4
Hhiee koi ga slae, ha kooma kwayru hari khisla gu arimaa unkuray, gu lou, unkuray hanoó muuna boo⁄eesiday, kara unkuray ti hhamaa gooi pahha. Ilakooma qadimida naraꞌa iliipaꞌaru gu Looimoo gu gonge.
Pawlo ilakaawa dosi sa Wafiliipi
Ana ha tlaatlaqasa tigay hhakee gu cada, Euyodiyaa haa Sintiike hingi ilagaasiyee, sa gimba, inay ti hhiee ilagaasaraage haa Looimoo gu Goõ. Kara, slime haguũ firimi ugu, hhia goy haa yondimiisay danaꞌa goy gu iliipaꞌaruu, iliiay tigay hhakee gu cada, mangi ilagaasiri, sa gimba yaa yondiidiri hari maguuma, yondu gu hiiqoomeesa Gimba gu Hhou sliimaa haa ana. Yaa yondiidiri yondu haa Kilementi haa yondimiisee deneꞌee koi, hhakee umaiĩ koina daa handikimi kitaabuu gu slafimaage.*
Balalu sliimaa hhaꞌaluumida, sa ilagaasa dooguna haa Looimoo gu Goõ. Kara ha ilaki⁄a kaawa ambee, hhaꞌaluumida! Qabidinoo dooguna daga caahhiye ha hida goõ, sa gimba Looimoo gu Goõ yaani daadaauusi khawaraa! Hhanti tlaꞌamutay gimba lensee. Gimba sliimaage kaawa sa Iliitleemu idoo ga slaꞌadee, hari amoo da firoo, sliimaa haa ⁄iisoo pandaa dosii. Teesaaqay, qasaw gu Iliitleemu, goóyii cata caahhamuu goõ gu hida, ga⁄ay muunaiĩ kokuna haa ilahudaa kokuna daqa Kristu Yeesuge.
Hiifaakooge, hhiee koi, ilahudeesa gimba sliimaa gu lou haa guraay boo⁄u muriida, gimba gwaa tafau haa gwaa ilabuꞌudu, kara gimba goó muunaboo⁄eesa haa hhoinay doó arine ha hida. Bere wana muuna gu ⁄abaaku haa gimba guraay boo⁄u daareesa, ilahudeesa gimba da hikee gooay. Kara gimba sliimaa hangaa caacaahhamisidiri, gaa oodiri, gaa akhasidiri haa hikee gaa antiri daqa dooii, yondiida gimbakee sliimaa. Teesaaqay, Iliitleemu guroó khawa ibinaa da qasaw, sliimaa wana haa unkuray.
Pawlo kaay ⁄iisoo daqa Wafiliipige
10 Inkoo, ana kooma hhaꞌaloo da didiri daqa Looimoo gu gonge, sa gimba inkoo haani laqantiri kara slaꞌamuu kokuna harii slawaraa ana. Inkoo, haã baraslayi unkuray hanaa iliiqaasidiri naraꞌa wakaꞌalee. Teesaaqay see, haa slaydiriiba mucu guri laqaraa teesaaqay daqa dooii. 11 Gu lou, ana hati giimaamisaaba teesaaqay, sa gimba ga slae idoo, suti. Ana hangaa caacaahhamisi buꞌudisa hari ibinaa ga koome. 12 Kara, ibinaa dooii ha khua afariibukusa, ha khua goó iliikoome idadu wa⁄a. Gimba sliimaage hangaa caacaahhamisi siiri da buꞌudisa qatlay gu ⁄agoo wa⁄age haa qatlay gu qorige, gimati ibinaa hari idadu wa⁄a baku afaariibukusage. 13 Gu lou, ana hoótii dahhasa yondu gimba sliimaa, hari amoo da Kristu, hiĩ goó qawa ⁄uuru sa ana. 14 Teesaaqay see, gu lou, haa boo⁄isidiri hari khisla, iliiawaraa ana qatlay gaa ilii labaꞌasuuge waare.
15 Inkoo, hhiee koi gu Filiipi, unkuray ha khuꞌuday naraꞌa, balalu hhakira gu tlaatleesoo daqa dooii gu kakaaru Gimba gu Hhou, qatlay gaa ilii waaudi hhapee da Makedooniyago. Gu lou, wantaaba kanisaa lensee daa iliiaꞌaydi ana ti unkuray kilesi. Unkuray sinaa hadisidiri idadu gaa slae ana, kara hagi oodiri caacaahhamisu sangwaa hadisi ana. 16 Qatlay gaa ilii Tesaloniikege waare, sinaa ya⁄abidiri idadu sa iliiawaraa ana, qatlay ana gaa ilii dakusi idadu, kara ti waa leẽ kilesiiba. 17 Ana hati slaꞌa kilesibaa slawaraa idadu daqa doogunaa, idoo ga slae ti faadoo da faydaa maay roogiti daqa doogunay. 18 Inkoo, haã slay idadu sliimaa haa hiicataraa da hhakee, kara ha kooma idadu hari khisla gu buꞌudisa, idoo ga ilii slae gooay, sa gimba idadu hhakira gwaa daqa dooguna dahhee, hagiĩ ooyi daqa Epafurodiitogo. Idadu hhanki ti sadaaka da da⁄araa pahha da tafu hhoi, doó ⁄imbiye haa doó muunaboo⁄eesa Iliitleemu. 19 Ina Iliitleemu goó firiirime, sangu qay ⁄aafaraa sliimaa ga slaꞌadee, hari hindaqaruumaa da cabuuma dosi hari amoo da Kristu Yeesu. 20 Inkoo, Iliitleemu, Taataa goori dugu daareesiye koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo. Guti lou.
Pawlo cehheemisuu gosi gu hiifaakoo
21 Cehheemisa hida goõ goó ⁄imbee Kristu Yeesu. Hhiee gu tiꞌii waaree sliimaa haa ana, dangwaani cehheemisi unkuray. 22 Kara hida goõ gu Iliitleemu gu tiꞌii waaree, dangwaani cehheemisi unkuray, slime hhakaꞌa loi gu mara gu Kaysaari, inay see dangwaani cehheemisi.
23 Hhoinay gu didiru gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu, ibiidiye sliimaa haa unkuray goõ.
* 4:3 4:3 kitaabuu gu slafimaage: Kitaabuu gu slafimaa ti kitaabuu daa ilii handikimi umaiĩ gu hida gu Iliitleemu. Yuꞌudii kitaabuu gu Hiitlaaꞌasa 3:5; 20:12-15; 21:27.