17
Pawlo gi Kakaami Tesaloniikege
Inkoo gi hhiyuudiri, gii catiri hari yaamu gu Amifipooli haa Apoloniiya, gi dayri yaamu gu Tesaloniikege daqa daa iliiwane Sinagoogi da Wayahuudi. Pawlo nama ou gosi gooay, gesaa gii day waꞌay gu sinagoogige, kara Sabaato tami gi idaruusi haa Wayahuudi Handikaa da Iliitleemugo. Teꞌesii sigigi ilakeesi haa sigigi laqami tuba, Kristu* kwanda dugu labaꞌasiye haa gi gwaai. Qariqaaqari kwanda giyaa slafiye haa yaagii ca⁄i ayisago. Ina gi kaay tuba, “Yeesuki sangu kakaakaame unkuray na Masiiya.” Wayahuudi wakinay gi ⁄imbiri gimbakee, hingigi ilagaasiri haa Pawlo haa Siila. Slime raqa da didiri da hida gu hhapapu wakinay gwaa gwagwa⁄aa⁄amee Iliitleemu sliimaa haa tigay wa⁄a daa muriidi, hingigi ilagaasiri haa inay.
Kara, Wayahuudi gi aniri tloomu. Inay gii kurunkuriri hida gwaa koomee ibinaa da tlakwi sokooniigo, gigii faafahhiri, kara gii kurunkuriri raqage, gi tlaatleesiri gau yaamuge. Da hheꞌesi gi ilii tlairi mara gu Yasooni, inay beelaa Pawlo haa Siila gi slayay teꞌesii, ma giyaa hiica⁄asiri khoorooge daqa raqateesii. Qatlay giyaa ilii dakusiri slawaraa inay, yaagi dukhudukhuniri Yasooni haa hhiee wakinay gwaa ⁄imbee Yeesu pandaa da giyaadimiisee da yaamuge, tay tooina maahhaminay tuba, “Hida hhanki gwaa ⁄isimee ilahufiduu khooroo sliimaa, inkoo yaani khayri tiꞌii see. Kara Yasooni giĩ kwahhasuusi inay aya gosii. Inay gonkoinaa ti yondimaamidiyay gimba gu tlatlankiikima sariyaa da Kaysaari, kakaanay tuba, wana mutemi waku uma gosi na Yeesu.” Wayahuuditira hari sitaakatee, gi ⁄isiniri khoslongora gu didiru daqa raqateesii haa daqa giyaadimiisee da yaamu. Teꞌesii giyaadimiisetee gi ⁄uureesidi Yasooni haa deneꞌee kosi, ma haysiri peesay gu bueemaa. Qatlay giyaa ilii ooyiri peesaykee, gigi geemayri, ma waaudiri.
Pawlo haa Siila yaamu gu Berooyage
10 Cirakiray daa ilii hhayahhayuudi, hhiee gwaa ⁄imbee Yeesu, gi ya⁄abiri Pawlo haa Siila yaamu gu Berooyage. Qatlay giyaa ilii dayri, gii guniri sinagoogi da Wayahuudige. 11 Hida gu Berooya hingaa slaiyay caacaahhamisu hari khisla hhakira see ba⁄ay gu Tesaloniike. Inay yaa itatiisiri gimba gu Iliitleemu hari kwayru gu didiru. Kara, balalu sliimaa yaa sominiri haa yaa ilahudeesiri naraꞌa handikatee, ma aniri, bere gimbakee sigaa kaay haa Pawlo gwaati lou. 12 Wayahuudi wa⁄a gi ⁄imbiri Yeesu, sliimaa haa tigay gu Wayunaani daa muriidi haa hhawatee wa⁄a.
13 Inkoo, Wayahuudi daa Tesaloniikege ibimaamida, yaa akhasiri tuba, Pawlo kakaakana gimba gu Iliitleemu yade Berooyage. Sa gimbakee inay see gi hadakayri taysi, gii faafahhiri raqoo gu hida, gi ⁄isiniri gau. 14 Cirakiray hhiee gwaa ⁄imbee Yeesu, gii slehheesiri leehhisaraa Pawlo kenga gu tlawa da didirige. Siila haa Timoteeyo gi meetiri Berooyage. 15 Hhiee hhakira gwaa leelehhisee Pawlo, gugi leehhisiri ina yaamu gu Ateene naqatloo. Da hheꞌesi yaagi ki⁄iri Berooyage, yaa konay ilakaawa daqa Pawlogo sa Siila haa Timoteeyo yaa cira khayee daqa dosii.
Kakaaru gu Pawlo Ateenege
16 Qatlay Pawlo giyaa ilii baqaaqamidiye inay taysi Ateenege, muuna gosi dugwaa slahhaaꞌasi hari khisla, sa gimba giyaa arimi yaamu hhakee yaa konay sanaamuu da iliitleemamee wa⁄a, daa boo⁄imisi ha hida. 17 Teꞌesii ina yaa hadakay sinagoogige, gi tlaatleesi idara haa Wayahuudi haa hida gu hhapapu wakinay gwaa gwagwa⁄aa⁄amee Iliitleemu. Slime yaa hadakay daqeemoo gu sokooniige, balalu sliimaa yaa kona idara haa hida giyaa slay teꞌesii. 18 Teꞌesii Pawlo yaa kona idara haa maarimamaa waka da Waepikuuro haa Wasitoyiiki. Tla⁄aã gooinay wakinay gi kaayri tuba, “Heediki goó boboa gu hhidima idoo, mala slai kaawaraa?” Wakinay gi kaayri tuba, “Ina goo ilatahhane ti caacaahhaahhamisi gimba gu iliitleemamee da hhidine.” Inay yaa teesaaqay kaayri, sa gimba Pawlo Gimba gu Hhou gu Yeesu haa gimba gu slafaraa haa hiica⁄a ayisago ginaa caacaahhaahhamisi.
19 Da hheꞌesi gurigi waaudiri, gugi leehhisiri pandaa da balasaa da Aareyopaago sugugi kaayri tuba, “Dandiray haã slaꞌana caahharaa caacaahhamisuki gu ⁄abu ga kakaakante. 20 Ugu haraani khaydi gimba waku gu ⁄abu, ga kahhane akhasa eaa kotii. Inkoo dandiray ha slaꞌana ma caahhani maꞌaana da gimbakee.” 21 (Hida daa laqwali Ateenege haa hhaã gwaa khawee sa ibinaa teꞌesii, inay qatlay sliimaa yaati idaruurumisiyay haa akhaakhamisiyayi ilahudaa gu ⁄abi.)
22 Pawlo gi asu qadidi tla⁄aã gu balasaa da Aareyopaagoge, gi kaay tuba, “Ye hida gu Ateene! Ana haã arimi gimba sliimaage, unkuray ti hida gu diini hari khisla. 23 Qatlay gaã ilii khookhociicime yaamu hhankii, tay tooaa khuꞌuma naraꞌa daqa unkuray goó ilii firiirintee, gi arimi masabaahu daa handikimi tuba, ‘Daqa Iliitleemu da hhidine.’ Inkoo idotee goó firiirinte unkuray caahharaa see hanguba, na inta gani kakaakaamaa daqa doogunay.
24 Iliitleemu gwaa tleehhu khooroti haa idadu sliimaa gu waaree, ti Looimoo gu Goõ gu raw haa hhapee. Ina yoó ibiidiyaaba maraai gu denige daa tleehhi hari dabaiĩ gu hida. 25 Kara sugoó yondiidiyaaba hari dabaiĩ gu hida, heedi goó dakusa pahha idoo waka, sa gimba ina lenkosi noó qaqay sa hida goõ slafimaa, himpoo haa idadu sliimaa. 26 Ina yaa tleehhi hida gu hhapapu goõ, hari amoo da heedi leẽ,§ ma ibiidiri khoorotii. Kara yaa ilakhuukhuꞌusi qatlay gu ibinaa da hida goõ, gi qaasi digimi gu daqeemoo gi ilii ibiidiyeei.
27 Iliitleemu yaa teesaaqay laqi, hida magu dabiidiri ina, barii hari amoo da slaapaaꞌamisu pahha, magu slayri. Ina giyoómati segenge wanaaba see haa dandiray gonkotaa. 28 Hari ilagaasaraa haa ina, dandiray hoó ibiidana, khookhocina haa gi slayna slafimaa koti, idoo daa ilii handikimi gooay ha raaꞌamisee doogu wakinay tuba, ‘Dandiray see ti laqwaloo da Iliitleemu.’
29 Inkoo, sa gimba dandiray ti laqwaloo da Iliitleemu, hhanti ilahuudeesana tuba, ina ti sanaamutira pahha daa boo⁄imisi hari sahaabu baku feesa baku tlaa⁄u hari cirihhimaa haa ilahudaa gu hida. 30 Qatlay gu wakaꞌaleege Iliitleemu hingaati laqi ubee, giyaati ariirinaaba bawmatee. Inkoo, hiĩ ilakaay hida goõ daqeemoo sliimaa, magu ilii fookidiri ina amamu koinaa gu tlakwigo. 31 Iliitleemu yaa qaasi baloo gimaa ilii hukune khooroti hari amoo daa tafaꞌadi, kara hari amoo da heedi leẽ giyaa hiileehhi. Ina yaa laqami naraꞌa daqa hida sliimaage tuba, teesaaqay laqi hari amoo da slafisaraa haa hiica⁄asa Yeesu ayisago.”
32 Qatlay hida gu balasaa da Aareyopaago giyaa ilii akhasiri gimba gu slafaraa haa hiica⁄a ayisago, wakinay gi tlaatleesiri yaqaayiru daqa Pawloge. Kara, wakinay yaa kaayri tuba, “Dandiray ha slaꞌana magu akhasani kara ugu gimbakii.” 33 Da hheꞌesi Pawlo gi waaudi tla⁄aã gu balasateesaa. 34 Hida wakinay gi sirakoniri Pawlo gi ⁄imbiri Yeesu. Tla⁄aã gooinay yaa wana Diyonisiiyo, heedi gu balasaa da Aareyopaago haa hadee leẽ uma gosi naa Damaari haa wakinay gwaa sliimaa waaree haa inay.
* 17:3 17:3 Kristu: Tiꞌii umaki Kristu hari Yunaanaisoo na Masiiya, maꞌaana dosi na Daa maakhi du⁄iya. 17:18 17:18 Waepikuuro haa Wasitoyiiki: Maarimamaa daa sominti hari khisla gimba gu ibinaa haa diini. Waepikuuro yaati iliipaꞌaniri tuba, Iliitleemu hhaku hida ti wanay kilesi sa hhaꞌaloo dooina haa hiitlintia gimba gu tlaku. Inay yaa aniri diini paslaapasloo hari tlakwaroo, kara yaay dahhasiriiba gimba gu Pawlo gu slafimaa haa hiica⁄a da Yeesu ayisago. Wasitoyiiki yaa ilakwikwakwihhiyay amoo da ibinaa doó iliipaꞌama waaway, ba⁄ay da hhaꞌaloo. Kara yaati ⁄imbiri iliitleemamee gimba gu tlehhiduge haa waara da khooroo, raw haa gimba waku. Hhaã see yaa hiidahhasiriiba ⁄imba ya⁄aboo da Pawlo. 17:19 17:19 Aareyopaago: Ti daqa da didiri da oõ gu waara yaamu gu Ateenege. Umaki ti uma gu balasaa da hida gwaa tlaatlaqamisee yaamu gu Ateene gimba gu somaage, ouge, diinige haa gimba paslaapaslooge. § 17:26 17:26 heedi leẽ: Heedi daa kaay tiꞌii ha Pawlo ti Adaamu. Yuꞌudii kitaabuu gu Tlaatleesoo 2:4-25; 5:1-32.