12
Gaasa da Yakoobo haa ilapingiru gu Peetiro jeerage
Inkoo, yaa mati barii qatlaykeesii Mutemi Heroode Agiriipa,* kara ginaa ilii tlaatleesi ooyiru hida wakinay gu kanisaa, gigi labaꞌasi. Ina gi ilafahhi sirikaarimoo gosi, magu gaasi hari pangaa Yakoobo, hhia gosi gu Yohaana. Qatlay giyaa ilii arimi tuba, yondukee yaa hhaꞌaleesi Wayahuudi, gi ilakoomi oowaraa slime Peetiro. (Gimbaki yaatii ca⁄i qatlay gu losona gu mukaatee doóba iliiqaasa hamiira.) Qatlay giyaa ilii ooyi Peetiro, gugi ilapingimi jeerage, tay tosaa qaasi raqoo cigahha gu sirikaarii, ma ga⁄ayri ina. Kila raqa yaa konta sirikaarii cigahha. Heroode yaa taarimi hiica⁄asaraa Peetiro pandaa da hidage, damaa iliicatiye losona gu Pasaaka. Inkoo Peetiro dugugi ilakoomi ga⁄aw jeerage. Tay kanisaa tosaa firiirinta Iliitleemu sa ina hari maguuma.
Hiica⁄asa da Peetiro ha Malayika jeerago
Qatlay gu amasi, daa ilii kahhiye dawaraa balotira, Heroode giyaa ilii taarimi hiica⁄asaraa Peetiro daqa hidage, Peetiro yaati qaati tla⁄aã gu sirikaarii cadage, tay duguũ khiidiidimi hari nyololoo cada. Nyololoo leẽ daqa kila sirikaarimooge. Sirikaarii waka haraa khooroo wanta yaa ga⁄aa⁄ayay kaꞌafu gu jeera. Cirakiray malayika gu Taataa Iliitleemu yaagii ca⁄i, kara wanqamee gii caaꞌasidi waaukeesii. Malayikakee gi slinkisi Peetiro tluntlubaage, gugii tlaysi, gi kaay tuba, “Cira tlayii!” Cirakiray nyololotee daa khiidiidimi, gi huhuꞌudi dabaiĩ gu Peetirogo.
Kara malayikakee gi kaay sa ina tuba, “Khiidimi coo⁄ay googu haa ye⁄eetoo koku.” Peetiro gi teesaaqay laqi. Da hheꞌesi, sugugi kaay tuba, “Daasi kooti doogu hanisirakonte.” Peetiro yaagii ca⁄i, gi sirakoomi malayikakee. Qatlaykeesii ina yaa caahhiiba gimbakee gwaa hiica⁄u bere gwaati louu see. Ina yaati ilahudeesi tuba, dugwaati iliikhakhaakhay ha Muuna gu Iliitleemu. 10 Da hheꞌesi, gii catiri afamaraa gu pandaa haa gu caduu gu sirikaarii doó ga⁄awa. Teꞌesii ginaa ilii dayri kaꞌafu gu sikhimage gurii ca⁄araa yade khuꞌusa yaamuge. Kaꞌafukee gi afiiooyidi ina lenkosi sa inay, gii ca⁄iri, gi tooinaa khociri balabalaa wakay, cirakiray malayikakee gi may Peetiro ina lenkosi.
11 Teꞌesii Peetiro ginaa ilii caahhi naraꞌa idoo dingii ca⁄adi daqa dosii. Ina gi kaay tuba, “Inkoo gu lou, haã asu caahhi, Iliitleemu yaani ya⁄abi malayika gosi, hinigi ilabuꞌumi ana dabaiĩ gu Heroodego haa gimba sliimaago gu Wayahuudi, giyaa ilatahhiri daqa dooii.”
12 Qatlay Peetiro giyaa ilii caahhi naraꞌa gimbaki, gi hadakay mara gu Mariyaage, iyoo dosi Yohaana, hiĩ slime daa eteediidine Maariko. Daqateesii hida wa⁄a yaa wanay yaay kurunkuridiri, tay tooinaa firiirinay Iliitleemu. 13 Peetiro gi guutuusi afamaraa gu khoorooge. Da hheꞌesi, sagameeriya waka yondimiisoꞌoo, uma gosi na Rooda, yaagi khaydi kaꞌafukeesii, gi iti. 14 Qatlay giyaa ilii caahhadi afoo da Peetiro, gi hhaꞌaluti hari khisla. Kahhada afiiooyiru see afamaraa, gi tu⁄uti waꞌay gu marage, gi kaadi sa hida hhakira tuba, “Peetiro hiĩ qadidi afamaraage!”
15 Teꞌesii inay gi kaayri sa sagameeriyatee tuba, “Kontaa bi⁄a!” Teesaaqay see, ina gi ilakonti ilakwikwihhu tuba, “Gu lou, Peetiro yaqay wana afamaraage.” Da hheꞌesi inay gi kaayri tuba, “Hikee ti malayika gosi.”
16 Qatlayki sliimaa, Peetiro gi ilakoomi kooko⁄omisu afamaraage. Qatlay inay giyaa ilii afiiooyiniri, gugi aniri ina, yaati bakairi hari khisla. 17 Da hheꞌesi, ina gi waratlaysi daba gosi, ma qabiri diĩ, sigigi ilakeesi, idoo Looimoo gu Goõ giyaani iliica⁄asi ina jeerago, gi kaay sa inay tuba, “Taa⁄amida kaawa sa Yakoobo haa hhiee wakinay gimbaki.” Da hheꞌesi, Peetiro gi waaudi daqa wakayge.
18 Qatlay daa iliipisi, hari heetlawaa dagii ca⁄i tlaꞌamee da didiri tla⁄aã gu sirikaaritiray daa ga⁄aa⁄awa Peetiro, hingigi maamisiri inay haa inay tuba, “Mala nuguũ iliica⁄i Peetiro?” 19 Heroode gi ilafahhi sirikaarii dosi, magu dabiidiri ina, teesaaqay see inay gwaa slayriiba. Teꞌesii ina gi maasi hari dihhay sirikaaritee, gi ilafahhi, ma daga cu⁄i.
Da hheꞌesi, Heroode gi looyi teꞌesaa Yudaayago, gi ibinaa kay Kaysaariyage.
Gwaaꞌaraa da Heroode
20 Inkoo, Heroode dugwaa slahhaaꞌasi hari khisla ha hida gu yaamu gu Tiiro haa yaamu gu Sidooni. Hida gu yaamu hhakee gu cada hingigi ilagaasiri sliimaa, gi ya⁄abiri hida, mangu ariiriru kayri haa Heroode. Hida hhakee gii dahhasiri tlaatlaqasa Bulaasito, yondimiisay gu didiru daa iliipaꞌami ha Heroode, mangu ariiriniri haa mutemi. Inay yaa slaiyay magu firiniri mutemi ibinaa da qasaw, sa gimba ⁄agoo da hhapee dooina yoó daqa hhapee da mutemi dahhada.
21 Inkoo, baloteesii daa hiileehhi, Heroode gi daamisi qayroo kosi gu mutemimiꞌisoo, gi ibiidi kitiĩ gosii gu tawaalooge, gi tlaatleesi cocoꞌomoo sa inay. 22 Da hheꞌesi, hida hhakee gi maahhiri kakaanay tuba, “Haã ti afoo da iliitleemu, da heedi gooba!” 23 Cirakiray malayika gu Taataa Iliitleemu gi sagadahhi Heroode hari ga⁄ay gu dihhu, sa gimba yaa muriidiiba Iliitleemu. Ina dugugi ⁄agimi ha dilihhu, gi tosaa gwaai.
24 Gimba gu Iliitleemu gi ilakoomi hiiqooma, kara faadoo da hida gwaa ⁄imbee gimbakee, gii roogiti hari khisla.
25 Qatlay Barinaaba haa Sawlo giyaa ilii hheꞌesiri yondu gooina Yerusaleemuge, gi hubidiri Yohaana daa eteediidine Maariko, gi ki⁄iri Antiyookiyage.
* 12:1 12:1 Mutemi Heroode Agiriipa: Yaa okookoo gu Heroode gu didiru. 12:4 12:4 sirikaarii cigahha: Kila raqa yaa ga⁄aydi saa tami. 12:25 12:25 yondu gooina: Yaati yondu gu leehhisa peesay Antiyookiyago sa hida goó ⁄imbee Yeesu yade Yerusaleemuge qatlay gu qori. Yuꞌudii kitaabukii afamaraa gu 11:30.