22
Ilatlawa da Pawlo pandaa da Wayahuudi da Yerusaleemu
Pawlo gi kaay tuba, “Hhiee koi haa ayiĩ koi, inkoo hani itatiisidee, ilakeesa dooi na nahaã pandaa doogunay.” Qatlay giyaa ilii akhasiri Pawlo cocoi haa inay hari Eburaanaisoo, gi qabiri diĩ. Da hheꞌesi ina gi kaay tuba, “Ana ti Yahuudimoo, dinaa yaamu gu Taarisoge laqwali gu hhapee da Kilikiyaage waaree. Kara ana haa tiꞌii diiray Yerusaleemuge. Gamalieeli naa maarimuu gooi, dinigi caacaahhamisi, ma sirakomamidi naraꞌa sariyaa da ayiĩ koti. Ana hari muuna goõ hangigii ca⁄asi daqa Iliitleemuge da unkuray gooay gonkokunaa ga iliiwantee inkotii. Ana hagi labaꞌasi raqa da hida doó sirakomamida amotee da Yeesu, wakinay yaati amoolee kaka⁄iri. Slime hagi ooyimi hhawatee haa tigay gwaa ⁄imbee Yeesu, gigi ilapingimi jeerage. Gimati hhapalooay gu didiru gu Iliitleemu haa gaduũ goõ hiidahhasiyay ilatlawa gimbaki koi. Ana slime ha inay sinaa hadisiri cheetatu, magi leehhisi daqa hhiee koinay gu Wayahuudi yade yaamu gu Dameesikoge. Ana hagi hadakay taysi, magi ooyiru kay hida goó sirakoomee amotee da Yeesu, ma giraa khay Yerusaleemuge, hida hhakaꞌa pahha daa khiidimi, ma digi ⁄agitimi.
Pawlo gimbuusi idoo giyaa ilii⁄imbi Yeesu Kristu
(Yondu gu Ya⁄abimiisee 9:1-19; 26:12-18)
Qatlay gaa ilii daadaausi Dameesikoge, letu yaati asu barii daadi tana⁄iyage. Cirakiray daagii ca⁄i wanqamee da dihhi rawgo, hinigii wanqasidi bareemoo sliimaa gunaa niini⁄idee. Da hheꞌesi ana hagi huui hhapeege, ‘Pukhu!’ Hagi akhasi afoo sini kakanta tuba, ‘Sawlo! Sawlo! Sina soꞌoyi labaꞌasida ana?’ Ana hagi ilaki⁄isi ambee, ‘Ugu ti miyaa, Looimoo gu Goõ?’ Ina sinigi kaay tuba, ‘Ana ti Yeesu gu tongoo da Nasareeti, guni labaꞌaaꞌamisida.’ Qatlaykii hida hhakira gwaa sliimaa waaree haa ana, yaa aniri wanqametee. Yuꞌudiyaa! Inay yaa caahhiriiba afoo da heedi, gwaa cocou haa ana.
10 Da hheꞌesi hagi maasi ambee, ‘Ana hati malee laqa, Looimoo gu Goõ?’ Ina sinigi kaay tuba, ‘Tlayii, taa⁄a Dameesikoge, taysi sugoo kaay gimba sliimaa, sugwaa ilakhuukhuꞌusi, magu yonditi.’ 11 Ana haa hiidahhasiiba khuꞌuduũ, sa gimba gu wanqametira da dihhi daa ilahhamisidi ana. Teꞌesii deneꞌee koi nagi ooyiri ana dabage, narigi giyaadiri haati amoolee daani Dameesikoge.
12 Teꞌesii yaa wana heedi leẽ, uma gosi naa Ananiyaa, heedi gu diini, gwaa oow hari khisla sariyaa doori. Ina dugwaa muriidi hari khisla ha Wayahuudi goõ, gwaa ibimaamidee teꞌesii. 13 Ina yaagi khay daqa dooii, gi qadidi ilaciyaa koii, gi kaay tuba, ‘Hhia Sawlo, slay ⁄uuru googu guri khuꞌuduũ!’ Qatlaykeesii lenge gii dahhasi khuꞌuduũ, gugi arimi ina. 14 Da hheꞌesi Ananiyaa gi kaay daqa dooii tuba, ‘Iliitleemu gu ayiĩ koti, hindii leehhi ugu, ma caahhadi slaꞌamuu kosi, magu arinti hikira gu Kooma Ibinaa daa Tafaꞌadi, haa ma akhasidi gimba gwaa afa gosi dahha. 15 Sa gimba masaydii gosi tleehhita daqa hida sliimaage, ma sigi kaadi gimbakee sliimaa guũ anti haa guũ akhasidi. 16 Inkoo, ha soꞌoyi hiikaaꞌada? Qadidi, duguu nunqudisiye, dugu ilabuusliye tlakwaroo doogu ha Iliitleemu, hari firoo da Looimoo gu Goõ.’ ”
⁄oo⁄araa da Pawlo kakaaru gu Gimba gu Hhouge sa hhapapu wakinay
17 “Qatlay gaa ilii ki⁄i Yerusaleemuge, gi hadakay mara gu didiruge gu Iliitleemu sa firoo. Qatlay gaa ilii firiirime Iliitleemu, dinaagi ilii khay ha Muuna gosi, 18 gi arimi Looimoo gu Goõ tletiruge, kakaana sa ana tuba, ‘Slehheesii! Waaudi cira tiaa Yerusaleemugo, sa gimba hida gu yaamu hhanki ⁄imbiyaaiiba ilatlatlaw googu daqa dooii.’ 19 Ana hagi kaay ambee, ‘Looimoo gu Goõ, hida hhanki khuiyay tuba, ana haati hadakakaakaw sinagoogaguuge, hagi khiidiidimi hida jeerage, kara hagi difi hida hhakira gwaa ⁄imbee ugu. 20 Kara Sitefaano yaa masaydii googu. Qatlay dugwaa ilii gaasi, ana haati qadidi kengage, tay ana hangugi ila⁄imbidi haa inay yondukeesii. Kara, haa ga⁄ay qayroo gu hida hhakira gwaa gaasee ina.’ 21 Da hheꞌesi Looimoo gu Goõ gi kaay sa ana tuba, ‘Taa⁄a, hagu slaꞌa ya⁄aboo segenge daqa hida gu hhapapu wakinayge.’ ”
Pawlo yaamulooay gu hhapee da Ruumi
22 Hida hhakira gi itatiisiri Pawlo tia naqatloo. Da hheꞌesi gi tlaatleesiri maahhoo hari afoo da didiri kakaakanay tuba, “Gaasakuna! Heedi da hiĩ gooay haraa hiiboo⁄iiba ibinaa khoorotii.” 23 Hida hhanki gi ilakoniri maahhoo, tay tooinaa kwakwahhiyay qayroo koina rawairee, kara tooinaa kuꞌumisiyay tipa rawaage. 24 Teꞌesii sirikaarimokee gu didiru gi ilafahhi sirikaaritee tosi, ma hiidaasiri Pawlo jeerage. Kara gi kaay tuba, gu cangicangimisiye, tay gugi difiyay hari khwacoo gu cohhi, ma hiidahhasi caahharaa Wayahuudi, gu soꞌoyi ilii maahhaahhaminay ina taqaaqay. 25 Qatlay gwaa ilii khiidiniri ina hari catoo, magu difiri, Pawlo gi maasi sirikaarimoo leẽ gwaa qadidu ilaciyaa kosii tuba, “Gu lou, ti naraꞌaa sariyaa da Ruumige, difoo yaamulooay gu Ruumi, tay dugu kahhi hukuruu ha dakoo lensee?”
26 Qatlay sirikaarimokee giyaa ilii akhasi gimbaki, gi hadakay daqa sirikaarimokiray gu didiruge, gi kaay tuba, “Hati slaꞌada malee laqa? Heediki ti yaamulooay gu Ruumi.”
27 Da hheꞌesi, sirikaarimokira gu didiru gi hadakay daqa Pawloge, gugi maasi tuba, “Sini kaade, ugu ti heedi gu Ruumigo?” Pawlo gi ilaki⁄isi tuba, “Ee.” 28 Sirikaarimokira gu didiru gi kaay tuba, “Ana haati hadisi peesay wa⁄a, ma yaamulooay gu Ruumi tleehhidi.” Pawlo gi kaay tuba, “Ana see dinaa tiꞌii laqwali, ti yaamulooay gu Ruumi.” 29 Hida hhakira goõ gungwaa hheꞌesee ilakhuukhuꞌusa maamisu Pawlo, cira gugi mayri maamisu. Sirikaarimokira gu didiru see gi tlaꞌamuudi, qatlay giyaa ilii caahhi tuba, gwaa khiidimi Pawlo yaamulooay gu Ruumi.
Pawlo pandaa da balasaa da didirige da Wayahuudi
30 Heetlaalee dosi, sirikaarimokira gu didiru yaa slai caahharaa gu lou, Pawlo dugwaa soꞌoyi sitaakimi ha Wayahuudi. Teꞌesii gugi gweedimi, kara gi ilafahhi hhapalooee da deni haa balasaa goõ da didiri, ma hiikurunkuridiri daqa lenge. Da hheꞌesi, haraagi khay Pawlo, gugi qadidisi pandaa dooinay.