5
⁄agitiru gu hindaqeeri goóba iliipaꞌaru
Inkoo itatiisa, unkuray hindaqeeri! Aarimida ⁄aa⁄a, hagi maahhamintay sa labaꞌasu gu didiru loi, gumaa khawa daqa doogunay. Hindaqaruumaa dooguna hiĩ hheꞌesidi, hiĩ gubidi goõ, qayroo kokuna see gu hhoi digiĩ ⁄agimi ha khulukhumbay. Peesay googuna goõ, sahaabu haã feesa see, digiĩ cagadi ha hhapee.* Cagadatee maa ilatlayda gimba gu tlakwaroo dooguna, maati ⁄aginta slaqoo kokuna aslaa pahha. Haati ilakiiki⁄imisidiri diitiray hindaqaruumaa da didiri balalu hhankii gu hiifaakooge.
Gu louu, danguũ afahhami? Haã maydiri buꞌudu bueemaa gu yondimiisee gwaa buꞌumee qaymamuu kokuna. Gu lou, gimba gu bueemaa hhakee yaani day daqa Iliitleemuge, ⁄aa⁄imuu gu yondimiisetee duguũ akhasi ha Taataa Iliitleemu gu kooma ⁄uuru goõ.
Unkuray haã ibitiri hindaqaruumaa doogunay haa haã ibitiri ibinaa da hhaꞌaleesa slahhaahhau gu slaqoo khoorotii. Unkuray hanguũ wahhaadimisidiri kuꞌunaanaykaꞌa pahha sa balotaꞌa da isooqutlidu googuna. Ye hindaqeeri, hagiĩ hukuntiri hida guba dakoo, gigi cu⁄udiri, inay ma kanisa see, hiĩ kanisiriiba unkuray.
Hiikaasa qatlay gu labaꞌasu
Ye hhiee koi, kaasaw qatlaykaꞌa naqatloo, gimaa ilii khaye Looimoo gu Goõ. Yuꞌudiyaa dooslimiisay, idoo giyoó iliikaasiye, idoo giyoó ilii baqadiye baruũ gu kaaru qaymoo dosaa. Yoótii kaasi sa baqamidu gu tlubay gu pandaa haã gu hiifaakoo see. Nama teesaaqay leẽ, unkuray see kaasaw naraꞌa, ⁄atlisaw muunaiĩ kokuna, sa gimba khawaraa da Looimoo goori yaani daadaauusidi.
Hhiee koi, hangu hhanti ilii quru⁄uday unkuray haa unkuray, dangumaa ba⁄atii hukuna ha Iliitleemu. Yuꞌudiyaa, hakiimuu gu goõ hiĩ hheꞌesi, hiĩ qadidi afamaraage.
10 Hhiee koi, ilahudeesa ibinaa da tletimiisetira da wakaꞌalee da Iliitleemu, gwaa kakaamee sa hida hari uma gu Taataa Iliitleemu. Aarimida slawaw, idoo giyaa ilii kaasiri qatlay gu labaꞌasuge. 11 Karaai slawaw tuba, hida goõ gwaa hiikaasee labaꞌasuge digigi faadi tuba, inay digaati ⁄aafi ha Iliitleemu.
Haã akhasidiri gimba gu hiikaasa da Ayuubu see, qatlay giyaa ilii labaꞌasu gu didiru loii wane. Haã arintiri idoo Taataa Iliitleemu giyaa ilii ilabuꞌumi ina yade hiifaakooge. Gu lou, Taataa Iliitleemu ti Iliitleemu gu muuna hhou, gu kooma muree!
12 Inkoo, itatiisa gimbaki see guyii loou. Hhiee koi, hhanti seelintay coko⁄o seei. Hhanti seelintay hari raw, hari hhapee, ma harima idoo waka lenseei. Maw afaꞌafuuma sliimaa, gimbuusa hari amoo da loi kilesi. Bere gimba waku ti ee, kaay ubee, “Ee.” Bere ti suti, kaay ubee, “Suti,” dangumaa ba⁄atii hukuna ha Iliitleemu.
Firoo daa hacidi ⁄imba
13 Bere tla⁄aã googunay wana heedi gu kooma ilahufidu, kwanda gi firine Iliitleemu, duguma iliiay. Bere wana heedi gu kooma hhaꞌaloo, raaiye raaꞌamu gu daareesa. 14 Kara, bere wana ga⁄iiday tla⁄aã googunay, kwanda gi eteediye gaduũ gu kanisaa, magu maakhiri hari du⁄iya hari uma gu Looimoo goori, ma firiniri Taataa Iliitleemu sa ina. 15 Gu lou, firotee, bere dagaã firimi hari ⁄imba, yoo hhoeesida ga⁄iidaykee, kara Looimoo goori gii tlaysi ina ga⁄ay gosaa. Karaai, bere heedikee kona tlakwaroo, dugu ilamooyina.
16 Inkoo, sa gimbakee goõ gu hhou, la kaaday tlakwaroo dooguna unkuray haa unkuray, la firintay Iliitleemu sa deneꞌee kokuna, muunaiĩ haa slaqoo koina digima hhoeesi. Gu lou, firoo da heedi gu kooma ibinaa daa tafaꞌadi konta ⁄uuru gu didiru.
17 Eliyaa, tletimiisaykira gu wakaꞌalee gu Iliitleemu, yaati heedi dandiray pahha. Ina yaa firimi hari muuna gosi goõ tuba, tlubay hhanti tlubi. Gu lou, tlubay yaa tlubiiba koraraa tami haa slehheeri lahhoꞌo. 18 Da hheꞌesi, Eliyaa gi kara firimi, Iliitleemu yaagii ⁄eetisi tlubay rawgo, hhapee gi kara hiica⁄asidi ⁄aamu gosi.
19 Hhiee koi, bere leẽ tla⁄aã googunay hhangwaayuusi, hiĩ may amoo da loi, dugugi iliiay, gi ki⁄i amoo da hhoige, 20 caahha tuba, hikee gwaanii fookidisu heedikee gu kooma tlakwaroo amoo dosaa da tlakwigo, giĩ ilabuꞌumi gwaaꞌaraago, haa hiĩ ilakhupisi tlakwaroo wa⁄a.
* 5:3 5:3 digiĩ cagadi ha hhapee: Sahaabu haã feesa see digoóti cagadiyaaba ha hhapee. Tiꞌii Yakoobo ilakwikwaakwihhi tuba, khooslaykee yoóti hhana, konaaba kaaruumaa da koraraa goóba hiifaakoo. 5:12 5:12 hhanti seelintay coko⁄o seei: Yakoobo tiꞌii ti sisaasiꞌi eteeda uma gu Iliitleemu haa uma gu idoo daa tlintiꞌisi sa ina sa ilakwikwihha afaꞌafuumaa. 5:18 5:18 Yuꞌudii kitaabuu gu 1 Watemi 17:1; 18:42-45.