3
Hhoeesa da heedi gwaa yeꞌeeroo tlakwaakwaw
Letu waka Peetiro haa Yohaana yaa hadakakaakayay mara gu didiruge gu Iliitleemu, daa iliifuuruuꞌudi letu, hikee na qatlay Wayahuudi giyaa ilii daareeremisiyee Iliitleemu. Inkoo, yaa wana heedi waku gwaa yeꞌeeroo tlakwaakwaw taysaa loaa qatlay dugwaa ilii laqwali. Balalu sliimaa dugwaati geregediidina ha hida kosi, gugi tooinaa ibiidisiyay ilaciyaa gu kaꞌafu wakuu uma gosi na “Kaꞌafu guraa hiiboo⁄u,” sa firoo da peesay daqa hida gwaa hiigumagaaguumee mara gu didiruge gu Iliitleemu. Qatlay giyaa ilii arimi Peetiro haa Yohaana yaa daadaauusiri hiiguuma waꞌay gu mara gu didiruge gu Iliitleemu, gigi firimi inay, ma sugu qayri peesay. Teꞌesii Peetiro haa Yohaana gugi ilii kaasiri ilaa koina. Da hheꞌesi Peetiro gi kaay sa ina tuba, “Handaa yuꞌute!” Ina gi tosaa ilii kaasi inay, ina beela slay idoo waka daqa dooinaa.
Da hheꞌesi Peetiro gi kaay sa ina tuba, “Dandiray konaaba peesay ma sahaabu see da qawaraa sa ugu, inkoo, idotaꞌa ga koomee suguni qaw. Hari uma gu Yeesu Kristu gu Nasareeti, tlayii, khoce!” Peetiro gigi tosaa ooyi heedikee daba gu ⁄uyage, gigii tlaysi, gi qadidi hari yeꞌeeroo kosi ina lenkosi. Cirakiray yeꞌeeroo haa emberekay gosi gwaa kufimidee, digigi hhoeesi, gi slayri ⁄uuru. Heedikee gi tlo⁄osi rawaage hari yeꞌeeroo kosi, gi qadidi haa gi tlaatleesi khocu. Da hheꞌesi, gi tosaa gii day waꞌay gu efeenaa da mara gu didiruge gu Iliitleemu sliimaa haa Peetiro haa Yohaana tay tosaa tlo⁄otlo⁄omisi, kara tosaa hhaꞌaleemisi Iliitleemu.
Hida sliimaa gwaa ilii aniri khoci tay tosaa hhaꞌaleemisi Iliitleemu, 10 gi caahhiri tuba, yaati heedikira gwaa ibimaamida kenga gu “kaꞌafu guraa hiiboo⁄uge” gu mara gu didiru sa firoo peesay. Teꞌesii hida goõ digigi iliihaci ha amaaoo, yaati bakairi hari khisla, sa gimbakee gwaa hiica⁄u daqa dosii.
Kakaaru gu Peetiro mara gu didiruge gu Iliitleemu
11 Inkoo qatlay heedikee daa hhoeesi giyaa ilii kahhiye hiĩ tosaa gii nakafi daqa diĩ Peetiroge haa Yohaana, teꞌesii hida goõ yaati bakairi. Inay yaagi tlaatleesiri siragusiru inay, mara gu didiruge gu Iliitleemu daa eteediidine “Waauu gu Solomooni.” 12 Qatlay Peetiro giyaa ilii arimi raqatee da hida daa hiikurunkuriti, gi kaay sa inay tuba, “Ye hida gu Israeeli, hariĩ soꞌoyi hiitlaꞌadiri sa gimbaki? Haã soꞌoyi bakaꞌadiri handaagi ilii kaasidiri ilaa ubee, heediki hintii dahhasi pahha khocu, sa gimba gu ⁄uuru goori haa muree doori pandaa da Iliitleemuge? 13 Teesaaqay gooba! Iliitleemu gu Aburahaamu, Iliitleemu gu Isaaka, Iliitleemu gu Yakoobo haa okookoiĩ koti, niĩ daareesi yondimiisay gosi Yeesu, hari amoo da hhoeesa heedikee. Unkuray Yeesuki gwaa taatahhadiri dabaiĩ gu tawaaloo da Ruumige, duguma gaasi. Slime, gugi tlankidiri pandaa da Gafana Pilaatu, gimati qatlay giyaa iliislaiye kereꞌesa gimba, magu geemay ina.
14 Teꞌesii unkuray hagugi tlankidiri heedikira guba tlakwaroo haa gwaa kooma ibinaa daa tafaꞌadi. Unkuray hagi firintiri sangumay ca⁄asi heedi gwaa cu⁄u hida hari qwaa⁄ii. 15 Kara, unkuray hagugi gaasidiri heedi gu kooma tlaatleesoo da hhaahhiyoo gu slafimaa. Teesaaqay, Iliitleemu gwaa slafisi gwaagii ca⁄asi ayisago. Gu lou, dandiray ti masaydii gu gimbaki sangu kakaakane. 16 ⁄imbaraa da heediki daqa uma gu Yeesuge, niĩ qaydi ⁄uuru sa heediki guũ antiri tiꞌii ga khuꞌudee. Gu lou, ti hari ⁄uuru gu uma gu Yeesu haa hari ⁄imbaraa doó khawa hari amoo da Yeesu, niĩ heediki hhoeesidi sumuku, idoo gaã ilii antiri gooay pandaa doogunay unkuray gonkokunaa.
17 Inkoo, hhiee koi, ana khua unkuray haa hida kokuna gu deni gu tawaalooge waaree, Yeesu gwaati gaasidiri bawma da hhidima doogunay. 18 Kara, hari amoti Iliitleemu yaatii gaasi kaawaratira tosi da wakaꞌalee hari amoo da tletimiisee dosi goõ tuba, ‘Kristu kwanda dugu labaꞌasiye.’ 19 Inkoo, fookidaaruu amamu kokunaa gu tlakwigo, iliipaꞌamu Iliitleemu, ma sanguyii ca⁄asi sukumu tlakwaroo dooguna. 20 Teesaaqay laqa, ma slaydiri ⁄uuru gu hii⁄abeesa muunaiĩ kokuna daqa Taataa Iliitleemugo goó sliimaa waara haa dandiray. Kara ma sandaa ya⁄abi Kristu daa hiileehhi wakaꞌalee sa ilabuꞌuruu haa sa tawaaliru dandiray, hinti Yeesu. 21 Ina kwanda gi ibiidiye rawaa gu rawge, qatlay Iliitleemu gimaa ilii hheꞌesiye naqatloo hii⁄abeesa idadu sliimaa, giyaa ilii kaay gooay wakaꞌalee hari amoo da tletimiisee dosi giyaa tlintiꞌisi ina sa yondu gosi.
22 Musaa tletimiisay yaati kaay tuba, ‘Taataa Iliitleemu, Iliitleemu googuna maa hiitlaysi sa unkuray tletimiisay da ana gooay tla⁄aã gu hhiee kokunaa loaa. Kara, kwanda gamaa itatiimisidee gimba gosi goõ gimaa kaaye sa unkuray. 23 Heedi gumaaba itatiisa gimba gu tletimiisayki, dugumaati hhamisi sumuku haa dugumaati tlintiꞌisi daqa raqa da hida kosaa koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo, dugugi toosaa hhamisi sumuku ha Iliitleemu.’
24 Peetiro gi ilakoomi gimba tuba, ‘Tletimiisee goõ da Iliitleemu, tlaatleesi qatlay gu Samweeligo haa wakinay gwaa sirakoomee ina, gonkoinaa yaa kakaaniri sa hida gimbaki gu hiicacaaca⁄a balalu hhankii.’ 25 Unkuray ti yaꞌay gu tletimiisetee haa gu ila⁄imbidu gu Iliitleemu daa boo⁄imisi haa okookoiĩ koti, gi kaay sa Aburahaamu tuba, ‘Hari amoo da laqwaloo doogu, kabiraa goõ da khooroti, dagamaati ⁄aafi.’ 26 Qatlay Iliitleemu giyaa ilii slafisi haa giyaagii ca⁄asi ayisago yondimiisay gosi Yeesu, giyaati geesaa ya⁄abi daqa doogunay hida gu Yahuudi, ma danguma ⁄aafi hari amoo day fookaraa unkuray gonkokunaa amamu kokunaa gu tlakwigo.”
3:23 3:23 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiislaslaw gu Sariyaa 18:15, 18-19. 3:25 3:25 Yuꞌudii kitaabuu gu Tlaatleesoo 22:18; 26:4.