenainga aea, ta kado lem tenainga ngan tinim aea keminga, mambe Moses ele apu ikeo ngan. Kadonga toa oa ga ipasolan gid mambe tinim iuot kemi tautaunga.”
Iesus ikado kemi paeaeanga ton madidnga paraunga aea
(Lukas 7.1-10)
Idio ta Iesus ila ngan tuanga Kapernaum, be madidnga paraunga aea ede togid Rom inam ta iansaban ei ta ikeo, “O Maron, leg paeaeanga idibal ta ienono imuliai. Iae imate, be itin ieiei paeamao tau.”
Ta Iesus ikeo, “Gau ga nala nakemi ei.”
Be madidnga paraunga aea ikoli ele posanga bedane, “Maron, gau leg idil kemikemi imata karanga ngan eao nam dudunga leg lumaeai mao. Be eao dio nene ta kado posanga kekelen, ta leg paeaeanga ga iuot kemi. Ngansa gau pade namamado gadio ngan gid panua toa edad kapeipei, be leg panua paraunga ad timamado gadio ngan gau. Ta oangga nakeo pan ede, ‘Eao la,’ ei ga ila. Be oangga nakeo pan ede pade, ‘Eao nam,’ ei ga inam. Be oangga nakeo pan leg paeaeanga, ‘Eao kado naurata toa ne,’ ei ga ikado. Tota dibala toa ne ga ilongo lingem pade.”
10 Iesus ilongo bedaoa ta imatala ta ikeo pagid panua tinasi ei bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, ngan panua toa ngada ne Israel, nagera eaba eta ele kadonga lolo matua aea kapei mambe eaba toa ne mao. 11  *Be nakeo pade pagimi, muriai panua busa ga tinam ado ele parangai ga ado ele dilngai ga tinam ta tibada gid mul ngan eaneannga kapei ngan madonga Deo ibageai toman ngan Abraam ga Aisak ga Iakop. 12  *Be gid panua Israel toa mugaeai timamado Deo ibageai, ei ga isere gid ga tila ngan tibur dodom, gaot ngan Deo ele tuanga kemi. Toa eoa ga titangtang paeamao ga luod kek ga kek.”
13 Ta Iesus ikeo pan madidnga paraunga aea bedane, “Eao la. Danga toa ne ga iuot lalaede mambe lolom matua ngan.” Io, tutui ngan ado imata toaiua, ele paeaeanga toa oa itin iuot kemi.
Iesus ikado kemi Petrus ilaoa taine
(Markus 1.29-31, Lukas 4.38-39)
14 Idio ta Iesus ila idudunga Petrus ele lumaeai ta igera Petrus ilaoa taine idibal ta ienono imuliai, be itin iuanaoana. 15 Be Iesus ikisi ibage ta oanaoananga toa oa itnan ei. Tota taine toa oa idae ta ila ipan Iesus aea annga.
Iesus ikado kemi panua busa
(Markus 1.32-34, Lukas 4.40-41)
16 Ado idil ngan lailai toaiua, ta gid panua tuangai tital gid panua busa toa iriau papaeamao ienono ngan gid, ta tila pan Iesus. Ei ikado posanga kekelen ta gid iriau papaeamao titnan gid. Ta ikemi gid dibala tamad toa ngada oa pade. 17  *Kadonga toa ne iparangrang Deo ele posanga ede. Aisaia ibada Deo iaoa mugaeai ta ibode posanga bedane,
 
“Ei ikado kemi ada dibala imata ede ga ede,
ta isere gid ga tila aluai ngan gita.”
Iesus iposa ngan nasinga ei
(Lukas 9.57-60)
18 Iesus igera ipom kapei tibalil ngan ei, ta ikeo pagid ele aluagau ngan gisingada tila liu isal iadag. 19 Be madidnga ede apu aea inam pan ta ikeo, “Eaba paoatainga am, gau ga nanasi go ngan tibur isaoa eao la ngan.”
20  *Be Iesus ikeo pan bedane, “Gid kaua saksak ad baba enonga aea tanoeai, ga gid man ad luma abeiai, be Eaba Inat ele tibur eta enonga aea mao.”
21  *Idio ta aluagau ede pade ikeo pan bedane, “Maron, longo ngan gau nala nataian tamag bua.”
22 Be Iesus ikeo pan bedane, “Gid panua tiuatai ngan madonga kemi toman ngan Deo mao, gid tirangrang ngan titaian led panua matemate, be eao nam nasi gau.”
Iesus ipamate rai ga ngalu
(Markus 4.35-41, Lukas 8.22-25)
23 Idio ta Iesus idae oagaeai, ta ele aluagau tinasi ei. 24 Tiuot ga tila liu irabuiai, be mole mao sariaba kapei inam, ta sobo iuangga irobi led oaga. Be Iesus ienono. 25 Gid tila pan ta tiuaoan ei ta tikeo, “Maron, kado taduaea ta! Lua gita!”
26  *Be ikeo pagid, “Ikamado ga amataud? Lemi kadonga lolo matua aea kapei eta mao.” Idio ta idae imadid ta idaba rai ga ngalu. Tota tibur madlo ituntun.
27 Be gid panua toa oa timatala kapei ta tikeo, “Ei eaba madongan ta rai ga ngalu tilongo ilinge?”
Iesus isere iriau papaeamao ngan panua rua
(Markus 5.1-17, Lukas 8.26-37)
28 Iesus iuot ngan liu isal iadag ta ila ngan tibur togid Gadara. Be panua rua toa iriau papaeamao ienono ngan gid, tiuot dengaeai ga tila pan. Gisirua matad saksak tau, ta gid panua tirangrang ngan tilalala ngan edap toa oa mao. 29  *Be mole mao gisirua tingangar pan ta tikeo, “Eao Deo Inat, eao ga kado mado ngan gai? Ado kolikolinga aea maitne, be eao nam ngan paieiei gai na?”
30 Be gaea ipu kapei timadmadid aluai tede ga tianean. 31 Ta gid iriau papaeamao tibeta matua ei bedane, “Oangga sere gai, longean gai ta ala adudunga ngan gaea ipu ga oaiua.”
32 Ta ikeo pagid, “Ala!” Tota titnan panua rua ta tila tidudunga ngan gaea ipu toa oa. Be mole mao, gid gaea toa ngada oa tilado manmanae ga titaptap perpereai ga tisulug ngan liu kapei ta timatemate. 33 Be gid panua toa timariala ngan gaea, tiaoa ga tila tuangai ta tipalongo ngan danga toa ngada oa, ga ngan panua rua toa iriau papaeamao titnan gid. 34 Be mole mao, gid ipom tiuot ga tila ngan geranga Iesus. Tiuot pan ga kus ta tibeta matua ei ngan itnan led tibur toa oa.
* 8:2 Gid Iuda led apu ikeo ga oangga eaba ede aea dibala kankan, ei irangrang ngan imamado tuangai mao, ga iraring toman ngan panua padengada mao pade. Ngan kado ta dibala iuore ngan panua padengada. Toa bedaoa ta tikeo ga eaba toa oa itin paeamao Deo imatai. Gera posanga ngan Wkp 13.43-46. * 8:4 Wkp 14.1-32, Mt 9.30, Lu 17.14 8:5 Ngan posanga Grik ngan lain toaine, posanga idil toa ne madidnga ipu bedane: madidnga toa imugamuga ngan panua paraunga ad buno. * 8:11 Lu 13.29 * 8:12 Mt 22.13, 25.30, Lu 13.28 * 8:17 Ais 53.4 * 8:20 2Ko 8.9 * 8:21 1Kin 19.20 * 8:26 Mt 14.31, Sng 89.9 * 8:29 Mk 1.24, Lu 4.41