10
Gid Israel tiuatai ngan edap ngan otnga tutui Deo imatai mao
Oaeoaeg, lolog ikim tau ngan Deo ibada mulian gid panua Israel, ta somisomi nararing matua ga ila pan ngan danga toa ne. Gau naoatai kemi mambe gid tiparpar tau ngan nasinga gid kadonga toa Deo ikim. Be led parparnga toa ne sapaean, ngansa tiuatai ngan saoa danga toa Deo ikim mao. Edap toa Deo ikado ngan gita taot tutui imatai, eine laborad ibada mao. Be gid tikado led edap ede pade ta tiuangga tiuot tutui ngan gid urad. Ta tilongolongo Deo ilinge mao ngan nasinga ei ele edap ngan otnga tutui. Ngansa Kristus iparangrang apu ton Moses ga kus, ta oangga sapadua lolod matua ngan ei, eine ga tiuot tutui Deo imatai.
*Be edap ngan otnga tutui Deo imatai ngan apu aea nasinga, Moses ibode posanga ngan ga bedane, “Eaba sai toa inasnasi apu aea posanga toa ngada oa, ei ga ibada madonga kemi.” *Be Deo ele laulau iposa ngan edap lolo matua aea ngan otnga tutui ga bedane, “Irangrang ngan eao keo lolomeai bedane mao, ‘Sai ga idae ga ila buburiai?’ ” Madongan? Eao oangga bada Kristus ga isulug buburiai ga inam na? “Ga pade, irangrang ngan eao keo ga bedane mao, ‘Sai ga isulug ga ila ngan tibur togid matemate?’ ” Madongan? Eao oangga bada Kristus ta itnan denga ga idae na? Eine eao rangrang mao. Be Deo ele laulau ikeo mado? Ikeo ga bedane, “Posanga toa ne malamalan ngan aea nasinga. Ienono boloma pago, toa lolomeai ga aoameai.” Eine posanga ngan edap lolo matua aea toa gai apapaola. Posanga toa ne ga bedane: Oangga eao posa masaeai ngan aoam ta keo ga, “Iesus ei Maron,” ga eao lolom matua mambe Deo ipei ei mulian ngan ele matenga, eine ga Deo ibada go mulian. 10 Ngansa kadonga lolo matua aea ienono lolodai, ta kadonga toa ne ikado ga taot tutui Deo imatai. Be ngan aoada, taposa masaeai toa bedaoa, ta Deo ibada gita mulian. 11  *Ngansa Deo ele laulau ikeo ga, “Oangga eaba sai ilolo matua ngan ei, eine ga maeamaea ei mao ga mao tau.” 12  *Gid panua Iuda ad ga gid alu padengada, toa ngada oa lalaede. Ngansa Maron toa kelede oa, ei Maron togid panua toa ngada ne. Ei ipasolan ele mamaron pagid sapadua tibaba ga ila pan ngan luanga gid. 13  *Ngansa “eaba sai toa ibaba ga ila pan Maron ngan luanga ei, eine Maron ga ibada ei mulian.”
14 Tota oangga lolod matua ngan ei mao, eine ga tibaba ga ila pan madongan? Be oangga tilongo ele babanga mao, eine ga lolod matua ngan ei madongan? Be oangga eaba eta ipaola ato kemi ga ila pagid mao, eine ga tilongo posanga toa oa madongan? 15  *Be oangga tisula panua ngan paolanga ato kemi toa oa mao, eine ga tipaola posanga toa oa madongan? Eine lalaede mambe posanga ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Gid panua toa tibada ato kemi ga inam pagita, led namanga ikado ga tinida igelgel kapei.”*
Gid Israel tipul murid ngan ato kemi
16  *Be busa ngan gid Israel tinasi ato kemi toa oa mao. Ngansa Aisaia ikeo ga bedane, “Maron, eaba eta ilolo matua ngan lemai posanga mao!” 17 Tota taoatai, oangga tangada ibada posanga toa oa mao, irangrang ngan loloda matua mao. Be oangga Kristus ele posanga inam pagita mao, irangrang ngan talongo posanga toa oa mao pade. 18  *Be nabeta bedane: Tautaunga tilongo ato kemi toa ne, mao madongan? Eine tilongo na. Ngansa posanga ede pade ikeo ga bedane,
 
“Panua ngan tibur toa ngada ne tanoeai tilongo linged na.
Ta led posanga ipakaranga tuanga toa ngada ne.”
 
19  *Be nabeta pade, tautaunga gid Israel tibada posanga toa ne ipu, mao madongan? Be, eine tibada. Mugaeai Moses ibada Deo iaoa ta ikeo ga bedane,
 
“Gid panua iaoa ede pade toa edad mao ga laborad ibabada posanga manmanae mao, gau ga nalua gid.
Ta ngan kadonga toa ne, gau ga napamasmasi gimi Israel lolomi ga paeamao.”
 
20  *Be Aisaia imataud eta mao. Ei ikado posanga ede ga bedane,
 
“Gid alu padengada tiloilo gau mao, be tiuot ngan gau.
Ta napasolan gau mulian pagid panua toa tibetabeta ngan gau mao.”
 
21  *Be ngan gid panua Israel, ikeo ga bedane,
 
“Ado dodol ga lailai, gau bageg ikakai ta nasangasanga gid panua tinam pagau, be titolatola ta tipul murid ngan gau.”
* 10:5 Wkp 18.5 * 10:6 Lo 30.12-14 * 10:11 Ais 28.16 * 10:12 PA 15.9 * 10:13 Jol 2.32 * 10:15 Ais 52.7 * 10:15 Posanga idil toa ne led namanga ikado ga tinida igelgel kapei, ngan posanga Grik ikeo ga, gid panua toa ne aed imata kemi tau, be eine oanenga itna. * 10:16 Ais 53.1 * 10:18 Sng 19.4 10:18 Laulau Baunga aea toa ne iposaposa ngan sapadua linged? Eine ikeo ga ado ga taiko ga gigima tipasolan Deo ele naurata kapei, ta eine mambe linged ipakaranga tibur toa ngada ne tanoeai. * 10:19 Lo 32.21 * 10:20 Ais 65.1 * 10:21 Ais 65.2