10
Eteedaraa da Peetiro sa iliiawa Korineliyoo
Inkoo yaa wana heedi waku gwaa ibimaamida tongoo da Kaysaariyage, uma gosi naa Korineliyoo, ina yaa sirikaarimoo gu didiru gu raqa da sirikaarii daa hhapee da Itaaliya dahha. Ina haa hida gu mara gosi gonkoinaa muunaiĩ koinay Iliitleemu ginaa gwaa⁄iyay. Ina yaati iliiaꞌaaꞌay hari muuna gu cabuuma Wayahuudi daa kwaeeli. Kara balalu sliimaa yaa hiidedeliilinaaba firoo Iliitleemu. Letu waka tleemaa giyaa iliifuuruꞌuti, ina yaa arimi pandataa tletaage, malayika gu Iliitleemu gwaagi ilii khay, gugi eteedi tuba, “Ye Korineliyoo!”
Korineliyoo gi yuꞌudi aslaaꞌamee daqa dosii hari tlaꞌamee khisla, gi kaay tuba, “Looimoo goy, mala na wanta?”
Malayikakee gi ilaki⁄isi tuba, “Firoo doogu haa yondu googu gu slaꞌamuu gu iliiaꞌawuu kwaeeli, hiĩ dayri rawaa gu rawge pandaa da Iliitleemuge. Kara ina dugu afahhanaaba hhoinay gooina. Inkoo, ya⁄abi hida yaamu gu Yoopage, maraa khayri heedi doó eteedine uma gosi na Simooni, kara uma gosi gu caduu na Peetiro. Heedikee yoóti ibiidi dahaa pahha mara gu Simoonige, goó faloo boo⁄imisa, mara gosi kenga gu tlawa da didirige wana.”
Qatlay malayikakee gwaa gimbuusu haa ina, giyaa ilii waaudi, Korineliyoo gi eteedi yondimiisee dosi cada haa sirikaarimoo gosi leẽ, goó firiirima Iliitleemu haa goó yondiida sa ina. Qatlay giyaa ilii hheꞌesi catimisu sa inay gimba sliimaa gwa hiica⁄u, gigi tosaa ya⁄abi yaamu gu Yoopage.
Ilii khawaraa da Peetiro ha Muuna gu Iliitleemu
Heetlaalee dosii tleemaa giyaa ilii daadi tana⁄iyage, hida hhakee gu tami qatlay giyaa ilii khociicinee amooge, tay hiĩ daadaauusiri Yoopage, Peetiro gii day rawaa gu pembee da mara gu Simoonige sa firoo Iliitleemu. 10 Qatlaykii yaa qoriidi, yaa slai mati ⁄agimi ⁄agoo. Qatlay ⁄agotee dagaa ilii boo⁄ii⁄imisiye, ina dugwaagi ilii khay ha Muuna gu Iliitleemu. 11 Ina gi arimi raw hiĩ tlaaꞌadi, kara idoo da goroorimoo gu didiru pahha gu ⁄abaaku, dugunaa hii⁄eetiitimisi hhapeege yadaa rawgo hari hhagumeerii daa khiidiidimi somborokimaiĩ kosi cigahha. 12 Waꞌay gu goroorimokeesii yaa wanay makay haa kuꞌunaanay paslaapasloo, gwaa koomee yeꞌeeroo cigacigahha, kara makay goó hhumbaadee hari guraiĩ khoorotii haa cira⁄oo. 13 Da hheꞌesi, gi akhasi afoo kakanta sa ina tuba, “Peetiro tlayii, cu⁄e la ⁄aginta.”
14 Teꞌesii Peetiro gi ilaki⁄isi tuba, “Looimoo goy, suti! Hiidahhasaaba, kahha ⁄agoo idoo lenseei daa tlufaafuꞌudi baku da slasla⁄iima sariyaa doorii.”
15 Kara afotee gi kaadi sa ina tuba, “Hhanti kaada idoo lensee slasla⁄iima, daa ilabuusli ha Iliitleemu.” 16 Inkoo gimbakee gi kara hiica⁄i da cadii haa da tamii. Da hheꞌesi, goroorimokee gu didiru dugugi ki⁄isi rawaa gu rawge.
17 Inkoo, Peetiro hingaa ilii maamaamisiye ina lenkosi maꞌaana da ilii khawaraa dosi ha Muuna gu Iliitleemu, nama qatlaykeesii lenge, hida hhakira daa ya⁄abi ha Korineliyoo, gi slayri mara gu Simooni goó boo⁄imisa faloo, gi tooinaa qadimidiri kaꞌafuge hari khooroo. 18 Inay gi guutusiri, gi maasiri tuba, wanaa dahaa goó ibiida tiꞌii na Simooni, uma gosi gu caduu na Peetiro. 19 Qatlaykeesii Peetiro giyaa ilii kahhiye ilahudaa gu ilii khawaraa dosi, Muuna gu Iliitleemu gi kaay sa ina tuba, “Yuꞌudiyaa, wanay hida tami gwaani dabiidu kawee ugu. 20 Inkoo tlayii, ⁄eetii biraage, hangu ariirinteei haa hhawatee hhakee. Hhanti qiigiꞌida waauda haa inay, ana nigaani ya⁄abi daqa dooguu.”
21 Peetiro gii ⁄eeti biraage daqa hhawatee hhakiray, sigigi kaay tuba, “Ana na heedi ga dabimaamitee. Idoo saani khaydiri tiꞌii na mala?”
22 Inay gi ilaki⁄isiri Peetiro tuba, “Dandiray Korineliyoo nandaani ya⁄abi, ina gu sirikaarimoo gu didiru, goó yondiida hhoinay, goó firiirima Iliitleemu haa doó muriidiye ha hida goõ gu Wayahuudi. Ina sugwaa kaay ha malayika gu Iliitleemu, ma dugu kwahhasuusi mara gosii, ma itatiisi gimba sugu kaade.” 23 Da hheꞌesi, Peetiro gigi kwahhasuusi hida hhakee waꞌay gu marage, ma guiri dahaa kosi pahha.
Peetiro mara gu Korineliyooge
Heetlaalee dosii daa iliipisi, Peetiro gi waaudi haa hida hhakee gu tami. Hhiee wakinay gu Yoopa goó ⁄imbee Yeesu, higigi sirakomamidiri sliimaa haa inay. 24 Baloo daa sirakonti, Peetiro haa inay gii guniri yaamu gu Kaysaariyage. Qatlaykeesii Korineliyoo giyaati baqaaqamidi inay hari kwayru gu didiru. Ina yaa hheꞌesi yaa kwahhasuusi aya gosii hida kosi haa deneꞌee kosi gu ciyoomoo, ma itatiisiri gimba gu Peetiro. 25 Qatlay Peetiro giyaa ilii dadaadaye waꞌay gu marage, Korineliyoo hingigi slaslay ha ina. Da hheꞌesi, gi keebeeidi pandaa da Peetiroge, gii gupu⁄usi saga gosi daqa dosii. 26 Teꞌesii Peetiro gugii tlaysi, gi kaay sa ina tuba, “Qadidi! Ana see ti heedi ugu pahha.” 27 Korineliyoo gi qadidi, Peetiro gi ilakoomi cocoꞌomoo haa ina. Qatlay giyaa ilii dadayri waꞌay gu marage, gi slayri teꞌesii hida wa⁄a hingii kurunkuridiri.
28 Da hheꞌesi, Peetiro gi kaay sa inay tuba, “Unkuray ha khuꞌuday tuba, daa kitlakuusi sariyaa da Wayahuudige, Yahuudimoo mangu ilagaasi haa hida gu hhapapu wakinay, kara gu hhanti ilii khookhocu kayay. Inkoo, Iliitleemu siniĩ laqami tuba, ‘Hhanti eteeda heedi lensee tuba, ina ti slasla⁄iisay baku guti hhouuba.’ 29 Inkoo haã na idoo saani qiigiꞌiiba khaymuu dinii ilii eteedi ha Korineliyoo. Inkoo, aare sini kaade, idoo sinaani eteti ana tiꞌii.”
30 Korineliyoo gi kaay tuba, “Balalu cigahha gunii catee, ana haa firiirima Iliitleemu aya gooii, yaa mati qatlayki loi, letu giyoó ilii fuuruuꞌute. Cirakiray hhawata waku gi qadidi pandaa dooii, hiĩ daamisi qayroo gu ⁄abakwi poy ti amoo wanqiyay. 31 Hhawatakee gi kaay tuba, ‘Korineliyoo, Iliitleemu hiĩ akhasi firoo doogu, kara hindii slay yondu googu gu slaꞌamuu gu iliiaꞌawuu kwaeeli. 32 Inkoo, ya⁄abi hida Yoopage, ma kaawa kayri sa Simooni, maa khay daqa dooguu, uma gosi gu caduu na Peetiro. Ina ti dahaa, yoó teꞌesii ibiidi daqa Simoonige, goó faloo boo⁄imisa, mara gosi gu kenga gu tlawa da didirige waara.’ 33 Ana saganaani cira ya⁄abi hida daqa dooguu, ma sugu kaay, maa khaydi tiꞌii. ⁄iisoo, ugu haani boo⁄isidi khawaraa. Inkoo gonkotaa nahaã ha tiꞌii wana pandaa da Iliitleemuge, ma akhasani gimba goõ, sugwaa kaay ha ina, ma sandi kaadi.”
Hida gu hhapapu wakinay akhasiyay Gimba gu Hhou gu Yeesu
34 Da hheꞌesi Peetiro gi tlaatleesi cocoꞌomoo tuba, “Inkoo haã caahhi gu lou, Iliitleemu konaaba hiilehhidu, 35 ina giyoóti ⁄imbi hida gu hhapapu sliimaa, goó gwaa⁄ee ina haa goó yondiidee hhoinay pandaa dosii. 36 Gu lou, unkuray khuꞌuday gimba daa ya⁄abi ha Iliitleemu sa hida gu Israeeli, Gimba gu Hhou guroó khawa ibinaa da qasaw daqa Iliitleemuge, hari amoo da Yeesu Kristu, Looimoo gu Goõ. 37 Unkuray ha khuꞌuday gimba gwaa hiica⁄u daqeemoo sliimaa gu Yudaaya, gwaa tlaatleesu Galilaayago, hiinunqudimisukiraa loaa giyaa kakaami Yohaana. 38 Unkuray ha khuꞌuday, idoo Iliitleemu giyaa ilii qay sa Yeesu gu Nasareeti Muuna gosi haa ⁄uuru gosi. Kara Yeesu, idoo giyaa ilii khookhocimi daqeemoo sliimaa, tay yondiidi yondu gu hhou haa hhoeemisu hida goõ daa labaꞌaaꞌamisiye ha Biriisimoo, sa gimba Iliitleemu yaa sliimaa wana haa ina.
39 Dandiray ti masaydii da gimbakee sliimaa giyaa yondiidi Yeesu Yerusaleemuge haa hhapee sliimaa da Wayahuudi. Ti inay nugwaa gaasiri, hari amoo da hiitluhhumisu musalaabage. 40 Inkoo, baloo da tamiige, Iliitleemu gwaagi slafisi hari amoo da slafisa ayisago, haa dugugi arimi ha hida. 41 Ti hida sliimaa gooba gwaa arimee. Ti masaydii daa hiileehhi kilesi ha Iliitleemu. Masayditee ti dandiray gwaa sliimaa ⁄agimee haa gwaa kitahhamee haa ina, qariqaaqari giyaa ilii slafi yaagii ca⁄i ayisago. 42 Ina hindaa ilafahhi, ma kakaani gimba gu Iliitleemu sa hida goõ haa ma sigi ilatlayni tuba, ina na leẽ daa hiileehhi ha Iliitleemu, ma hukumi hida goõ, hhaã gu slafee haa gwaa kaka⁄ee. 43 Tletimiisee goõ da Iliitleemu yoó ilatlatlayda gimba gu Yeesu tuba, hida sliimaa goó ⁄imbee ina, tlakwaroo dooina dagoó ilamooyina hari uma gosi.”
Hida gu Hhapapu wakinay ooyiyay Muuna gu Iliitleemu
44 Qatlay Peetiro giyaa ilii kahhiye kakaaru gu gimbakeesii, Muuna gu Iliitleemu yaagii ⁄eeti daqa hida gonge, gwaa itatiitimisee teꞌesii gimbakee. 45 Wayahuudi doó ⁄imba Yeesu,* daa khaydi haa Peetiro yadaa Yoopago, yaati bakaakairi hari khisla, arimaa idoo Iliitleemu giyaa ilii tuutuqi Muuna gosi sa hida gu hhapapu wakinay see. 46 Teesaaqay, yaati akhasiri inay gimbuusiyay hari gimba paslaapasloo tay tooinaa daareemisiyay Iliitleemu.
Da hheꞌesi, Peetiro gi kaay sa inay tuba, 47 “Hhaku heedi gu hiidahhasa tlaatlahhasa hida hhanki digima may hiinunqudimisu. Inay hiĩ slayri Muuna gu Iliitleemu, dandiray gooay idoo gaa ilii slayni.” 48 Teꞌesii Peetiro gi ilafahhi hida hhakee, ma digii nunqudimisi hari uma gu Yeesu Kristu. Da hheꞌesi, Korineliyoo haa deneꞌee hhakee kosi gi tlaatlaqasiri Peetiro, ma ibiidi haa inay balalu angaamaka.
* 10:45 10:45 Wayahuudi doó ⁄imba Yeesu: Qatlaykiray, hida hhakee digaati eteediidina Hida doó daba⁄iye goó ⁄imbee Yeesu.