Cheeti da Pawlo sa
Wafiliipi
Gimba guri giyaada
Yaamu gu Filiipi yaa hhapee da Yunaanige wanay. Pawlo yaa kakaami Gimba gu Hhou gu Yeesu teꞌesii Filiipige haa gi tlaatleesi kanisaa teꞌesii. (Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 16.) Qariqaaqari, koraraa angaamaka Pawlo giyaa ilii jeerage wana yaamu gu Ruumige, kanisaa da Filiipi gi ya⁄abidi peesay sa ina. Ina gi handikimi cheetiti sa kaawa ⁄iisoo sa inay.
Cheetitii, ina ilakesaasidi sa hida goó ⁄imbee Kristu tuba, ina konaaba tlaꞌamee da gwaaꞌaraa. Slime, ina hitii ⁄atliitlimisi inay, ma qadimidiri naraꞌa ⁄imbaraa dooinay, qatlay digi ilii labaꞌasiye. Kara ina giti ilii⁄oo⁄ii⁄imina inay tuba, hingi hhanti hiiduubiyay, hiti konee murumuꞌuuma, idoo Kristu gooay gi iliiwane. Ina sigitii slaslaaslay inay tuba, ibinaa dooina da ilagaasa haa Kristu ti sawaadii sigaa hadisi ha Iliitleemu. Teesaaqay, inay hhanti sirakonay maarimamaa da afaꞌafuuma doó hiifaafahhama inay tuba, sirakonee ou gu diini, daa hadisi ha Iliitleemu sa Wayahuudi.
1
Cehheemisu daqa Pawlogo
Cheetiti yaa daqa Pawlo dahhada haa Timoteeyo, tongee da Kristu Yeesu.
Ha handikiikima sa hida goõ gu Iliitleemu daa ilagaasi daqa Kristuge gu yaamu gu Filiipige waaree sliimaa haa lawaalee da kanisaa,* haa yondimiisee goõ da kanisaa.
Ana firiirima ambee, hhoinay gu didiru haa qasaw goó daqa Iliitleemu dahha Taataa goori haa daqa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu, ibiidiye sliimaa haa unkuray.
Daareesa haa Firoo da Pawlo sa Kanisaa
Gu lou, ana hoó kaawa ⁄iisoo sa Iliitleemu, qatlay sliimaa goó ilii ilahudeese unkuray. Firoo dooii goõ, balalu sliimaa ana hoóti firima sa unkuray goõ, hari hhaꞌaloo, sa gimba hanaa iliiaydiri ana kakaaru gu Gimba gu Hhou gu Yeesu, tlaatleesoo baloo da pandaago gaa iliipaꞌantiri Yeesu letuti naqatloo. Teesaaqay, ana khua gu lou, Iliitleemu gwaa tlaatleesu yondu gosi gu hhou daqa doogunay, gi ilakona haa gii gaasi yondukee balotaꞌa naqatloo gimaa ilii khaye Yeesu Kristu.
Balalu sliimaa hoó muuna gooii wantay! Kara teesaaqay ti naraꞌa ana ilahudeemisu unkuray gonkokunaa taqaaqay. Unkuray hanaa iliiaydiri ana, hhoinaykii gu didiruge sandoó hadimisiye daqa Iliitleemugo. Qatlay ana gaa ilii khiidimooge waaree baku gaa ilii kakaakaamee Gimba gu Hhou gu Yeesu tuba, guti lou. Iliitleemu ti masaydii gooi, qatlay goó ilii kaawe ambee, ana hangu slaꞌa unkuray hari khisla, idoo dangoó iliislaiye gooay ha Kristu Yeesu loi.
Firoo dooi na nahaã ambee, balalu sliimaa hangu ilakontee slaꞌamuu unkuray haa unkuray, kara ma caahhadiri waaway gu lou, haa ma hukuntiri hari amoo da haaki loi. 10 Teesaaqay firima, ma hiidahhasidiri hiileehha gimba gu hhou, ma metiri tlakwaroo see hhaka ma ilii kaawaraa see gimba gu tlaku balotaꞌa naqatloo damaa iliiki⁄iye Yeesu Kristu. 11 Sa gimba, ibinaa dooguna dagaã hacisi gimba sliimaa gwaa tafau goó daqa Yeesu Kristu dahha, gimbaki sliimaa sa muriidaraa haa daareesaraa da Iliitleemu.
Khiidimoo gu Pawlo hiiqoomeesi Gimba gu Hhou
12 Inkoo, ye hhiee koi, slaꞌa unkuray ma caahhadiri ambee, labaꞌasuki gunaa slaw, hiĩ iliiay Gimba gu Hhou gu Kristu, maay qoomi. 13 Teesaaqay, tiꞌii hida sliimaa haa sirikaarii goõ doó ga⁄awa mara gu mutemi gu didiru, khuiyay naraꞌa tuba, ana khiidimooge waara, sa gimba ana hangwaa ilagaasi haa Kristu. 14 Sa gimba ga khiidimooge waare, hhiee wa⁄a goó iliipaꞌamee Looimoo gu Goõ, hiĩ slayri ⁄atlimaa, ma kakaaniri gimba gu Iliitleemu, tlaꞌamee see hhaka.
15 Guti lou, wanay hhiee koti wakinay goó kakaamee Gimba gu Hhou gu Kristu hari tloomu, kara yoóti slaiyay naanaqamoo haa hida wakinay sa gimbakee. Teesaaqay see, wakinay yoóti slaiyay kakaaru Gimba gu Hhou gu Kristu hari muunaiĩ gu hhoi loi. 16 Hhaã yoóti kakaanay hari muunaiĩ gu slaꞌamuu, sa gimba khuiyay tuba, dinaati khiidimi jeerage, ma ilakeesi tuba, Gimba gu Hhou gu Yeesu guti lou. 17 Hhakee gu koomee qunceeraa, yoóti kakaanay Kristu hari muunaiĩ gu tlakwi, ma digi dumbimi ha hida. Kara gi ilahudeesiyayi tuba, bere teesaaqay laqiyay, hiirogisiyay labaꞌasu gooi khiidimooge. 18 Teesaaqay see, idotee gi ilahudeedeemisiyee haa gi slaiyee laqaraa daqa dooii ti diitiray. Idoo da kaari haa doó ana muuna boo⁄esaa na nahaã tuba, kwanda Kristu dugu kakaakane hari amamu sliimaa, gini hari piimaa da tlakwii, baku ti hari piimaa da hhoi.
Gu lou, ana ha ilakooma hhaꞌaluuda, 19 sa gimba, ana khua naraꞌa ambee, hari amoo da firoo dooguna sa ana haa iliiawaraa doó daqa Muuna gu Yeesu Kristu dahha, gimba guniĩ slaw ana hiifookidi, ma amoo da ilabuꞌuru gooi tleehhiti. 20 Kooma iliipaꞌaru gu lou ambee, dini muriidisiyaaba hari amoo lensee yondu goó yondiidege. Hati ilakooma kakaaru hari ⁄atlimaa Gimba gu Hhou gu Kristu da wakaꞌalee gooay, hida ma muriidiri Kristu hari yondu goó ilakoome yondu, qatlay ga ilii slafe baku hari gwaaꞌaraa dooi see.
21 Daqa dooii, ibinaa ti yondiidaraa sa Kristu, kara gwaaꞌaraa ti faydaa. 22 Inkoo, bere ti ilakooma ibinaa khoorotii, hayii dahhasa yondu gu kooma ⁄aamu wa⁄a sa Kristu. Ana hhidima idoo mala ganii leehha! Tii leehhaa ilakooma ibinaa baku ti gwaaꞌaraa! 23 Gimbaki cada kosaa hinitii dafiifimidi. Hari bara doyi ti slahhaahhaaꞌa, ma gwaai, ma ibinaa kay sliimaa haa Kristu, hiĩ na gimba gaã arimi ti hhoinay. 24 Teesaaqay see, sa unkuray hanti arimi ambee, ti hhoinay loi ilakooma ibinaa tiꞌii khoorooge. 25 Gimbaki guti lou, kara ha khua ambee, sa gimbaki ha iliipaꞌama ibinaa sliimaa haa unkuray goõ, ma ilakontiri slawaraa hhaꞌaloo hari khisla ⁄imbaa doogunay. 26 Teesaaqay, qatlay gamaa iliikhawe kara daqa doogunay, unkuray hamaa hhaꞌaluumitay sa ana, ilagaasa dooguna haa Kristu Yeesu.
27 Inkoo, gimba sliimaage gu kaaru, ilakooma ibinaa hari amoo doó slaiye gooay ha Gimba gu Hhou gu Kristu. Teesaaqay laqa, bere hamaa khaw sa arimaa unkuray baku bere dinaani pihhiiba see khawaraa, ana ha akhase tuba, haã qaditiri naraꞌa muuna lenge. Kara kontay ilahudaa leẽ, tay toogunaa yonditay sliimaa sa ⁄imba daa khoca hari amoo da Gimba gu Hhou gu Kristu, 28 tlaꞌamuuda see hhaka hida hhakira goó tlatlankimee unkuray. Gu lou, hari amoti ha laqantay daqa dooinay tuba, Iliitleemu hhamisi inay haa gi ilabuꞌuna unkuray, sa gimba, gimbaki sliimaa yaa daqa dosi dahhi. 29 Sa gimba, Iliitleemu sangwaati qayiiba unkuray hhoinay gu didiru gu ⁄imba kilesi Kristu, slime ti labaꞌasu sa ina. 30 Qwatla ga kontee inkoo, ti hikira kooi pahha gaa antiri yaamu gu Filiipige. Kara, ti hiĩ pahha ga inkoo akhaakhamisidee kahhi daqa dooii tiꞌii jeerage.
* 1:1 1:1 lawaalee da kanisaa: Angamalee askoofu.