9
Iesus ikado kemi eaba iae ga ibage imate
(Markus 2.1-12, Lukas 5.17-26)
*Iesus idae oagaeai ta iuore ga ila liu isal iadag, ta ila ele tuangai.* Be mole mao, panua edengada tibisi dibala tamad ede ga ila pan. Ei iae ga ibage imate, ta ienono ngan aea nagarengreng. Iesus igera led kadonga lolo matua aea ta ikeo pan dibala tamad bedane, “Leg eaba, pamatua lolom. Gau nasamum lem kadonga sasat na.”
Be mole mao, gid madidnga apu ad tiposa pol ngan gid bedane, “Eaba toa ne iuangga ibada Deo imul!”
*Be Iesus iuatai ngan lolod ta ikeo, “Ikamado ga lolomi paeamao toa bedaoa? Posanga isaoa aea naurata malan: oangga nakeo, ‘Gau nasamum lem kadonga sasat,’ mao oangga nakeo, ‘Dae madid ta lalala’? *Be gau ga napasolan gimi ta irangrang ngan aoatai kemi mambe Eaba Inat ieda kapei tanoeai ngan samumnga kadonga sasat.” Ta ikeo pan dibala tamad bedane, “Dae madid. Bada am nagarengreng ta la lem lumaeai.” Tota eaba toa oa idae imadid ta ilalala ga ila ele lumaeai. Be gid ipom tigera ta titogragid ga tisoa Deo ieda. Ngansa ei ipamatua gid eababa ngan kadonga toa bedaoa.
Iesus ibaba Mateus, ta inasi ei
(Markus 2.13-17, Lukas 5.27-32)
Idio ta Iesus ilalala ga ila ta igera eaba ede ieda Mateus imamado ngan luma takis aea. Ta ikeo pan, “Eao nam nasi gau.” Tota idae ga ila inasi ei.
10 Idio ta gisirua timamado lumaeai ga tianean. Be panua busa takis ad ga kadonga sasat ad tinam tianean toman ngan Iesus ga ele aluagau. 11  *Be gid Parisi tigera bedaoa ta tikeo pagid ele aluagau bedane, “Ikamado ga lemi eaba paoatainga aea ianean toman ngan gid panua takis ad ga kadonga sasat ad?”
12 Be Iesus ilongo bedaoa ta ikoli led posanga bedane, “Gid panua tinid kemi, led ipu eta ngan tila pan eaba keminga aea mao, be gid dibala tilagalaga pan. 13  *Be gimi ala abada oatainga ngan Deo ele posanga ga oaine: ‘Gau tinig ngan lemi tenainga sapaean mao. Be nakim lolomi isat ngan eaba ede pade.’ Ngansa gau nanam ngan babanga gid panua tututui mao, be nanam ngan babanga gid panua kadonga sasat ad.”
Iesus ele posanga pau irangrang ngan itlan led kadonga mugamuga mao
(Markus 2.18-22, Lukas 5.33-39)
14  *Idio ta gid aluagau ton Ioanes Paliliunga aea tinam tibeta Iesus bedane, “Ikamado ga gaingada gid Parisi anasnasi kadonga ngan plesenga annga, be lem aluagau tiplese annga mao?”
15 Ta Iesus ikeo pagid, “Oangga eaba ede iuai taine, ta tikado eaneannga ngan led oainga, gid toman ngan oaeoaed tirangrang ngan lolod isat mao, ngansa eaba oainga imamado toman ngan gid. Be ado ede muriai, panua padengada ga tipaeaoa eaba toa oa ga ila aluai ngan gid. Ta ngan ado toaiua, gid ga tiplese annga.
16 “Be eaba eta irangrang ngan ibada malo pau ilia ta isaisai ngan aea malo mugamuga aea krak mao. Oangga ikado bedaoa, be imum ga kus ta ipaeanado, eine malo pau ilia ga itaka malo mugamuga ga paeamao.§ 17 Be eaba eta irangrang ngan iparere oain pau ngan meme itin kukul mugamuga mao. Oangga ikado bedaoa, eine oain pau ga ikado meme itin kukul mugamuga ga pak. Ta oain ga itoki, be meme itin kukul ga iduaea pade. Be gita taparere oain pau ngan meme itin kukul papau, ta oain toman ngan meme itin kukul ga tidio kemi.”
Iesus ipei mulian taine kakauede imate, ga ikemi taine kapei isibo itin aea pononga
(Markus 5.21-43, Lukas 8.41-56)
18 Iesus iposaposa maitne pagid aluagau ton Ioanes, be mole mao madidnga ede inam ikor iae boloma pan ta ikeo, “Gau natug taine imate toa patautene. Be eao nam dol bagem ga idae ngan ei, ta ei ga idae mulian.” 19 Ta Iesus idae ta inasi ei ga ila toman ngan ele aluagau.
20 Be mole mao, taine ede aea dibala sing palapala ilalala Iesus imuriai ta isibo ele pononga imata. Aea dibala toa oa ikakado ei irangrang ngan aea rai sangaul ga igegea rua, 21  *be ikeo iloleai bedane, “Oangga nasibo ele pononga kekelen, eine ga naot kemi pade.”
22 Be Iesus ipul ei ta igera taine toa oa ta ikeo, “Taine, pamatua lolom. Lem kadonga lolo matua aea ikado ga tinim iuot kemi.” Tota ngan ado imata toaiua ga ila, itin kemi mulian.
23 Idio ta Iesus ila idudunga madidnga ele lumaeai ta tigera panua titangtang ga tiusouso piloli ga arerengad kapei. 24 Be ikeo pagid, “Gimi adae ga ala. Taine kakauede imate mao. Ei ienono.” Be gid tinging ngan ei. 25 Be ei isere gid ga tila gaot, ta idudunga ga ila pan taine kakauede ta ikisi ibage. Ta idae mulian. 26 Tota ato ngan Iesus ele kadonga toa oa iuasasa ga ipakaranga tibur toa oa.
Iesus ikado kemi panua rua matad ikila ga eaba ede iaoa gum
27  *Idio ta Iesus itnan tuanga toa oa ta ilalala ga ila. Be panua rua matad ikila tinasi ei ta tibaba bedane, “Devit itub,** uduan gairua.”
28 Io, Iesus idudunga lumaeai, be gisirua tinasi ei ga tila pan. Ta ibeta gisirua bedane, “Gimirua lolomi matua ta aeadi mambe gau narangrang ngan nakado kemi matami na?”
Ta gisirua tikeo, “Be, Maron.”
29 Tota idol ibage ga idae ngan gisirua matad ta ikeo, “Eine ga iuot ngan gimirua lalaede mambe lolomi matua ngan.” 30  *Tota gisirua matad pal ta tigeragera pade. Be Iesus iposa matua pagisirua bedane, “Gimirua agabit kemi. Ngan kado ta eaba eta pade iuatai ngan.” 31 Be mao. Gisirua tiuot ga tila tipaoasasa posanga ngan ei ta iualu ipakaranga tibur toa oa.
32 Gisirua tiuot ga tila, be mole mao panua padengada tital eaba ede iriau paeamao ienono ngan ei ta ila pan Iesus. Iriau ikado ei ga iaoa gum. 33  *Iesus isere iriau paeamao ta eaba toa oa iposaposa pade. Be gid ipom tigera ga timatala ta tikeo, “Mugaeai ga inam, danga eta bedane iuot Israel mao.”
34  *Be gid Parisi tikeo, “Ei iseresere gid iriau papaeamao ngan madidnga togid iriau papaeamao iura.”
Iesus ilolo isat ngan gid ipom
35  *Idio ta Iesus ilalala ga ila ngan gid tuanga kapeipei ga gereirei toa ngada oa. Ta ipapaoatai gid panua led luma raring aea iloleai, ga ipaola ato kemi ngan madonga Deo ibageai, ga ikemikemi ad dibala imata ede ga ede. 36  *Be igera gid ipom ta ilolo isat ngan gid, ngansa danga papaeamao iuotot ngan gid ta lolod ede ga ede ngan led madonga paeamao, be ad luanga eta mao. Gid mambe sipsip, be tamad eta imariala ngan gid mao. 37  *Tota ikeo pagid ele aluagau bedane, “Annga busa tau imatua ga ienono dadangai, be gid panua tibokoboko ngan aea badanga, gid busa mao. 38 Tota manta araring matua ga ila pan dadanga Itama, ta isula panua busa naurata ad ga tila tibada gid annga imatua.”
* 9:1 Mt 4.13 * 9:1 Ngan ado toaiua, Iesus ele tuanga Kapernaum. Gera posanga ngan Mt 4.13. 9:3 Tikeo ga Iesus iuangga ibada Deo imul ngansa tikeo ga Deo kekelen irangrang ngan samumnga kadonga sasat. Gera posanga ngan Mk 2.6 ga Lu 5.21. * 9:4 Lu 9.47, Ins 2.25 * 9:6 Ins 17.2 * 9:11 Lu 15.2 9:11 Gid Iuda mugaeai tikeo ga oangga tianean toman ngan panua papaeamao, eine gid pade ga tiuot paeamao Deo imatai. * 9:13 Hos 6.6, Mt 12.7 * 9:14 Lu 18.12 § 9:16 Ikamado ga Iesus ikeo ga malo pau ilia ga itaka malo mugamuga? Eine ngansa gid Israel mugaeai, ad malo ede pade ngan gita ada malo labone. Togid, oangga tiuaoai pau ga kus ta timum ta tipaeanado, eine ga ila kakauede. * 9:21 Mt 14.36 * 9:27 Mt 20.29-34 ** 9:27 Gera palongonga ngan posanga idil Devit itub ngan Mt 1.16. * 9:30 Mt 8.4 * 9:33 Mk 2.12 * 9:34 Mt 12.24, Mk 3.22, Lu 11.15 * 9:35 Mt 4.23, Mk 1.39 * 9:36 Nam 27.17, 1Kin 22.17, Sek 10.2, Mt 14.14, Mk 6.34 * 9:37 Lu 10.2