13
Barinaaba haa Sawlo hiileehha dooina sa yondu gu kaaru
Inkoo, Kanisaa da Antiyookiyage yaa wanay tletimiisee haa maarimamaa, tla⁄aã gooinay niĩ, Barinaaba, Simi⁄ooni slime daa eteediidine “Heedi gu boo⁄u,”* Luukiyo yaa hhapee da Kireene dahhi, Manaeeni (danaꞌa gu mutemi Heroode yadaa daaqauumaa dooinaa) haa Sawlo. Qatlay giyaa ilii daareeremisiyee Looimoo gu Goõ haa mawaraa ⁄agoo haa kitahhuu, Muuna gu Iliitleemu gi kaay sa inay tuba, “Sini tlintiꞌisidee Sawlo haa Barinaaba sa yondu sigaa eteedi.” Qatlay giyaa ilii hheꞌesiri mawaraa ⁄agoo haa kitahhuu, gii qamidiri dabaiĩ koina rawaa koinay, tay tooinaa firiirinay Iliitleemu sa inay, gigi aareesiri, ma waaudiri.
Barinaaba haa Sawlo gi waaudiri yade Kipirooge
Inkoo, Barinaaba haa Sawlo digirigi giyaadi haa Muuna gu Iliitleemu, gi hadakayri yaamu gu Seleukiyaage naqatloo. Kara teꞌesaa gii guniri meelige, gi yade khuꞌusiri hhapee da Kipirooge.
Tlaatleesoo da hhiyuuma da Pandaa da Pawlo
Qatlay giyaa ilii dayri yaamu gu Salaamige, gi tlaatleesiri kakaaru gimba gu Iliitleemu sinagoogaguu gu Wayahuudige. Qatlaykii Yohaana, daa eteediidine Maariko, yaa sliimaa wana haa inay giyaa iliiaꞌaaꞌay inay.
Inay gii catiri hari daqeemoo sliimaa gu hhapee da Kipiroo, gi dayri yaamu gu Paafoge. Teꞌesii gi slayri Yahuudimoo waku gwaa miisluudu haa tletimiisay gu afaꞌafuumaa, uma gosi naa Bari-Yeesu, hiĩ yaa danaꞌa gu Muruumimoo gwaa tawaalimu Kipiroo, uma gosi naa Serigiiyo Pawlo. Heediki yaa kona waaway hari khisla. Ina gi ya⁄abi heedi, ma eteeda kay Sawlo haa Barinaaba, maa khayri daqa dosii, sa gimba yaa slai akhasa gimba gu Iliitleemu. Teesaaqay see Eliima, miisliisaykira (maꞌaana da uma gosi hari Yunaanaisoo na hatee), yaa koisi tlankaraa inay, kara yaa dabimaamidi amoo darii fookaraa mutemiki, ma may ⁄imba Yeesu.
Da hheꞌesi Sawlo, slime daa eteediidine na Pawlo, dugugi hacisi Muuna gu Iliitleemu, gugi ilii kaasi ilaa miisliisaykira, 10 gi kaay sa ina tuba, “Ye ugu nanku Biriisimoo! Ugu ti fa⁄aymoo gu gimba sliimaa gu hhou! Ugu haa hacidi hiicoridu goõ haa tlakwaroo. Maa maydaaba etaa, hiifokidu amamu gu loi, gwaa tafaee gu Looimoo gu Goõ, ma amamu gu afaꞌafuumaa tleehhidiri! 11 Inkoo, arimi ⁄uuru gu Looimoo gu Goõ ti wana sa ⁄agitiru googu, ugu ha ilahhanta, hiidahhasidaaba khuꞌuduũ qatlaykaꞌa naqatloo daa hiileehhi ha Iliitleemu.” Cirakiray daagii ca⁄i guuliyoo haa ⁄oona ilaa gu Eliimage, gi tlaatleesi palapalaꞌamiduu, tay tosaa dabiidi hida, magu ooyiri dabage, ma sugu laqami amoo. 12 Qatlay mutemikee gwaa tawaalimu, giyaa ilii arimi gimbakee gwaa hiica⁄u daqa Elimaage, gi ⁄imbi Kristu, sa gimba dugwaa bakaꞌasi hari khisla ha caacaahhamisu gu gimba gu Looimoo gu Goõ.
Barinaaba haa Sawlo yaamu gu Antiyookiya da Pisidiyaa
13 Inkoo Pawlo haa deneꞌee kosi gwaa sliimaa waaree haa ina, teꞌesaa Paafogo gii guniri meelige, gi yada khuꞌusiri yaamu gu Perigaa, hhapee da Pamfiliyaage. Yohaana daa eteediidine Maariko, giyaagi may inay taysi, gi ki⁄i Yerusaleemuge. 14 Da hheꞌesi teꞌesaa Perigaago, Barinaaba haa Pawlo gi waaudiri, gi dayri Antiyookiya naqatloo, daa hhapee da Pisidiyaage waara. Baloo da Sabaato gii guniri sinagoogige, gi tooinaa ibiidiri teꞌesii. 15 Qatlay giyaa ilii sominiri sariyaa da Musaa haa handikaa da tletimiisee da Iliitleemu, giyaadimiisee da sinagoogitee gi ya⁄abidi ya⁄aboo daqa dooinay tuba, “Hhiee koti! Bere kontay gimba gu hii⁄atlisa muunaiĩ gu hida, khocaa kaawakuna.”
16 Pawlo gi qadidi, gi waratlaysi daba gosi, magi qabiqabisi inay, gi kaay tuba, “Hida gu Israeeli, haã unkuray see hida gu hhapapu wakinay goó gwaa⁄ee Iliitleemu, hani itatiisidee ana! 17 Iliitleemu gu hida gu Israeeli yaa hiileehhi ayiĩ koti, gigii tlaysi inay, ma hhapee da didiri tleehhidiri. Qatlay giyaa ilii ibiidiri looee pahhaaba hhapee da Misirige, giyaagii ca⁄asi inay tongaiimaa da Misirigo hari ⁄uuru gosi gu didiru. 18 Kara Iliitleemu gii kaasi omidoo inay koraraa mibeeri cigahha taqaaqay, giyaa ilii hatlige wanee.
19 Da hheꞌesi Iliitleemu gi hhamisi kabiraa fanqu hhapee da Kanaanige, gi tosaa hadisi hhapee dooina sa hida kosi gu Israeeli, magi aaliniri hhapee dooina pahha. 20 Gimbaki yaa hiioy koraraa miyaa cigahha haa mibeeri kooani taqaaqay. Da hheꞌesi, sigigi hadisi ilabuꞌumiisee qatlay gu tletimiisay gu Iliitleemu Samweeli naqatloo. 21 Da hheꞌesi, hida hhakee yaa firiniri ma sigi qay mutemi. Iliitleemu gii leehhi sa inay Sawlo nanku Kiisi, gu motoliya da Benyamiini, gwaa tawaalimu koraraa mibeeri cigahha. 22 Qariqaaqari Iliitleemu gii ca⁄asi Sawlo tawaaloo da mutemigo, gii tlaysi Dawdi nanku Yeese, ma mutemi gooina tleehhidi. Iliitleemu gi ilatlay, tay tosaa kaay tuba, ‘Gu lou, Dawdi nanku Yeese, heedi goó muuna gooii waara, ina yondiidi gimba gooi goõ, ga slae ina magu yondiidi.’
23 Daqa laqwaloo da Dawdigo, Iliitleemu haraani khay sa Waisraeeli Ilabuꞌumiisay na Yeesu, idoo giyaa ilii fadidi gooay. 24 Yeesu giyaa ilii kahhiye khawaraa, Yohaana yaa kakaami sa Waisraeeli goõ gimba gu hiinunqudimisu tuba, hiifookidiyee amamu gu tlakwigo. 25 Inkoo, Yohaana giyaa ilii gaamaamisiye yondu gosi, gi kaay tuba, ‘Ana sangu kaawa, ana ti hikee gooba ga baqaaqamitee! Yuꞌudiyaa! Wana leẽ gwaa khoca aluũ koaa, ana hiicondoa see haraa hiiboo⁄iiba gweedaraa da dincaaraa da ye⁄eetoo kosi.’
26 Hhiee koi, laqwaloo da motoliya da Aburahaamu haa unkuray hida gu hhapapu wakinay gu gwaa⁄ee Iliitleemu, gimbaki gu ilabuꞌuru dugwaani daqa doorii ya⁄abi ha Iliitleemu. 27 Hida gwaa ibimaamidee Yerusaleemuge haa giyaadimiisee dooina yaa caahhiriiba Yeesu tuba, ti Ilabuꞌumiisay. Yuꞌudiyaa, hari amoo da hukuru ina duguma gaasi, inay yaatii gaasiri gimba gu tletimiisee da Iliitleemu, doó somine balalu sliimaa gu Sabaato. 28 Inay giyaamati slayriiba see dakoo lenseei da hukuruu ina gwaaꞌaraa, gi tooinaa firiniri Pilaatu, ma dugu gaasi.
29 Qatlay giyaa ilii faakisiri gimba gosi sliimaa daa handikimi ha tletimiisee da Iliitleemu, gwaagii ⁄eetisiri musalaabago, gugi qaasa kayri ayisa daay khuri maraiyage. 30 Inkoo, Iliitleemu gwaagii tlaysi Yeesu gwaaꞌaraago! 31 Kara, balalu wa⁄a gii caca⁄i daqa hida hhakiray, gwaa khocee sliimaa haa ina yaamu gu Galilaayago, Yerusaleemu naqatloo. Inkoo inay yaa masaydii dosi tleehhidiri pandaa da hida gu Israeelige.
32 Inkoo dandiray hati kakaakana daqa doogunay Gimba gu Hhou, daa hiifadidi ha Iliitleemu sa ayiĩ koti 33 tuba, inkoo hiifadiduki, Iliitleemu gingii gaasi daqa doori, dandiray gu laqwaloo dooina, hari amoo da slafisaraa haa hiica⁄asa Yeesu ayisago. Idoo daa ilii handikimi gooay ha Dawdi Daareesoo da cadage tuba,
‘Ugu ti nankoy,
letuti ana hanti taataa googu tleehhidi.’
34 Iliitleemu gimba gosii yaa ilakeesi, idoo giyaa ilii slafisi tuuꞌunago, etaa maa gubiyaaba, yaa kaay tuba,
‘Ana sugu hadisa ugu, ⁄aafa daa tlintiꞌisi da loi, idoo gaa ilii fadidi gooay sa Dawdi.’
35 Kara, handikaa yoó kaada daqeemoo wakinay Daareesooge tuba,
‘Ugu hagu maydaaba Heedi Googu Gwaa tlintiꞌisidi, ma gubi ayisage.’
36 Dawdi giyaa ilii gaasi yondu daa slaiye ha Iliitleemu, daqa laqwaloo dosii, gi tosaa hhami, dugugi tosaa qaasi sliimaa haa ayiĩ kosi, slaqwa dosi gi gubidi. 37 Yuꞌudiyaa, ina daa slafisi haa dugwaagii ca⁄asi ayisago ha Iliitleemu, slaqwa dosi yaa gubidiiba.
38 Inkoo, hhiee koi hati slaꞌa ma caahhadiri tuba, hari amoo da heediki Yeesu, hati kakaakana daqa doogunay ilamooyiru gu tlakwaroo. 39 Kara hari amoo dosi, hida sliimaa goó ⁄imbee ina, digaa faadi konay ibinaa daa tafaꞌadi gimba sliimaage, hiĩ hari sariyaa da Musaa sigaa aloo hiidahhasiyaaba faadoo konay ibinaa daa tafaꞌadi gimba sliimaage. 40 Inkoo, hangu ga⁄aydeei, gimbakira daa kaay ha tletimiisee da Iliitleemu, yaa hhantii ca⁄i daqa doogunay:
41 ‘Yuꞌudaa, unkuray gooba ⁄imba gimba gu Iliitleemu,
dangu bakaꞌasiye haa dangu hhamisiye!
Yondimaamida yondu qatlay gu balalu kokunay,
etaa idotee hagamaa ⁄imbidaaiiba,
bere sangumaa kaay see ha heedi.’
42 Barinaaba haa Pawlo giyaa ilii cacaaca⁄iyeei khoorooge sinagoogiteesaa, hida gi kwahhasuusiri inay, maa kara ki⁄iri baloo da Sabaato daa khoca, ma cocoiri hari khisla gimbakee. 43 Qatlay hida hhakee gwaay kurunkuridee sinagoogige giyaa ilii pasidiri, Wayahuudi wa⁄a haa hida gu hhapapu wakinay, gwaa ⁄imbee diini da Yahuudi, gi sirakoniri Pawlo haa Barinaaba, gwaa cocoee haa inay, gigi ilakwikwihhiri, ma ilakoniri ibinaa hhoinay gu didiruge gu Iliitleemu.
44 Sabaato da cadiige daa sirakonti, barii hida goõ gu yaamu gu Antiyookiya yaagii kurunkuridiri sliimaa sinagoogige, sa itatiimisu gu gimba gu Looimoo gu Goõ. 45 Wayahuudi giyaa ilii aniri raqatee da didiri da hida daa hiikurunkuriti, gi aniri tloomu haa gi tlankiri gimba daa kakaakane ha Pawlo, tay gu tooinaa wahaahanay.
46 Da hheꞌesi, Pawlo haa Barinaaba gi ilaki⁄isiri hari ⁄atlimaa gu didiri tuba, “Yaati kwanda gaa kakaane gimba gu Iliitleemu gesaa daqa doogunay unkuray Wayahuudi. Sa gimba unkuray gimbaki guũ siꞌidiri, kara hangugi ilahudeesidiri unkuray kilakokuna tuba, haraa hiiboo⁄odiriiba slawaraa ibinaa da koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo. Inkoo, yuꞌudiyaa dandiray hayii fookidana daqa hida gu hhapapu wakinayge. 47 Hiĩ na gimba hindaa ilafahhi Looimoo gu Goõ, gi kaay tuba,
‘Hagwaa hiileehhi ugu, ma cencee tleehhiti, daqa hida gu hhapapu wakinay,
maraa khaydi ilabuꞌuru, digimi gu khooroti naqatloo.’
48 Qatlay hida gu hhapapu wakinay giyaa ilii akhasiri gimbaki, gi hhaꞌaluumidiri hari khisla, gi hhaꞌaleesiri gimba gu Looimoo gu Goõ. Kara hida hhakira see goõ daayii leehhi ha Iliitleemu sa slawaraa ibinaa da koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo, gi ⁄imbiri.
49 Gimba gu Looimoo gu Goõ gii qoomi daqeemoo sliimaage hhapetiray. 50 Sa gimbakee, Wayahuudi gii faafahhiri tigay daa muriidi, gwaa gwaa⁄ee Iliitleemu sliimaa haa giyaadimiisee da deni gu yaamu gu Antiyookiya. Inay gii faafahhiri hida, ma labaꞌasiri Pawlo haa Barinaaba, kara gigi tooinaa gusiniri hhapeteesaa. 51 Teꞌesii inay gi gaagahhiri ceceiya daa yeꞌeeroo koinay waara, tlankaraa dooina pahha. Teꞌesaa gi tooinaa waaudiri yade yaamu gu Ikoniyaage. 52 Asunkuilee hida gwaa sirakomaamidee Yeesu, digigi iliihaci ha hhaꞌaloo haa Muuna gu Iliitleemu.
* 13:1 13:1 Heedi gu boo⁄u: Angamalee Simi⁄ooni sugwaati qay umakee, sa gimba slaqwa dosi daa boo⁄i. Kara angamalee hiĩ naa Simi⁄oonikira gu hhapee da Kireene gwaa iliiaw Yeesu geregedaraa da musalaaba. 13:18 13:18 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiislaslaw gu Sariyaa 1:31; Hiica⁄araa 16:35; Faadoo 14:34. 13:20 13:20 ilabuꞌumiisee: Qatlaykii naa hida gwaa tawaalimee. 13:22 13:22 Yuꞌudii kitaabuu gu 1 Samweeli 13:14. 13:33 13:33 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 2:7. 13:34 13:34 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 55:3. 13:35 13:35 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 16:10. 13:41 13:41 Yuꞌudii kitaabuu gu Khabakuuki 1:5. 13:47 13:47 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 42:6; 49:6. 13:51 13:51 Teꞌesii inay gi gaagahhiri ceceiya daa yeꞌeeroo koinay waara: Bere heedi hiĩ gaagahhi ceceiya da yeꞌeeroo kosii waara, hinti laqami tuba, hinti tlanki raqa da hida gu daqa waka, sa gimba hiĩ siꞌiri mawaraa tlakwaroo dooina, kara laqaaqana tuba, konaaba dakoo lensee daqa dooinay digimaa ilii ⁄agitine. Slime gimbaki Yuꞌudii kitaabuu gu Mataayo 10:14; Maariko 6:11; Luuka 9:5.