24
Pawlo dugugi sitaakimi pandaa da Gafana Feliikisige
Qariqaaqari balalu kooani giyaa iliicatiri, hhapalooay gu didiru Ananiyaa yaagi khay Kaysaariyage sliimaa haa gaduũ wakinay haa heedi leẽ goó yondiida gimba gu sariyaa, uma gosi na Terituulo. Inay gi ilakeesiri sitaakaa da Pawlo pandaa da Gafanage. Qatlay Pawlo dugwaa ilii eteedi hakamaage, Terituulo gi tlaatleesi sitaakiru ina pandaa da Gafana Feliikisige.
Teꞌesii gi kaay tuba, “Gafana Feliikisi, ugu goó muriidane, koraraa wa⁄a dandiray haã slayni ibinaa da qasaw tawaaloo dooguu. Kara ha khuana tuba, harii dahhasa doogu da arimaa pandaage haraa khaydi gimba wa⁄a gu hhou tiꞌii hhapee doorii. Gafana Feliikisi, balalu sliimaa daqeemoo sliimaage haa amamu sliimaage dandiray gimbaki goóti ⁄imbana, kara ugu hagoóti daareesana hari khisla. Inkoo, slaꞌaaba magu ilahufidi hari khisla, hagu slaꞌa tlaatlaqasa hhoinay googuu, mandi itatiisidi dandiray qoomay coko⁄o.
Gu lou, haã baraslayini tuba, heediki ti hiiguusiisay gu gimba gu tlaku daqa hidage, ina noó hiifaafahhana gau tla⁄aã gu Wayahuudige khoorotii sliimaa. Ina na giyaadimiisay gu raqataꞌa da diini da hida gu Nasareeti. Kara yaa slai slasla⁄uudisa mara gu didiru gu Iliitleemu, da hheꞌesi gugi oowani ina.* Inkoo, ugu loi bere hagu cangicangimisida, hiidahhasida maꞌaraa tuba, gimbaki sliimaa gu Pawlo gu sitaakiikine gonkosaa guti lou.” Da hheꞌesi Wayahuudi slime hingigi ilagaasidi, sitaakaa da Pawloge nama gimbakee leẽ, kakaanay tuba, sitaakati goõ dati loi.
Pawlo ilakeesi pandaa da Gafana Feliikisige
10 Qatlay Gafana Feliikisi giyaa iliilaqasi daba gosi daqa Pawloge, ma qadidi haa gi ilakeesi, Pawlo gi kaay tuba, “Ana khua tuba, ugu haã hakiimuu gu hhapeti tleehhiti koraraa wa⁄a. Inkoo, ha kooma ⁄atlimaa gu ilakeesaraa pandaa dooguu sa sitaakati toyi daraani khay. 11 Ugu hayii dahhasida slawaraa masaydii gundi maꞌasee ciraai tuba, kahhiyay hiicataraa balalu mibi haa cada see, qatlay gaa ilii hadakay Yerusaleemuge sa hhaꞌaleesa da Iliitleemu. 12 Kara hida hhanki guni sitaakiikimee, hinaa slayriiba ana hangu ilaki⁄imisana haa heedi lensee mara gu didiruge gu Iliitleemu. Kara hinaa aniriiba hiifaafahhama raqa da hida sinagoogige ma daqa lenge see yaamuge. 13 Kara inay hiidahhasiyaaiiba laqaru sumuku daqa dooguu tuba, sitaakaa dooina dati lou.
14 Inkoo, ha ⁄imba pandaa dooguu tuba, ana Iliitleemu gu ayiĩ koti gunoó hhaꞌaleesa, hoóti sirakomamida Amoo da Yeesu, haã doó ilahudeesiye ha hida tuba, ti raqa da diini da afaꞌafuuma. Ana goó ⁄imba gimbaki sliimaa, daa handikimi sariyaage ha kitaababaa da tletimiisee da Iliitleemuge. 15 Kara ana see ti kooma iliipaꞌaru daqa Iliitleemuge hida hhanki gooay tuba, Iliitleemu maa slafisi haa yaagii ca⁄asi hida goõ gwaa kaka⁄ee ayisasugo, hhakira gwaa komee ibinaa daa tafaꞌadi haa gwaa koomee tlakwaroo. 16 Slime sa gimbaki balalu sliimaa ana saganoó koimisa hari ⁄uuru goy sliimaa, ma ibiidi hari muuna gu ⁄abaaku sumuku pandaa da Iliitleemuge haa pandaa da hida sliimaage.
17 Inkoo, qariqaaqari gaa ilii segenge waare koraraa angaamaka, haa ki⁄i Yerusaleemuge, ma leehhisi sa kwaeeli gu hhapee dooi sadaaka haa ma haymisi idadu daa cu⁄i sa Iliitleemu. 18 Qatlay naa ilii slayri mara gu didiruge gu Iliitleemu, tay yondiida gimbaki, ana haati asu hheꞌesi firoo da ilabuuslaraa. Kara raqa da hida see yaa wantaaba haa ana, ma gau lensee yaa wanaaba. 19 Inkoo, teꞌesii yaa wanta Wayahuudi waka, daa hhapee da Aasiya dahha. Goó ilatahhe inay see ba⁄ay hinti aloo tiꞌii wanay pandaa dooguu, ma hiica⁄asiri sitaakaa dooina, bere konay gimba lensee daqa dooii. 20 Bere hida hhanki gu tiꞌii waaree konay sitaaka, ba⁄ay kaayee inkoo tlakwarotira giyaa slayri daqa dooii, ana qatlay gaa ilii qadidi pandaa da balasaa dooinay da didirige. 21 Kara, qatlay gaa ilii qadidi tla⁄aã gooinay, ana idoo leẽ kilesi ganaa kaay hari afoo da didiri ambee, ‘Ana letuti dininti sitaakimi pandaa doogunay, sa gimba ha kooma iliipaꞌaru tuba, hida sliimaa gwaa kaka⁄ee, himaa slafiyay haa yaagii ca⁄iyay ayisasugo.’ ”
22 Da hheꞌesi Gafana Feliikisi, hiĩ gwaa khua naraꞌa gimba gu Amoo da Yeesu, gi deelisi hukumuu gu sitaakatee, gi kaay tuba, “Qatlay Luusiya sirikaarimoo gu didiru giyoó ilii khaye, ana hoo asu kereꞌesa gimba googu.” 23 Ina gi ilafahhi sirikaarimokira gu didiru, Pawlo duguma ilakoomi ga⁄aw. Qatlaykeesii lenge, gi ilafahhi ina gu hhanti arina heedi daa khiidimi pahha, kara deneꞌee kosi digii geemaye, ma qaqayri ⁄agoo ha idadu gi slaiye ina.
24 Qariqaaqari balalu angaamaka, Gafana Feliikisi yaagi khay haa hadee dosi Durusiila, daa Yahuuditoꞌoo. Ina gi ya⁄abi sirikaarimoo, Pawlo dugurimaa khay. Da hheꞌesi gugi itatiisiri qatlay giyaa ilii cocoi gimba gu ⁄imba Kristu Yeesu. 25 Inkoo, Pawlo gi tlaatleesi ilakeesa gimba gu ibinaa daa tafaꞌadi pandaa da Iliitleemuge, idoo hida digoó iliislaiye mangirii kiki⁄iri hari waaway hangugi ga⁄ayay naraꞌa haa baloo daa khoca, qatlay Iliitleemu gimaa ilii hukune hida sliimaa. Teꞌesii Gafana Feliikisi gi tlaꞌamuudi, gi kaay sa Pawlo tuba, “Inkoo dimbuꞌudi! Ugu taa⁄a waaudi, hagoo kara eteeda, goo ilii slawe baloo waka.” 26 Qatlaykeesii lenge ina yaa iliipaꞌami tuba, ina beelaa Pawlo gwaa aloo tlupi ina hari peesay, maguu ca⁄asi jeerago. Sa gimbakee giyaa eteediidina tiaatia, ma cocoi haa ina.
27 Gimbaki gi ilakoomi koraraa cada. Da hheꞌesi, Porikiiyo Feesito gii oyi yondu gu Gafana Feliikisi. Sa gimba Feliikisi yaati slai laqaru hhoinay daqa Wayahuudige, gi may hiica⁄asaraa Pawlo jeerago.
* 24:6 24:6 Hhayuũ gu 6 - 8: Hagi slaꞌani hukuruu ina ilakhuukhuꞌusaraa da sariyaa doorii. 7 Teꞌesii sirikaarimoo gu didiru Lusiyaasi yaagi khay, harigi waaudi Pawlo daqa dooraa hari ⁄uuru. 8 Ina gi ilafahhi tuba, hhakira gu sitaakiikimee Pawlo, haraa khayee sitaakaa dooina pandaa dooguu. Handikaa wa⁄a da tlaatleesoo da Yunaanaisoo kontaaba hhayuki.