21
Hhiyuuma da Pawlo Yerusaleemuge
Qatlay hangwaa ilii hheꞌesani aareemisu haa giyaadimiisee da Efeeso, hagi waaudani hari meeli haati fucuqusani hhapee da coko⁄i naqatloo da Koosi, daa niini⁄idi ha tlawa da didiri. Heetlaalee dosii gi daani hhapee da Roodoge slime daa niini⁄idi ha tlawa da didiri. Kara teꞌesaa gi daani yaamu gu Pataarage. Teꞌesii gi slayni meeli daa yade khuꞌuuꞌumisa hhapee da Foyiniike, gii guni meeliteesii, garigi hhiyuudani.
Qatlay gaa ilii daadaausani hhapee da Kipirooge, hagii catani hari bara dosi da wayee, gi hhiyuudani hhapee da Siiriya naqatloo. Teꞌesaa hagi daani Tiiroge, yaamu gwaa kenga gu tlawage waaree. Teꞌesii hida gu meeli doori yaa slaiyay hii⁄eetimisu khooslay gooina. Teꞌesii hagi dabiidani sirakoomiisee da Yeesu, hagigi slayni, hagi ibiidani haa inay balalu fanqu. Hida hhakee hari ⁄uuru gu Muuna gu Iliitleemu gi kaayri sa Pawlo tuba, hhanti hadakay Yerusaleemuge. Qatlay goori gu ibinaa haa inay giyaa ilii faaki, gi waaudani teꞌesaa, hagi ilakoni haa hhiyuuma doori. Hhawatee goõ sliimaa haa tigay koina haa yaꞌay koina hindigi leeleehhisiri dandiray kenga gu yaamu naqatloo. Qatlay gaa ilii daani kenga gu tlawa da didirige gi keebeꞌemidani, tay tooraa firiirina Iliitleemu. Da hheꞌesi hangugi aareemisani haa inay, dandiray gii guni meelige. Inay gi tooinaa ki⁄iri ayeema koinay.
Teꞌesaa Tiirogo dandiray gi ilakoni hhiyuuma doori, gi daani yaamu gu Tolemaayige. Teꞌesii gi cehheemisani hhiee gwaa ⁄imbee Yeesu, gi ibiidani haa inay letu leẽ. Heetlaalee dosii gi waaudani, gi daani yaamu gu Kaysaariyage, gii guuma kayni mara gu Filiipoge, hiiqoomiisay gu Gimba gu Hhou. Hiĩ gwaa leẽ tla⁄aã gu hhakiray gu fanqu daa hiileehhi yade Yerusaleemuge, gi ibiidani sliimaa haa ina aya gosii. Ina yaa kona sagameeru cigahha. Hhaã gonkoinaa yaa kahhiyay kikitaa, kara yaa konay ⁄uuru gu tletiruu gimba gwaa daqa Iliitleemu dahha.
10 Qatlay gaa ilii taysi wane balalu angaamaka, daagi khay tletimiisay waku gu Iliitleemu, uma gosi na Agaabo* yadaa hhapee da Yudaayago. 11 Ina yaagi khay daqa doorii, gii oyi coo⁄ay gu Pawlo, gi khiidimi yeꞌeeroo haa dabaiĩ kosi hari coo⁄aykee, gi kaay tuba, “Muuna gu Iliitleemu hiĩ kaay tuba, ‘Wayahuudi da Yerusaleemu, maa taqay khiidinay heedi gu coo⁄ayki. Da hheꞌesi inay gugi taatahhiyay dabaiĩ gu hida gu hhapapu wakinayge.’ ” 12 Qatlay gaa ilii akhasani gimbaki dandiray haa hida wakinay gu teꞌesa, gi tlaatlaqasani Pawlo, ma may hadakawa Yerusaleemuge. 13 Da hheꞌesi Pawlo gi ilaki⁄isi inay tuba, “Hani soꞌoyi slaꞌaday muuna gaasa hari ⁄aa⁄imu googuna? Ana haã ⁄imbi ma dini khiidimi haa ma gwaaꞌaraa see taysi Yerusaleemuge sa uma gu Looimoo goori Yeesu.” 14 Qatlay Pawlo giyaa iliisiꞌi duguma hiifaafahhi, hagugi mayni tlaatlaqasaraa, gi kaawani tuba, “Slaꞌamuu gu Looimoo gu Goõ yaay ca⁄iyee.”
15 Qariqaaqari gi ilakhuukhuꞌusani khooslay goori, gi tlaatleesani waaudimoo yade Yerusaleemuge. 16 Hida wakinay gwaa ⁄imbee Yeesu yadaa Kaysaariyago, yaa sliimaa hadakayri haa dandiray, hindigi leehhisiri aya gu Mnasoonige. Ina yaa heedi gu Kipiroo, kara leẽ gu sirakoomiisee da Yeesu yadaa tlaatleesoogo, ma ibinaa kayni aya gosii.
Dawaraa da Pawlo Yerusaleemuge
17 Qatlay gaa ilii daani Yerusaleemuge, hhiee gwaa ⁄imbee Yeesu hindaa kwahhasuusiri dandiray hari hhaꞌaloo da didiri. 18 Heetlaalee dosii Pawlo sliimaa haa dandiray, gi arimaa kayni Yakoobo, kara gaduũ goõ gu kanisaa da Yerusaleemu yaa wanay. 19 Qatlay Pawlo giyaa ilii hheꞌesi cehheemisu inay, gi ilakeesi naraꞌa lelee gimba goõ, daa yondiidi ha Iliitleemu tla⁄aã gu hida gu hhapapu wakinayge hari amoo da yondu gosi.
20 Qatlay giyaa ilii akhasiri gimbaki, gi hhaꞌaleesiri Iliitleemu. Da hheꞌesi gi kaayri sa Pawlo tuba, “Hhia, yuꞌudiyaa! Wayahuudi elefafaa wa⁄a wanay guũ ⁄imbee Yeesu, kara inay gonkoinaa yoóti iliikonay hari maguuma sariyaa da Iliitleemu, daraa khay ha Musaa. 21 Inay sigiĩ kaay tuba, ugu hoó caacaahhamisida Wayahuudi goõ goó ibiidee tla⁄aã gu hida gu hhapapu wakinay, ma mayri oowaraa sariyaa da Musaa, hhanti daba⁄iyay yaꞌay koina, kara hhanti sirakomamidiyay ou gu Wayahuudi. 22 Inkoo, hati malee laqana? Gu lou, kwanda gi akhasiyee tuba, ugu haani khaydi Yerusaleemuge.
23 Teesaaqay laqe, idoo sugu ilii giimaamisane gooay. Wanay tiꞌii hida cigahha sliimaa haa dandiray. Hhaã hinseeliniri pandaa da Iliitleemuge. 24 Pawlo hariwaaudi hida hhanki, hangu ilabuusla kayde sliimaa haa inay. Kara labuꞌuda peesay gooina goõ, sagaiĩ koina ma digi hhaadi. Teꞌesii hida sliimaa yoo caahhiyay tuba, gimbakira giyaa akhasiri guti louuba. Slime, yoo caahhiyay tuba, ugu hoó iliikonta sariyaa da Musaa. 25 Inkoo, sa hida hhakira gu hhapapu wakinay gwaa ⁄imbee Yeesu, sigaa handikini cheeti daqa dooinay, idoo hanguũ ila⁄imbidani tuba, mayee ⁄agoo doó hadimisiye sa iliitleemamee, kitahharu gu ceedee, ⁄agoo da fuꞌumay gu kuꞌunaanay haa makay goó kaka⁄a goóba tuutuqaraa ceedee haa gimba gu slipalauuma.” 26 Heetlaalee dosii Pawlo hirigi waaudi hida hhakira gu cigahha, hingigi ilabuusli sliimaa haa inay. Da hheꞌesi gii day mara gu didiruge gu Iliitleemu, gi kaay sa yaamulooee baloo damaa ilii faakiye balalu koina gu ilabuslidu haa idadu damaa hadimisiye sa kila heedi tla⁄aã gooinay.
Oowaraa da Pawlo
27 Qatlay balalu hhakira gu fanqu giyaa ilii daadaauusiri hiifaaka, Wayahuudi wakinay gwaa hhapee da Aasiya dahhee, gi aniri Pawlo waꞌay gu mara gu didiruge gu Iliitleemuge. Inay gii faafahhiri raqa goõ da hida, da hheꞌesi gugi ooyiri Pawlo, 28 tay tooinaa maahhaminay tuba, “Hida gu Israeeli, handi iliiaydee! Hiĩ ti heedikira goó caacaahhamisa hida daqeemoo sliimaa, gimba goó kanimisa hida koti gu Israeeli, sariyaa doori haa maraki gu didiru. Kara ti teesaaqay kilesiiba, haraani khay hida gu hhapapu wakinay mara gu didiruge gu Iliitleemu, gi slasla⁄uudisiri maraki gu didiru daa tlintiꞌisi sa Iliitleemu.” 29 (Inay gwaa teesaaqay sitaakiniri Pawlo, sa gimba wakaꞌalee gwaa aniri sliimaa haa heedi daa eteediidine na Tirofiimo yaamu hhakeesii. Tirofiimo yaa Yahuudimoo gu Efeeso gooba. Inay gi ilahudeesiri tuba, Pawlo nuguraa khay ina mara gu didiruge gu Iliitleemu.)
30 Hida goõ gu yaamu hhakee gi tlaatleesiri gau, yaagi cira tu⁄umidiri daqeemoo sliimaago daqa lenge, gi ooyiri Pawlo, gwaagi duukhiri khoorooge mara gu didirugo gu Iliitleemu. Cirakiray hida gi pingiiginiri afamaraaee gu marakee. 31 Qatlay giyaa ilii koisiri gaasa ina, gimbakee gi day pandaa da sirikaarimoo gu didiruge§ gu raqa goõ da sirikaarii da Ruumi tuba, gau hingii kaꞌadi yaamu goõ gu Yerusaleemu. 32 Cirakiray sirikaarimokira gu didiru gii oyi sirikaarii waka da deni sliimaa haa sirikaarii, gi tu⁄umidiri daqa raqatiray daa hiikurunkuriti.
Qatlay hida hhakee giyaa ilii aniri ina haa sirikaarii dosi, gi mayri difoo Pawlo. 33 Sirikaarimokee gu didiru gii sati ilaciyaa gu Pawloge, gugi ooyi, gi ilafahhi sirikaarii dosi, magu khiidiniri hari nyololoo cada. Da hheꞌesi gi maasi tuba, “Hiĩ na miyaa, haa hinti malee laqi?” 34 Hida wakinay raqateesii gi tlaatleesiri maahhoo, kakaanay idoo waka, kara wakinay see idoo waka da pasla. Sirikaarimokira gu didiru giyaa ilii arimi yaa hiidahhasiiba slawaraa gimba gu lou, sa maahhotee da gau, gi ilafahhi sirikaarii dosi, ma leehhisiri Pawlo booma da didirige da sirikaarii. 35 Qatlay Pawlo giyaa ilii day kitariidaamoo gu booma da didirige, sirikaarii gwaati geregediri ina rawairee, sa gimba gu gaukee gu raqatee daa didiri hari khisla. 36 Raqatira da hida yaa maahhaahhaminta tuba, “Gaasakuna!”
Ilakeesa da Pawlo pandaa da raqage
37 Qatlay sirikaarii giyaa ilii daadaauusiri leehhisaraa Pawlo booma da didiri da sirikaariige, Pawlo gi kaay sa sirikaarimokira gu didiru tuba, “Naraꞌaa, ana kaawaraa idoo leẽ daqa dooguu?” Sirikaarimokee gi ilaki⁄isi tuba, “Kaslenkwaa khuꞌudaa Yunaanaisoo? 38 Caba ugu ti Misirimokira baalahhanki gwaa tlaatleesu gau, hikira guraa giyaadu hida elefu cigahha, goó cu⁄ee hida hari taariru, kongoqomee naqatloo?”
39 Pawlo gi ilaki⁄isi tuba, “Teesaaqay gooba! Ana ti Yahuudimoo, heedi gu yaamu gu Taariso gu hhapee da Kilikiyaage waaree, kara ana ti heedi gu yaamu gu kaari. Hani mayde, ma gimbuusi haa hida hhanki.” 40 Sirikarimokira gu didiru gi ⁄imbi. Pawlo gi qadidi rawaa gu kitariidaamooge, gi waratlaysi daba gosi daqa raqatiray, magi qabaqabisi. Qatlay giyaa ilii qabiri diĩ, gi tlaatleesi cocoꞌomoo haa inay hari gimba gooina gu Eburaanaisoo.
* 21:10 21:10 Agaabo: Nama Agaaboki leẽ gwaa tletimu tuba, qori maa hiica⁄i yaamu gu Yerusaleemuge. Yuꞌudii kitaabukii afamaraa gu 11:27-29. 21:16 21:16 Mnasooni: Heedi angamalee gwaa ⁄imbu Yeesu baloo da Pentekoositi, qatlay Yeesu giyaa ilii slafi yaagii ca⁄asi ayisago. Kara angamalee qatlay gosii ina see yaa sirakoomiisay gu Yeesu. 21:24 21:24 sagaiĩ koina ma digi hhaadi: Gimbaki gu hhadinay gu sagaiĩ, yaati gimba gu ilabuusla. Yuꞌudii kitaabuu gu Faadoo 6:1-21. 21:25 21:25 Yuꞌudii kitaabukii afamaraa gu 15:22-29. § 21:31 21:31 sirikaarimoo gu didiruge: Uma gosi dugwaati eteediidina na Kilaudiiya Lisiyaa. Yuꞌudii kitaabukii afamaraa gu 23:26.