11
Peetiro ilakeesi yondu gosii
Inkoo, ya⁄abimiisee da Yeesu haa hida gwaa ⁄imbee ina gu Yudaayage waaree, gi akhasiri gimba tuba, hida gu hhapapu wakinay seei hiĩ ⁄imbiri gimba gu Iliitleemu. Qatlay Peetiro giyaa ilii hadakay yaamu gu Yerusaleemuge, Wayahuudi gwaa ⁄imbee Yeesu, gi belendeqesiri Peetiro, gi kaayri tuba, “Ugu haa hadakaydi daqa hida da kahhiye daba⁄u,* gi ⁄aginti sliimaa haa inay.”
Kara teꞌesii, Peetiro gi tlaatleesi ilakeesaraa naraꞌa sa inay gimba sliimaa gwaa hiica⁄u tlaatleesooge. Ina gi kaay tuba, “Qatlay gaa ilii firiirime Iliitleemu yade yaamu gu Yoopage, dinaagi ilii khay ha Muuna gu Iliitleemu, tletaage gi arimi idoo goroorimoo gu didiru pahha, dugunaa hii⁄eetiitimisi hhapeege yadaa rawgo hari hhagumeerii daa khiidiidimi somborokimaiĩ kosi cigahha, dugugii ⁄eetisi ilaciyaa koii. Qatlay gaa ilii yuꞌudi naraꞌa waꞌay gu goroorimokeesii, gi arimi kuꞌunaanay haa makay gu kweera, gwaa koomee yeꞌeeroo cigacigahha, makay goó hhumbaadee hari guraiĩ haa cira⁄oo. Da hheꞌesi, gi akhasi afoo kakanta sa ana tuba, ‘Peetiro tlayii, cu⁄e la ⁄aginta!’
Teꞌesii ana gi kaay ambee, ‘Looimoo goy, suti! Haga kahha ⁄agoo idoo lenseei daa tlufaafuꞌudi haa da slasla⁄iima sariyaa doori.’
Teꞌesii kara afotira yaagi kaadi yadaa rawgo tuba, ‘Hhanti kaada idoo lensee slasla⁄iima, daa ilabuusli ha Iliitleemu.’ 10 Gimbaki gi kara hiica⁄i da cadii haa da tamii. Da hheꞌesi goroorimokee dugugi hiiduukhi rawaa gu rawge. 11 Nama qatlaykeesii lenge, hida tami daa ya⁄abi Kaysaariyago daqa dooii, yaagi khayri mara gaa ilii ibimaamide. 12 Muuna gu Iliitleemu sinigi kaay tuba, hhanti qiigiꞌida waaudi haa inay. Da hheꞌesi, hhiee hhanki gu lahhoꞌo gwaa Yoopa dahhee, slime hingigi sirakomamidiri haa ana Kaysaariyage, gii guuma kayni mara gu heedikeesii. 13 Da hheꞌesi, gi kaay sa dandiray, idoo giyaa ilii arimi malayika gu Iliitleemu hiĩ qadidi mara gosii, sugugi kaay tuba, ‘Ya⁄abi hida yaamu gu Yoopage, ma eteeda kayri Simooni doó eteedine na Peetiro. 14 Ina sugoo kaay gimba, idoo Iliitleemu gi ilii ilabuꞌune ugu haa hida goõ gu aya googu!’
15 Qatlay ana gaati asu ilii tlaatleesi cocoꞌomoo haa inay, Muuna gu Iliitleemu yaagii ⁄eeti daqa dooinay, qatlaykira pahha hindaa ilii⁄eeti dandiray tlaatleesoogo. 16 Da hheꞌesi, ana gii slay gimbakira gu Yeesu, giyaa kaay tuba, ‘Yohaana yaatii nunqudimisi hida maꞌayge, inkoo, Iliitleemu hiinunqudimisi unkuray hari Muuna gosi.’ 17 Bere Iliitleemu naa qay Muuna gosi sa hida hhanki gu hhapapu wakinay, kara nama Muunakee leẽ sandaa qay dandiray, qatlay gaa ilii ⁄imbani Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu, ana na miyaa gwaa aloo koisa kanisa Iliitleemu?”
18 Qatlay inay giyaa ilii akhasiri gimbaki gu Peetiro, yaa konaaiiba kara gimba gu ilaki⁄isa. Inay gi daareesiri Iliitleemu, gi kaayri tuba, “Inkoo Iliitleemu hiĩ qay hiidahhasa sa hida gu hhapapu wakinay, ma mayri tlakwaroo dooina haa gii fookidiri daqa dosii, ma slayri slafimaa gu koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo.”
Hiiqoomaraa da kanisaa Antiyookiyage
19 Inkoo, hida gi pasidiri Yerusaleemugo, sa gimba gu labaꞌasukira gwaa hiica⁄u, Sitefaano dugwaa ilii gaasi, gi dayri hhapee da Foyiniikege, hhapee da Kipirooge haa yaamu gu Antiyookiya naqatloo. Inay yaati kakaaniri Gimba gu Hhou gu Yeesu sa Wayahuudi kilesi. 20 Slime tla⁄aã gooinay yaa wanay hhawatee wakinay gwaa hhapee da Kipiroo haa Kireene dahhee, gi yada khuꞌusiri Antiyookiyage. Teꞌesii gi tlaatleesiri kakaaru sa Yunaani see Gimba gu Hhou gu Looimoo gu Goõ Yeesu. 21 ⁄uuru gu Looimoo gu Goõ yaa sliimaa wana haa inay, hida wa⁄a gi ⁄imbiri gimbakee haa gii fookidiri daqa dosii amamu koinaa gu tlakwigo.
22 Inkoo, gimbaki dugugi akhasi kanisaa da Yerusaleemuge, inay gi ya⁄abiri Barinaaba, Antiyookiyage. 23 Qatlay giyaa ilii day Antiyookiyage, gi arimi hhoinay gu didiru gu Iliitleemu, gi hhaꞌaluudi hari khisla. Teꞌesii Barinaaba gii ⁄atlisi hida sliimaa, ma ilakoniri ⁄imba Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu. 24 Barinaaba yaa heedi gu hhou, daa iliihaci Muuna gu Iliitleemu haa ⁄imba. Kara raqa da hida wa⁄a gii roogiti, gi iliipaꞌanti Looimoo gu Goõ.
25 Da hheꞌesi, Barinaaba gi waaudi yaamu gu Taarisoge, gi dabiiduu kay Sawlo. 26 Qatlay gwaa ilii slay, guraagi khay Antiyookiyage. Cada koinaa gi ibiidiri teꞌesii kori goõ, gi caacaahhamisiri hida wa⁄a gu kanisaa. Teꞌesii Antiyookiyage hida gwaa sirakoomee Yeesu diginaa ilii tlaatleesi eteeda na “Hida gu Kristu.”
27 Balalu hhankii loi loii tletimiisee da Iliitleemu wakinay yaagii gweegwe⁄ediri Yerusaleemugo teꞌesii Antiyookiyage. 28 Inkoo leẽ tla⁄aã gooinaa, uma gosi na Agaabo, gi qadidi pandaa da hidage, gi tletimi hari ⁄uuru gu Muuna gu Iliitleemu tuba, “Qori gu didiru loi yaa khoci khoorotii.” (Qorikee yaa hiica⁄i qatlay gu tawaaloo da Kilawdiyoo, mutemi gu Waruumi.) 29 Hida gu Antiyookiya gwaa sirakoomee Yeesu Kristu, giyaa ilii akhasiri teesaaqay, hingigi ila⁄imbidiri, hadisaraa iliiawaraa sa hhiee koina gwaa ibimaamidee Yudaayage. 30 Kara inay gi teesaaqay laqiri, gi taatahhiri sa Barinaaba haa Sawlo, ma leehhisiri iliiawaratee daqa gaduũ gu kanisaa da Yerusaleemuge.
* 11:3 11:3 hida da kahhiye daba⁄u: Ti hida gu Wayahuudi gooba, daa kitlakuusi ha Wayahuudi ⁄agoo haa inay. 11:15 11:15 Yuꞌudii kitaabukii afamaraa gu 1:8; 2:1-13. 11:16 11:16 Yuꞌudii kitaabukii afamaraa gu 1:5. 11:22 11:22 Barinaaba: Ina yaati giyaadimiisay gu kaaru kanisaa da tlaatleesooge, kara yaa hhapee da Kipiroo dahhi. Ina naa danaꞌa gu Pawlo.