7
Apu ton Moses eine kemi, be ilua gita mao
Oaeoaeg, gimi aoatai ngan Deo ele apu, ta nakado posanga toa ne ila pagimi. Gid panua timamado gadio ngan apu ngan led madonga tanoeai kekelen. Be oangga timate, eine mao. Be gimi aoatai mao? Oangga taine oainga iadaoa imata bibita maitne, eine apu oainga aea ipakala ei ta imado toman ngan iadaoa kekelen. Be oangga iadaoa toa oa imate, apu oainga aea ipakala ei pade mao. Tota oangga iadaoa imata bibita maitne, be taine toa oa ilup toman ngan eaba ede pade, eine tikeo ga taine toa oa ikado kadonga arala. Be oangga iadaoa imate, eine apu toa oa ipakala ei mao. Tautaunga iuai eaba pau, be ele kadonga toa ne eine arala mao.
*Tota oaeoaeg, gimi pade amate toman ngan Kristus. Ta labone gimi amamado gadio ngan apu pade mao. Deo ikado bedane ngansa iuangga gimi alup toman ngan eaba toa idae mulian ngan ele matenga. Toa bedaoa ta gimi arangrang ngan apapot gid kadonga kemikemi mambe Deo ikim. Ngansa ngan ado toaiua gid kimnga papaeamao tinida aea idada gita maitne, apu ikado ga loloda buk ngan kadonga sasat. Ta gid kimnga papaeamao toa ne ibokoboko matua gadudunga ngan tinida. Ta kadonga toa ne ipaot matenga. *Be gimi amate ga kus ta atnan apu toa mugaeai iaud gimi. Ta labone naurata toa gimi akakado, eine ngan nasinga apu aea posanga toa ienono laulauiai mao, be eine ngan nasinga gid kadonga papau toa Itautau Tutui ipapot lolomiai.
Deo ele apu ipasolan gita ngan leda kadonga sasat
*Oangga apu ikado ga loloda buk ga buk ngan kadonga sasat, eine takeo mado? Eine apu iman danga paeamao mambe kadonga sat na? Mao tau! Oangga apu ienono mao, eine irangrang ngan naoatai mambe kadonga sat eine saoa danga mao. Apu ikeo ga bedane, “Irangrang ngan gimi angale ga akim eaba ede pade ele danga sisid mao.” Be oangga apu ikeo toa bedaoa mao, irangrang ngan naoatai mambe ngalenga paeamao eine saoa danga mao. Be kadonga sat iuot ngan edap ede gadudunga ngan apu, ta ipapei gid kadonga ngalenga aea imata ede ga ede lologeai. Be oangga apu ienono mao, kadonga sat iura mao mambe eaba imate. Ngan ado toaiua naoatai ngan apu maitne, eine naeadi mambe leg madonga kemi. Be muriai apu inam pagau ta kadonga sat buk ga buk lologeai ga idae, 10 ta naoatai mambe Deo iuangga ipanas gau ngan dinga imperno ga namate. Ta nagera mambe Deo idol ele apu ngan luanga gau ngan badanga madonga kemi, be apu ilua gau eta bedaoa mao. Ikado gau ga naman dinga imperno aea.
11  *Ngansa kadonga sat iuot ngan edap ede gadudunga ngan apu ta ipakaka gau. Ta ngan edap toa ne ikado gau ga naman dinga imperno aea. 12  *Tota taoatai, apu inam pan Deo kekelen. Ta apu aea posanga toa ngada ne eine ton Deo ga eine kemi ga tutui. 13 Tota madongan? Kado danga kemi toa ne ikado gau ga naman dinga imperno aea? Eine mao. Be kadonga sat iboko gadudunga ngan danga toa kemi ne ta ikado ga Deo iuangga ipanas gau ngan dinga imperno. Toa bedaoa ta apu ikado ga kadonga sat iuot masaeai, ta gita taoatai mambe kadonga sat eine danga paeamao ga paeamao tau.
Iesus Kristus ibada gita mulian ngan kadonga sasat
14 Gita taoatai, apu inam pan Itautau Tutui. Be gau eaba ede toa kimnga papaeamao tinida aea idada gau somisomi tau. Ta eine mambe kadonga sat iuol gau ga naman ele paeaeanga sapaean. 15  *Gau naoatai mao, ikamado ga nakado kadonga bedane? Ngansa kadonga toa nakim, eine nakado mao. Be kadonga paeamao toa tinig ngan mao, eine nakado kadonga tota nene. 16 Ta oangga nakado kadonga toa tinig ngan mao ne, eine lolog kelede ngan apu aea posanga kemikemi. 17 Toa bedane, eine gau kekelegau nakakado kadonga toa ne mao. Be kadonga sat toa ienono lologeai, ei tota ikado gau ga nanasnasi kadonga toa ne. 18 Be naoatai mambe danga eta kemi ienono lologeai mao. Eine nakeo ngan lolog mugaeai aea toa bedane. Tautaunga nakim kadonga kemikemi, be narangrang ngan nanasi mao. 19 Ngansa kadonga kemi toa naoangga nakado, eine nakado mao. Be kadonga papaeamao toa tinig ngan mao, eine nakakado. 20 Be oangga nakado gid kadonga toa tinig ngan mao, eine gau kekelegau nakado kadonga toa ne mao. Be kadonga sasat toa ienono lologeai ne ikakado.
21 Tota nagera mambe nasinga ede idada gau somisomi. Nasinga toa ne ga bedane: Somisomi naoangga nanasi kadonga kemikemi, be kadonga sat ienono lologeai. 22 Tautaunga ngan lolog, nakim nasinga Deo ele apu ga tinig igelgel ngan. 23  *Be gau nagera nasinga ede pade ienono ngan tinig idanga toa ngada ne. Nasinga toa ne ipaparau lologeai toman ngan Deo ele posanga kemikemi toa nakim. Ta nasinga toa ne iaud gau ta namado gadio ngan kadonga sat. Kadonga sat toa ne ienono tinigeai ta idada gau ngan nasinga ilinge. 24 Aiao! Gau eaba madonga kemi aea mao ga mao tau. Gid kimnga papaeamao tinig aea iuangga ikado gau ga nala ngan dinga imperno. Be sai ga ibada gau mulian? 25  *Taposa kemi ga ila pan Deo! Ngansa Iesus Kristus ada Maron ga ibada gau mulian.
Tota lologeai naoangga nakado naurata kemi ngan nasinga Deo ele apu, be kimnga papaeamao tinida aea idada gau ta naman paeaeanga sapaean ngan nasinga kadonga sat.
* 7:4 Ro 6.2,11 * 7:6 Ro 6.4, 8.2 * 7:7 IM 20.17, Lo 5.21 * 7:11 OM 3.13 * 7:12 1Ti 1.8 * 7:15 Gal 5.17 * 7:23 Gal 5.17, 1Pe 2.11 * 7:25 1Ko 15.57