16
Ilagaasaraa da Timoteeyo haani Pawlo haa Siila
Inkoo, Pawlo haa Siila gi hhiyuudiri yaamu gu Deribee haa Lisitiraa naqatloo, daqa daa ilii ibimaamidiye heedi leẽ gwaa sirakomaamida Yeesu, uma gosi naa Timoteeyo. Iyoo dosi yaa Yahuuditoꞌoo daa ⁄imbidi Yeesu, taataa gosi yaa Yahuudimoo gooba.* Timoteeyo yaati heedi daa muriidi hari khisla ha hhiee goõ gu yaamu gu Lisitiraa haa Ikoniyaa. Pawlo yaa slai Timoteeyo ma hhiyuumidi sliimaa haa ina, teesaaqay gugi daba⁄i. Yaati teesaaqay laqi, sa gimba gu Wayahuudi gwaa ibimaamidee daqeemoo hhakeesii, maꞌaana gonkoinaa yaa khuiyay tuba, taataa gosi yaa Yahuudimoo gooba. Qatlay inay giyaa ilii cacaacatiyee hari yaamu paslaapasloo, gi taatahhiri ilakaawa daa slaiye ha ya⁄abimiisee haa gaduũ gu Yerusaleemu, hida ma iliikoniri ilakaawati. Sa gimbakee kanisasuu digigi ilaqinci hii⁄atlisaraa ⁄imbage, kara faadoo da hida gwaa ⁄imbee Yeesu gii roogiti balalu sliimaa.
Eteedaraa da Pawlo Makedooniyage
Pawlo haa deneꞌee kosi gii catiri hari hhapee da Firigiiya haa Galatiyaa, sa gimba inay digaa tlaatlahhasi ha Muuna gu Iliitleemu kakaaru Gimba gu Hhou gu Yeesu hhapee da Aasiyage. Qatlay giyaa ilii dayri digimaa gu hhapee da Miisiyage, yaa koisiri hiiguuma hhapee da Bitiniiyage. Kara, Muuna gu Yeesu gi tlaatlahhasi inay. Teesaaqay gii catiri hari Miisiya, gii ⁄eetiri yaamu gu Tiroowa naqatloo. Hari amasi Pawlo dugwaagi ilii khay ha Muuna gu Iliitleemu, gi arimi heedi gu Makedooniya hiĩ qadidi, tay gu tlaatlaqamisi ina tuba, “Tlo⁄osa, khawa Makedooniyage, handi iliiayde dandiray.” 10 Qatlay Pawlo giyaa ilii hheꞌesi arimaa da ilii khawaraa ha Muuna gu Iliitleemu, cirakiray hangugi ilakhuukhuꞌusani waaudimoo yade Makedooniyage, sa gimba haa arini gu lou tuba, Iliitleemu hindii ⁄oo⁄i dandiray, ma kakaaru kayni Gimba gu Hhou gu Yeesu sa inay.
Liidiya ⁄imba dosi Yeesu
11 Yaamu gu Tiroowago gii guni meelige, hagi waaudani haati fucukusani hhapee da Samootirake naqatloo. Kara heetlaalee dosii gi daani yaamu gu Neyapoolige. 12 Teꞌesaa gi hhiyuudani yaamu gu Filiipi naqatloo, yaamu gu didiri gu daqatee da hhapee da Makedooniya, daa ilii looyi hida gu Ruumi. Teꞌesii gi ibiidani balalu angaamaka.
13 Baloo da Sabaato gii ca⁄ani khooroo da kaꞌafu gu yaamuge, kenga gu duuduge, daqa gaa ilatahhani dandi beelaa dani ilii firoo da Iliitleemu. Da hheꞌesi gi ibiidani hhapeege, gi tlaatleesani cocoꞌomoo haa tigay gwa hiikurunkuridee teꞌesii. 14 Tla⁄aã gu tigay hhakeesii gwaa itatiisee dandiray, yaa wanta hadee waka, daa eteediidine naa Liidiya. Ina yaa hadee da yaamu gu Tiyatiira, qayroo gu kalay gu daahhiya ginaa kirigiiginta sa naadiru. Ina Iliitleemu gunaa gwaa⁄ada. Inkoo Looimoo gu Goõ gi pooisi muuna gosi, ma ⁄imbidi gimbakee daa kakaakane ha Pawlo. 15 Qatlay ina haa hida gu aya gosi digaa ilii hheꞌesi hiinunqudimisu, hindigi tlaatlaqasidi dandiray, gi kaadi tuba, “Bere hanii ilatahhadiri ana haã ⁄imbi Looimoo gu Goõ, kwahhasaa aya gooii la ibitay.” Kara hindigi tlaatlaqasidi haati amoolee ⁄imbani waaudimoo haa ina.
Pawlo haa Siila Jeerage
16 Inkoo, letu waka, qatlay gaa ilii hadakakaakayne daqa da ilii firooge, hangwaa slaslayni haa sagameeriya waka tongitoꞌoo, daa kooma gieeri gwaa iliiaꞌaaꞌawa, ma cocoꞌodi gimba gwaa khoca. Ina yaa qaqaaqayda sa looee dosi peesay wa⁄a, hari amoo da kuꞌumisu sa hida gimba gwaa khoca. 17 Sagameeriyati gi sirakonti Pawlo haa dandiray, tay tosaa maahhaminta tuba, “Gu lou, hida hhanki ti tongee da Iliitleemu gu Rawaa gu Idadu Sliimaage Waara. Inay hiti kakaakanay daqa doogunay amoo da ilabuꞌuru.” 18 Kara gi ilakonti kakaaru gimbakee balalu wa⁄a. Baloo waka Pawlo yaati amoolaa ba⁄aa⁄aadi itatiimisu gimbakee, gigi ilii fookidi, gi kaay sa gieerimokee tuba, “Haguũ ilafahhi hari uma gu Yeesu Kristu, ca⁄aayu daqa dosaa!” Qatlaykeesii lenge gieeri gii ca⁄i.
19 Qatlay looee dosi giyaa ilii caahhiri tuba, iliipaꞌaru gooina gu slaslaw peesay hingii faaki, gi ooyiri Pawlo haa Siila, gigi dukhudukhuniri sokoonii naqatloo pandaa da hida gu denige gu yaamu. 20 Kara gigi leehhisiri pandaa da hakiimamaa da Ruumige, gi kaayri tuba, “Hida hhanki ti Wayahuudi, inay haraani khayri gau yaamu kotii, 21 kara caacaahhaahhamisiyay ou gooina, hiĩ daa tlaatlahhasi sariyaa doorii da Ruumige tuba, hhanti ⁄imbana baku hhanti yondiidana gimbakee.”
22 Raqa da hida hingigi ilagaasidi haa hindaqeeri hhakee, iliitlaꞌaraa da Pawlo haa Siilage. Da hheꞌesi hakiimamatira gi feehhimisidi qayroo koina, gi ilafahhiri inay, ma digi difi hari hhadoo. 23 Qatlay digaa ilii hheꞌesi difoo hari khisla ha sirikaarii, digigi ilapingimi jeerage, sirikaarimoo gu jeera dugugi ilafahhi, magi ga⁄ay inay naraꞌa. 24 Sirikaarimokee qatlay giyaa ilii slay ilakaawarati, gigi ilapingimi waauu gu waꞌayge, gigi khiidimi yeꞌeeroo koina unguruꞌu gu hiilouge hari nyololoo.
25 Daa ilii daadaausi saa lahhoꞌo da amasi Pawlo haa Siila yaa firiirinay, kara yaa raaꞌaaꞌaminay raaꞌamee da hhaꞌaleesa Iliitleemu, tay hida wakinay daa khiidimi tooinaa akhamisiyayi inay. 26 Cirakiray daagii ca⁄i kintla gu didiru, musingi gu jeera see yaati amoolee rinqirinqidi. Qatlaykeesii lenge afamaraaee goõ gu jeera gi afiiooyidiri, kara nyololoo dooina see gi gweedimiti. 27 Sirikaarimokira gwaa ga⁄aa⁄awa jeera gii tlay, qatlay giyaa ilii arimi afamaraaee gu jeera hiĩ afiiooyidiri, gii duukhi pangaa gosi looboogo, hingi slai gaasa hari pangakee, sa gimba yaa ilahudeesi ina beelaa, hida goõ daa khiidimi hiĩ lakidiri. 28 Pawlo gi maahhi hari afoo da didiri tuba, “Hangu hhanti ilaqaꞌada ugu lenkoogu! Dandiray gonkotaa tiꞌii wana.”
29 Sirikaarimokee gi ⁄oo⁄i heedi, miyaa leehhisi caaꞌasiya, gi tu⁄udi waꞌay gu jeerage, gi keebeeꞌedi hhapeege tay tosaa dakhidakhi pandaa da Pawloge haa Siila. 30 Da hheꞌesi giraagii ca⁄i inay khoorooge, gi kaay tuba, “Looee dooi, hati malee laqa, ma ba⁄ami?”
31 Inay gugi ilaki⁄isiri tuba, “⁄imbi Looimoo gu Goõ Yeesu, dugu ilabuꞌuna ugu sliimaa haa hida gu aya googu.” 32 Da hheꞌesi sugugi kaayri Gimba gu Looimoo gu Goõ, ina haa hida wakinay goõ gwaa aya gosii waaree. 33 Saateesii lenge da amasii, sirikaarimokee girigi waaudi inay, gi hhunci inkaahhaai koina. Da hheꞌesi ina haa hida goõ gu aya gosi digigii nunqudimisi qatlaykeesii lenge. 34 Sirikaarimokee hirigi waaudi Pawlo haa Siila aya gosii, gii satisi ⁄agoo sa inay, ina gi hhaꞌaluudi hari khisla, sa gimba yaa ⁄imbi Iliitleemu sliimaa haa hida goõ gu aya gosi.
35 Heetlaalee dosii daa iliipisi, hakiimamatira gi ya⁄abidi poliisi dooina da deni daqa sirikaarimokiray gu jeera, ma kaawa kayri tuba, “Geemaw hida hhakira.” 36 Sirikaarimokira gu jeera gi kaay sa Pawlo tuba, “Hakiimamaa yaani kaadi tuba, ugu haa Siila hangu geemaw. Inkoo ca⁄aw, taa⁄amida. Waauda hari qasaw.”
37 Teꞌesii Pawlo gi kaay sa poliisitee da deni tuba, “Hindaa difiri pandaa da hidage, dandaamati hukumiiba see, gimati dandiray ti hida gu Ruumi, hindigi ilapinginiri jeerage. Inkoo slaiyaaii, mandi cira hiica⁄asiri hari hhaaboo?” Suti! Kwanda sigi kaade inay loi miyaa khayri, mandii ca⁄asiri.
38 Poliisitee da deni gi ki⁄idi daqa hakiimamatiray, gi ilakeesiri gimbaki. Inay gi tlaꞌamuumuudiri hari khisla, qatlay giyaa ilii akhasiri tuba, Pawlo haa Siila yaa hida gu Ruumi. 39 Sa gimbakee yaagi khayri, gi firiniri pandaa dooinay tuba, “Handi ilamooyinte gimbakii.” Da hheꞌesi gigii ca⁄asiri jeerago, gigi tlaatlaqasiri, ma waaudiri yaamu hhakeesaa. 40 Qatlay Pawlo haa Siila giyaa ilii ca⁄iri jeerago, gi hadakayri mara gu Liidiyage. Teꞌesii hingigi slaslayri haa hhiee gu koomee ⁄imba, digigi muuna hii⁄atlisi. Da hheꞌesi gi waaudiri.
* 16:1 16:1 taataa gosi yaa Yahuudimoo gooba: Hari gimba waku, taataa gosi Timoteeyo dugwaati eteediidina Yunaanimoo, sa gimba yaa sirakomaamidiyaaba diini da Wayahuudi. 16:10 16:10 dandiray: Afamarakii gu 16:10 gu 16:16 naqatloo, Luuka gwaa handikimu cheetiti, umaki gu dandiray ti Pawlo sliimaa haa hida gwaa leeleehhisee ina hhiyuuma dosii. Slayii tuba, Luuka yaati handikimi cheetiti daqa danaꞌa gosii Teyofiilo. Yuꞌudii kitaabukii afamaraa gu 1:1. 16:11 16:11 Samootirake: Hhapee daa niini⁄idi ha tlawa da didiri. Tiroowago ti tlederuũ gu mayli 38 Samootirake naqatloo.