19
Pawlo Efeesoge
Qatlay Apoolo giyaa ilii Korintoge wane, Pawlo gii cati hari daqeemoo guraa bara da rawaa waaree, gi day Efeesoge. Teꞌesii gi slay sirakoomiisee da Yeesu, gigi maasi inay tuba, “Haa slaydirii Muuna gu Iliitleemu, qatlay gaa ilii ⁄imbidiri Yeesu?” Inay gugi ilaki⁄isiri tuba, “Handiba slawa, ma akhasa see kahhana tuba, Muuna gu Iliitleemu wana.”
Da hheꞌesi Pawlo gigi maasi tuba, “Inkoo hiinunqudimisu gu malee slanqasa gunaa slaydiri?” Inay gugi ilaki⁄isiri tuba, “Hiinunqudimisu gu Yohaana.” Pawlo gi kaay sa inay tuba, “Hiinunqudimisu gu Yohaana yaati hiinunqudimisu gu mawaraa tlakwaroo haa gii fookidiyay daqa Iliitleemuge. Yohaana gi kaay sa hida tuba, ⁄imba ina, hikira gwaa khakhaakhawa alunkosaa, ti Yeesu.”
Qatlay giyaa ilii akhasiri gimbaki, digigii nunqudimisi uma gu Looimoo gu gonge Yeesu. Kara, qatlay Pawlo giyaa iliiqamidi dabaiĩ kosi daqa dooinay, Muuna gu Iliitleemu yaagii ⁄eeti daqa dooinay, gi tlaatleesiri cocoꞌomoo hari cufeeri gimba waku gu ⁄abu, kara gi tletiniri gimba gu Iliitleemu. Teꞌesii yaa wanay hhawatee mibi haa cada taqaaqay.
Pawlo gii day sinagoogige, slehheeri tami gi kakaami teꞌesii hari ⁄atlimaa, gi idaruusi tay tosaa hiifaafahhana hida hari gimba gu Tawaaloo da Iliitleemu. Qatlay wakinay muunaiĩ koina giyaa ilii karaarahhiri, gi siꞌiri ⁄imba, gi tlaatleesiri wahaaharu Amotee da Yeesu pandaa da hidage. Pawlo gigi mamay teꞌesii, ina harigi waaudi sirakoomiisee da Yeesu, balalu sliimaa gi idara kay haa inay suuree da heedi doo eteedine Tiraanoge. 10 Yonduki gi ilakoomi koraraa cada. Wayahuudi haa Wayunaani gonkoinaa gwaa ibimaamidee hhapee da Aasiyage, gi akhasiri gimba gu Looimoo gu Goõ.
Yaꞌay gu Sikeewa koisaraa da hiica⁄asa gieeri
11 Hari amoo da Pawlo, Iliitleemu gi laqami gimba wa⁄a gu denu gwaa bakaꞌasu hida. 12 Slime hida gii oyiri dahheemaa see haa qayroo wakinay gwaa nangumisee slaqwa dosi, gigi leehhisiri daqa ga⁄iideege, gi hhoeesiri ga⁄ay gooina, kara gieeri gii caca⁄iri daqa dooinaa.
13 Inkoo, Wayahuudi waka daa hhiyumaamida daqeemoo haa daqeemoo, tay tooinaa hiica⁄amisiyay gieeri daqa hidago. Hhaã gi koisiri teesaaqay laqa hari kaawaraa uma gu Looimoo gu Goõ Yeesu, daqa hida hhakiray daa ilii khaabaaꞌamidi ha gieeri. Yaati kakaakanay tuba, “Haguũ ilafahhi ca⁄aayu, hari uma gu Yeesu, doó kakaane ha Pawlo.” 14 Yaꞌay fanqu gu Sikeewa, hhapalooay gu didiru gu Yahuudi, yaa teesaaqay lalaalaqiyay. 15 Yuꞌudiyaa! Letu waka gieeri waku gi ilaki⁄isi inay tuba, “Yeesu gu khua, kara Pawlo see gu khua. Inkoo, unkuray niĩ miyaa?” 16 Da hheꞌesi heedikira daa ilii khaabaaꞌadi gieeri, gi ilii tlo⁄osi inay, gigi kaba⁄i inay gonkoinaa. Ina gigi difi inay gonkoinaa, yaati amoolee lakidiri waꞌay gu marakeesaa kosaa hari slaꞌay, kara konay ilaqaꞌadu.
17 Gimbaki dugwaa caahhi ha hida gwaa ibimaamidee Efeesoge, Wayahuudi goõ slime haa Wayunaani. Teꞌesii gonkoinaa digigi ooyi ha tlaꞌamee da didiri, kara uma gu Looimoo gu Goõ Yeesu dugugi muriidi hari khisla. 18 Hida wa⁄a gwaa ⁄imbee Yeesu, yaagi khayri haa gi ⁄imbiri pandaa da hidage tlakwaroo dooina giyaa yondiidiri. 19 Hida wa⁄a gwaa yondimaamidee yondu gu miislay wakaꞌalee, yaagii kurunkuriri kitaababaa dooina, gigi da⁄iri pandaa da hida sliimaage. Inay giyaa ilii faadiri kiriga da kitaababatee, gi slayri cahhamee da peesay elefu mibeeri kooani gu feesa taqaaqay.* 20 Hari amoti gimba gu Looimoo gu Goõ gii qoomi hari khisla, kara gi slay ⁄uuru hari khisla.
Gau Efeesoge
21 Qatlay gimbaki giyaa ilii buꞌudi, Pawlo hari muuna gosi gi waaudi Yerusaleemuge, gii cati hari daqeemoo gu Makedooniya haa Akaaya. Pawlo gi kaay tuba, “Goo ilii taysi waaree, kwanda goo ilakhookhocu kawe Ruumi see.” 22 Ina gi ya⁄abi Timoteeyo haa Eraasto yade Makedooniyage, hida cada gwaa yondimaamidee haa ina, tay ina gi tosaa meeti slehheeri angaamaka hhapee da Aasiyage.
23 Qatlaykeesii daagii ca⁄i gau gu didiru taysi Efeesoge sa Amotee da Yeesu. 24 Heedi waku yaa wana sapidiisay gu idadu gu feesa, uma gosi naa Demetiriyoo, gwaa tleehhu sanamamuu gu feesa sa iliitleemitoꞌoo waka, uma gosi na Ariteemi. Yondukee haraa khakhaakhay faydaa da didiri daqa sapidiiseege. 25 Ina gii kurunkuri daqa lenge sapidiisetee, sliimaa haa hida wakinay gwaa koomee yondu da hikee gooay, gi kaay sa inay tuba:
“Yeraa! Ye hhawatee, ha khuꞌudaaii hindaqaruumaa doori yoó yondukaa kooraa dahhada!” 26 Kara haã antiri haa gi akhasidiri, idoo Pawloki giĩ ilii faafahhi tlakwaroo, gii fooki muunaiĩ gu hida wa⁄a, tiꞌii Efeesoge haa hhapee goõ da Aasiya. Ina ti kakaakana tuba, iliitleemamee daa boo⁄imisi hari dabaiĩ gu hida ti iliitleemamee da loiiba. 27 Inkoo, kona tlaꞌamee tuba, yondu goori dugooti qooqiidi. Ti teesaaqay kilesiiba, mara gu didiru gu iliitleemitoꞌoo doori see Ariteemi, maa kara konaaba maꞌaana gu lou, kara diira dosi ina haã doó firiirine Aasiya goõ haa khooroti goõ, tii faaki.
28 Qatlay giyaa ilii akhasiri gimbaki, gi slahhaahhaairi hari khisla, gi tlaatleesiri maahhoo tuba, “Ariteemi da Waefeeso na didiri.” 29 Cirakiray yaamu sliimaage dagii qoomi gau. Hida gi ooyiri Gaayo haa Arisitaako, hida gu Makedooniya gwaa sliimaa hhiyumaamidee haa Pawlo, gi lakidiri waauu gu neetooge.
30 Qatlay Pawlo giyaa iliislaiye hiidawa tla⁄aã gu raqateesii, hida gugi sirakoniri Yeesu gugi tlaatlahhasiri ina. 31 Kara hida wakinay see gu deni gu hhapee da Aasiya, gwaa deneꞌee gu Pawlo gi ya⁄abiri hida daqa doosii, magu tlaatlaqasiri, mangu may handiru daqateesii da neetooge. 32 Inkoo, hiikurunkuridateesii wariiakhasoo yaa hhaka, hida wakinay gimbaki gunaa maahhaahhaminay, kara wakinay gimba waku, khoslongora kilesi. Hida wa⁄a caahha see guba, saa soꞌoyi hiikurunkuridiri daqa lenge.
33 Wayahuudi gii tafisiri Alekisanda pandaage, haa wakinay raqateesaa sugugi kaayri ilakaawa hari afoo da didiri. Ina gi waratlaysi daba gosi, gi qabaqabisi hida, mangu koisi ⁄iisaraa ina lenkosi pandaa da hida hhakeesii. 34 Qatlay inay giyaa ilii caahhiri tuba, ina yaa Yahuudimoo, gonkoinaa hari afoo leẽ gi maahhiri saa cada taqaaqay, kakaanay tuba, “Ariteemi da Waefeeso na didiri.”
35 Asunkuilee, karaanii gu yaamu gi qabaqabisi raqatee, gi kaay tuba, “Yeraa hida gu Efeeso, hida sliimaa khoorotii khuiyay tuba, yaamu gu Efeeso noó ga⁄ayay mara gu iliitleemitoꞌoo da didiri Ariteemi haa tlaa⁄a dosi daayii huuꞌudi rawgo.” 36 Inkoo, sa gimba gimbaki hhaku gu hiidahhasa tlankaraa, kwanda ga kaanahhasidee, kara hhantii slehheesiday idoo waka laqa, ilahudeesa see hanguba. 37 Unkuray haraani khaydiri hhawatee hhanki gu cada tiꞌii, gwaamatiba see fiisaraa idadu gu mara gu Ariteemi, kara wahaaharu see guba iliitleemitoꞌoo doori. 38 Inkoo, bere Demetiriyoo haa sapidiisee deneꞌee kosi konay sitaakaa daqa heedi wakuu, balasasuu gu hukumuu pooiyay haa hida gu deni wanay gu yaamu, leehhimisiyee sitaakaa dooina taysi. 39 Bere wana gimba waku ga dabimaamitee, kwanda dugu hiifaakisakaye pandaa daa hiikurunkuridateesii da sariyaa. 40 Dandiray hanguu handini, dandima sitaakimi pandaa da sirikariiniige sa gau, ilakhua gimbaki guniĩ ca⁄u letuti. Kara aloo hiidahhasanaaba ilakeesa gimba gu gauki, gauki konaaba taariru gu hhou. 41 Qariqaaqari giyaa ilii kaay gimbaki, gi aareesi raqatee daa hiikurunkuriti.
* 19:19 19:19 cahhamee da peesay elefu mibeeri kooani gu feesa taqaaqay: Yaati naraꞌa haa ilakhuukhuꞌusa da bee⁄u elefu mibeeri kooani.