6
Hiileehharaa da ya⁄abimiisee fanqu
Balalu hhakiray, qatlay faadoo da sirakoomiisee da Yeesu giyaa ilii roogiigimitee hari khisla, daagii ca⁄i quru⁄umoo tla⁄aã gu Wayahuudi gwaa giimaamisee Yunaanaisoo loi ha Wayahuudi hhaã gwaa looee gu hhapee da Israeeli. Hhakira gwaa giimaamisee Yunaanaisoo gi muunaafidiri tuba, balalu sliimaa tigay koina daa afahhamaahhami hhawatee, digaa hiislayiiba deehhiru gu ⁄agooge. Da hheꞌesi ya⁄abimiisetee da mibi ha cada giyaa ilii akhasidi quru⁄umokee, higi tooinaa gii kurunkuriri daqa lenge hida sliimaa gwaa ⁄imbee Yeesu, gi kaayri sa inay tuba, “Ti naraꞌaaba dandiray mawaraa yondu gu kakaaru haa gu caacaahhamisu gimba gu Iliitleemu, ma deehhini ⁄agoo sa hida. Inkoo hhiee koi, leehhaw hida fanqu tla⁄aã googunaa, hida daa muriidi hari khisla daa hacisi Muuna gu Iliitleemu haa gu koomee waaway, ma sigi taatahhani yonduki. Kara tay dandiray hagitooraa hiikarahhana firoo, kakaaru haa caacaahhamisu hida gimba gu Iliitleemu.”
Gimbaki daa kaay ya⁄abimiisetee gi muunaboo⁄eesi raqa goõ. Inay gii leehhiri Sitefaano, heedi gwaa kooma ⁄imba hari khisla haa gwaa hacu Muuna gu Iliitleemu. Kara gii leehhiri Filiipo, Purokooro, Nikanoori, Timooni, Parimeena haa Nikolaao gwaa yaamu gu Antiyookiya dahha, gi ⁄imbi diini da Yahuudi. Raqatee hiraagi tosaa khaydi hida hhakee gu fanqu giyaay leehhiri pandaa da ya⁄abimiiseege. Da hheꞌesi ya⁄abimiisetee gii qamiti dabaiĩ koina daqa dooinay, gi tooinaa firiniri Iliitleemu.
Gimba gu Iliitleemu gii qoomi, faadoo da hida gwaa ⁄imbee Kristu gii roogiti hari khisla yaamu gu Yerusaleemuge. Kara hhapalooee wa⁄a da Iliitleemu gu Yahuudi gi akhasiri gimba gu Yeesu, gugi ⁄imbiri.
Oowaraa da Sitefaano
Inkoo Sitefaano, heedi daa ⁄aafi ha Iliitleemu gu kooma slaꞌamuu kosi gu didiri haa ⁄uuru gosi, gi yondiidi gimba gu denu gwaa bakaꞌasu hida. Teꞌesii yaa wanay hida wakinay gwaa tlankee ina, gwaa sinagoogi* waka dahhee, uma gosi naa “Hida daa afiigweedi ibinaa da tongaiimaago.” Kara wakinay yaa hhapee da Kireene haa Alekisandariyaa dahhiyay, sliimaa haa wakinay gwaa hhapee da Kilikiyaa haa Aasiya dahhee. Hida hhanki gonkoinaa hingi tlaatleesiri ilaki⁄imisu gimba haa Sitefaano. 10 Kara, inay hingaay dahhasiriiba kabaaba⁄u haa waaway gosi, sa gimba Muuna gu Iliitleemu nugwaa iliiaꞌaay cocoꞌomooge.
11 Da hheꞌesi hida hhakee ginaa ilii faafahhiri hida wakinay hari peesay, ma iliitloohhiri Sitefaano tuba, “Dandiray hagwaa akhasani heediki, kakaana gimba gu belendeqesaraa da Iliitleemu haa Musaa.” 12 Kara inay gii faafahhiri hida gu Yahuudi, gaduũ haa maarimamaa da sariyaa da Musaa. Inay seei gugi ooyiri Sitefaano, gugi tooinaa leehhisiri pandaa da balasaa da didirige da Wayahuudi. 13 Da hheꞌesi hiraagi khayri masaydii da afaꞌafuumaa, gwaa kaawee tuba, “Heediki balalu sliimaa yoó mayaaba kakaaru gimba gu belendeqesaraa marakii gu didiru gu Yahuudi, daa tlintiꞌisi sa Iliitleemu ha sariyaa da Musaa.” 14 Dandiray haã akhasani kakaana tuba, Yeesuki gu Nasareeti maa ilacati maraki gu didiru, kara ina maa hiifooki ou goori sandaa qay daqa Musaago. 15 Inkoo, hida hhakira sliimaa gwaa ibiidee balasateesii da didirige, gi ilii kaasiri ilaa Sitefaano, gi aniri pandaa dosi wanqada ubee pandaa da malayika gu Iliitleemu pahha.
* 6:9 6:9 sinagoogi: Mara doó ilii kurunkurimidiye Wayahuudi sa caacaahhamisu gu gimba gu Iliitleemu haa sa firoo.