3
Ibinaa daa tafaꞌadi hari amoo da ⁄imba Kristu
Inkoo, ye hhiee koi, hiifaakooge sangu slaꞌa kaawa ambee, gimba sliimaage hhaꞌaluumida sa ilagaasa dooguna haa Looimoo gu Goõ! Gu lou, ana ba⁄aa⁄aadaaba handikiru sa unkuray, gimba da hikira gooay sangwaa handikimi wakaꞌalee, sa gimba ana khua ambee, gimbakee ga⁄ay naraꞌa ⁄imba dooguna daqa Kristuge.
Hangu ga⁄aydee naraꞌa haa hida hhakee goó yondiidee tlakwaroo, gwehheeri hhakee,* goó kaawee tuba, heedi ma ba⁄ami, ti kwanda dugu daba⁄iye. Gu lou, ti dandiray naa oowani daba⁄u gu lou muunaiĩ kotii, sa gimba ti dandiray noó hhaꞌaleesana Iliitleemu harii dahhasa da Muuna gosi haa hoóti arina dumbii sa ibinaa doori daqa Kristu Yeesuge. Kara hoó iliipaꞌanaaba gimba gu slaqoo taqay da daba⁄u gooay. Teesaaqay see, ana haa aloo hiidahhasa hari ⁄atlimaa iliipaꞌaru gimbakee gu slaqwa. Inkoo, bere wana heedi gu hiidahhasa iliipaꞌaru gimba gu slaqwa, ana na asu khisla loi. Idoo daa iliislaiye gooay ha sariyaa da Wayahuudi, dinaa daba⁄i gaa iliikoome balalu gweleti. Kara taataa haa iyoo doyi gonkoinaa ti Waisraeeli, gu motoliya da Benyamiini, ana ti Eburaanimoo loi loi. Kara haa iliikoomi sariyaa da Wayahuudi, sa gimba ana ti Farisaaymoo. Hari bara da maguuma haa kooma maguuma hari khisla, da labaꞌasu hida gu kanisaa. Kara hari bara da ibinaa ibidinaa daa tafaꞌadi, doó slaye hari iliikooma da sariyaa, haa koomaaba belendeqesa lensee.
Teesaaqay see, gimbakira gaa arimi wakaꞌalee kona faydaa daqa dooii, inkoo hagunti faadi ti konaaba faydaa coko⁄o see, sa Kristu. Gu lou, ti hikee kilesiiba gaã arimi guba faydaa, inkoo ana hanti faadi gimba goõ ti konaaba faydaa coko⁄o see, goó ilii ilakhuukhuꞌuse haa hhoinay gu kaaru gu caahharaa Kristu Yeesu, Looimoo goy. Sa gimba gosi, ana haa ⁄imbi kwahharaa gimba goõ, kara gimbakee sliimaa hagunti faadi ti hoori pahha, ana ma slay Kristu. Kara dinima ilagaasi haa ina sumuku, ti sa gimba gu ibinaa daa tafaꞌadi gooba ga koome, doó slaye hari iliikooma da sariyaa. Teesaaqay gooba! Inkoo ana ti koome ibinaa daa tafaꞌadi doó slaye hari amoo da ⁄imba Kristu, gu lou ibinati daa tafaꞌadi yoó daqa Iliitleemu dahhada kara dagoóti slay hari amoo da ⁄imba Kristu. 10 Ana hati slaꞌa magu caahhi Kristu haa hiidahhasa da slafaraa dosi ayisago, haa mangu ilagaasani haa ina hari amoo da labaꞌasu gosi giyaa slay. Kara hari bara da ibinaa daa tafaꞌadi, ana see slaꞌa mangi slaaslaaqasi haa ina hari amoo da gwaaꞌaraa dosi. 11 Ana ma slay iliipaꞌaru gu slafaraa haa hiica⁄a ayisago, Kristu gimaa iliiki⁄iye.
Hiikarahha khocu hiigaasoo naqatloo
12 Ana hangii duubaaba ambee, haã hheꞌesi haã slay gimbakee sliimaa, baku haã hheꞌesi haã qadidi naraꞌa, suti! Teesaaqay see, hatii karahha khocu, ma ooyi idotira, sa idotee ana see dinaa ooyi ha Kristu Yeesu. 13 Hhiee koi, hangi ilatahhaaba ambee, idotee hagaã hheꞌesi hagaã ooyi. Teesaaqay see, ana hati yondimaamida idoo leẽ kilesi, ana ha ilahudeesaaba gimba gu aluũ koii waara gwaay catu, ana hatii karahha khocu hari maguuma, ma slay hikira gu pandaa dooii waara. 14 Gu lou, ha hiikarahha khocu pandaa khuꞌusa, ma slayi ⁄aliyatira, sinaa eteedi ha Iliitleemu yade rawge hari amoo da Kristu Yeesu.
15 Inkoo, dandiray gonkotaa gwaayii ⁄atlee ⁄imbaraage, kwanda ga ilahudeesane teesaaqay. Bere kontay see, ilahudaa gungoó slaaslaaqasee haa gimbaki, Iliitleemu sangu hiitlaaꞌasi, magu caahhadiri idoo gi iliiwane. 16 Teesaaqay see, idoo da kaari ibinaa doorii, hati iliikonee gimba goõ, hikira sindaa laqami ha Iliitleemu.
17 Hhiee koi, ana hangu tlaatlaqasa ambee, sirakoomaa ilakhuukhuꞌusa da ibinaa doyi, idoo ana gooay goó iliisirakoome Kristu. Kara khuꞌuma ibinaa da hhakee goó sirakoomee amoti da Kristu, ibinaa da hhoi sangwaa laqani unkuray. 18 Idoo sangwaa ilii kaay gooay unkuray waa wa⁄a, inkoo, sangu kaawa kara, girimati hari hherehheraa see ambee, hida wa⁄a ibinaa dooinay ti fa⁄ayaa da musalaaba gu Kristu. 19 Gu lou, hida hhakee hiigaasoo dooina ti hhamisaraa, iliitleemu gooina na guraiĩ koina. Inay yoóti arinayi hhaꞌaloo gimba gooinay gu ilamureege, kara ilahudaa koina daqa khoorotii wanay. 20 Teesaaqay see, dandiray ti yaamu looee da rawaa gu raw. Kara hari kwayru gu didiru ha baqaaqamidana Ilabuꞌumiisay yadaa rawgo, Looimoo gu Goõ, Yeesu Kristu. 21 Ina hari ⁄uurukira giraa hiidahhasi qaasaraa idadu sliimaa biraa gu yeꞌeeroo kosii, maa hiifooki slaqoo hhaã koti gu ilamuree, mangi slaaslaqasiri haa slaqwa dosi, da kooma wanqamee da didiri.
* 3:2 3:2 gwehheeri hhakee: Hiĩ tii hhantlisa daa ilakhuukhuꞌusi haa maarimamaa da afaꞌafuuma. Pawlo giyaati ilakhuukhuꞌusi maaramamati haa slasla⁄iima da gwehheeri. 3:5 3:5 Farisaaymoo: Raqa da hida wakinay gu Wayahuudi qatlaykeesii gwaa iliikoomee ibinaa, idoo daa ilii handikimi gooay sariyaa da Musaage, kara yaay roogisiri sariyaa dooina wa⁄a, daaba wariiakhasoo haa sariyaa da Iliitleemu.