23
Pawlo idoo giyaa ilii deehhimi Farisaayoo haa Sadukaayoo
Da hheꞌesi, Pawlo gigi ilii kaasi ilaa hida hhakee gu balasaa, gi kaay tuba, “Hhiee koi, ana baloti naqatloo haa ibiidi hari muuna gu ⁄abaaku loi pandaa da Iliitleemuge.” Cirakiray, hhapalooaykira gu didiru Ananiyaa gi ilafahhi hida hhakira gwaa qadimidee ilaciyaa kosii, magu slokhosiri afa gosii. Da hheꞌesi, Pawlo gi kaay daqa dosii tuba, “Dugu slokhosi ha Iliitleemu, ugu ti bi⁄inakaꞌa pahha daa maakhi chakalaa!* Haã malee hiidahhasidi ibinaa tiꞌii, hanigi hukunti ana hari sariyaa da Iliitleemu, kara tay nama ugukee leẽ sariyaa gaã muritiiba inkoo, sa gimba ugu haã ilafahhadi tuba, dini slokhosiye.”
Hida hhakira gwaa qadimidee ilaciyaa kosii, gi kaayri sa Pawlo tuba, “Malee hiidahhasida waaru hhapalooay gu didiru gu Iliitleemu?”
Pawlo gi ilaki⁄isi inay tuba, “Hhiee koi, haã caahhiiba ina ti hhapalooay gu didiruu see gu Iliitleemu. Handikaa da Iliitleemu yoó kaada tuba, ‘Hhanti kaada gimba gu tlaku daqa looimoo gu hida kokuu.’
Da hheꞌesi, Pawlo yaa arimi tuba, tla⁄aã gu hida hhakeesii gu balasaage wakinay yaa Sadukaayoo, kara wakinay yaa Farisaayoo. Teꞌesii gi maahhi hari afoo da didiri tuba, “Hhiee koi, ana ti Farisaaymoo, nanku Farisaaymoo. Ana naranti khay pandaa da balasaage, sa gimba ana kooma iliipaꞌaru tuba, hida gwaa kaka⁄ee, maa slafiyay yaagii ca⁄iyay ayisasugo.” Qatlay giyaa ilii kaay teesaaqay, naanaqamoo gu dihhu gii kaꞌadi tla⁄aã gu Farisaayoo haa Sadukaayoo, balasaa goõ hingigi deehhinti. Sadukaayoo yoó ⁄imbida tuba, slafaraa haa hiica⁄a ayisasugo hhaka, malayika hhaka ma gieeri see hhaki. Farisaayoo, yaa ⁄imbidi gimbaki sliimaa. Da hheꞌesi, maahhoo da didiri gi ilaqincidi, kara maarimamaa waka da sariyaa da raqa da Farisaayoo, gi qadimiti, tay hiĩ karankaahhuumidiri hari khisla tuba, “Dandiray haã aniiba dakoo lensee daqa heedikii. Angamalee malayika gina Muuna gu Iliitleemu goo niĩ cocoꞌoi haa ina!” 10 Naanaqamoo gi ilaqinci hari khisla, sirikaarimoo gu didiru see gi tlaꞌamuudi tuba, Pawlo gu feehhimisiyay tlakwaroo. Ina gi ilafahhi sirikaarii dosi, maguu ca⁄asa kayri hari ⁄uuru tla⁄aã gooinaa, maguu ki⁄isiri ina waꞌay gu boomage.
11 Amasi gwaa sirakoomee Looimoo gu Goõ Yeesu gi qadidi ilaciyaa gu Pawloge, gi kaay tuba, “⁄atlisii muuna! Qatlay haniĩ ilii ilatlaydi gooay yade Yerusaleemuge, ugu kwanda gani ilatlawa kayde ana slime yade Ruumige.”
Ilakhuukhuꞌusa da gaasaraa da Pawlo ha Wayahuudi
12 Qatlay daa iliipisi Wayahuudi hingigi ila⁄imbidiri hari siiri, kara gi seeliniri tuba, “⁄aginaaba ma kitahhuu see idoo lensee, hati gesaa gaasana Pawlo.” 13 Teꞌesii yaa wanay hida gwaa hiicatee faadoo da mibeeri cigahha, gungaa ilakhuukhuꞌusee laqaraa teesaaqay. 14 Inay gi hadakayri daqa hhapalooay gu didiruge gu Iliitleemu haa daqa gadunge, gi kaayri tuba, “Hanguu ilawaasani dandiray kilakoti, haã seelini, ha koisanaaba idoo lensee, hati gesaa gaasana Pawlo. 15 Inkoo, unkuray haa balasaa kaawa sa sirikaarimoo gu didiru, Pawlo duguraa khaye pandaa da balasaage, unkuray mangahhatotoo looti kaaday tuba, dandiray hati slaꞌana caahharaa naraꞌa gimba gu hukumuu gosi. Dandiray haã hheꞌesani hanguu ilakhuukhuꞌusani giyoomati kahhi see dawaraa tiꞌii.”
16 Qatlay nanku hhioo dosi Pawlo giyaa ilii akhasi ilakhuukhuꞌusatee, gi hadakay booma da sirikaarii da Ruumige, gi ilakeesi sa Pawlo gimbakee. 17 Da hheꞌesi, Pawlo gi ⁄oo⁄i sirikaarimoo leẽ, sugugi kaay tuba, “Leehhisi qaraimoki daqa sirikaarimoo gu didiruge, kona gimba gi kaawakaye daqa dosii.” 18 Sirikaarimokee gi leehhisi qaraimokira daqa sirikaarimoo gu didiruge, gi kaay tuba, “Heedikira Pawlo diĩ khiidimi, hiniĩ eteedi, hinigi firimi, maa leehhisi qaraimoki daqa dooguu, kona gimba gu kaawaraa sa ugu.” 19 Da hheꞌesi, sirikaarimokira gu didiru gi ooyi dabaca⁄ay gu qaraimokira, gurigi waaudi kengage, gugi maasi tuba, “Sina mala slaꞌada kaawaraa?”
20 Ina gi kaay tuba, “Wayahuudi hingii ila⁄imbidiri heetlaalee gu firinay ugu, Pawlo magu leehhisidi pandaa da balasaage, magu iliitloohhiri tuba, slaiyay ilatahharaa naraꞌa hukumuu gosi. 21 Inkoo, hhanti ⁄imbida firoo dooina, wanay hida gungii catee faadoo da mibeeri cigahha, gu baqaaqamidee Pawlo, magu iliitlairi. Inay hiĩ seeliniri tuba, ⁄aginaaiiba ma kitahhuu see idoo lensee, hiti gesaa gaasiyay ina. Inkoo, inay hingii hheꞌesiri ilakhuukhuꞌusa, ti baqaaqamidiyayi kilesi, ma sigi ⁄imbidi firoo dooina.”
22 Da hheꞌesi, sirikaarimokira gu didiru gi geemay qaraimokee, ma waaudi, tay gugii gadimi tuba, “Hhanti kaada sa heedi lensee tuba, siniĩ kaadi gimbaki.”
Pawlo dugu leehhisi yaamu gu Kaysaariyage
23 Da hheꞌesi, sirikaarimokira gu didiru gi eteedi sirikaarii cada, gigi ilafahhi tuba, “Ilakhuukhuꞌusa sirikaarii miyaa cada, sirikaarii mibeeri fanqu goó hiidadawee faraasi haa sirikaarii miyaa cada da khua qwatla hari tlaamaiĩ, la waautay Kaysaariyage qatlay doo ilii daye saa tami da amasi. 24 Kara layii ca⁄asiday faraasi wakinay sa Pawlo, ma dugu ubaabi haa ma dugu leehhisi qasaw daqa Gafana Feliikisige.” 25 Da hheꞌesi, gi handikimi cheeti daqa Gafana Feliikisige daa kooma gimbaki.
26 Ana Kilawdiyoo Luusiya, ha handikiikima sa ugu, Gafana Feliikisi, goó muriidane, slay cehheemisu daqa dooaa!
27 Heediki dugwaa ooyi ha Wayahuudi, kara inay gu aloo gaasiyay ina. Yuꞌudiyaa, ana haa sliimaa khay haa raqa da sirikaarii, hagugi ilabuꞌumi, sa gimba haa akhasi tuba, ina ti yaamulooay gu Ruumi. 28 Da hheꞌesi, ana haati slaꞌa caahharaa, inay gwaa soꞌoyi sitaakiniri ina, gugi leehhisi pandaa da balasaa dooinay da didirige. 29 Teꞌesii hagi baraslayi tuba, dugwaati sitaakimi sa maamisu goó sariyaa da Wayahuudi dahha. Kara, hhaka dakoo lensee, daraay boo⁄odi ina duguma gaasi ma khiidiru see. 30 Qatlay gaa ilii akhasi tuba, Wayahuudi hingii ila⁄imbidiri, gaasaraa ina, cirakiray ana hanti ilafahhi siriikaarii, ma dugwaa leehhisi daqa dooguu. Kara ana haani ilafahhi hida hhakira gwaa sitaakimee ina, maraa khayri sitaakaa dooina pandaa dooguu.
31 Inkoo, sirikaaritira idoo digaa ilii ilafahhi gooay, gurigi waaudiri Pawlo Yerusaleemugo, hari amasi hhakee gugi leehhisiri segenge yaamu gu Antipaatiri naqatloo. 32 Heetlaalee dosii sirikaaritira daa khocidi hari yeꞌeeroo, gi ki⁄iri kambii gu sirikaariige, gi mayri sirikaaritira doó hiidadawa faraasige, ma ilakoniri hhiyuuma sliimaa haa Pawlo. 33 Qatlay giyaa ilii dayri Kaysaariyage, gi hadisiri cheetitira sa Gafana Feliikisi, kara Pawlo gugi mayri dabaiĩ kosii. 34 Feliikisi giyaa ilii hheꞌesi somaa cheetitee, gi maasi Pawlo tuba, ina yaa hhapee kaloo dahhi. Ina giyaa ilii caahhi tuba, yaa yaamu gu Kilikiyaa dahhi, 35 ina gi kaay sa Pawlo tuba, “Haitatiisa gimba googu, qatlay giyoo ilii khayee tiꞌii hida gwaa sitaakimee ugu.” Da hheꞌesi gi ilafahhi sirikaarii, Pawlo duguma ga⁄ay waꞌay gu mara gu mutemi Heroodege.
* 23:3 23:3 ugu ti bi⁄inakaꞌa pahha daa maakhi chakalaa: Pawlo wahaahana Ananiyaa hari kaawaraa tuba, ina heedikaꞌa pahha doó arine gu pandaa hhou, kaslenkwaa ti heedi gu tlaku hari waꞌay. 23:5 23:5 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiica⁄araa 22:28.