25
Pawlo ilakeesi pandaa da Gafana Feesitoge
Balalu tami kilesi, qariqaaqari Feesito giyaa ilii day yaamu gu Kaysaariyage sa tlaatleesa da yondu gu Gafana, teꞌesaa yaa waaudi Yerusaleemuge. Teꞌesii hhapalooee da deni haa giyaadimiisee da Wayahuudi, hiraagi khayri pandaa dosi sitaakaa, giyaa sitaakiniri Pawlo. Kara gi firiniri Gafana Feesito, ma sigi laqami hhoinay daqa dooinay, hari amoo dari khawaraa Pawlo Yerusaleemuge, sa gimba inay yaa ilakhuukhuꞌuuꞌumisiyay, Pawlo magu gaasiri amooge. Inkoo, Feesito gigi ilaki⁄isi tuba, “Pawlo duguti ga⁄aa⁄ay yade Kaysaariyage, kara ana haã ilakhuukhuꞌusi hadakawa yade. Ina gi kaay tuba, ‘Tla⁄aã googunay, ya⁄aba giyaadimiisee dooguna waka, mani leeleehhisiri taysi Kaysaariyage. Bere heediki yaa laqi gimba lensee gu tlaku, inay maraa khayri sitaakaa dooina.’ ”
Feesito yaa ibiidi haa inay balalu gweleti baku mibi taqaaqay, da hheꞌesi gi waaudi Kaysaariyage. Heetlaalee dosii gi ibinaa kay kitiĩ gu hukumuuge, gi ilafahhi sirikaarii tuba, Pawlo duguraa khaye pandaa dosii. Qatlay Pawlo duguraa ilii khay, Wayahuuditira daa Yerusaleemu dahha, yaa qadimiti, gugi niini⁄iti, haraagi khaydi sitaakaa wa⁄a daayii loi. Inay yaa hiidahhasiriiba laqaru tuba, gwaati lou. Da hheꞌesi Pawlo hingi ilakeesi ina lenkosi, tay gi kaay pandaa da hida gonge tuba, “Ana hhaka idoo lensee da tlakwi gaa laqi, daa tlankidi sariyaa da Wayahuudi baku mara gu didiru gu Wayahuudi baku daa tlankidi Kaysaari.”
Da hheꞌesi Feesito yaa slai laqaru hiilehhidu gosi daqa Wayahuudige, tay gi kaay sa Pawlo tuba, “Ugu slaꞌadaa waauda yade Yerusaleemuge, ma dugu hukuruu kay pandaa dooii sa sitaakati?”
10 Pawlo gi ilaki⁄isi tuba, “Inkoo, ana hanti qadida tiꞌii pandaa da hakamaa da Kaysaarige, haã na daqa daraa hiiboo⁄odi hukuruu ana. Ugu ha khuꞌuda naraꞌa, ana sigaa yondiidiiba Wayahuudi tlakwaroo lensee. 11 Inkoo, bere ana haã yondiidi gimba gu tlaku guraa hiiboo⁄u ⁄agitiru gu gwaaꞌaraa, ana firimaaba, ma hii⁄ipi gwaaꞌaraa. Kara, bere sitaakaa da Wayahuuditi daqa dooii guti louuba, hhaku heedi gu kooma haaki darii lu⁄araa ana dabaiĩ koinay, guni slaee gaasa. Ha firima, dinima itatiisa kay Kaysaari.”
12 Qariqaaqari Feesito gi idaruusi haa balasaa dosi, da hheꞌesi gi kaay sa Pawlo tuba, “Naraꞌa! Ugu haã kereꞌesidi rufaa, duguma itatiisa kay ha Kaysaari, inkoo ha hada kayda daqa Kaysaarige.”
Hiigadiru gu mutemi Agiriipa daqa Pawloge
13 Qariqaaqari balalu angaamaka giyaa iliicatiri, Mutemi Agiriipa* haa Beriniike yaagi khayri Kaysaariyage, ma laqaniri muree dooina daqa Feesitoge. 14 Sa gimba yaa ibiidiri taysi balalu wa⁄a, Feesito gi slay qoomay gu hhou gu ilakeesa gimba gu Pawlo sa mutemi Agiriipa, gi kaay tuba, “Wana heedi waku tiꞌii na Pawlo, daa may lumandeege ha Gafana Feliikisi. 15 Qatlay gaa ilii hadakay Yerusaleemuge, hhapalooee da deni da Iliitleemu haa gaduũ gu Wayahuudi haraa khayri sitaakaa dooina da Pawlo, inay hinigi firiniri ana tuba, heediki dugu hukune. 16 Ana sigaa kaay ambee, ti ou gu Ruumi gooba hiigeemawa heedi diĩ sitaakimi, ma dugu hukumi tay hingi kahhi see slaslaw haa hida kosi gwaa sitaakimee, ina see sugu kahhi qawa mucu gu ilaki⁄isaraa sitaakaa dooinay.
17 Inkoo, qatlay giyaadimiisee da Wayahuudi giyaa ilii kurunkuridiri teꞌesii, ana haa hiikaaiiba. Heetlaalee dosii hagi ibiidi kitiĩ gu hukumuuge, gi ilafahhi sirikaarii, heedikee maduguraa khay hakamaage. 18 Teꞌesii hida hhakira gwaa sitaakimee ina, qatlay giyaa ilii qadimidiri sa sitaakiru, haraa khayriiba gimba lensee gu tlakwu, gaa iliipaꞌami gooay. 19 Kara tay yaa konay wariiki⁄imisu sliimaa haa ina, gimba gu diini dooinay haa gimba gu heedi waku gwaa gwaau, uma gosi naa Yeesu. Pawlo gi ilatlay tuba, slafi. 20 Ana haa caahhiiba, idoo ga ilii dahhase cangicangimisu gimbaki gwaati louu see baku gu louuba. Da hheꞌesi, hagugi maasi Pawlo, bere yaa aloo slai hadakawa yade Yerusaleemuge, ma qadida kay yade hakamaage, ma dugu hukumi sa sitaakati. 21 Teꞌesii, Pawlo gi kereꞌesi rufaa, gi firimi ma dugu may balotaꞌa naqatloo gimbakee dugumaa ilii ⁄imbiye hukuruu ha Kaysaari. Kara, hagi ilafahhi sirikaarii, ina ma dugu ga⁄ay balotaꞌa naqatloo gamaa ilii ya⁄abe sirikaarimoo, magu leehhisi daqa Kaysaarige.” 22 Da hheꞌesi, mutemi Agiriipa gi kaay sa Feesito tuba, “Ha slaꞌa heediki magu itatiisi ana loi.” Feesito gi ilaki⁄isi tuba, “Heetlaalee hagoo itatiisida ina.”
Pawlo pandaa da mutemi Agiriipage haa Beriniike
23 Heetlaalee dosii, Agiriipa sliimaa haa Beriniike yaagi khayri hari hhaꞌaloo haa iiriꞌisinoo, gii guniri waauu gu didiruge, daqa doó ilii itatiimisiyee gimba, sliimaa haa sirikaarii da deni haa hida gu kaari gu yaamu. Da hheꞌesi, Feesito gi ilafahhi sirikaarii dosi, Pawlo maduguraa khay pandaa dooinay. 24 Da hheꞌesi, Feesito gi kaay tuba, “Mutemi Agiriipa haa unkuray gonkokunaa gu tiꞌii waaree sliimaa haa dandiray, heediki guũ antiri! Wayahuudi goõ da Yerusaleemu haa hhaã gu tia gu Kaysaariya, maahhaahhaminay daqa dooii tuba, ina haraayii boo⁄iiba ilakooma ibinaa. 25 Inkoo gu lou, ana haa arimiiba tlakwaroo lensee giyaa laqi, daraa hiiboo⁄odi ina ma dugu gaasi. Kara yaa kereꞌesi rufaa, ma dugu hukuru kayi ha Kaysaari, ana haã ⁄imbi ilafahha sirikaarimoo, ma dugu leehhisi daqa dosii yade Ruumige.
26 Gu lou, ana koomaaba gimba lensee daqa dosii gu hiidahhase handikiru daqa looimoo goorii Kaysaari. Inkoo, ana guranti khay ina pandaa doogunay, kara ti pandaa dooguu ugu, mutemi Agiriipa. Qatlay goo ilii hheꞌesane maamisu heediki, ana ma slay gimba gu handikiru. 27 Ana goo arime ti waaway gooba, ma ilafahhi sirikaarimoo ma leehhisi heedi doó khiidine, handiba ilakeesa see naraꞌa sitaakatira gi kone.”
* 25:13 25:13 Mutemi Agiriipa: Mutemiki ti Agiriipa gu cada, nanku Mutemi Heroode Agiriipa gu leẽ. Yuꞌudii kitaabukii afamaraa gu 2:1, 20-23. Hiĩ gu nanku Mutemi Heroode Agiriipa gu didiru. 25:13 25:13 Beriniike: Ti hhioo dosi da coko⁄i da mutemi Agiriipa gu cada.