18
Pawlo yaamu gu Korintoge
Qatlay gimbaki giyaa ilii cati, Pawlo gi tosaa waaudi teꞌesaa Ateenego, gi yade khuꞌusi yaamu gu Korinto. Taysi gi slay Yahuudimoo waku, uma gosi naa Akiila, daa laqwali yaamu gu Pontoge. Ina yaati asu khay hhapee da Itaaliyago haa hadee dosi Pirisiila, sa gimba mutemi Kilawdiyoo yaa ilafahhi Wayahuudi goõ, ma waaudiri Ruumigo. Pawlo gigi arimaa kay, haa sa gimba yondu gooina yaa leẽ gu hirimaamidu hemamuu ina pahha, gi ibiidi haa inay, gi yondiidi. Balalu sliimaa gu Sabaato Pawlo gi idara kay sinagoogaguuge, ma koisi hiidafida Wayahuudi haa Wayunaani, ma ⁄imbiri Yeesu.
Inkoo, qatlay Siila haa Timoteeyo giyaa ilii khayri Makedooniyago, Pawlo gi maguudi kakaaru gu gimba gu Iliitleemu haa ilatlatlaw sa Wayahuudi tuba, Yeesu na Kristu. Qatlay giyaa ilii kanisiri ina hari wahaaharu, ina gigi tlanki hari amoo da huslisa qayroo kosi pandaa dooinay,* gi kaay sa inay tuba, “Ana koomaaba ilawaasa, gwaaꞌaraa baku ceedee dooguna daqa doogunay wante. Qatlaykaa gu inkoo hati hadakaw daqa hida gu hhapapu wakinay.”
Da hheꞌesi Pawlo gi waaudi sinagoogigo, gii dawa kay mara gu Titiiyo Yuusto, heedi gu hhapapu gwaa gwagwa⁄aa⁄ama Iliitleemu. Mara gosi gwaa digimaa leẽ haa sinagoogi. Kiriisipo, giyaadimiisay gu didiru gu sinagoogitee, ina sliimaa haa hida goõ gu aya gosi yaa ⁄imbiri Looimoo gu Goõ. Kara hida wa⁄a gu Korinto gwaa akhasee ya⁄aboti da Pawlo, yaa ⁄imbiri Yeesu haa digaa hiinunqudimisi.
Baloo waka hari amasi, Looimoo gu Goõ gi cocoi haa Pawlo, hari amoo da ilii khawaraa ha Muuna gosi, gi kaay tuba, “Hhanti tlaꞌamuta, ilakoomi kakaaru, hhanti qabida. 10 Sa gimba ana sliimaa waara haa ugu, hhaku heedi gu iliitlaꞌa haa gu ilaqaꞌa ugu, sa gimba ana kooma hida wa⁄a yaamu hhankii.” 11 Pawlo gi ibiidi Korintoge kori leẽ haa slehheeri lahhoꞌo, gi caacaahhamisi tla⁄aã gooinay gimba gu Iliitleemu.
Pawlo pandaa da Galiyooge
12 Inkoo, qatlay Galiyoo heedi gu Ruumi giyaa ilii tawaalimi hhapee da Akaayage, Wayahuudi hingigi ilagaasiri, gi ilii tlairi Pawlo, guraagi khayri ina pandaa da kitiĩ gu hukumuuge, 13 gi kaayri daqa Galiyooge tuba, “Heediki, hiifaafahhaahhana hida, ma firiiriniri Iliitleemu hari amoo doó tlatlankima sariyaa doori.” 14 Da hheꞌesi, Pawlo giyaa iliislaiye ilaki⁄isa gimbakee, Galiyoo gi kaay sa Wayahuudi tuba, “Itatiisa! Unkuray Wayahuudi, bere guti lou, haã muuna afitiri tuba, heediki ti fitlaalootuusay baku yoóti yondiidi gimba gu tlaku hari khisla, ana hangu itatiisa. 15 Inkoo, sa gimba hanguti ilaki⁄ii⁄imisiday gimbage, umainge haa sariyaa doogunay, gimbakee kwanda gu kereꞌesidee unkuray kilakokuna. Ana haã siꞌi hakiimuu gu gimbakee tleehhida.” 16 Da hheꞌesi Galiyoo gi ilafahhi inay ma digi gusimi pandaa da kitiĩ gu hukumuugo. 17 Hida hhakee goõ gi ooyiri Sositeene, giyaadimiisay gu sinagoogi, gugi difiri ina pandaa da kitiĩ gu hukumuuge. Galiyoo giyaa iliiqaasiiba gimbakee coko⁄oniinii see.
Pawlo gi ki⁄i Antiyookiyage
18 Inkoo, Pawlo gi ibiidi taysi Korintoge balalu wa⁄a. Da hheꞌesi gigi aareesi hhiee gwaa ⁄imbee Yeesu, gii day meelige, gi yade khuꞌusi hhapee da Siiriyage sliimaa ha Pirisiila haa Akiila. Qatlay giyaa ilii kahhiye hiidawa meelige, yaamu gu Kenkereeyage, yaa hhaadi saga gosi, sa gimba yaa seelimi pandaa da Iliitleemuge. 19 Qatlay giyaa ilii dayri Efeesoge, Pawlo gi may Pirisiila haa Akiila teꞌesii. Da hheꞌesi, gi hadakay sinagoogige, gi idaruusi haa Wayahuudi. 20 Qatlay giyaa ilii firiniri ina, ma ibiidi haa inay balalu wa⁄a, yaa ⁄imbiiba. 21 Ina giyaa ilii waauuꞌumidiye, gi kaay tuba, “Bere Iliitleemu slai hamaa kara khaw daqa doogunay.” Da hheꞌesi, gi hhiyuudi hari meeli teꞌesaa Efeesogo. 22 Qatlay giyaa ilii day Kaysaariyage, gi hadakay Yerusaleemuge, gi cehheemisi hida gu kanisaa. Da hheꞌesi, gii gweegwe⁄edi Antiyookiyage.
Tlaatleesoo da hhiyuuma da tami da Pawlo
23 Qariqaaqari giyaa ilii ibiidi Antiyookiyage balalu angaamaka, Pawlo gi waaudi teꞌesaa, gii cati hari daqeemoo paslaapasloo gu hhapee da Galatiyaa haa Firigiiya, tay gi tosaa gii ⁄atlisi muunaiĩ gu hida goõ gwaa sirakomaamidee Yeesu.
Apoolo kakaana Gimba gu Hhou Efeesoge haa Akaayage
24 Inkoo, Yahuudimoo waku, uma gosi naa Apoolo, yaagi khay Efeesoge. Ina dugwaa yaamu gu Alekisandariyage laqwali. Slime yaati heedi gwaa somimu, kara yaa khui hari khisla gimba gu Iliitleemu. 25 Heediki dugwaa caacaahhamisi amoo da Looimoo gu Goõ, kara hari kwayru gu didiru yaa cocoi haa gi caacaahhamisi naraꞌa gimba gu Yeesu, giyaamati khui kilesi hiinunqudimisu gu Yohaana. 26 Apoolo gi tlaatleesi kakaaru hari ⁄atlimaa sinagoogige. Qatlay Pirisiila haa Akiila giyaa ilii akhasiri ina, gugi tooinaa kwahhasuusiri mara gooinay, gugi caacaahhamisiri naraꞌa amoo da Iliitleemu.
27 Qatlay Apoolo giyaa iliislaiye tlo⁄osaraa tlawa da didiri, ma day hhapee da Akaayage, hhiee gu Efeeso gugii ⁄atlisiri ina muuna, gi handikiniri cheeti sa hida gu Akaaya gwaa sirakomaamidee Yeesu, ma kwahhasuusiri ina. Qatlay giyaa ilii day, yaa iliiay hari khisla hida, hhaã hari amoo da hhoinay gu didiru gu Iliitleemu gwaa ⁄imbee Yeesu. 28 Hari ⁄uuru gu didiru gi kaba⁄i sumuku Wayahuudi idarage pandaa da hidage, tay sigigi laqaaqami Handikaa da Iliitleemugo tuba, Yeesu na Kristu.
* 18:6 18:6 huslisa qayroo kosi pandaa dooinay: Heedi hinti laqami tuba, ina hinti tlanki hida wakinay, sa gimba hiĩ siꞌiri mawaraa tlakwaroo dooina, kara konaaba ilaawasa qatlay digimaa ilii ⁄agitine. 18:6 18:6 Yuꞌudii kitaabuu gu 2 Samweeli 1:16; Esekeeli 33:1-6; Mataayo 23:35; 27:25. 18:18 18:18 yaamu gu Kenkereeyage: Kenga gu tlawa da didiri da Meditereeniyaani wanay, daqa doó ilii ⁄eetimisiye haa doó ilii hufiye khooslay meelige.