5
Ananiyaa haa Safiira
Inkoo yaa wana heedi waku karaai, uma gosi naa Ananiyaa haa hadee dosi Safiira, yaa naadiniri daqa waka da qaymoo dooina. Da hheꞌesi ina hari ila⁄imbidu gu hadee dosi gi tosaa yakwi peesay waku giyaa slay kiriga da qaymoteesaa. Peesaykee gwaa meetu, gugi tosaa leehhisi daqa ya⁄abimiiseege, magu deehhiniri sa hida gwaa slaee.
Kara, Peetiro gi kaay sa ina tuba, “Ananiyaa, Sataanimoo hiĩ malee tawaalimi muuna googuu, hagi toogwaa ⁄imbidi koisa hiicora Muuna gu Iliitleemu, kara hagi meesidi peesay waku gaa slaydi kiriga gu qaymoogo? Qatlay gaa ilii kahhade naadiru qaymotee, gu lou lou yaa toogu! Kara qariqaaqari gaa ilii naadinti, peesay gwaa slaydi kahhi yaa koogu. Gu lou! Inkoo, haa malee ilahudeesidi muuna googuu teesaaqay laqaraa gimba da hinkaa gooay? Caahhi hida giningii coridiiba, ti Iliitleemu loi guniĩ koisidi hiicora.”
Qatlay Ananiyaa giyaa ilii akhasi gimbaki gu Peetiro, cirakiray gi tosaa huui hhapeege pukhu! Gi gwaai. Kara hida hhakee goõ gwaa akhaseei gimbakee gwaa hiica⁄u, digigi ooyi ha tlaꞌamee da didiri. Da hheꞌesi qaraiya yaagi khaydi, gi ilataagiri tuuꞌuna dosi hari qayru gu ⁄abaaku, gugi geregediri khoorooge, gugi qaasiri.
Qariqaaqari daa ilii cati saa tami, hadee dosi Safiira yaagii daadi marakeesii daa iliiwane Peetiro, ina yaa akhasidiiba gimbakee gwaa hiica⁄u. Peetiro gigi maasi tuba, “Sini kaade, hiĩ na peesay gongoo gaa slaydiri igi haa hhawata googi, qatlay gaa ilii naadintiri qaymoo dooguna?”
Da hheꞌesi gi ilaki⁄isidi sa ina tuba, “Ee, na hikee kilesi.”
Teꞌesii Peetiro gi kaay sa ina tuba, “Igi haa hhawata googi hangwaa malee ila⁄imbitiri sliimaa, ma koisidiri Muuna gu Looimoo goori gu Goõ? Yuꞌudiyaa! Qaraiya diĩ qaasidi hhawata googi ilaciyaa gu afamaraage wanta, kara igi see digi geregedi khoorooge.”
10 Cirakiray Safiira gi huuꞌudi hhapeege pandaa da Peetiroge, gi tosaa gwaꞌati. Qaraiyatira giyaa ilii daadi marage, gi aniri ina see hiĩ gwaꞌati, gi geregediri tuuꞌuna dosi khoorooge, gigi qaasa kayri tluntlubaa da hhawata gosii. 11 Da hheꞌesi hida goõ gwaa ⁄imbee Yeesu haa hida gwaa akhaseei gimbakee gwaa hiica⁄u daqa Ananiyaage haa hadee dosi Safiira, digigi ooyi ha tlaꞌamee da didiri loi.
Ya⁄abimiisee da Yeesu hhoeemisu gu hida wa⁄a
12 Inkoo, Iliitleemu gi iliiay ya⁄abimiisee dosi, gi laqaaqaniri tla⁄aã gu hidage gimba wa⁄a gwaa bakaꞌasu inay. Hida goõ gwaa ⁄imbee Yeesu, hingaati slaslaaslayay daqa lenge mara gu didiruge gu Yahuudi, daqa wakay uma gosi na “Waauu gu Solomooni.” 13 Hhaku heedi lenseei gwaa koisu ⁄imbaraa ilagaasa haa inay. Teesaaqay see, inay digaati muriidi hari khisla ha hida taysi Yerusaleemuge. 14 Gimati teesaaqay see, hida wa⁄a, hhawatee haã tigay seei faadoo dooina yaagii roogiti raqateesii da hida gwaa ⁄imbee Looimoo goori gu Goõ. 15 Sa gimbakee, hida yaagi geregediniri hari faloo ga⁄iidee dooina tongagugo, gigi tooinaa qaatimisiri falooge haa janfafuuge balabalaluuge. Qatlay Peetiro giyaa ilii cacaacatiye hari teꞌesa, mahhatu gosi ma hiicati hari daqa ga⁄iidee waka, ma hhoaaꞌayri. 16 Kara raqoo wa⁄a gu hida yaagi khayri daqa ya⁄abimiiseege yadaa tongagu gwaa ilaciyaa waaree haa yaamu gu Yerusaleemu, yaagi leehhimisiri ga⁄iidee haa hida koina daa labaꞌasi ha gieeri, gonkoinaa digaati hhoeemisi ha Iliitleemu.
Labaꞌasu gu ya⁄abimiisee
17 Inkoo hhapalooay gu didiru gu Iliitleemu haa deneꞌee kosi goõ gwaa sliimaa waaree ha ina, gi aniri tloomu sa ya⁄abimiisetee. (Hida hhanki gonkoinaa yaa raqa da diini da Yahuudi, uma gosi na Sadukaayoo). 18 Da hheꞌesi gi ya⁄abiri sirikaarii dooina, ma ooyiniri ya⁄abimiisee da Yeesu, gigi ilapinginiri jeerage. 19 Inkoo yuꞌudiyaa, hari amasi hhakee malayika gu Taataa Iliitleemu yaagi khay teꞌesii, gi tosaa afiiooyimi afamaraaee gu jeeratee, yaagii ca⁄asi ya⁄abimiisetee khoorooge, gi kaay sa inay tuba, 20 “Taa⁄amida qadimida mara gu didiruge gu Iliitleemu, la kakantay teꞌesii sa hida gimbaki sliimaa gu ibinati da ⁄abi.” 21 Inay giyaa ilii akhasiri teesaaqay, gi hadakayri mara gu didiruge gu Iliitleemu dati kahhi tumpaatumpu, gii guniri, kara gi tlaatleesiri caacaahhamisu hida.
Inkoo hhapalooay gu didiru gu Iliitleemu haa deneꞌee kosi giyaa ilii khayri, gi tooinaa eteediri balasaa da didiri da Wayahuudi haa gaduũ goõ gu Israeeli, gi ya⁄abiri sirikaarii dooina harimaa khaydi ya⁄abimiisetee pandaa dooinay jeerago. 22 Teꞌesii sirikaaritee da deni qatlay giyaa ilii dayri jeerage, giyaa aniriiba ya⁄abimiisaytira waꞌay gu jeerateesii. Inay gi ki⁄iri, gi kaawa kayri gimbakee daqa hida hhakeesii gu balasaage, 23 gi kayri sa inay tuba, “Dandiray haã slayni afamaraaee goõ gu jeera digiĩ khiidiidimi naraꞌa, kara sirikaarii see hinqadimiti afamaraaeege ga⁄ayda. Inkoo qatlay gaã ilii afiiooyini afamaraaee haã slayniiba heedi lenseei waꞌayge.”
24 Inkoo, sirikaarimoo gu didiru gu raqa doó ga⁄awa mara gu didiruge gu Iliitleemu haa hhapalooee da deni da Iliitleemu, giyaa ilii akhasiri gimbakee yaati bakaakairi hari khisla, hirigi slanqadiri baraslawa gimbaki yaa aloo malee kereꞌedi. 25 Teꞌesii heedi waku yaagii ta⁄adi gi kaay sa inay tuba, “Yuꞌudaa! Hhawatee hhakira giyaa khiidintiri jeerage, mara gu didiruge wanay caacaahhaahhamisiyay hida.”
26 Da hheꞌesi sirikaarimokee gu didiru haa sirikaarii dosi, gi hadakayri marakeesii gu didiruge, giyaagi ooyiniri aslaaꞌamee, giraagi tooinaa khayri ya⁄abimiisetee pandaa da balasaage, sa gimba yaa tlaꞌamuumuudiri digaa aloo cakhadina ha hida hari tle⁄eẽ. 27 Qatlay giraa ilii khayri ya⁄abimiisetee, gigi qadidimisiri pandaa da balasaa da didiri da hida gu Yahuudige. Da hheꞌesi hhapalooay gu didiru gu Iliitleemu, gigi tlaatleesi cangicangimisu, 28 gi kaay tuba, “Dandiray hangwaa hiigadini unkuray gi kaawani tuba, ‘Maa hhanti koisiday kara caacaahhamisu hida hari uma gu heedikee!’ Inkoo yuꞌuda bere, unkuray hagi toogunaa ilakontiri caacaahhamisu hida gimba gosi daqeemoo sliimaa Yerusaleemuge. Kara slaꞌaday mandi muriidisidiri dandiray, ma slayni dakoo sa gwaaꞌaraa da heedikee.”
29 Teꞌesii Peetiro haa ya⁄abimiisetira wakinay gi ilaki⁄isiri tuba, “Ba⁄ay Iliitleemu guni itatiimisana, ti gimba gu hida gooba. 30 Iliitleemu gu okookoiĩ koti yaa slafisi haa yaagii ca⁄asi Yeesu ayisago, hikee unkuray gwaa gaasidiri gugii tluhhumisidiri musalaabage. 31 Iliitleemu gugi qaasi ina daqa da kooma muree hari khisla, gigi ibiidisi hari bara dosi da daba gu ⁄uya. Ina ma Mutemi haa ma Ilabuꞌumiisay gu hida tleehhidi, ma iliiay laqwaloo da Waisraeeli. Slime, inay maa hiidahhasiri mawaraa tlakwaroo dooina haa gii fookidiyay daqa Iliitleemuge, haa ma sigi ilamooyimi tlakwaroo ha ina. 32 Gu lou, dandiray ti masaydii gu gimbaki gwaa hiica⁄u, sliimaa ha Muuna gu Iliitleemu daa hadisi ha Iliitleemu sa hida goõ, goó akhamisee ina.”
33 Qatlay hida hhakee gu deni gu balasaa giyaa ilii akhasiri gimbakee daa kaay ha Peetiro, gi slahhaahhaairi hari khisla, tay tooinaa slaiyay cu⁄uduũ ya⁄abimiisetee. 34 Teꞌesii yaa wana Farisaaymoo leẽ, uma gosi naa Gamalieeli, maarimuu gu sariyaa da diini da Yahuudi, daa muriidi hari khisla ha hida sliimaa. Ina gi qadidi balasateesii da didirige, gi kaay sa sirikaarii doó ga⁄awa ya⁄abimiisetee, madagay ca⁄asi khoorooge coko⁄oniinii. 35 Da hheꞌesi, Gamalieeli gi kaay sa hida hhakee gu balasaa da didiri tuba, “Ye! Hida koi gu Israeeli, ilahudeesa naraꞌa idoo ga slaꞌadee laqa hida hhanki!
36 Slawaw ti koraraa angaamaka gwaa hiicatee, daa iliica⁄i heedi waku uma gosi naa Teuuda, hingaa hiiduubu pandaa da hidage tuba, ina yaati heedi gu didiru. Teꞌesii yaa wanay hhawatee miyaa cigahha gungaa ilagaasee haa ina. Dugugi gaasi, teꞌesii hida kosi goõ gwaa sirakomaamidee ina, gi pasidiri, yondu gosi yaati diitiray kilesi. 37 Qariqaaqari Teuuda dugwaa ilii gaasi, kara heedi waku uma gosi naa Yuuda Galilaaymoo, yaagi khay qatlay sirikariinii da Ruumi giyaa ilii handikiikinte umaiĩ gu hida. Ina gii faafahhi hida wa⁄a mangu ilagaasiri ha ina, ma qwaatliri haa sirikaarii da Ruumi. Ina see dugugi gaasi, raqatee tosi goõ gi tosaa pasiti.
38 Inkoo, gimbakii unkuray sanguti slaꞌa kaawa ambee, mawakini hida hhanki gu Yeesu hagi hhanti laqaday idoo lensee, maw waaudiyee. Bere ilakhuukhuꞌusa dooina haa yondu gooina ti gimba gu hida kilesi, dayaaiiba daqa lenge seei. 39 Bere caacaahhamisukee gu hida yaati daqa Iliitleemu dahhi, hay dahhasidaaiiba tlaatlahhasa hhawatee hhanki. Khuꞌuma naraꞌa angamalee hangooti slayday haa Iliitleemu na qwaqwatlintlitay!”
40 Da hheꞌesi gaduũ gu balasatee da didiri hingigi ila⁄imbidiri haa gimba gu Gamalieeli, gi eteediri ya⁄abimiisee waꞌay gu marage. Qatlay digaa ilii hheꞌesi difoo ha sirikaarii hari khwacaa,* gigi afakaayiri inay tuba, hhanti caacaahhamisiyay hari uma gu Yeesu. Teꞌesaa gigi geemayri, ma waaudiri. 41 Teꞌesaa ya⁄abimiisetee gi waauti pandaa da balasateesaa da didirigo, tay hiĩ tooinaa hhaꞌaluumidiri hari khisla, sa gimba haraa hiiboo⁄iri slawaraa ilamuree da didiri sa uma gu Yeesu. 42 Balalu sliimaa mara gu didiruge haa ayeemaa gu hidage, ya⁄abimiisetee gi ilakonti kakaaru haa caacaahhamisu Gimba gu Hhou gu Iliitleemu qadida see guba tuba, Yeesu na Kristu.
* 5:40 5:40 khwacaa: Dagaraa fala boo⁄imisi sari ⁄agitiru hida.