9
Tlaatleesaraa da Sawlo ⁄imba da Yeesu Kristu
(Yondu gu Ya⁄abimiisee 22:6-16; 26:12-18)
Qatlaykee Sawlo yaa kahhi hari tlaatlaꞌamisu gosi gu hhamisaraa sumuku hida gwaa sirakomaamidee Looimoo gu Goõ. Gi hadakay daqa hhapalooay gu didiruge, gugi firimi, ma sugu handikimi cheetatu gwaa laqamee tuba, Sawlo na miyaa daqa giyaadimiisee da sinagoogaguu gu yaamu gu Dameesikoge. Ina yaa teesaaqay laqi, bere gi slay hhawatee haa tigay gwaa sirakomaamidee amotee da Yeesu, ma giyaa ooyimi hari ⁄uuru haa gigi leehhisi khiidimooge yaamu gu Yerusaleemuge. Sawlo gi waaudi Yerusaleemugo. Ina giyaa ilii daadaauusi yaamu gu Dameesikoge, cirakiray wanqamee da dihhi loi yadaa rawaa gu rawgo, yaagii wanqasidi Sawlo bareemoo sliimaa. Sawlo gi huui hhapeege, “Pukhu!” Da hheꞌesi, gi akhasi afoo waka kakanta tuba, “Sawlo, Sawlo, sina soꞌoyi labaꞌaaꞌamisida ana?”
Sawlo gi ilaki⁄isi sa ina tuba, “Ugu na miyaa, Looimoo gooi?” Afotira gi kaadi tuba, “Ana na Yeesu. Ana guni labaꞌaaꞌamisida. Inkoo, tlayii taa⁄a lay gunta yaamu hhakeesii, taysi sugoo kaay ugu ha heedi waku idoo ga yondite.”
Hida hhakira gwaa sliimaa hhiyumaamidee haa Sawlo gi tooinaa qadimidiri diĩ, yaa hiidahhasiriiba kaawaraa ma gimba lensee. Giyamaati akhasiri see afotira, gwaa aniriiba hikira gwaa gimaamisa. Sawlo gii tlay. Teꞌesii qatlay giyaa ilii diliqisi ilaa kosi, yaa hiidahhasiiba arimaa idoo lenseei. Da hheꞌesi, inay gugi ooyiri dabage, gurigi giyaadiri Dameesiko naqatloo. Balalu tami Sawlo yaa hiidahhasiiba khuꞌuduũ sumuku, kara yaa ⁄agimiiba ma kitahhuu gu idoo lensee.
10 Inkoo, Dameesikoge yaa wana heedi gwaa sirakomaamida Yeesu, uma gosi naa Ananiyaa. Taataa Iliitleemu gugi eteedi ina tletaage tuba, “Ananiyaa!” Ina gi iidi tuba, “Yee! Looimoo gooi ha tiꞌii waara.” 11 Da hheꞌesi, Looimoo gu Goõ gi kaay tuba, “Cira tlayii taa⁄a la hada kayda balabalaa wakay doó eteedine ‘Daa tafaꞌadi,’ mara gu Yuudage la maasida teꞌesii heedi waku uma gosi na Sawlo gu yaamu gu Taariso. Qatlaykii ina firiirina, 12 ina dugwaani ilii khay ha Muuna gu Iliitleemu, gi arimi heedi doó eteedine uma gosi na Ananiyaa, yaa khoci, haa hiiqaasi dabaiĩ kosi daqa dosii, ma hiidahhasi khuꞌuduũ karaai.”
13 Ananiyaa gi ilaki⁄isi tuba, “Looimoo gooi, ana haã akhasi daqa hida wa⁄ago gimba sliimaa gu tlaku gu heediki giyaa yondiidi daqa hida kokuu gwaa ⁄imbee ugu yade yaamu gu Yerusaleemuge. 14 Kara ina yaani khay tiꞌii Dameesikoge, yaa kona cheeti daani qaydi ⁄uuru sa ina daqa hhapalooay gu didirugo, ma ooyimi hida goõ goó firiirimee ugu.”
15 Teesaaqay see, Looimoo gu Goõ gi kaay sa Ananiyaa tuba, “Taa⁄a! Heedikee ti khooslimoo gooi gu kaaru ganii leehhi, sa kakaaru uma gooi pandaa da hida gu hhapapu wakinayge, sa watemi haa sa hida gu Israeeli. 16 Ana sugu laqama ina, idoo gi iliislaye labaꞌasu hari khisla, sa gimba gu uma gooi.” 17 Inkoo, Ananiyaa gi hadakay, marakeesii daa iliiwane ha Sawlo. Teꞌesii gii qaasi dabaiĩ kosi daqa dosii, gi kaay tuba, “Hhia Sawlo, Yeesu, Looimoo goori gu Goõ, hikira gunii ca⁄u daqa dooguu amooge qatlay gaani ilii tay kakaakayde, ina naani ana ya⁄abi daqa dooguu, ma slaydi ⁄uuru guri khuꞌuduũ karaai haa ma dugu hacisi Muuna gu Iliitleemu.” 18 Cirakiray idadu wakinay khankhafaa pahha, yaagi huhuiri ilaa gu Sawlogo, ilaa kosi gi kara slayri ⁄uuru gu khuꞌuduũ. Da hheꞌesi, gi qadidi, dugugii nunqudisi. 19 Da hheꞌesi, gi ⁄agimi ⁄agoo, gi karaai slay ⁄uuru.
Sawlo kakaana gimba gu Iliitleemu Dameesikoge
Sawlo gi ibiidi yade Dameesikoge balalu angaamaka sliimaa haa sirakoomiisee da Yeesu, gwaa yade waaree. 20 Cirakiray Sawlo gi tlaatleesi kakaaru Yeesu Sinagoogaguu gu Yahuudige tuba, “Gu lou, Yeesu ti Nanku Iliitleemu.”
21 Hida goõ gwaa akhasee Sawlo yaati bakairi hari khisla, gi kaayri tuba, “Heediki, caba na ina, hikira gwaa hhamisu hida gwaa firiirime uma gu Yeesu yade Yerusaleemuge. Kara yaani khay tiꞌii sa ooyiru gu hida goõ goó ⁄imbee Yeesu, magi leehhisi tay digiĩ tooinaa khiidiidimi daqa hhapalooee da denige.” 22 Sawlo gi ilaqinci kakaaru gu gimba gu Iliitleemu hari ⁄uuru gu didiru, gi laqaaqami sa inay Handikaa da Iliitleemugo tuba, “Yeesu na Kristu, kara Wayahuudi daa ibimaamida Dameesikoge, yaa hiidahhasiriiba tlanka gimba gosi.”
Lakidimoo gu Sawlo Dameesikogo
23 Qatlay daa ilii cati balalu wa⁄a, Wayahuudi waka hingigi slaslayri daqa lenge, gi tlaatleesiri ilakhuukhuꞌumisuu gu gaasaraa Sawlo. 24 Teesaaqay see, Sawlo gi cira baraslayi ilakhuukhuꞌumisu gooina. Qatlay sliimaa gu tleemaa haã gu amasii see, inay yaati ga⁄ayri kaꞌafeerii gonge gurii ca⁄araa yaamu gu Dameesiko, magu ooyiri. 25 Sa gimbakee, hari amasi sirakoomiisee dosi, gugii slakhiri waꞌay gu kapuuge, gugii ⁄eetisiri hari daqa waka daa kooma mucu bi⁄inaa gu yaamuge, gi tosaa lakidi.
Sawlo Yerusaleemuge
26 Qatlay Sawlo giyaa ilii day Yerusaleemuge, hingaa koisi ilagaasa haa sirakoomiisee da Yeesu. Teꞌesii hida hhakee gonkoinaa gugi tlaꞌamuudiri, sa gimba yaa ⁄imbiriiba, bere gu lou ina yaa sirakoomiisay gu Yeesu. 27 Da hheꞌesi Barinaaba gurigi waaudi Sawlo, gugi leehhisi daqa ya⁄abimiisetiray da Yeesuge. Ina gi kaay sa inay, idoo Sawlo dugwaa iliica⁄i Yeesu amooge, giyaa ilii Dameesiko kakaakaye, Yeesu gi cocoi haa ina. Kara sigigi kaay, idoo Sawlo giyaa ilii kakaami hari ⁄atlimaa uma gu Yeesu yade Dameesikoge. 28 Inkoo, sirakoomiisetee gi ⁄imbidi gimba gu Barinaaba. Sawlo hingigi ilagaasi haa inay, gi ilakhookhocimi daqeemoo paslaapasloo gu yaamu gu Yerusaleemu tay tosaa kakaana gimba gu Yeesu hari ⁄atlimaa gu didiri. 29 Sawlo slime gi cocoi, kara hingigi ilaki⁄imisiri haa Wayahuudi daa cocaacoa gimba gu Yunaanaisoo. Inkoo, inay gi dabiidiri amoo da gaasaraa ina. 30 Teꞌesii hida gwaa ⁄imbee Yeesu giyaa ilii akhasiri gimbakee, Sawlo gugi leehhisiri yaamu gu Kaysaariyage. Kara teꞌesaa gugii daasiri meelige, ma waaudi yaamu kosii Taarisoge.
31 Da hheꞌesi kanisaa da daqeemoo sliimaa gu Yudaaya, Galilaaya haa Samariyaa gi slaydi ibinaa da qasaw daaba labaꞌasu. Kanisaa gi slaydi ⁄uuru, kara gi ilakonti gwaa⁄amee da Iliitleemu haa dagagi muunay⁄atlisi ha Muuna gu Iliitleemu. Kara, faadoo da hida gwaa ⁄imbee Yeesu, gii roogiti hari khisla.
Peetiro idoo giyaa ilii hhoeesi Ayineeya
32 Peetiro qatlay giyaa ilii ilakhookhociicine hida gwaa ⁄imbee Yeesu daqeemoo paslaapaslooge, gi day daqa hida gu Iliitleemuge gwaa ibimaamidee yade tongoo da Liidage. 33 Teꞌesii gi slay heedi waku uma gosi na Ayineeya, gwaa slaqwa tingara⁄uudu, qatlay gu koraraa gweleti yaati qaati, hiitlawaraasee yaa hiitlatlaatlayaaba buburuugo. 34 Peetiro gi kaay sa ina tuba, “Ayineeya, inkootuutuu tiꞌii duguũ hhoeesi ha Yeesu Kristu, tlayii hhafimi fala da buburuu googu.” Cirakiray Ayineeya gii tlay. 35 Hida goõ gwaa ibimaamidee tongoo da Liidage haa raqamaauu gu Saroonige, giyaa ilii aniri Ayineeya duguũ hhoeesi, yaagii fookidiri amamu koinaa, gi ⁄imbiri Yeesu Looimoo gu Goõ.
Peetiro idoo giyaa ilii slafisi Dorikaasi gwaaꞌaraago
36 Inkoo, yade tongoo da Yoopage yaa wanta hadee waka, sirakomiisoꞌoo da Yeesu, uma gosi hari Araamaisoo naa Tabiita, hari Yunaanaisoo na Dorikaasi.* Hadeti balalu sliimaa yaati yondimaamita gimba gu hhou, kara yaati iliiaꞌaaꞌayda kwaeeli. 37 Balalu hhakeesii ina gi mama⁄adi, gi tosaa hhanti. Tigay wakinay gi hhunciri tuuꞌuna dosi, gigi qaatisa kayri waauu gwaa pembee da marage waara. 38 Inkoo, tongoo da Liida yaa ilaciyaa wanta haa yaamu gu Yoopa. Teꞌesii qatlay sirakoomiisee da Yeesu giyaa ilii akhasiri tuba, Peetiro kahhi wana teꞌesii Liidage, gi ya⁄abiri hida cada daqa dosii, ma sugu kaawa kayri tuba, “Hhooa khawa ciraai daqa doori tay Yoopage, haa hhantii kaaꞌada.”
39 Cirakiray Peetiro gi waaudi haa inay yade Yoopage. Qatlay giyaa ilii dayri marakeesii, gurigii dayri pembeege, waauu daa ilii qaatisi tuuꞌuna da Dorikaasi. Tigay goõ daa afahhamaahhami hhawatee gwaa ibiidee teꞌesii, gi qadimidiri, gi niini⁄idiri Peetiro, tay tooinaa ⁄aa⁄iyay, kara tooinaa laqaaqanay sa ina qayroo koina daa hirimaamidi ha Dorikaasi, qatlay giyaa ilii kahhade haa inay. 40 Teꞌesii Peetiro gigi tosaa hiica⁄asi khoorooge gonkoinaa. Da hheꞌesi gi keebeeidi, gi firimi Iliitleemu, gii fookidi daqa tuuꞌunateesi, gi kaay tuba, “Tabiita, tlayii!” Cirakiray gi pooisidi ilaa kosi, qatlay giyaa ilii anti Peetiro, gi tosaa ibiti. 41 Peetiro gi ooyi daba gosi, gigi iliiay ma qaditi hari yeꞌeeroo kosi. Da hheꞌesi gi eteedi hida hhakee gwaa koomee ⁄imba daqa Yeesuge haa tigay hhakee daa afahhamaahhami hhawatee, gigi tosaa laqami slafida daqa dooinay.
42 Gimbaki gu didiru gwaa hiica⁄u, gi tosaa hiiqoomi daqeemoo sliimaage gu Yoopa. Teꞌesii hida wa⁄a gi ⁄imbiri Looimoo gu Goõ. 43 Inkoo, Peetiro gi ibiidi Yoopage balalu wa⁄a, haa heedi waku uma gosi na Simooni, gwaa boo⁄ii⁄imisa idadu hari faloo.
* 9:36 9:36 Dorikaasi: Maꞌaana dooina na tlaaqitiya.