2
Sirakooma murumuꞌuumaa da Kristu
Inkoo, haã slaydirii ⁄uuru muunaiĩ kokunay, gu hida gu Kristu tleehhida? Dangoó tlaatlaqasiyaa ha slaꞌamuu kosi? Kontaaii ilagaasa haa Muuna gu Iliitleemu? Sangoó ⁄awaariirintaai haa hangugi iliiaꞌayday unkuray haa unkuray? Bere da teesaaqay wana, hani muuna boo⁄eesidee ma hiigaasidiri hhaꞌaloo dooi, bere unkuray hangu wariiakhasiday hari amoo da kooma ilahudaa leẽ, slaꞌamuu leẽ, muuna leẽ haa ilahudaa idoo leẽ. Hhanti koisiday yondu idoo lensee hari qunceeraa, baku harii duubidu diitiray unkuray kilakokuna, ba⁄ay ti kooma murumuꞌuuma, gi fatay hida wakinay tuba, guti kaari ba⁄ay da unkuray. Hhanti khuꞌuntay gimba googuna kilesi, ba⁄ay hiti yondiida sa faydaa da hida wakinay see.
Balalu sliimaa kooma nama piimaatira leẽ, daa kone Kristu Yeesu.
Ina balalu sliimaa giyamati qadidi Iliitleemu pahha,
hingaa arimiiba Iliitleemu tleehhida ti idoo da iliinakafa.
Teesaaqay see, gi ⁄imbi mawaraa gimba goõ gu raw,
gi tongimoo gooay tleehhidi,
yaagi khay heedi pahha khoorotii.
Kara, qatlay hida gwaa ilii aniri heedi pahha,
hingaa arimi ina lenkosi ti idoo gooba,
yaa akhamisi gimba gu Iliitleemu,
gwaaꞌaraa dosi naqatloo musalaabage.
Teesaaqay, Iliitleemu gugii tlaysi daqa da rawaa loii,
sugugi qay uma gu kooma muree da didiru,
gwaayii catu umaiĩ goõ.
10 Iliitleemu yaa taqay laqi, daqa uma gu Yeesuge,
idadu sliimaa gu rawaa gu raw,
gu khooroo haa gu khonsleebaage waaree,
keebeeimidiyee, ma laqaniri muree.
11 Kara kila cufaraã ⁄imbiye tuba,
Yeesu Kristu ti Looimoo gu Goõ,
sa daareesa da Iliitleemu Taataa.
Hida goó ⁄imbee Yeesu cencee tleehhidiyee khoorooge
12 Teesaaqay, deneꞌee koi ga slae, qatlay gaa ilii waare sliimaa haa unkuray, haa muritiri Iliitleemu balalu sliimaa. Inkoo hangu tlaatlaqasa, hiti asu ilakooma muriida Iliitleemu hari khisla, qatlay ga ilii segenge waare haa unkuray. Ilakooma hiigaasa ilabuꞌuruu googuna hari tlaꞌamee haa hari dakhadakhamoo pandaa da Iliitleemuge. 13 Sa gimba, Iliitleemu noó yondiidi yondu waꞌay kokunay, tay sangugi qay slaꞌamuu guyii gaasaraa idoo gi slaiye haa sangugi qay hiidahhasa da yondukaꞌa goó muunaboo⁄eesa ina.
14 Yondiida gimba sliimaa hangu hhanti ilii quru⁄uday, kara hangu hhanti ilaki⁄imisiday unkuray haa unkuray, 15 ma maydiri slawaraa ilawaasa, haa ilii kaawaraa gimba lensee gu tlaku, ma yaꞌay gu Iliitleemu tleehhitiri hhaã gooba ilawaasa lensee, tla⁄aã gu laqwalotii daa tlakwaakwaydi. Tla⁄aã gooinay hhakee, unkuray hoóti wanqaday, tica⁄eerii pahha rawge, 16 tay toogunaa kakantay gimbakee gu slafimaa sa hida wakinay. Teesaaqay, ana hangumaa hiiduuba hari khisla sa unkuray balootaꞌayi damaa iliiki⁄iye Kristu ambee, dinaa kaba⁄iiba taa⁄adimooge, kara haati yondiidiiba hari maguuma diitiray.
17 Teesaaqay see, ana hamaa hhaꞌaluuda, dinimaama gaasi see, tay ceedee doyi gi tuutuquta sadaakataꞌa pahha doó hadisiye rawaa gu masabaahuge, haa sadaakataꞌa pahha doó hiiroogisiye yondu googunay. Kara hhaꞌaloo dooi sliimaa wante haa unkuray gonkokunaa, 18 nama amotee leẽ, unkuray see kwanda ga hhaꞌaluumitee sliimaa haa ana.
Timoteeyo haa Epafurodiito hhiyuumage
19 Inkoo, kooma iliipaꞌaru daqa Looimoo gu Goõ Yeesu, ya⁄abaraa Timoteeyo daqa doogunay ciraai, ma slay gimba googuna, guni muuna hii⁄atlisa. 20 Koomaaba heedi waku tiꞌii goó iliiqaasa ibinaa dooguna da Timoteeyo gooay. 21 Sa gimba, hida wakinay yoóti yondiidiyay gimba gooina kilesi, idoo gi iliislaiyee inay, kara yoó ilahudeesiyaaiiba gimba gu Yeesu Kristu. 22 Unkuray khuꞌuday gu lou, idoo Timoteeyo hingaa ilii laqami tuba, ina ti heedi gu kaaru. Ina yaa kakaami Gimba gu Hhou sliimaa haa ana ubee, ti naw pahha noó yondiidi haa taataa gosi loi. 23 Inkoo, kooma iliipaꞌaru gu ya⁄abaraa ina ciraai daqa doogunay, qatlay goo ilii caahhe, idoo daayii ca⁄a daqa dooii. 24 Gu lou, ana see kooma iliipaꞌaru daqa Looimoo gu gonge tuba, dinaa geemay, haa khaw daqa doogunay balalu hhankii gu ilaciyaage.
25 Inkoo, haani ilahudeesi ambee, ti naraꞌa watlisaraa hhia goy Epafurodiito daqa doogunay. Ina ti yondimiisay haa sirikaarimoo danaꞌa gooi kakaaru gu Gimba gu Hhouge, slime ina ti ya⁄abimiisay googuna, gwaa ya⁄abidiri yaagi khay, mani omi. 26 Sa gimba, ina kona kwayru hari khisla gu arimaa unkuray gonkokunaa. Kara dugwaa hiili⁄eesi, giyaa ilii caahhi, haã akhasidiri tuba, ina yaa mama⁄i. 27 Gu lou, yaa mama⁄i, kara daati naahhi aloo gwaai. Teesaaqay see, Iliitleemu gi ⁄awaarimi hari khisla, gugi hhoeesi, kara ti ina kilesiiba, slime ana see sinaati ⁄awaarimi. Sa gimba, Epafurodiito yaa slaiyaaba, ma ⁄isimi ⁄aa⁄iya da didiri daqa dooii. 28 Inkoo, haã na idoo loi sugwaa slae ya⁄abaraa daqa doogunay, ma hhaꞌaluumitiri, qatlay goó ilii antee karaai, ana see tlaꞌamee dooi, mayii slakwaꞌadi. 29 Teesaaqay, kwahhasuusakuna hari hhaꞌaloo da didiri, hhia googuna pahha iliipaꞌaru gu Looimoo gu gonge. Kara laqama muree daqa hida goó yondiidee da ina gooay. 30 Sa gimba, ina yaati naahhi aloo gwaai sa yondu gu Kristu, yaay ca⁄asi ibinaa dosi see, may dahhasi iliiawa ana, hari amoti unkuray haa aloo hiidahhasidaaiiba iliiawaraa ana.
2:11 2:11 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 45:23.