Cheeti da Pawlo sa
Tiito
Gimba guri giyaada
Tiito yaa Yunaanimoo, ina gi ⁄imba Yeesu. Da hheꞌesi gi iliiay ya⁄abimiisay Pawlo hhiyumidu gosii wa⁄a gu kakaaru Gimba gu Hhou gu Yeesu Kristu. Qariqaaqari Pawlo gwaa ya⁄abi Tiito hhapee da Kireetege, ma giyaadimiisay gu kanisasuu gu yada tleehhidi.
Cheetitii Pawlo hiti kakaakana sa Tiito, ma hiileehhi hida gu koomee ibinaa da hhoi gu giyaadimiisee da kanisasuu tleehhidee. Slime Pawlo hitii gadiidina Tiito, idoo gi iliicaacaahhamisiye raqoo paslaapasloo kanisaage, gaduũ gu hhawatee, gaduũ gu tigay, qaraiya haa tongee. Hiigaasooge ina hitii slaslaaslay sa Tiito tuba, hida goõ goó ⁄imbee Kristu kwanda gi ibiidiyee hari qasaw haa daakaiimaa. Slime, kwanda gii ⁄ipiyee wakitimee, kabaaba⁄u hari gimba haa deehhoo tla⁄aã gooinay.
1
Cehheemisuu gu Pawlo daqa Tiitoge
Ana Pawlo, tongimoo gu Iliitleemu haa ya⁄abimiisay gu Yeesu Kristu, ana dinaati ya⁄abi daqa hida daa hiileehhige ha Iliitleemu, magiri giyaadi, ma slayri ⁄imba daqa Kristuge haa ma caahhiri gimba gu lou, gungoó sirakomamida haa ibinaa da kooma muree pandaa da Iliitleemuge. Laqiyee teesaaqay iliipaꞌaru gu ibinaa da taysa naqatloo, daa uumi ha Iliitleemu, daa ilii kahhiye ma tlaatleesoo da khooroti see. Gu lou, Iliitleemu yoóyii coriyaaba coko⁄o see! Inkoo Iliitleemu Ilabuꞌumiisay goori, qatlay giyaa hiileehhige, yaa hiitlaaꞌasi Gimba gu Hhou gu Yeesu, hari amoo da kakaaru ha hida. Kara hari ilakaawaraa dosi haa ooyi yondukee sa ina.
Cheetiti sagaani ugu handikimi, Tiito,
ugu ti nankoy pahha daqa dooii,
gonkotaa hoó sliimaa ⁄imbana Kristu Yeesu.
Ana ha firiirima Taataa goori Iliitleemu haa Kristu Yeesu,
Ilabuꞌumiisay goori sugu laqane hhoinay gu didiru haa qasaw,
kara sugu qayee ibinaa da hhoi.
Yondu gu Tiito yade Kireetege
Idoo sugwaa may ugu taysi Kireetege, ana haati slaꞌa ugu, ma ilakonti tafaꞌamisu gimba sliimaa gwaa kahha tafaafau kanisasuuge, kara ma hiileehhedi gaduũ gu kanisaa yaamu sliimaage. Gaduwaa gu kanisaa kwanda ti heedi gu kooma ibinaa da hhoi, doóba ilii kaawaraa dakoo lensee haa hhawata gu hadee leẽ kilesi. Kara ti heedi yaꞌay kosi see goó ⁄imbee Kristu, digi hhanti arina tlakwaroo ubee, yaꞌay hhakaꞌa pahha goóba ilamuree, kara goóba gwaa⁄amee.
Lawaalimoo* kwanda ti heedi doóba ilii kaawaraa dakoo lensee, sa gimba ina dugunoó iliipaꞌana yondu gu Iliitleemuge. Ina hingi hhanti arina ina na ina, heedi goóba cira slahhaaꞌa, oonimiisay gooba, gu waka qwatla haa hida, hhanti heedi gu kooma slahhaahhaau, hhanti slaslay idadu hari amamu gu tlakwi. Ba⁄ay ti heedi gwaa cabuudu tleehhidiye, gu slaꞌa gimba gu hhou, goó ilahudeesa hingigi ga⁄ay naraꞌa, gu kooma ibinaa daa tafaꞌadi, gwaa tlintiꞌisu ibinaa dosi sa Iliitleemu, hingirigii kiki⁄i hari waaway. Ina kwanda gi ooyiye naraꞌa caacaahhamisu gu lou gu Iliitleemu, doó iliipaꞌane, qatlay dugwaa ilii caacaahhamisi gooay. Teesaaqay hiidahhasi hii⁄atlisa muunaiĩ gu hida wakinay, kara ilii⁄oo⁄ii hida hhanki goó tlatlankimee gimbakee, ma sigi laqami dakoo dooina.
10 Hati gimaamisa gimbaki, sa gimba wanay hida wa⁄a goóba itatiimisu Iliitleemu, gwaa hacee gimba guba amoo haa goóyii coridee hida wakinay. Gimbaki dugoóti yondiidi loi ha raqataꞌa da hida doó iliikooma daba⁄u. 11 Hida hhakee kwanda gi qabiqabiside sumuku, sa gimba inay hiicoraaridiyay hida gu maraai wa⁄a, hari amoo da caacaahhamisu, gimbakaꞌa inay giraa hiiboo⁄iriiba caacaahhamisu. Kara yoóti teesaaqay lalaqiyay hari amoo doóba muree, ma slayri hindaqaruumaa da ilamuree. 12 Gimati tletimiisay gooina gu didiri gu kooma waaway yaa kaay tuba,
“Hida gu Kireete balalu sliimaa yaati afaꞌafuumidiri ubee, makay gu dihhi, gwaa buhhuumidee, kara gwaa naa⁄amuumuudee.”
13 Gimbaki daa arimi guti lou lou. Teesaaqay kwanda ga ilii⁄oo⁄odee hari dihhay hida hhakee, ma qadidiri naraꞌa ⁄imbage Kristu. 14 Kara ilii⁄oo⁄akii inay, ma mayri itatiimisu gu catimisu gu hida gu Yahuudi haa ilakaawa da hida goó tlatlankimee caacaahhamisu gu lou.
15 Idadu sliimaa guti hhoi daqa hida gu hhoige. Teesaaqay see, daqa hhakaꞌay gwaa papa⁄ee haa goóba ⁄imba Kristu, wantaaba idoo lensee da hhoi. Sa gimba, ilahudaa gu muunaiĩ koina haa tana⁄oo koina digaa tlufuꞌumisi. 16 Inay yoóti kaayay tuba, Iliitleemu gu khuiyay, tay yondu giyoó yondiidiyeei, yoó tosii laqaaqana tuba, Iliitleemu giyaati tlankiri sumuku. Hida hhanki digoó waki, yoó akhamisiyaaiiba, coko⁄o see hiidahhasiyaaiiba yondu lensee gu hhou.
* 1:7 1:7 Lawaalimoo: Angamalee na Askoofu. 1:10 1:10 raqataꞌa da hida doó iliikooma daba⁄u: Wayahuudi gwaa iliipaꞌamee Kristu, gwaa iliikoomee iliiqamiduu sariyaa da daba⁄u da diini dooina da Yahuudi.