3
Cufaraã haa tlakwaroo dosi
Ye hhiee koi, hida angaamaka kilesi tla⁄aã googunay na konee kwayru gu maarimamaa tleehhida da gimba gu Iliitleemu, sa gimba ha khuꞌuday tuba, dandiray goó caacaahhamisee, gu lou, maa slayna hukumuu gu dihhu ba⁄ay da hida wakinay see. Dandiray sliimaa hoó hiitatafimidana ibinaa doorii hari amamu wa⁄a. Inkoo, bere heedi goóba hiitatafida gimba gosii, gu lou, hikee yaatii ⁄atli, hiidahhasi tawaaliru see slaqwa dosi goõ.
Yuꞌudiyaa, dandiray hoó hiilu⁄ana sikhimi afaiĩ gu faraasige, ma hindi akhamisiri dandiray, teesaaqay hiidahhasana tawaaliru slaqoo koina goõ. Karaai, ilatahha gimba gu meeli: khooslaykee guti denu loi, kara digoóti ila⁄upidi ha caaqwa da dihhi tlawa da didirige. Gimati teesaaqay see, digoótii dahhasi hiifookidisa hari maadimoo gu coko⁄u hari khisla daqa gi slaiye khuꞌusa heedi goó maada. Nama teesaaqay leẽ, cufaraã see ti idoo gu coko⁄u hari khisla slaqwage, teesaaqay see, hingoó hiiduubi hari gimba gu denu.
Kara, ilatahha gimba gu aslaa see: cisooriya da coko⁄i hiidahhasida da⁄araa sla⁄ay gu didiru. Cufaraã see ti aslaa pahha tla⁄aã gu daqeemoo gu slaqwage, ti khooroo daa hacidi tlakwaroo paslaapasloo. Kara, cufaraã ti aslaa doó da⁄a pahha heedi haa gi tlakweesida ibinaa dosi goõ, hari buruburiya da aslaa doó Jehanaamu dahha.
Gu lou, hida hiidahhasiyay tawaaliru makay haã cira⁄oo see, deesasee haã makay gu tlawa da didiri see. Gimati teesaaqay see, wanaaba heedi gu hiidahhasa tawaaliru cufaraã gosi hari ⁄uuru gosi. Cufaraã yoó hiifiifisiyaaba yondu gosaa gu tlakugo, yaa haci qada goó gaasa.
Hari cufaraã hoó daareesana Iliitleemu, Looimoo goori haa Taataa goori. Kara harima cufarakee leẽ hoó ilawaamisana hida gu Iliitleemu slaqamisee, daa tleehhi hari ilaꞌaaꞌatisa dosi. 10 Afakeesaa lengo doóyii ca⁄i gimba gu daareesa haa gimba gu ilawaamisu. Hhiee koi, teesaaqay ti naraꞌaaba. 11-12 Yuꞌudiyaa, hhaahhiya leẽ yoó hiica⁄asidaaba maꞌay gu hhoi haa maꞌay gu cakhasaa. Karaai, ilatahha gimba gu khai: ⁄ancimoo ⁄aamuudiyaaba ⁄aamu gu miseyituuni, gimati khaimoo gu sabiibu ⁄aamuudiyaaba ⁄aamu gu ⁄ancimoo.
Waaway goó rawaa gu raw dahha
13 Miyaa tla⁄aã googunay hingoó hiiduuba tuba, kona waaway? Heedikee giti laqane waawaykee hari ibinaa daraa hiiboo⁄odi, hari yondu gosi gu hhou, giyoó yondiidiye hari murumuꞌuumaa, doó hiica⁄a waawaygo.
14 Inkoo, bere muunaiĩ kokunay kontay qunceeraa haa tloomu gu kooma wakimaa, hangi hhanti hiiduubitay tuba, kontay waaway, hhanti afaꞌafuumitayi. 15 Gu lou, waaway gu teesaaqay slanqasa yoó rawaa gu raw dahhiyaaba, hikee guti khooroti, goóba waaway gu Muuna gu Iliitleemu, yoó daqa Sataanimoo dahhi. 16 Sa gimba daqa da iliiwane qunceeraa haa tloomu, teꞌesii na daqa da iliiwane khoslongora haa tlakwaroo wa⁄a paslaapasloo.
17 Inkoo, waaway goó rawaa gu raw dahha, gesaa guti hhou loi, guti ⁄abaaku poy. Karaai, waawaykee yoóti ibiidi hhoinay haa hida, yoóti ilahudeemisi gimba gu hida wakinay. Yaati haci ⁄awaariru, yoóti laqana yondu gu hhou sa hida. Yoóti may paslimisuu gu hida haã afaꞌafuumaa see. 18 Gu lou, hida gu slaee ibinaa hhoinay haa hida, goó koisee teesaaqay, yoóti buꞌunay ibinaa daa tafaꞌadi pandaa da Iliitleemuge.