8
Kara Sawlo yaa teꞌesii wana, gi ⁄imbi Sitefaano duguma gaasi ha hida hhakee gu deni gu balasaa da didiri.
Sawlo labaꞌasi kanisaa da Yeesu
Baloteesii hida goõ gwaa ⁄imbee Yeesu kanisaa da Yerusaleemuge, digigi tlaatleesi labaꞌasu hari khisla. Hida hhakee gonkoinaa gi pasidiri, gi lakidiri hhapee da Yudaayage haa Samariyaage, ya⁄abimiisee kilesi naati meti teꞌesii. Qatlay Sitefaano dugwaa ilii gaasi, hida gwaa muriidee Iliitleemu yaagi khayri, gugi tooinaa qaasiri, gi ⁄aa⁄iri hari khisla sa ina. Qatlaykeesii loi, Sawlo gi tlaatleesi hhamisaraa kanisaa. Ina gi ilakhookhocimi maraai goõ, gi dukhudukhumi hhawatee haa tigay gwaa ⁄imbee Yeesu, gigi ilapingimi jeerage.
Filiipo gi kakaami gimba gu Iliitleemu Samariyaage
Inkoo hida hhakira gwaa pasidee, gi tlaatleesiri kakaaru gimba gu Iliitleemu daqeemoo sliimaa giyaa ilii hadakayri. Filiipo see gi hadakay yaamu gu Samariyaage, teꞌesii gi kakaami sa hida gimba gu Kristu. Qatlay raqoo gu hida giyaa ilii akhasiri gimbakee kosi, haa gi aniri gimba gwaa bakaꞌasu hida daa yondimaamidiye hari ⁄uuru gu Iliitleemu, gonkoinaa gugi itatiisiri ina naraꞌa. Filiipo yaay ca⁄amisi gieeri daqa hida wa⁄ago, tay tooinaa maahhaminay hari ⁄uuru. Kara hida wa⁄a gwaa slaqoo tingara⁄uumidee haa wakinay gwaa yeꞌeeroo tlakwaakwawee, digaa hhoeesi. Sa hhoeemisukee, hida gu yaamu hhakee gi hhaꞌaluumidiri hari khisla.
Simooni Miisliisay
Teꞌesii yaamu hhakeesii gu Samariyaage yaa wana heedi waku, uma gosi naa Simooni, ina gimba gu miislay ginaa yondimaamidi. Kara yaati laqaaqana gimba gwaa bakaꞌaaꞌamisa hida gu teꞌesa koraraa wa⁄a, hingaatii duubaabidi pandaa da hidage tuba, ina na heedi gu didiru. 10 Hida sliimaa gu deni haã gu digiidakwi seei, digaa hiidafidi ha gimba gosi gugi akhamisiri naraꞌa, yaa kaayri tuba, “Gu lou, heediki ti kona ⁄uurukira gu Iliitleemu, doó oine na ‘⁄uuru gu Didiru.’ ” 11 Kara inay gugi ilakoniri itatiimisu naraꞌa, sa gimba inay giyaa bakaꞌasi hari khisla koraraa wa⁄a, hari gimbakee kosi gu miislay giyaa yondimaamidiye. 12 Yuꞌudiyaa, hida yaa ⁄imbiri Filiipo, qatlay giyaa ilii kakaakane Gimba gu Hhou gu Tawaaloo da Iliitleemu haa uma gu Yeesu Kristu, digigii nunqudimisi, gonkoinaa hhawatee haã tigay see. 13 Simooni see gi ⁄imbi Yeesu, dugwaa ilii hheꞌesi hiinunqudisa, hingigi sirakomamidiri haa Filiipo. Kara dugwaa bakaꞌasi ha gimba gu denu gu bakaꞌasa gwaa hiicacaaca⁄a, daa yondimaamidiye.
14 Inkoo qatlay ya⁄abimiisee daa yade waara Yerusaleemuge, giyaa ilii akhasiri tuba, hida wa⁄a gu hhapee da Samariyaa hiĩ ⁄imbiri gimba gu Iliitleemu, gi tooinaa ya⁄abiri Peetiro haa Yohaana yade. 15 Qatlay giyaa ilii dayri yade, gi firiniri sa hida hhakee, ma slayri Muuna gu Iliitleemu. 16 Qatlaykeesii Muuna gu Iliitleemu yaa kahhi hii⁄eeta daqa heedi lenseege tla⁄aã gooinay, inay digaatii nunqudimisi hari uma gu Looimoo goori Yeesu kilesi. 17 Da hheꞌesi Peetiro haa Yohaana gii qamidiri dabaiĩ koina daqa hida hhakeesii, inay gi slayri Muuna gu Iliitleemu.
18 Qatlay Simooni giyaa ilii arimi hida gu Samariyaa, hiĩ slayri Muuna gu Iliitleemu, hari amoo da iliiqamidu dabaiĩ ha ya⁄abimiisee, gi hadisi peesay sa inay, 19 gi kaay daqa dooinay tuba, “Ana seei sini qaydeei ⁄uuruki slime, ana bere kila heedi guũ ilii qaasi dabaiĩ koi, slaye Muuna gu Iliitleemu.”
20 Da hheꞌesi, Peetiro gi ilaki⁄isi Simooni tuba, “Hhame taysi haa peesaykee koku, maꞌaana haã ilahudeesidi ubeelaa, hiidahhasida kirigaraa hari peesay idoo doó hadisiye ha Iliitleemu! 21 Gu lou, ugu kontaaba daqa tiꞌii ma idoo lensee yondukii koorii gu Iliitleemuge, sa gimba muuna googu yaa tafaiiba pandaa da Iliitleemuge. 22 Inkoo, fookidaayuu tlakwaroteesaa toogwaa, kara firimi Looimoo goori gu Goõ, angamalee dugu ilamooyina ilahudaa hhakee gu tlakwi ga konte muuna googuu. 23 Ana haã arimi pandataa ugu duguũ iliihaci ha qada hari khisla, kara ugu ti tongimoo gu tlakwaroo pahha.”
24 Simooni gi ilaki⁄isi tuba, “Hhooa sini firintee daqa Iliitleemuge, gimbakee sliimaa gaã cocoꞌodiri, hhantii ca⁄i daqa dooii.”
25 Inkoo, Peetiro haa Yohaana giyaa ilii hheꞌesiri ilatlawa Kristu haa gi kakaaniri sa hida gimba gu Looimoo goori gu Goõ, inay gi tlaatleesiri ki⁄eemoo yaamu gu Yerusaleemuge. Amooge yaa kakaaniri Gimba gu Hhou gu Yeesu tongagu wa⁄age gu hida gu Samariyaa.
Filiipo haa heedi gu didiru gu hhapee da Esoopiya
26 Inkoo, letu waka malayika gu Taataa Iliitleemu yaagi ilii khay Filiipo, gi kaay tuba, “Tlayii, taa⁄a bara da wayee khuꞌusi balabalataꞌayi daa yaamu gu Yerusaleemu dahha, daa yaamu gu Gaasa khuꞌusidi.” (Balabalati haraa kongoqomee hiicatidi) 27 Inkoo, Filiipo gii tlay, gi tlaatleesi waaudimoo hari balabalatee. Qatlay giyaa ilii khociicine, hingigi slaslayri amooge haa Esoopimoo waku afisa.* Ina naa heedi gu didiru gwaa qamaamida khooslay sliimaa gu Kandaake, hadee daa tawaalinti hida gu Esoopiya. Heedikee yaati hadakay yaamu gu Yerusaleemuge sa firoo da Iliitleemu, 28 yaati kikaaki⁄i Esoopiyage, tay hiĩ ibiidi kokoteeni gosii, tay somina hari afoo da didiri, kitaabuu daa handikimi ha tletimiisay Isaaya. 29 Teꞌesii Muuna gu Iliitleemu gi kaay sa Filiipo tuba, “Ta⁄aa satii ilaciyaa gu kokoteenikaꞌay.”
30 Da hheꞌesi, Filiipo gi tu⁄udi, maa hiisati kokoteenikiray. Qatlay giyaa ilii day ciyoomooge, gi akhasi heedikee somina kitaabuu gu tletimiisay Isaaya, gugi maasi tuba, “Haã caahhadii gimbakee ga somiiminte?”
31 Heedikee gugi ilaki⁄isi ina tuba, “Ha malee caahha, bere heedi hhaku gu ilakeesa sa ana?” Ina gi tosaa kwahhasuusi Filiipo kokoteenikeesii, ma ibiidi sliimaa ha ina. 32 Inkoo, poohhu gu gimba giyaa somiimine heedikee naa nahiĩ,
“Ina duguraati giyaadi ha hida ubee,
bee⁄imokaꞌa pahha, daa gaasakakaakaye,
kara ubee ⁄ambeenimokaꞌa pahha goó tlakhada diĩ,
pandaa da heedi goó sika quubu gosi,
nama teesaaqay ina yaa kaayiiba gimba lensee.
33 Gugi muriidisiri hari khisla,
kara dugugi afii⁄iti haaki dosi,
Miyaa nii dahhasi ilakeesa gimba gu laqwaloo dosi?
Ibinaa dosi dagaati ilaquutli khoorotaa.”
34 Afisa gi maasi Filiipo tuba, “Hhooa sini kaade, tletimiisay Isaaya gimba gu miyaa gini ilakesaasidi, gimbaki ti kosi kilesii ina lenkosi, baku guti heedi waku?” 35 Da hheꞌesi Filiipo gi tlaatleesi caacaahhamisu afisa poohhukeesaa loi loi gu gimba gu Iliitleemu, sugugi kaay Gimba gu Hhou gu Yeesu Kristu.
36 Inkoo, qatlay giyaa ilii khociicinee hari kokoteenikee, gi dayri daqa daa iliiwane maꞌay, afisakee gi kaay sa Filiipo tuba, “Yuꞌudiyaa tiꞌii maꞌay wanay! Idoo mala nini tlaatlaahhasida, ana dinima hhantii nunqudisi?” 38 Da hheꞌesi, afisa gi kaay sa heedi gwaa madaadida kokoteeni, ma qadidisi faraasi. Filiipo haa afisa gii guniri maꞌay hhakeesii, dugugii nunqudisi ha Filiipo.
39 Qatlay giyaa ilii cacaaca⁄iyeei maꞌay hhakeesaa, cirakiray Muuna gu Looimoo goori gu Goõ harigi waaudi Filiipo daqa wakayge, afisa yaa kara arimiiba Filiipo. Teꞌesii afisa gi ilakoomi haa hhiyuuma dosi, tay duguũ tosaa iliihaci ha hhaꞌaloo da ilabuꞌuru. 40 Qatlaykeesii Filiipo hingaati slay ina lenkosi, duguraani day ha Muuna gu Looimoo goori yaamu gu Asootoge. Ina gi hhiyuudi tay tosaa kakaana Gimba gu Hhou gu Yeesu Kristu amooge yaamu sliimaage, yaati day yaamu gu Kaysaariya naqatloo.
* 8:27 8:27 afisa: Hari ilakeesaraa waka, heedi daa hiibui. Kara maꞌaana dosi da cadii na heedi gu kooma ⁄uuru tawaalooge. 8:27 8:27 Kandaake: Hiĩ yaa uma gu tawaaloo, hari gimba gu hida gu Esoopiya hadee daa tawaalinti dagaati eteediidina na Kandaake. 8:33 8:33 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 53:7-8. 8:36 8:36 Hhayuũ gu 37: Filiipo gi ilaki⁄isi sa afisa tuba, “Bere gu lou, haã ⁄imbidi hari muuna googu goõ, dugwii nunqudisi.” Teꞌesii afisa gi ilaki⁄isi tuba, “Gu lou, haã ⁄imbidii tuba, Yeesu Kristu na Nanku Iliitleemu!” Handikaa wa⁄a da tlaatleesoo da Yunaanaisoo kontaaba hhayuki.