4
Peetiro haa Yohaana pandaa da balasaa da didirige
Qatlay Peetiro haa Yohaana giyaa ilii kahhiyeei kakaaruge sa hida, hhapalooee da Iliitleemu haa heedi gu didiru gu sirikaarii doó ga⁄awa mara gu didiru gu Iliitleemu haa raqa waka da diini da Yahuudi, uma gosi na Sadukaayoo* yaagi ilii tlairi inay. Hida hhanki yaa slahhaahhaairi hari khisla sa Peetiro haa Yohaana, sa gimba giyaa caacaahhaahhamisiyee hida. Kara yaa kakaakanay sa inay tuba, daqa Yeesuge hida gwaa kaka⁄ee maa slafiyay yaagii ca⁄iyay ayisasugo. Da hheꞌesi gigi tooinaa ooyiniri, gigi ilapinginiri jeerage heetlaalee dosi naqatloo hari heetlawaa, sa gimba yaa khwayaiĩ. Kara, tay hida wa⁄a tla⁄aã gu hhakiray gwaa itatiitimisee gimba gu Iliitleemu daa kakaakane Peetiro haa Yohaana, gi tooinaa ⁄imbiri gimbakee, faadoo da hida gwaa ⁄imbee Yeesu gi daadi elefu kooani.
Heetlaalee dosii, hida gu deni gu Yahuudi, gaduũ haa maarimamaa da sariyaa da diini, gii kurunkuridiri sliimaa yaamu gu Yerusaleemuge. Tla⁄aã gu hida hhakeesii gu deni, Anaasi hhapalooay gu didiru gu Iliitleemu yaa wana. Slime haa hhapalooee wakinay da deni da Kayaafa gooay, Yohaana, Alekisanda haa hida wakinay gwaa koomee hiidayuuma haa hhapalooay gu didiru. Teꞌesii, hida hhakee gu deni gi kaayri sa sirikaarii daa ga⁄aa⁄awa Peetiro haa Yohaana, ma giraa khayri pandaa dooinay, giyaa ilii qadimidiri teꞌesii, gi tlaatleesiri cangicangimisu tuba, “Unkuray ha miyaa sangwaa qay ⁄uuru haa hari uma gu miyaa gurinaa hhoeesidiri heediki?”
Da hheꞌesi Peetiro dugugi hacisi Muuna gu Iliitleemu, gi ilaki⁄isi sa inay tuba, “Unkuray hida gu deni haa gaduũ gu hida gu Israeeli!
Letuti dandiray bere handi cangicangimisiday, sa gimbaki gu hhou gwaa yondiidani daqa heedikii gwaa yeꞌeeroo tlakwaakwaw, kara handi cangicangimisiday idoo dugwaa ilii hhoeesi, 10 inkoo ha slaꞌana unkuray haa hida goõ gu hhapee da Israeeli, ma caahhadiri gimbaki tuba, ‘Heediki guũ qadidu tiꞌii pandaa doogunay, haraati uma gu Yeesu Kristu gu Nasareeti hhoay sumuku. Hiĩ gwaa hiitluhhusidiri musalaabage, kara Iliitleemu gwaagi tosaa slafisi haa gwaagii ca⁄asi ayisago!’ 11 Yeesuki na ina daa ilakhuukhuꞌusi Handikaa da Iliitleemuge tuba,
‘Ina na tlaa⁄atira gaa siꞌidiri unkuray hida goó tleehhee maraai,
kara gi tlaa⁄a da didiri tleehhidi da sooma doó kaari hari khisla.’
12 Inkoo, hhaku heedi waku gu hiidahhasa ilabuꞌuru hida tlakwaroogo. Yeesu kilesi nii dahhasi, sa gimba hhaku uma waku tiꞌii khoorotii, daa qay sa ilabuꞌuru hida, kara hariti umakee kilesi, dandirii dahhasi ilabuꞌuru.”
⁄atlimaa gu Peetiro haa Yohaana yaati bakaꞌasiri hida
13 Qatlay hida hhakee gu deni giyaa ilii aniri ⁄atlimaa gu Peetiro haa Yohaana, gi baraslayiri tuba, inay yaati hida gu taqaaqay kilesi, yaa sominiriiba. Kara, inay yaati bakaakairi hari khisla, gi caahhiri tuba, hida hhanki yaa sliimaa wanay haa Yeesu. 14 Slime giyaa ilii aniri heedikee daa hhoeesi hiĩ qadidi teꞌesii haa inay, hida hhakee gu deni yaa konaaiiba ilaki⁄isaraa lensee daqa diĩ Peetiroge haa Yohaana. 15 Sa gimbakee hida hhakee gu deni gi kaayri sa hida koina goó ga⁄awee, maa hiica⁄asiri Peetiro haa Yohaana waaukeesaa hingaa ilii slaslaaslayee balasateesii da didiri da Wayahuudi. Inay gi meetiri teꞌesii gi tlaatleesiri idara inay haa inay, 16 Hingigi maamisiri tuba, “Inkoo, hida hhanki hagiti malee laqana? Yuꞌudiyaa, hida sliimaa goó tiꞌii ibiidee Yerusaleemuge ti khuiyay inay hiĩ laqaniri yondu gu didiru guũ bakaꞌasu hida, kara dandiray haguu dahhasanaaba tlanka. 17 Inkoo, ba⁄ay giti tlaatlahhasanee, ma mayri hiiqoomeesa gimbaki daqa hidage, kwanda hagi tlaatlahhasane hida hhanki, ma mayri kara kakaaru gimbaki sa heedi lensee hari umaki.”
18 Da hheꞌesi hida hhakee gu deni, gi kara eteediri Peetiro haa Yohaana waꞌay gu waauuge, gigii gadiniri tuba, “Kara maa hhanti kakantay sumuku ma caacaahhamisu see hida hari uma gu Yeesu.”
19 Inkoo, teꞌesii Peetiro haa Yohaana gi ilaki⁄isiri sa inay tuba, “Hangu ilatahhadee unkuray kilakokuna. Gimba kaloo naraa hiiboo⁄i pandaa da Iliitleemuge, itatiimisu unkuray baku ti itatiimisu Iliitleemu. 20 Dandiray hiidahhasanaaba mawaraa kakaaru sa hida gimbaki gu didiru gwaa arini haa gwaa akhasani daqa Yeesugo.”
21 Da hheꞌesi hida hhakee gu deni gu Yahuudi gigi tlaatlaꞌasiri kara khisla Peetiro haa Yohaana, gi tooinaa geemayri ma waaudiri. Teꞌesii inay yaa baraslayiriiba idoo sigi ⁄agitine, sa gimba hida goõ teꞌesii Iliitleemu ginaa daareeremisiyay sa yonduki gwaa hiica⁄u. 22 Heedikee da hhoeesi hari amoo da bakaꞌasa, yaa kona koraraa gwaa hiicatee mibeeri cigahha seei.
Firoo da hida gu koomee ⁄imba
23 Qariqaaqari Peetiro haa Yohaana digaa ilii geemay, gi ki⁄iri daqa deneꞌee koinay gu koomee ⁄imba, sigigi ilatlayri gimba goõ sigaani kaay ha hhapalooee da deni da Iliitleemu haa gaduũ. 24 Qatlay hida hhakee giyaa ilii akhasiri gimbakee, gi firiniri Iliitleemu daqa lenge, gi kaayri tuba, “Ye Looimoo goori gu kooma ⁄uuru goõ, gwaa tleehhu raw haa hhapee, tlawoo gu deni haa idadu sliimaa gu daqa dooinay waaree, 25 ugu haa kaadi gimbaki hari amoo da Muuna gu Iliitleemu daqa taataa goorii Dawdi, hiĩ gwaa yondimiisay googu, gi kaay tuba,
‘Hida gu hhapapu wakinay siĩ soꞌoyi slahhaairi,
kara hida tooinaa ilahudeemisiyay gimba gu bawma?
26 Watemi da khooroti hingaati ilakhuukhuꞌuuꞌumisida sa qwatla,
kara hida gu deni yaatii kurunkuridiri daqa lenge,
ma tlankiri Looimoo goori gu Goõ haa Kristu gosi.’
27 Gimbaki guti lou! Mutemi Heroode haa Gafana Pontiyo Pilaatu, hida gu hhapapu wakinay haa hida gu hhapee da Israeeli naa hiikurunkuridiri sliimaa tiꞌii yaamu gu Yerusaleemuge. Yaa teesaaqay laqiri, ma ilakhuukhuꞌusiri gaasaraa da yondimiisay googu Yeesu gwaa hiileehhedi, gugi maakhadi du⁄iya, ma Masiiya tleehhidi. 28 Inay gi yondiidiri yondukee sliimaa hari slaꞌamuu koku gaa taarinti wakaꞌalee, gi ilakhuukhuꞌusidi hari ⁄uuru googu gimbaki miyaa hiica⁄i.
29 Inkoo, Ye Looimoo goori gu Goõ, yuꞌudiyaa, idoo hindi ilii tlaatlaꞌamisiyee dandiray. Ugu sandi qayde ⁄uuru dandiray tongee doogu, ma kakaani gimba googu sa hida hari ⁄atlimaa gu didiri. 30 Tlaaꞌasii ⁄uuru googu, ma hhoeesi hida haa laqami gimba gu denu goó bakaꞌasa hida hari khisla hari uma gu yondimiisay googu Yeesu, gaa tlintiꞌisidi guba tlakwaroo.”
31 Qatlay Peetiro, Yohaana haa raqa daa teꞌesii waara giyaa ilii hheꞌesiri firoo, mara giyaa ilii kurunkuridiri dugwaati rinqirinqisi ha ⁄uuru gu Iliitleemu. Teꞌesii, gonkoinaa digigi hacisi Muuna gosi, gi tlaatleesiri kakaaru gimba gosi sa hida hari ⁄atlimaa gu didiri.
Hida gwaa koomee ⁄imba wariiqaqaw idadu koina
32 Kara, hari bara waka hida goõ gwaa ⁄imbee Yeesu Kristu, yaati ibiidiri daqa lenge muunainge haa waaway gooinay. Hhaku heedi lensee gwaati kaaw tuba, khooslayki ga koome ti kooi ana lenkway, gonkoinaa hingaati wariiqaqaaqayay khooslay gooina daqa lenge. 33 Hari ⁄uuru gu didiru ya⁄abimiisee daa Yeesu, gi ilakoniri kakaaru tuba, gu lou Iliitleemu yaa slafisi haa gwaagii ca⁄asi Yeesu Kristu ayisago. Kara Iliitleemu gi qay sa hida wa⁄a hhoinay gosi gu didiru. 34 Hhaku heedi lensee tla⁄aã gooinay daa afiifaaki idoo giyaa ina slaiye. Sa gimba looee daa kooma qaymamuu haa maraai, khooslay gooina giyaati kirigiri, yaagi leehhisiri peesay giyaa slayri, 35 gigi hadisiri sa ya⁄abimiisee da Yeesu. Da hheꞌesi peesaykee dugwaati deehhimi sa hida qatlay giyaa ilii slaiyeei gooay idadu giyaa dakusiri.
36 Teꞌesii yaa wana Laawimoo leẽ, uma gosi naa Yoseefu, yaamulooay gu hhapee da Kipiroo. Ya⁄abimiisee da Yeesu guri ayiri uma na Barinaaba.§ 37 Ina yaa naadimi qaymoo dosi leẽ giyaa kone, yaagi tosaa leehhisi peesay giyaa slay daqa ya⁄abimiiseege.
* 4:1 4:1 Sadukaayoo: Yaa raqa da hindaqeeri loi gu Wayahuudi gwaa somimee. Wakinay yaa hhapalooee da Iliitleemu diini da Yahuudige, gwaa koomee ⁄uuru hari khisla sirikariiniige. Inay yaa siꞌiri caacaahhamisu gu slafaraa haa hiica⁄a ayisago ha ibinaa damaa iliicatiye gwaaꞌaraa. 4:3 4:3 yaa khwayaiĩ: Sariyaa da Wayahuudige yaati kitlaku hukuruu heedi hari amasi. 4:11 4:11 tlaa⁄atira gaa siꞌidiri: Heediki gwaa handikimu Daareesoo 118:22-23yaati tletimi gimba gu pandaa gu ibinaa da Yeesu, daa ilakhuukhuꞌusi haa tlaa⁄a da tlehhinay. Hida gu deni gu diini da Israeeli digoóti ilakhuukhuꞌusi haa hida hhakaꞌa goó tleehhee maraai. Hida hhanki gwaa siee Yeesu daa ilakhuukhuꞌusi haa tlaa⁄u gu didiru gu kaaru ba⁄ay daa tle⁄eẽ goõ. 4:11 4:11 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 118:22. 4:26 4:26 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 2:1-2. § 4:36 4:36 Barinaaba: Umaki gu Yunaanaisoo maꞌaana dosi Burungaisooge na Naw goó hii⁄atlisa muuna.