4
Ki⁄araa dabaiĩ gu Iliitleemuge
Itatiisa sangu kaay, idoo mala naroó khayda naanaqamoo haa gau tla⁄aã googunay? Ti slahhaahhaau googuna gu tlaku, goó qwaqwatlima muunaiĩ kokunay, naroó khayaabaslii? Hoó slahhaahhaaꞌaday hari khisla idadu paslaapasloo, gimati teesaaqay see, hagiyoó slaydaaiiba. Sa gimbakee kontay tloomu, cu⁄uduũ see hoóti slaꞌaday, gimati teesaaqay see, hoó slaydaaiiba idadu hhakee gi slaꞌadeei. Saganoó tlaatleesiday naanaqamoo haa gau, kaslenkwaa, hagiyoó slaydaaiiba, sa gimba hoó Iliitleemu firintaaiiba. Unkuray goómati firintiri Iliitleemu, ha slaydaaiiba, sa gimba hoó firiirintay hari ilahudaa gu tlakwi, magiri yonditiri idadu hhakee sa hiigaamisu gu slahhaahhaau googuna.
Ye hida, unkuray ti slipalauutoꞌoo pahha, sa gimba Iliitleemu gwaa kwahhadiri. Khuꞌudaaiibaslii tuba, bere ha ⁄isintay daakaiimaa haa khooroti, fa⁄ayaa da Iliitleemu tleehhitay? Gu lou, hida gu slaee daakaiimaa haa khooroti, hhakee ti fa⁄ayaa da Iliitleemu. Malaaꞌay, hanti ilahudeesidiri tuba, Handikaa da Iliitleemu yoóti kaada diitiray tuba, “Kona tloomu gu didiru sa muuna gosi giyaa qaasi waꞌay kotii?”* Gimati teesaaqay see, Iliitleemu sandoó hadisi hhoinay gosi gu didiru gu kooma ⁄uuru hari khisla. Handikaa da Iliitleemu saganoó kakanta tuba, “Iliitleemu yoó kanimisi hhakaꞌa gungoó hiiduubee, gimati teesaaqay see, yoó hadimisi hhoinay gosi sa hida gu koomee murumuꞌuumaa.”
Inkoo, la ⁄imbiday hari murumuꞌuumaa Tawaaloo da Iliitleemu. Kanisakuna Biriisimoo, teesaaqay yooti lakidi daqa doogunaa. Iliisataw Taataa Iliitleemu, teesaaqay ina see yaay sati ciyoomoo googunay. Ye hida, unkuray gu koomee tlakwaroo, ilabuusla dabaiĩ kokuna. Ilabuusla muunaiĩ kokuna see, unkuray gu koomee ilahudaa cada cada. Li⁄a, gaiida, ⁄aa⁄a sa gimba gu tlakwaroo dooguna. Qasaw googuna hiifookidiye, ma ⁄aa⁄imuu tleehhidi, kara hhaꞌaloo dooguna hiifookite, ma gaiidimoo tleehhiti. 10 Hanguu ⁄eetisidee gi laqantay murumuꞌuumaa pandaa da Looimoo goori. Teesaaqay, ina dangoo waratlaysi pandaa dosii.
Maw hukuruu hida wakinay
11 Ye hhiee koi, hangu hhanti iliitlohhitay gimba gu tlaku unkuray haa unkuray. Heedi gu gimbuusa gimba gu tlaku daqa hhia gosii, teesaaqay gugi hukuna ina, heedikee sariyaa da Iliitleemu giniĩ kanisi, gigi asu hukuna sariyaa. Inkoo, bere haã hukunti sariyaa, gati gwaa⁄adaaba, ugu hanti hakiimuu gosi tleehhiti. 12 Gu lou, ti Iliitleemu ina lenkosi naa qaasi sariyaa, ina lenkosi na hakiimuu gu goõ. Ina Iliitleemu kilesi na kona ⁄uuru gu ilabuꞌuruu haa gu hhamisaraa hida. Inkoo, ugu, ⁄uuru mala konta guri hukuruu hida wakinay?
Maw hiiduubidu
13 Ye hida, itatiisa, unkuray goó kaawee hari hiiduubidu tuba, “Letuti, angamalee heetlaalee, hoo hadakayna yaamu wakinayge, ma ibiidani taysi kori leẽ. Teꞌesii, ma kirigini idadu, ma asu slayni peesay wa⁄a.” 14 Hhidintay coko⁄o seei, gimati idoo daayii ca⁄a heetlaalee! Ilahudeesa, ibinaa dooguna ti idoo mala? Gu lou, ibinaa ti guuliyoo pahha, doó hiica⁄a hari qatlay coko⁄oniinii kilesi, gi tosaa gii hhancooita. 15 Ba⁄ay unkuray hanti aloo kaaday ubee, “Bere Looimoo gu Goõ slai, hoo ibiidana, hoo yondiidana yonduki, angamalee hikaꞌa.” 16 Inkoo, unkuray hangoóyi duubitay bawma doogunay. Hiiduubidukee sliimaa ti tlakwaroo pandaa da Iliitleemuge.
17 Ilahudeesa gimbaki: bere heedi khui gimba waku gu hhou, da slaiye magu yondiidi, gu asu may yondu gimbakee, gu lou, ti tlakwaroo pandaa da Iliitleemuge.
* 4:5 4:5 Kona tloomu gu didiru sa muuna gosi giyaa qaasi waꞌay kotii: Wanta amoo waka da cadii da ilakeesaraa gimbaki, Muuna giyaa qaasi waꞌay kotii kona tloomu gu didiru. Yuꞌudii kitaabuu gu Tlaatleesoo 2:7; Hiica⁄araa 20:5; Hiislaslaw gu Sariyaa 4:24; Sakariyaa 8:2. 4:6 4:6 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiihhantlisa 3:34. 4:8 4:8 ilabuusla dabaiĩ kokuna: Hhapalooee yaa kwanda gi ilabuusliye dabaiĩ haa yeꞌeeroo koina, qatlay giyaa ilii daadaauusiri mara gu didiruge gu Iliitleemu Yuꞌudii kitaabuu gu Hiica⁄araa 30:17-21.