11
Deo ilolo isat ngan gid panua Israel iaoa pidaede mon
*Tota nabeta bedane: Deo ipul imur ngan ele panua na? Mao tau! Ngansa gau pade eaba Israel ag. Gau Abraam itub ede toa naot ngan lum pan Benjamin. Gid panua toa Deo isio gid motean oa, ei ipul imur ngan gid mao. Gimi aoatai ngan Elaija aea ninipunga toa ienono ngan Deo ele laulau pade? Ikeo ga ei iselele gid Israel ngan ele raring ila pan Deo ta ikeo, *“Maron, gid Israel tirau lem panua toa tibabada aoam ga timate! Be lem popou tenainga aea, tirepe gid ga tisulug. Ta gau kekelegau namamado. Be tiuangga tirau gau pade ga namate.” *Be Deo ikoli ele posanga madongan? Ikeo ga bedane, “Gau nalongean leg panua bunoringring lima bunoringring rua (7,000) timamado maitne. Gid tikor aed ngan deo pakakanga aea toa Baal mao, ga tiraring ngan ei mao pade.” Ta lalaede toa bedaoa, gid panua iaoa pidaede timamado labone. Ngan Deo ele kadonga lolo marum aea, isio gid ga timan ei ele. *Ta oangga Deo ilolo marum ngan gid ta isio gid, eine taoatai mambe ei isio gid ngan led naurata mao, be ngan ei ele kimnga. Oangga isio gid ngan led naurata, irangrang ngan taoato ele kadonga toa oa kadonga lolo marum aea mao.
Tota takeo mado? Otnga tutui Deo imatai toa gid Israel tibokoboko matua ngan, eine tibada mao. Be gid panua toa Deo isio gid ne, tibada. Ta gid panua padengada, laborad irangrang ngan ibada ele posanga ipu mao. *Eine lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane,
 
“Deo ikado gid ga tiuot mambe eaba imata iualai kemi mao.
Ta matad irangrang ngan igera kemi danga eta mao.
Be tangad ilongolongo kemi posanga mao pade. Timamado toa bedaoa ga irangrang ngan labone.”
 
*Be maron kapei Devit ikeo ngan gid ngan ele raring ga bedane,
 
“Oangga tilup ngan eaneannga, gau nakim led lupnga toa ne ipaeabu ngan gid mambe pitpit isai masilau saksak, mao mambe gaea idudunga ngan puo.
Gau nakim tiuot mambe gaea toa rakrak ipatae, ta kadonga toa ne iman ad panasnga.
10 Nakim eao kado gid ga matad dodom ta irangrang ngan tigeragera mao.
Be eao kado gid ga tibisi danga kulupulupu ta dibed ituatua ikes somisomi ga ilalala ga ila.”
Deo ibada mulian gid alu padengada
11  *Tota nabeta bedane: Ngan ado toaiua gid Israel lolod matua ngan Iesus mao ga titap, eine tiduaea ga kus, mao madongan? Mao, eine tirangrang ngan tidae mulian pade. Be gid led kadonga sat ngan pulnga murid pan Deo, eine iman gid alu padengada led edap ngan Deo ibada gid mulian. Ta ngan kadonga toa ne, Deo iuangga ipamasmasi gid Israel lolod ta tingale ele kadonga lolo marum aea ngan gid alu padengada. 12 Gid Israel led kadonga sat ngan pulnga murid pan Deo ikado gid ga tisapir ngan Deo ele kadonga kemikemi. Be ngan kadonga toa ne, gid alu padengada tibada gid kadonga kemikemi toa oa. Tota oangga gid Israel toa ngada oa tiluagid mulian ga tila pan Deo, eine ga tibada kadonga kemikemi toa oa kapei tau.
13 Leg posanga toa ne ila pagimi alu padengada. Ngansa Deo isula gau ga naman eaba ato aea ngan luanga gimi panua alu padengada ami. Ta nakado leg naurata toa ne ga iuasasa ga ila kapei, 14 ngansa naoangga natoba edap etangada ngan pamasmasinga gid sobosobog lolod toa gaingada alu kelede. Toa bedaoa ta edengada ngan gid ga tingale Deo ele kadonga lolo marum aea ngan gimi, ta tipul lolod ta Deo ibada gid mulian. 15 Ngansa Deo isere gid ga tila aluai ngan ei. Ta ngan kadonga toa ne, ikado ga gid alu padengada tanoeai lolod kelede toman ngan ei. Tota oangga Deo ipaluplup gid Israel mulian ga tinam pan, eine taoatai, ei ga ikado ga timado kemi tau mambe panua tidae mulian ngan led matenga. 16 Ga pade, gid Israel tiuot mambe plaoa bulnga ede. Oangga panua titenai plaoa toa oa idanga ede ga ila pan Deo, eine plaoa bulnga toa dodol oa iman Deo ele.*
Gid Israel mambe abei oliv pade. Oangga iuaroar timan Deo ele, eine ibogaboga pade ga timan ele. 17  *Be gid Israel mambe abei iboga toa Deo isopa ga isulug. Ga gimi alu padengada mambe oliv saksak iboga ede toa Deo ipatoi ga idae ngan iboga imul toa isopa mugaeai. Ta labone gimi aunun eau kemi toa iuotot ngan abei oliv iuaroar. 18 Tota irangrang ngan akeo ga aeasal gid abei ibogaboga toa isopa oa mao. Oangga aparim ngan gimi mulian bedaoa, matami nanan, gimi apapaun iuaroar mao, be iuaroar ipapaun gimi. 19 Be edengada ngan gimi aoangga akeo bedane, “Deo isopa abei ibogaboga edengada ngansa iuangga ipatoi gai ga adae ngan ibogaboga imul toa isopa oa.” 20 Eine tautaunga. Be Deo isopa gid ngansa lolod matua ngan ei mao. Be gimi atoi abei ilua toa oa ngan lemi kadonga lolo matua aea. Tota irangrang ngan aparim ngan gimi mao. Manta amataud. 21 Ngansa ibogaboga tautaunga, Deo ilolo isat ngan gid mao. Ei isopa gid ga tisulug. Ta lalaede toa bedaoa, eine ga ilolo isat ngan kornga gimi mao pade.
22  *Tota tagera, Deo ele kadonga rua ienono, ele kadonga lolo marum aea ga ele kadonga lolo bake aea. Gid panua toa titnan ele edap, eine tigera ele kadonga lolo bake aea. Be gimi agera ele kadonga lolo marum aea, ngansa alalala kemi ngan ele kadonga toa oa. Be oangga mao, eine ga isopa gimi pade ga aduaea. 23 Be gid Israel toa mugaeai isopa gid, oangga titnan led kadonga ngan pulnga murid pan, eine ga ipatoi gid mulian pade. Ngansa Deo iura kapei irangrang ngan ipatoi gid mulian pade. 24 Tota matami nanan, mugaeai gimi aman oliv saksak ede ibogaboga. Be Deo isopa gimi ta ipatoi gimi ga adae ngan abei oliv kemi dadanga aea. Abei itna toa oa togimi tautaunga mao. Tota ei ga itin igelgel kapei ngan badanga abei toa ne ibogaboga tautaunga ta ipatoi gid mulian ga tidae ngan abei itna toa oa.
Deo iuangga ilolo isat ngan gid Israel toman ngan gid alu padengada
25 Oaeoaeg, gau nakim gimi aoatai kemi ngan posanga mumulnga ede ga oaine. Ngan kado ta aoatai kemi mao, ta aparim ngan gimi sapaean. Labone gid Israel busa tede, laborad irangrang ngan ibada Deo ele posanga ipu mao. Be eine ga tidio bedaoa somisomi mao. Deo ilongean gid ga tiuot bedaoa ga ila irangrang ngan gid alu padengada toa lolod matua ngan Iesus, dabad idae ta tiparangrang dabad toa Deo isio motean. 26  *Toa bedaoa ta Deo ga ibada mulian gid Israel toa ngada oa, lalaede mambe ele laulau ikeo ngan ga bedane,
 
“Eaba toa ibabada mulian gid panua, ei inam bereo Saion ga inam.
Ei ga ipul gid iaoa kelede ton Iakop lolod ta titnan kadonga ngan pulnga murid pan Deo.
27  *Ngan ado toaiua, posanga toa narau toman ngan gid ga iuot tautaunga.
Ngansa gau ga nasumum led kadonga sasat ila ga kus.”
 
28 Gid Israel tipul murid ngan ato kemi, ta labone timan Deo aea miri itamatama. Ta kadonga toa ne ilua gimi alu padengada. Be mugaeai tau, Deo isio gid ga timan ele panua. Ta Deo ikim gid tau, ngansa imata nanan ele posanga tautaunga pagid tibutibud. 29 Ngansa oangga Deo ibaba panua sapadua ngan tinam pan ta ikeo ga ipan tenainga ila pagid, eine ga ipalele ele posanga toa oa mao ga mao tau. 30 Mugaeai gimi atolatola ngan longonga Deo ele posanga. Be labone gid Israel titolatola ngan ele posanga. Ta ngan kadonga toa ne, Deo ilolo isat ngan gimi. 31 Tota labone gid Israel toa ne titolatola ngan Deo ele posanga lalaede mambe gimi mugaeai. Be ngan Deo ele kadonga lolo isat aea ngan gimi, gid pade ga tibada ele kadonga lolo isat aea. 32 Ngansa panua toa ngada ne titolatola ngan Deo ele posanga mugaeai. Deo ilongean kadonga toa oa iaud gid, ngansa iuangga ipasolan ele kadonga lolo isat aea pagid toa ngada oa.
Tasoa Deo ieda
33  *Panamon! Deo ele oatainga ga gid posanga toa ienono iloleai, eine kemikemi ga kapei tau mambe madaoan sil ga ila gadio tau.
Gid posanga toa Deo irau, eaba eta irangrang ngan ilabora ibada mao.
Be gid ele edap, irangrang ngan eaba eta imata inasi kemi ipu mao pade.
34  *“Ngansa sai iuatai ngan Maron ilolo?
Be eaba sai ipasolan ei ngan edap isaoa ga inasi?”
35  *“Be eaba sai ipan Deo ele danga eta
ta irangrang ngan Deo ilasu ei ngan? Mao ga mao tau!”
36  *Ngansa Deo kekelen iman danga toa ngada ne ipu. Danga toa ngada ne iuot ngan ei ibage. Ga danga toa ngada ne ei ton.
Tasoa ieda somisomi ga ilalala ga ila! Eine tautaunga.
* 11:1 1Sml 12.22, Sng 94.14, Plp 3.5 * 11:3 1Kin 19.10,14 * 11:4 1Kin 19.18 * 11:6 Gal 3.18 * 11:8 Lo 29.4, Ais 29.10 * 11:9 Sng 69.22-23 * 11:11 PA 13.46 * 11:16 Panua oatainga ad idanga ede tikeo ga oanenga itna toa ne ipu ga bedane: Oangga Abraam ga Aisak ga Iakop timan Deo ele mugaeai, eine gid Israel toa ngada oa pade ga timan Deo ele. * 11:17 Ep 2.11-19 * 11:22 Ins 15.2,4 * 11:26 Ais 59.20-21 * 11:27 Jer 31.33-34 * 11:33 Ais 55.8-9 * 11:34 Ais 40.13, 1Ko 2.16 * 11:35 Jop 41.11 * 11:36 1Ko 8.6