2
Caacaahhamisu gu lou duguni slai kanisasuuge
Ugu kwanda ga caacaahhamiside gimbakaꞌa kilesi gu lou, goó daqa Iliitleemu dahha. Caacaahhamisi gaduũ, konee ilakhua, konee muree, konee waaway haa gwaa hii⁄atlee ⁄imbage, slaꞌamuuge haa hiikaasage.
Nama teesaaqay leẽ, caacaahhamisi gaduũ gu tigay, konee ibinaa daa tlintiꞌisi, hhanti iliitlohhidiyay, hhanti hhareediyay, hhanti ooniimidiyay. Inay kwanda gi caacaahhamisiyee hida gimba gu hhou. Teesaaqay hiidahhasiyay caacaahhamisu tigay gu kahhee sagameeru, ma slairi hhawatee koina haã yaꞌay koina. Inay hiti ibiidiyee hari waaway hingigi ga⁄ayay, gii tlintiꞌiyay tlakwaroo, gi yondiidiyay naraꞌa yondu gu maraai koina, gi ibiidiyay hhoinay, gi muriidiyay hhawatee koina, gimba gu Iliitleemu dugu hhanti belendeqesi ha heedi lensee.
Nama teesaaqay, ilakwikwihhi qaraiya, ma ibiidiri hari waaway hingigi ga⁄ay inay kilakoina. Gimba googuu sliimaa, laqami ibinaa da hhoi, hida wakinay ma ilakeesiri ibinatee toku. Caacaahhamisuu googuu, caacaahhamisi hida hari amoo daa tafaꞌadi daroó khawa muree. Kara iliikoomii gimba gu lou kilesi, caacaahhamisu doóba ilawaamisu ha hida. Teesaaqay hhakee seei goó tlatlankimee, digimaa ooyi ha ilamuree, sa gimba maa slayaaiiba idoo lenseei da tlakwi da kaawaraa daqa doorii.
Caacaahhamisi tongimaiĩ, ma muriidiri hari khisla looee dooina, kara magi muunaiĩ boo⁄eesiri gimba sliimaage giyoó yondiidiyee. Inay hhanti ilaki⁄imisiyay looee dooina, 10 kara hhanti fiisiyay idoo lenseei daqa dooinaa, ba⁄ay inay laqanee ibinaa da kooma muree, digima ⁄imbi ha looee dooina. Hari amotee gimba sliimaage, inay haraa khayay daareesa daqa caacaahhamisu gu gimba gu Iliitleemuge Ilabuꞌumiisay goori.
Iliitleemu yoó ilabuꞌuna hida tlakwaroogo
11 Inkoo, hhoinay gu didiru gu Iliitleemu goó ilabuꞌuma hida goõ dugungii tlaaꞌasi pandataa. 12 Hari hhoinaykee kosi gu didiru, Iliitleemu hindoóti caacaahhamisi dandiray, ma siani tlakwaroo haa slahhaahhaau gimba gu khooroti, kara gi slayna ibinaa daa tafaꞌadi haa waaway hangigi ga⁄ayna, gi muriidana Iliitleemu khoorotii da inkooge. 13 Ibiidane teesaaqay, qatlay ga ilii baqaaqamidane iliipaꞌaru goori daa ⁄aafi haa balotaꞌa Yeesu Kristu, ina gu Iliitleemu haa Ilabuꞌumiisay goori, dugumaay tlaaꞌasiye hari wanqamee. 14 Hingaa hadisi ina lenkosi ubee, ⁄ambeenimokaꞌa pahha, ma dandi afiigweedi tlakwaroogo haa ma dandi ilabuusli tlakwaroo sliimaago, ma hida kosi tleehhidani, goó slahhaahhaaee yondu gu hhou.* 15 Inkoo hagu slaꞌa, ugu ma caacaahhamisidi hida teꞌesii gimba sliimaa guũ ilakaay, ⁄atlisii muunaiĩ gu hida, kara ilii⁄oo⁄ii hida wakinay hari ⁄uuru googu, giyaadimiisay gu kanisaa pahha. Teesaaqay dugu hhanti qooqiidi ha heedi lenseei.
* 2:14 2:14 Hari iliiawaraa maꞌaana da afiigweeda da hida, ma yondimiisee da Iliitleemu tleehhidiri, slime yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 130:8; Hiica⁄araa 19:5; Hiislaslaw gu Sariyaa 4:20; 7:6; 1 Peetiro 2:9.