14
Pawlo haa Barinaaba Ikoniyaage
Yade Ikoniyaage Pawlo haa Barinaaba yaay guniri sliimaa sinagoogi da Wayahuudige. Teꞌesii gi kakaaniri hari ⁄uuru, teesaaqay raqa da didiri da Wayahuudi haa hida gu hhapapu wakinay gi ⁄imbiri Yeesu. Inkoo, Wayahuudi gwaa siee ⁄imba gimbakee gu Yeesu, gii faafahhiri hida hhakee gu hhapapu wakinay, ma hiilooyisiri muunaiĩ gu tlakwi daqa hhiee hhakeesii. Teesaaqay see, Pawlo haa Barinaaba gi ibiidiri taysi balalu wa⁄a, tay tooinaa gimbuusiyay hari ⁄atlimaa gu didiri gimba gu Looimoo gu Goõ, hiĩ gwaa ilatlaw tuba, kakaaru gooina yaati gimba gu hhoinay gosi gu didiru. Inay sigigi hadisi ha Iliitleemu ⁄uuru guri laqaaqaru gimba gu denu gwaa bakaꞌasu.
Teꞌesii hida gu yaamu hhakee hingaati deehhiihhiniri ilahudaa koinay. Wakinay haraa bara da Wayahuudi wanay, kara wakinay haraa bara da ya⁄abimiisee da Yeesu wanay. Hida gu hhapapu wakinay haa Wayahuudi hingaa ilagaasiri sliimaa haa giyaadimiisee dooina, gi ilakhuukhuꞌusiri laqaraa gimba gu tlaku haa magi cakhadiniri hari tle⁄eẽ.* Qatlay Pawlo haa Barinaaba giyaa ilii akhasiri gimbaki, gi lakidiri yaamu gu Lisitiraage haa Deribeege, gwaa hhapee da Likaoniyaage waaree, slime haa daqeemoo gwaa niini⁄idee yaamu hhakee. Kara taysi, gi ilakoniri kakaaru Gimba gu Hhou gu Yeesu.
Pawlo haa Barinaaba yade Lisitiraage haa Deribeege
Taysi Lisitiraage, yaa wana heedi waku, gwaa yeꞌeeroo tlakwaakwaw, yadaa loaa qatlay dugwaa ilii laqwali, yaa kahhi khocu coko⁄o see. Heediki gi itatiisi naraꞌa Pawlo, tay tosaa kakaana gimba gu Iliitleemu. Pawlo giyaa ilii kaasi ilaa kosi daqa dosii, gi arimi kona ⁄imba da hhoawa, 10 gi kaay hari afoo da didiri tuba, “Tlayii, qadidi hari yeꞌeeroo koku!” Cirakiray gi tosaa tlo⁄osi rawaage hari yeꞌeeroo kosi, gi tlaatleesi khocu. 11 Qatlay raqatira da hida giyaa ilii anti idoo daa yondiidi ha Pawlo, gi maahhiri hari gimba gooina gu Likaoniiyaisoo tuba, “Iliitleemamee naani ⁄eetiri daqa doorii rawaa gu rawgo, hida slaqamisiyay!” 12 Barinaaba sugugi qay uma na Seeu, kara Pawlo sugugi qay uma na Herimee,§ sa gimba ina naa heedi gu didiru gwaa gimaamisa. 13 Mara gu didiru gu Seeu, yaa kenga gu yaamu gu Lisitiraage wana, hhapalooay gu marakee hiraagi khay karamu haa upaiĩ gu humbalaalay* kaꞌafu gu yaamu gu Lisitiraage. Ina sliimaa haa raqatee da hida yaa slaiyay hadisaraa idadu hhakee sa inay.
14 Qatlay Barinaaba haa Pawlo giyaa ilii akhasiri gimbaki, gi feehhimisiri qayroo koina, gi tlo⁄osiri daqa raqateesii, tay tooinaa maahhaminay tuba, 15 “Yeraa, ye hhawatee, sa soꞌoyi teesaaqay lalaalaqaday gimbaki? Dandiray see ti hida unkuray pahha! Hanti khayni sa kakaaru gu Gimba gu Hhou gu Iliitleemu, maay fookitiri tlakwaroo doogunaa, ma ⁄imbidiri Iliitleemu gu slafa, gwaa tleehhu raw haa hhapee, tlawoo gu deni haa idadu sliimaa gu waaree daqa dooinay. 16 Wakaꞌalee Iliitleemu yaay geemay hida gu hhapapu sliimaa, ma sirakomamidiri amamu koina giyaa slaiyeei. 17 Kara tay, Iliitleemu hingoó mayaaba ilatlawa pandaa da hidage, hari amoo da gimba gu hhou giyoó yondiidiye. Ina sanguroo khay tlubay rawaa gu rawgo haa sangoó qay baruũ hari qatlay gosi. Kara sangoó qay unkuray ⁄agoo wa⁄a haa gi hacisi muunaiĩ kokuna hhaꞌaloo!” 18 Giyaamati kaayri see teesaaqay, yaati maana tlaatlahhasaraa hida hhakira, ma mayri hiikaꞌamisu sa inay.
19 Inkoo yaagi khayri Wayahuudi wakinay Antiyookiyago haa Ikoniyaago, gii faafahhiri hida hhakira gu Lisitiraa, gi cakhadiniri Pawlo hari tle⁄eẽ. Da hheꞌesi gugi duukhiri kenga gu yaamuge, inay beelaa hinti gwaai. 20 Teꞌesii hida gwaa sirakomaamidee Yeesu, yaagii kurunkuridiri, tay gi niini⁄idiri Pawlo, ina gi tosaa gii tlay, gi ki⁄i yaamu hhakeesii. Heetlaalee dosii ina haa Barinaaba gi waaudiri Deribeege.
Ki⁄araa da Pawlo haa Barinaaba Antiyookiyage, hhapee da Siiriyage
21 Pawlo haa Barinaaba gi kakaaniri Gimba gu Hhou gu Iliitleemu yaamu gu Deribeege. Hida wa⁄a, gi ⁄imbiri, gi hida goó sirakomamidee Yeesu tleehhidiri. Da hheꞌesi gi ki⁄iri yaamu gu Lisitiraage, Ikoniyaage haa Antiyookiyage, 22 gi qayri ⁄uuru sa hida goó sirakomamidee Yeesu haa gigi muunaiĩ ⁄atlisiri, ma meetiri ⁄imba da louge. Inay gi kaayri tuba, “Dandiray kwanda ga hiicatane hari amamu gu labaꞌasu wa⁄a sa hiiguma doori Tawaaloo da Iliitleemuge.” 23 Pawlo haa Barinaaba gii leehhiri gaduũ kila kanisaa sa kanisasuu hhakee. Kara hari amoo da firoo sliimaa haa mawaraa ⁄agoo haa kitahhuu, gigi mayri dabaiĩ gu Looimoo gu Gonge giyaa ⁄imbiri.
24 Da hheꞌesi, slime gii catiri hari Pisidiyaa, gi dayri hhapee da Pamfiliyaage. 25 Qatlay giyaa ilii hheꞌesiri kakaaru gimba gu Iliitleemu Perigaage, teꞌesaa gii ⁄eetiri yaamu gu Ataaliyage.
26 Taysaa Ataaliyago yaagi ki⁄iri hari meelitee Antiyookiyage. Teꞌesii na daqa digaa ilii may dabaiĩ gu hhoinay gu didirige gu Iliitleemu sa yondukee inkoo inay giyaa hiigaasiri. 27 Qatlay giyaa ilii dayri taysi, gii kurunkuriri kanisaa daqa lenge, sigigi kaayri gimbakira goõ daa yondiidi ha Iliitleemu hari daqa dooina, haã idoo giyaa ilii qay ⁄uuru sa hida gu hhapapu wakinay ma ⁄imbiri Yeesu. 28 Da hheꞌesi gi ibiidiri taysi sliimaa haa hida gwaa sirakoomee Yeesu slehheeri angaamaka.
* 14:5 14:5 cakhadiniri hari tle⁄eẽ: Sariyaa da Wayahuudige, heedi gwaa belendeqeeqemisa Iliitleemu, dugwaati cakhadiidina hari tle⁄eẽ ti amoolee gwaai. Yuꞌudii kitaabuu gu Gimba gu Walaawi 24:13-16; Hiislaslaw gu Sariyaa 13:6-11. 14:11 14:11 gimba gooina gu Likaoniiyaisoo: Gimbaki daa cocaacoiye ha hida gu Likaoniiya, dugwaa hhidina Pawlo haa Barinaaba. 14:12 14:12 Seeu: Hari Yunaanaisoo umaki gunaa iliitleemu gooina gu didiru, kara yaa iliitleemu gu raw haa gwaasla⁄aa. § 14:12 14:12 Herimee: Dugunaa ya⁄abiibina ha Seeu haa iliitleemamee waka. Ina yaa omidiisay daa firiirine ha hida goó somimee, makungaguu gu gimba gu raaꞌamee, hhiyumiisee, deꞌemiisee, fiisiisee, gwaa somimee haa kirigiisee. * 14:13 14:13 upaiĩ gu humbalaalay: Digaatii kufimi sagaiĩ gu karamuge baku hhadooge sa daareemisu iliitleemamee gu hhapapu wakinay. 14:25 14:25 Ataaliya: Yaamu goó kenga gu tlawa da didirige waaree.