8
Leda madonga pau eine ngan Itautau Tutui iura
Tota labone gita panua toa talup toman ngan Iesus Kristus, panasnga eta ga iuot ngan gita mao. Ngansa mugaeai tamamado gadio ngan kadonga sat iura. Ta kadonga sat iuangga idada gita ga tala ngan dinga imperno. Be labone tamamado gadio ngan Itautau Tutui iura, ngansa ipola gita ta tatnan leda madonga paeamao toa oa ta tabada madonga kemi ngan leda lupnga toman ngan Iesus Kristus. Ngansa apu irangrang ngan ipola gita ta tatnan madonga paeamao toa oa mao. Apu iura mao ngansa kimnga papaeamao tinida aea idada gita. Be kadonga toa apu irangrang ngan ikado mao ne, Deo kekelen ikado. Ei isula Inat ta iuot eababa mambe gita panua kadonga sasat ada, ta ngan ei itin, ei ibada panasnga ngan gita leda kadonga sasat. Ta labone kadonga sat iura mao. *Deo ikado bedane ngansa iuangga gid kadonga tututui toa apu ikeokeo ngan, manta iuot tautaunga ngan gita leda madonga. Gita labone talalala ngan gid kadonga papaeamao tinida aea mao, be talalala ngan Itautau Tutui iura.
Ngansa gid panua toa tinasnasi kimnga papaeamao tinida aea, somisomi matad nanan gid kimnga papaeamao toa oa. Be gid panua toa tilalala ngan Itautau Tutui iura, eine matad nanan gid danga toa Itautau Tutui ikim. Ga pade, oangga sai imata nanan gid kimnga papaeamao tinida aea, eine gid kimnga toa oa ga idada ei ta ila ngan dinga imperno. Be oangga sai imata nanan gid danga toa Itautau Tutui ikim, eine ga ibada madonga kemi ga ilolo itarui. Oangga sai imata nanan gid kimnga papaeamao tinida aea, ei iman Deo aea isat. Ei imamado gadio ngan apu ton Deo mao, ngansa ei irangrang ngan aea nasinga mao. Gid panua toa kimnga papaeamao tinida aea idada gid, eine irangrang ngan tikado ga Deo itin igelgel mao.
*Be gimi amamado gadio ngan gid kimnga papaeamao tinida aea mao. Gimi amamado gadio ngan Deo Itautau Tutui oangga Itautau Tutui imamado tautaunga lolomiai. Be oangga Itautau Tutui ton Kristus imamado eaba eta iloleai mao, eaba toa oa iman Kristus ele mao. 10  *Be oangga Kristus imamado lolomiai, goibe tinimi ga iduaea ngansa kadonga sasat ipaeabu ngan, be tautaudimi ga ibada madonga kemi ngansa gimi aot panua tututui Deo imatai. 11 Deo ipei mulian Iesus ngan ele matenga. Ta oangga Deo toa Itautau Tutui imamado lolomiai, eine ga ipei gimi mulian ngan lemi matenga pade, lalaede mambe ipei mulian Kristus ngan ele matenga. Eine ga ikado bedane ngan Itautau Tutui iura toa imamado lolomiai.
Itautau Tutui ikado ga taot Deo ele gergeu
12 Tota oaeoaeg, gita taman paeaeanga sapaean ngan gid kimnga papaeamao tinida aea pade mao. Ta leda ipu eta ngan nasinga gid kimnga toa oa mao. 13  *Ngansa oangga gimi anasnasi gid kimnga papaeamao tinida aea, eine ga idada gimi ga ala ngan dinga imperno. Be oangga apamate gid kadonga papaeamao tinida aea ngan Itautau Tutui iura, eine ga abada madonga kemi. 14 Ngansa sapadua toa tilongean Deo Itautau Tutui ga imugamuga ngan gid, gid panua toa ne tipasolan mambe gid Deo ele gergeu. 15  **Ngansa Itautau Tutui toa gimi abada, eine ikado gimi ga aman paeaeanga sapaean mao, ta irangrang ngan gimi amataud mambe mugaeai mao. Be gimi abada Itautau Tutui, ta ikado ga gimi aot Deo ele gergeu. Ta ngan ipu toaine tarangrang ngan tababa ga ila pan Tamada Deo bedane, “Ale, apa!” 16  *Ngan loloda, taeadi mambe gita Deo ele gergeu, be Itautau Tutui inam pagita ta ipamatua posanga toa ne ta ikeo lalaede toa bedaoa. 17 Tautaunga gita Deo ele gergeu. Ta oangga bedane, eine ga tabada danga kemikemi toa ngada ne iposa tautaunga pagita ngan. Eine gid danga toa ada kapei Kristus ibada ga kus. Tota oangga tabada ieieinga toman ngan ei, eine ga edada iuot kapei toman ngan ei pade, ta leda madonga ga iuot kemi tau.
Muriai ga tamado kemi tau
18 Ngansa gau nagera mambe leda madonga kemi ga edada kapei toa muriai Deo ga ipasolan pagita, eine iasal tau ada ieieinga toa labone tanaman. 19 Ngansa danga toa ngada ne Deo ikado ga iuot, eine tigaga matad ta tisangasanga gita gergeu ton Deo leda otnga masaeai. 20  *Ngansa danga toa ngada ne Deo ikado ga iuot, labone ienono paeamao ta iuangga iduaea. Be gid danga toa ne tinid ngan kadonga toa oa iuot ngan gid mao. Be Deo ikado ga led madonga iuot paeamao toa bedaoa ta irangrang ngan lolod iminmin tau 21 ngan geranga ado toa Deo ipola gid ta titnan led madonga paeamao mambe paeaeanga. Toa bedaoa ta irangrang ngan timorop pade mao. Eine tisangasanga ado toa tilup toman ngan gita gergeu ton Deo, ta gitaingada tabada madonga kemi tau ga edada iuot kapei.
22 Ngansa gita taoatai, danga toa ngada ne Deo ikado ga iuot, tinaman ieieinga mambe taine iuangga ipopo gergeu. Ta mugaeai ga irangrang ngan labone, danga toa ngada ne tisolil ga lolod itangtang. 23  *Be eine gid danga sisid toa ne kekelegid titangtang mao. Gita pade tatangtang. Gita tabada Itautau Tutui mambe tenainga imuga ngan gid tenainga padengada toa Deo iuangga ibada pagita. Gita tatangtang ngansa loloda iminmin tau ngan geranga ado toa Deo ipaluplup gita mambe ele gergeu tautaunga. Ta ngan ado toaiua, tinida ga iuot pau ta irangrang ngan tamate pade mao. 24 Ngansa mugaeai loloda matua ngan Kristus ta Deo ibada gita mulian. Ta ngan ado toaiua ga irangrang ngan labone, gita loloda iminmin ngan Deo iparangrang ele posanga tautaunga ngan gita ta tasangasanga. Gid danga toa oa iuot tautaunga maitne, be oangga tagera iuot ga kus, eine tasanga gid danga toa oa pade mao. Ngansa oangga tabada ga kus, ikamado ga tasangasanga pade? 25 Be gita taoatai tautaunga mambe gid danga toa labone tagera mao, muriai ga tabada. Tota tapamatua loloda ta tasangasanga.
26 Ta lalaede toa bedaoa, Itautau Tutui ilualua gita panua toa urada mao. Ngansa gita taoatai ngan saoa edap kemi ngan tararing mao. Be Itautau Tutui iraring ngan luanga gita ta iansaban Deo ngan gid posanga toa tarangrang ngan keonga pan mao. 27  *Be Deo imata inasi loloda ta iuatai ngan saoa danga Itautau Tutui iposaposa ngan, ngansa Itautau Tutui inasi Deo ele kimnga ta iraring ngan luanga gita Deo ele panua tututui.
28  *Ga pade, gita taoatai mambe Deo ikado ga danga toa ngada ne tiluplup ga tibokoboko ngan lualuanga kemikemi ngan sapadua toa lolod ikim ei. Eine gid panua toa Deo irau posanga motean ngan gid ta ibaba gid ga timan ei ele. 29  *Ngansa mugaeai tau, Deo iuatai ngan sapadua ga timan ei ele, ta ei isio gid panua toa oa motean ta ikim tiuot lalaede mambe Inat Iesus. Toa bedaoa ta Iesus iuot mambe gid toa ngada oa ad lautabe. 30 Be gid panua toa ei isio gid motean, ei ibaba gid pade. Be gid panua toa ibaba gid, eine ikado ga tiuot tutui imatai. Be gid panua toa tiuot tutui imatai, eine ikado ga edad iuot kapei ta timado kemi tau ngan ele taranga.
Danga eta irangrang ngan ikado ga Deo ilolo itnan gita mao
31  *Tota takeo mado ngan gid danga toa Deo ikado ngan gita? Oangga Deo ilualua gita, sai ga iman ada isat? 32 Deo idangadangan Inat toa kelede oa mao, be ilongean ei ga imate ngan luanga gita toa ngada ne. Oangga bedaoa, taoatai tautaunga mambe danga kemikemi toa ngada oa iuangga ibada ga ila pan Inat, eine ga ibada pagita pade ngan ele mamaron. 33  *Deo kekelen isio gita ga taman ei ele. Tota sai ga irangrang ngan isol gita ngan posanga? Deo kekelen ikado gita ga taot panua tututui. 34 Be sai ga iparpar ngan ada panasnga? Oo, eaba eta mao. Ngansa Iesus Kristus imate ga idae mulian pade. Ei imamado ngan Deo ibage oatai ta somisomi ikakado raring ngan luanga gita. 35 Kristus ikim gita kapei tau. Tota sai ga irangrang ngan ikado ga Iesus ilolo itnan gita? Oangga ada kadonga kulupulupu etangada iuotot ngan gita, eine danga toa ne irangrang ngan ikado ga Iesus ilolo itnan gita na? Eine mao. Goibe ada ieieinga, ga panua tikado kulupu ngan gita, ga pitoro ipaeabu ngan gita, ga ada barikia mao, ga kadonga laelaenga iuotot ngan gita, ga panua tiuangga tirau gita ga tamate. Kadonga eta bedane irangrang ngan ikado ga Iesus ilolo itnan gita mao. 36  *Tautaunga gid kadonga toa bedane iuotot ngan gita, lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane,
 
“Gai eao lem panua, be ngan ipu toaine somisomi panua tiuangga tirau gai ga amate.
Gai mambe sipsip gid panua tiuangga titotoi.”
 
37 Be mao. Kristus ikim gita kapei tau. Tautaunga, gid danga papaeamao iuotot ngan gita, be ei ikado ga gita taeasal tau kadonga toa ngada ne. 38 Ngansa gau lolog matua ga naoatai mambe danga eta irangrang ngan ikado ga Iesus ilolo itnan gita mao. Matenga irangrang mao, ga gid kadonga iuotot ngan leda madonga tanoeai irangrang mao, ga gid anggelo tirangrang mao, ga gid iriau papaeamao ga antu imata ede ga ede tirangrang mao, ga gid danga iuotot labone ga muriai pade tirangrang mao, ga gid danga imata ede ga ede toa urad kapeipei, eine tirangrang mao, 39 ga gid danga ienono gadae ga gadio pade tirangrang mao, ga danga eta pade rabu ngan danga toa ngada ne Deo ikado ga iuot tirangrang mao. Eine danga toa ngada ne tirangrang ngan tikado ga Deo ilolo itnan gita mao ga mao tau. Kadonga kimnga aea toa ne inam pagita ngan leda lupnga toman ngan Iesus Kristus ada Maron.
* 8:4 Gal 5.16,25 * 8:9 1Ko 3.16, 12.3 * 8:10 Gal 2.20 * 8:13 Gal 6.8, Kol 3.5 * 8:15 Mk 14.36, 2Ti 1.7 * 8:15 Gal 4.5-7, PM 21.7 * 8:16 2Ko 1.22 * 8:20 OM 3.17-19 * 8:23 2Ko 5.2-4 * 8:27 Sng 139.1 * 8:28 Ep 1.11 * 8:29 Kol 1.18, Ibr 1.6 * 8:31 Sng 118.6 * 8:33 Ais 50.8-9 * 8:36 Sng 44.22