2
Ilii⁄oo⁄a sa paslimisu gu hida
Ye hhiee koi, goó ⁄imbee Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu, hiĩ gu kooma ⁄uuru goõ, sangu kaay, etaa hhanti paslimisiday hida.
Ilatahha gimbaki: heedi waku yaay day hiikurunkurida doogunay, dinca dosii hindii lu⁄umi petee gu sahaabu, kara hiĩ daamisi qayroo gu hhoi. Qatlaykeesii lenge daagii day kwaꞌalimoo, hiĩ daasi qayroo gwaa cumuumuudee haa gwaa faakee. Inkoo, bere laqantay muree sa hikira guũ daamisu qayroo gu hhoi, sugugi kaaday tuba, “Ibiidi tiꞌii daqa da hhoige,” kara sa kwaꞌalimokira gi kaaday tuba, “Ugu yaqay qadidi,” baku “Ibiidi tiꞌii hhapeege, ilaciyaa haa yeꞌeeroo koii,” goo antee, hikee paslimisu goobaslii tla⁄aã googunay, kara hikee hukuru goobaslii, goó hiicaca⁄a ilahudaa gu tlakwigo?
Hhiee koi ga slae, itatiisa! Iliitleemu yaa hiileehhiibaslii kwaeeli tiꞌii khoorotii, ma hindaqeeri gu ⁄imba tleehhidiri. Slime, inay ma aaliniri tawaaloo daa hiifadidi sa hida hhakaꞌa gu slaee ina? Inkoo, unkuray hagiyaa muritiriiba kwaeeli.
Bere ilatahhaday, caba ti hindaqeeri noó labaꞌasiyay unkuray, noó dukhudukhunay unkuray balasaage? Inay hhakee pasliyaaii, goó belendeqesee uma gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu, umakee gu cuua, daa eteedi daqa doogunay?
Daayii ca⁄i ilakaawaraa waka, da didiri loi Handikaa da Iliitleemuge tuba, “Slae hida danaee koku, idoo hangu iliislaꞌade gooay ugu lenkoogu.” Bere ilakaawaratee goó hiigaamisiday naraꞌa, gu lou, hoóti boo⁄isiday.
Inkoo, bere ha paslimisiday hida, hati yonditay tlakwaroo, kontay dakoo pandaa da sariyaa da Iliitleemuge. 10 Heedi goó hiigaamisa sariyaa goõ, gimati teesaaqay see, dugugi kaba⁄i hiigaasa ilakaawaraa leẽ kilesi, heedikee kona dakoo pandaa da sariyaa gonge. 11 Gu lou, hiĩ gwaa kaaw tuba, “Hhanti slipalauta,” slime yaa kaay tuba, “Hhanti gaasida heedi.” Inkoo, bere haa slipalautiiba, teesaaqay see, haã gaasidi heedi, hanti heedi goo dakusa sariyaa tleehhiti.
12 Sa gimbakee goõ, gimbuusa haa yondiida hari amoo doó ⁄imbiye ha sariyaa da ilabuꞌuru goori.* Slawaw tuba, dandimaa hukuru kay hari sariyatee. 13 Sa gimba, ina Iliitleemu maa ⁄awaarinaaba sa hida hhakaꞌa goóba ⁄awaariru sa hida wakinay. Inkoo, bere hoó ⁄awaarintaaba sa hida wakinay, Iliitleemu see maa ⁄awaarinaaba sa ugu baloteesii da hiifaakooge.
⁄imba haa yondu
14 Ye hhiee koi, hhoinay mala na wana, bere heedi kaay tuba, “Kooma ⁄imba daqa Yeesuge,” kaslenkwaa, tay yoó tosaa laqanaaba hhoinay sa hida wakinay? Gu louu, ⁄imbatee hiidahhasidaa ilabuꞌuruu ina?
15 Ilatahha gimbaki: hhia waku haa hhioo waka hiĩ afariibukusiri qayroo, ⁄agoo see hhaka daqa dooinay. 16 Inkoo, bere leẽ tla⁄aã googunay kaay sa inay tuba, “Taa⁄amida, la saayu daaday, hhanti antayi caaqwa, la akhaakhantayi naraꞌa,” kaslenkwaa, guba hadisaraa idoo da iliiawaraa inay, hhoinay mala na wana? 17 Nama amotee leẽ, ⁄imba kilesi, bere dagaba leelehhisa ha yondu gu hhou, yaati gwaꞌati.
18 Inkoo, angamalee heedi waku yoo siꞌi gimbakee, yoo koisi paslisa ⁄imba haa yondu gosi, gi kaay tuba, “Ugu konta ⁄imba daqa Yeesuge, ana yondu gu hhou guni kooma.”
Naraꞌa! Inkoo, sinoo malee laqanta ⁄imba doogu doóba yondiida hhoinay sa hida wakinay? Hari bara dooi, sugu laqama ⁄imba dooi hari yondu gooi gu hhou. 19 Ugu hangoó hiiduubida tuba, “Kooma ⁄imba,” sa gimba hoó ⁄imbida tuba, Iliitleemu ti leẽ kilesi, kara wanaaba gu caduu. Naraꞌa! Gieeri see yoó teesaaqay ⁄imbiyay, kara yoóti dakhadakhamidiyay hari tlaꞌamee.
20 Ye, heedi gwaa bawdu, slaꞌadaa maꞌaraa tuba, ⁄imba kilesi ti diitiray, bere dagaba leeleehhisa ha yondu gu hhouu? 21 Yuꞌudiyaa, taataa goori Aburahaamu dugwaa faadiibaslii konaaba dakoo, sa gimba yaa muriidi Iliitleemu, giyaa iliica⁄asi nankosi Isaaka masabaahuge? 22 Hari amotee haã anti, idoo ⁄imba da Aburahaamu giyaa ilii yonditi sliimaa haa yondu gosi. ⁄imba dosi dagaa hiigaasi ha yondu gosi. 23 Karaai, gimbakira gu Handikaa da Iliitleemu dugugii gaasi tuba, “Aburahaamu yaa ⁄imbi Iliitleemu, teesaaqay Iliitleemu gugi faadi kona ibinaa daa tafaꞌadi.” Ina dugwaati amoo eteedi danaꞌa gu Iliitleemu.
24 Ye hhiee koi, hanti antiri tuba, dandoóti faadi konaaba dakoo hari yondu goori gu hhou, ⁄imba kilesi hiti buꞌudisidaaba. 25 Ilatahha slime gimba gu Rahaabu, slipalauutoꞌotira. Ina see dagaati faadi kontaaba dakoo pandaa da Iliitleemuge, sa gimba yaa laqanti hhoinay sa cangicangimiisetira, qatlay giyaa ilii yakwidi inay. Ina gigi cira ya⁄abidi, ma waaudiri hari amoo waka, digima may ooyiru.
26 Gu lou, slaqwa da heedi, bere muuna hhaku, hinti gwaꞌati. Nama teesaaqay leẽ, bere heedi kona ⁄imba, tay yoó yondiidiyaaba hhoinay, slime ⁄imba dosi hinti gwaꞌati.
2:8 2:8 Yuꞌudii kitaabuu gu Gimba gu Walaawi 19:18. 2:11 2:11 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiica⁄araa 20:14; Hiislaslaw gu Sariyaa 5:18. 2:11 2:11 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiica⁄araa 20:13; Hiislaslaw gu Sariyaa 5:17. * 2:12 2:12 sariyaa da ilabuꞌuru goori: Sariyatee ti Gimba gu Hhou, goó kaawa tuba, ilamuriidane hida wakinay, gigi iliiayna. 2:21 2:21 Yuꞌudii kitaabuu gu Tlaatleesoo 22:9, 12. 2:23 2:23 Yuꞌudii kitaabuu gu Tlaatleesoo 15:6. 2:25 2:25 Rahaabu: Yakoobo yaa ⁄imbiiba yondu gosi gu Rahaabu. Gimati teesaaqay see, giyaa dumbeesi sa ⁄imbaraa dosi daqa Iliitleemuge. Yuꞌudii kitaabuu gu Yosuuwa 2:4, 15; 6:17.